Y JENERASYONUNUN FARKLILAŞAN İŞ DEĞERLERİ VE LİDERLİK ALGILAMALARI

Teknolojik, ekonomik, siyasi ve sosyal alanda meydana gelen gelişmeler toplumların kültür yapılarında değişimlere sebep olmakta ve buna bağlı olarak farklı zaman diliminde doğan kuşaklar farklı karakteristik özellikler göstermektedirler. Her dönem içerisinde yaşanan belli devrim yaratan olaylar zamanın akışıyla değişiklik gösteren kuşakların mevcut olaylara bakış açısını etkilemiş, farklı algı ve beklentilerin oluşmasına ve örgüt içerisinde iletişim problemleri yaşanmasına sebep olmuştur. Zaman içerisinde meydana gelen bu değişimler örgütsel davranışları ve dolayısı ile iş dünyasını da belirgin şekilde etkilemiştir. Bugün birçok yönetici kuşaklar arası farklılıkları anlamak ve örgütleri başarılı, verimli bir şekilde yönetmek için yoğun bir çaba sarf etmektedir. Bu araştırmada kısa bir zaman içerisinde çalışma hayatındaki yönetimi ve liderliği devralacak Y kuşağı adıyla bilinen 1980-2000 yılları arasında doğmuş çalışanların iş değerleri ve liderlik beklentileri analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcı farklı kuşak temsilcilerinin iş değerleri, kuşaklara göre etkili liderin kişisel özellikleri, etkili liderlik stili, liderin etkileme mekanizması ve lider üye etkileşimi temaları hakkında farklı görüşlere sahip olduğu, buna karşılık liderin koçluk ve mentorluk, arabuluculuk, değişim yönetimi, farklı kuşakları anlama becerileri ile kararlara katılım konularında ortak görüşler izlediği tespit edilmiştir.

DIFFERENTIATED JOB VALUES AND LEADERSHIP PERCEPTIONS OF GEN Y

Technologic, economic, politic and social developmentshave been caused the changes on the cultural structure of societies and depend on thissituation the generations which had been borned in the different periods have been shown different characteristic traits. The perspective of the generations which travels within time had been effected by the revolutionary events that were lived in each period and it cause ddifferent perceptions and comunication problems in the organization. These changes occurring overtime has affected organizational behavior and in return to bussiness world significantly. Today most of the managers show intensive effort to understand the difference between various generations and to be able manage organization succesfully and efficiently. The aim of this research is to analyze the job values and leadership expectations of the employees who were born between 1980-2000 and identified as a generation-Y and who will be the managers and leaders of the worklife in the foreseeable future. The study results show that participants of generation X and Y have different perceptions about job values, characteristics of effective leaders, effective leadershipstyles, influence mechanism of leaders and leader -member exhange themes On the otherhand they have common opinions on leadership qualifications of coaching and mentoring, negotiation, change management, and.understanding of different generations and participation in decision making.

Kaynakça

Adıgüzel, O., Batur, H.Z., Ekşili, N. (2014). Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı İle Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19),165-182.

Amanchukwu, R. N., Stanley, G. J., Ololube, N. P. (2015). A Review of LeadershipTheories, PrinciplesandStylesandTheirRelevancetoEducational Management,Scientific&Academic Publishing, 5(1), 6- 14.

Akyüz, B.ve Kaya, N. (2015). Kamu Çalışanlarının İs Tatmini Üzerinde Liderin Güç Kaynaklarının Rolü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(25), 71-90.

Barford, N. I. ve Hester, T. P. (2011). Analysis of Generation Y WorkforceMotivationUsing MultiattributeUtilityTheory, A Publication of the Defense Acquisition University, January, 18(1), 64-80

Bayram, Ş. (2013). Liderlik Kavramı ve Liderlik Türlerinin İnovasyon Üzerindeki Etkileri,Yüksek Lisans Tezi, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze

Bozkır, H.S. (2014). Dönüşümcü Liderlik ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma,Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Boztunç, N. (2014). Y Kuşağını Elde Tutabilme Üzerine Bir Çalışma, Bitirme Projesi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir

Bursch, D.ve Kelly K. (2014). Managing the Multigenerational Workplace, UNC Kenan-Flagler Business School, http://www.kenan-flagler.unc.edu/~/media/Files/documents/executive-development/managing-themultigenerational-workplace-white-paper.pdf, (Erişim Tarihi:18.12.2015)

