TURİSTLERİN DESTİNASYON SEÇİMİNDE YÖRESEL YEMEKLERİN ROLÜ: İZMİR YARIMADASI'NI ZİYARET EDEN TURİSTLERİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmada İzmir Yarımada'sını ziyaret eden turistler açısından yöresel yemeklerin destinasyon tercihi üzerinde oynadığı rol araştırılmıştır. Çalışma kapsamında İzmir Yarımadası'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler üzerinde (n=430) bir alan araştırması yürütülmüştür. Çalışma sonuçları turistlerin Yarımada'yı tercihlerinde yerel yemeklerin belirleyici bir rol oynamadığını, ancak bölgedeki konaklamaları sürecinde yaşadıkları yemek deneyimleri sonucunda yerel yemekleri beğendiklerini ve yerel yemekler noktasında tanıtım eksikliğinin söz konusu olduğunu göstermektedir

THE ROLE OF LOCAL FOOD IN TOURISTS' DESTINATION CHOICE: A RESEARCH ON THE VIEWS OF TOURISTS VISITING

In this study, the role that local food plays on destination choice was investigated from the point of view of tourists visiting Izmir Peninsula. In the scope of the study, a field research was conducted on domestic and foreign tourists (n = 430) who visit Izmir peninsula. The results of the study showed that local food did not play a prominent role when the tourists were making their preferences of the Peninsula, however, they liked the local food as a result of eating experiences they went through while they were staying in the region, and there was a lack of promotion of local food

Kaynakça

Albayrak, A. (2013). Farklı Milletlerden Turistlerin Türk Mutfağına İlişkin Görüşlerinin Saptanması Üzerine Bir Çalışma, Journal of Yasar University, 3 (8), 5049-5063.

Altunışık R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S. ve Yıldırım E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. İstanbul: Sakarya Kitabevi. Arısoy, E.V. (2009). Dünya'da ve Türkiye'de Yemek Turizmi, http://www.turizm

haberleri.com/koseyazisi.asp?ıd=1093, Erişim Tarihi. 27.02.2015.

Arslan, E., Erdoğan, S., Konuksal, G., Kubilay, E., Kurt, D. ve Yağdıran, Y. (2002). Ülkemize Gelmiş Olan Turistlerin Türk Mutfağı Hakkındaki Düşünceleri ve Önerileri Üzerine Bir Araştırma, Turizmde Sağlık ve Beslenme; Sorunlar ve Çözümler Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde, A. Halıcı (Editör), Alanya: Başkent Üniversitesi.

Aslan, Z. Güneren, E. ve Çoban, G. (2014). Destinasyon Markalaşma Sürecinde Yöresel Mutfağın Rolü: Nevşehir Örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2 (4), 3-13.

Atay, L. (2003). Turistik Destinasyon Pazarlaması ve Bir Alan Uygulaması, (Doktora Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bahar, O. ve Kozak, M. (2005). Küreselleşme Sürecinde Uluslar Arası Turizm ve Rekabet Edebilirlik. Ankara: Detay Yayıncılık.

Barut, A. (2008). Gastronomimizin Katkılarıyla Turizmimize Sınıf Atlatabiliriz, Food in Life Turizm Gastronomisi ve Yaşam Dergisi,(1): İstanbul.

Bertella, G. (2011). Knowledge in Food Tourism: the Case of Lofoten and Maremma Toscana, Current Issues in Tourism, 14 (4): 355-371.

Budak, N. ve Çiçek, B. (2002). Yabancı Turistlerin Ülkemizde Yemek Kültürlerine İlgileri ve Yemekler ile Servis Ortamlarına Bakışları, Turizmde Sağlık ve Beslenme; Sorunlar ve Çözümler Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde A. Halıcı (Editör), Alanya: Başkent Üniversitesi.

Buhalis, D. (2000). Marketing the Competitive Destination of the Future. Tourism Management, 21, 97-116.

Cohen, E. ve Avieli, N. (2004). Food in Tourism: Attraction and Impediment, Annals of Tourism Research, 31 (4): 755-778.

Demir, Ş. (2010). Çekici Faktörlerin Destinasyon Seçimine Etkisi: Dalyan Örneği, Ege Akademik Bakış, 10 (3).

Dilsiz, B. (2010). Türkiye'de Gastronomi ve Turizm (İstanbul Örneği), (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ABD. Etyemez, S. ve

Özyılmaz, A., (2012). Gastronomi Turizmi ve Hatay Mutfak Kültürü,

http://www.turizmtrend.com/akademi/yayinlar/gastronomi-turizmi-ve-hatay-mutfak-kulturu-5130.html

Erişim Tarihi: 15.04.2014.

Fox, R. (2007), "Reinventing the Gastronomic Identity of Croatian Tourist Destinations", Hospitality Management, 26, 546-559.

Göker, G. (2011). Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Mutfak Turizmi (Balıkesir İli Örneği), (Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Hacıoğlu, N., Girgin G.K. ve Giritlioğlu, İ. (2009). Yiyecek-İçecek İşletmelerinin Pazarlama Faaliyetlerinde Yöresel Mutfakların Kullanımı-Balıkesir Örneği, III. Gastronomi Sempozyumu, 17-18 Nisan 2009, Antalya.

Hamlacıbaşı, F.Ü. (2008). Yiyecek Turizmi ve Yiyecek Turizmi Açısından Bozcaada'nın Kaynakları, (Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale: Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kılıç, B ve Bekar, A. (2014). "Turistlerin Gelir Düzeylerine Göre Destinasyondaki Gastronomi Turizmi Etkinliklerine Katılımları", 2. Kırsal Turizm Sempozyumu, Aksaray.

Kivela, J.J. ve Crotts, J.C. (2005). Gastronomy Tourism, Journal of Culinary Science & Technology, 4 (2-3), 39-55.

Kivela, J.J. ve Crotts, J.C. (2006). Tourism and Gastronomy: Gastronomy's Influence on How Tourists Experience a Destination, Journal of Hospitality and Tourism Research, 30 (3), 354-377.

Kozak, N. (2012). Turizm Pazarlaması, Ankara: Detay Yayıncılık.

Küçükaltan, G. (2009). Küreselleşme Sürecinde Gastronomide Yöresel Tatların Turistlerin Destinasyon Tercihlerine ve Ülke Ekonomilerine Etkileri, İstanbul: Okan Üniversitesi.

İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü. (2015). Re: Turist sayıları. Yazara gönderilen elektronik mesaj. E-mail. 17.08.2015.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi İnternet Sitesi. (2015). http://www.izmirturizm.gov.tr/TR, 77474/izmir-ege- mutfagi-ve-yemek-kulturu.html, Erişim Tarihi: 24.02.2015.

Lopez-Guzman, T. ve Sanchez-Canizares, S. (2012). Gastronomy, Tourism and Destination Differentiation: A Case Study in Spain. Review of Economics & Finance, 1, 63-72.

Okumus, B., Okumus, F. ve McKercher, B. (2007). Incorporatin Local and International Cuisines in The Marketing of Tourism Destinations: The Cases of Hong Kong and Turkey. Tourism Management 28, 253-261.

Öner, Ç. (1997). Seyahat Ticareti. İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Örer, N. (1995). Turistlerde Görülen Besin Zehirlenme