Büyükmeşe T. ve Bakan İ.(2010). Liderlik Türleri ve Güç Kaynaklarına İlişkin Mevcut Gelecek Durum Karşılaştırması: Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Algılarına Dayalı Bir Alan Araştırması, KMÜ Sosyal ve Ekonomık Araştırmalar Dergısi, 12 (19), 73-84

Casben, L. (2007).Generation Y DisappointsEmployers, AustralianBroadcasting Corporation, http://www.abc.net.au/news/2007-07-13/generation-y-disappoints-employers/2503196, (Erişim Tarihi:19.12.2015)

Cairncross, G.ve Buultjens, J. (2007). Generation Y and Work in the tourism and hospitality industry: Problem? What Problem?, Centre for Enterprise Development and Research Occasional, Southern Cross University,Coffs Harbour Campus, 9(1), 3-19

Çatalkaya, C. (2008). Y kuşağı ve İnsan Kaynakları, Yetenek ve Kariyer,http://www.pazarlamablogu.com/y-kusagi-veinsan-kaynaklari,(Erişim Tarihi: 14 Kasım 2013)

Coşar, S. (2011). Otantik Liderlik Kavramı ve Ardılları Üzerine BirAraştırma, Yüksek Lisans Tezi, Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Savunma Yönetimi Ana Bilim Dalı, Ankara

Crampton, S. M. ve Hodge, J. W. (2009). Generation Y: UncharteredTerritory,Journal of Business & Economics Research (JBER), 7(4), 1-6

Daft, R. L., Andrew, P. M. (2009). TheLeadershipExperience,Asia-Pacific 1st Ed., Australia Demirel, H. G., Kişman, Z. A. (2014). Kültürler Arası Liderlik, Electronic TurkishStudies, 9(5),689-705

Denham, T. J. ve Gadbow, N. (2002). Literature Review: FactorsAffectingThe Development of Generation X and Millennials, Theses, Nova SoutheasternUniversity, USA

Dereli, B.ve Toruntay, H. (2015). Örgütlerde Kuşakların İş Değerleri, Motivasyon ve Mentorluk Kavramlarına Dayalı Yönetimi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dış Ticaret Enstitüsü, http://www.ticaret.edu.tr/uploads/dosyalar/921/orgut.pdf, (Erişim Tarihi: 11.12.2015)

Doğanay A. (2014). Liderlik Tarzlarının Çalışanların Bağlılık Seviyesi ve Performansına Etkisi: Başakşehir Belediyesinde Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Dorsey, J.R. (2010). Y-Size Your Business - How Gen Y Employees Can SaveYouMoney andGrowYour Business, New Jersey: Wiley, U.S.A.

Emerson R. M., (1962). Power-Dependence Relations, American Sociological Review, 27:31-40.

Fenzel, J. L. (2013). Examining Generational Differences in the Workplace: Work Centrality, Narcissism, and Their Relation to Employee Work Engagement, http://dc.uwm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1355&context=etd, (Erişim Tarihi: .18.12.2015).

French, J.R. ve Raven, B. (1959), The Bases Of Social Power, içinde Cartwright (Ed.), Studies In Social Power, Ann Arbor: University Of Michigan Press.

Gürbüz,S. (2015). Kuşak Farklılıkları: Mit mi, Gerçek mi?,TheJournal of Human andWork, 2(1), 39-57

Harber, Jeffery G. (2011). Generationsin theWorkplace: SimilaritiesandDifferences. Electronic ThesesandDissertations, http://dc.etsu.edu/etd/1255, (Erişim Tarihi: .15.12.2015)

Harris, P. (2005). Boomer vs. EchoBoomer: TheWorkWar?, Training + Development, 59(5), 44-50

Hart, K.A. (2006).Generations in the Workplace: Finding Common Ground, www.mloonline.com, (Erisim Tarihi:10 Haziran 2015)

Highbeam Business (1994). It's Just A Job: Generation X At Work, https://business.highbeam.com/137618/article-1G1- 15410499/just-job-generation-x-work, (Erişim Tarihi: 20.12.2015).

Hunt, S. D. ve Nevin, J. R (1974). Power in A Channel Of Distribution: Sources And Consequences, Journal of Marketing Research, 11(May), 186-193

Karpuzoğlu, Özelmas, E., (2010). Uygulamada ve Kurumsal Yönetişimde Yönetim Kurulu, İstanbul: Sistem Matbaacılık

Keleş, H. N., (2013). Girişimcilik Eğiliminin Kuşak Farkına Göre İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 26 (1), 23-43.

Keleş, H. N., (2011). Y Kuşağı Çalışanlarının Motivasyon Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma,Bahçeşehir Üniversitesi Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2),129-139.

Kim, D. J. (2008). Generation Gaps In Engineering?,Doctoral Dissertation, Massachusetts Institute of Technology, USA.

Kim, H., Hoskisson, R.E,, ve Wan W. P., (2004), Power Dependence, Diversification Strategy, And Performance in Keiretsu Member Firms, Strategic Management Journal, 25, 613-636.

Koçel, T. (2010). İşletme Yöneticiliği, İstanbul: Beta Basım

Kupperschmidt, B. R. (2000). Multigenerational Employees: Strategies for effective management, The Health Care Manager, 19(1), 65-76.

Küçüközkan, Y. (2015). Liderlik ve Motivasyon Teorileri: Kuramsal Bir Çerçeve, Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(2),86-115

Louisiana StateCivil Service (2014). Managing Across Generations. http://www.civilservice.louisiana.gov/files/divisions/Training/Manuals/Managing%20Across%20Generations. pdf, (Erişim Tarihi: 21.12.2015).

Maloni, M. ve Benton, W.,C., (2000). Power Influences In The Supply Chain, Journal Of Business Logistics, (21)1, 42- 73.

Marshall, MN (1996). Sampling for qualitative research, Family Practice, 13, 522-525.

Mannheim, K. (1928).The Problem of Generations, Essays on theSociology of Knowledge, London: RKP

Mills, D.Q. (2005).Leadership: How toLead, How to Live, Waltham: MindEdgePress, MA

Myers, K.,Sadaghiani, K. (2010). Millennials in theworkplace: A communication perspective on Millennials organizational relationships and performance, Journal of Business &Psychology, 25, 225-238.

Palese, A., Pantali, G.,Saiani, L. (2006). The Managment of a Multigenerational Nursing Team with Differing Qualifications: a Qualitative Study, HealthCareManagment, 25(2), 173-183

Paula, A. (2004). " Welcoming Y", ISSN: 0703-7732, September, 28(9), 51-53

Pazarbaş, M.(2012). Liderlik ve Otorite: Lise Öğrencilerinin Liderlik ve Otorite Algısı Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

Pendergast, D. (2009). Generational Theory and Home Economics:Future Proofing the Profession, Family and Consumer SciencesResearchJournal, 37(4), 504-523

Ojokuku, R. M., Odetayo, T. A., Sajuyigbe, A. S. (2012). Impactof Leadership Style on Organizational Performance: A Case Study of NigerianBanks, American Journal of Business and Management, 1(4), 202-207.

Özer, S.P., Eriş E.D., Özmen,Timurcanday,Ö. (2013). Kuşakların Farklılaşan İş Değerlerine İlişkin Emik Bir Araştırma. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 38(1),123-138

Sert, G., Akıncı, A., Kurtoğlu, M., Seferoğlu, S. S. (2012). Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Durumlarını İnceleyen Araştırmalara Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması, Computers&Education, 14(46), 1-8

Spiro, C. (2006). Generation Y in theWorkplace,DefenseAT&l, 35(6), 16-19.

Susuz H. (2012). XYZ Kuşakları, (Erişim Tarihi: 14 Kasım 2013)

Tannenbaum, R.ve Schmidt, W. (1958). How tochoose a leadership pattern, Harvard Business Review, 36(2), 95-101

Tolbize, A. (2008). GenerationalDifferences in theWorkplace. Research And Training Center Of CommunityLiving, 19(1), 1-13.

Türnüklü, A. (2000). Eğitim Bilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6(24), 543-559.

Wallace, K. (2007). Understanding and Managing Generation Y, Doctoral Dissertation, University of Kansas, USA

Wikipedia (2016). Türkiye Siyasi Tarihi, https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_siyasi_tarihi, (Erişim Tarihi: 21.03.2016)

Wıllıams, K. C. ve Page, R. A. (2011). Marketing to the Generations, Journal of Behavioral Studies in Business, 3(1), 1-17

Workman, T. ve Cleveland-Innes, M. (2012). Leadership, Personal Transformation and Management,The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 13(4), 313-323.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Yelkikalan, N. ve Altın, E., (2010); "Farklı Kuşakların Yönetimi", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilimleri Dergisi,Cilt 8, Sayı 2 ,Volume 8, Number 2, Ankara

Yeşilyurt, P. (2007). Türk ve İtalyan Yöneticilerinin Liderlik Tarzları: Türkiye'de Faaliyet Gösteren Türk-İtalyan Ortak Girişimlerinde Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Adana.

Zaporzan, D. (2010). Four Generations One Workplace: Watch us work, CMA Management, 11(10), 12-13.

Kaynak Göster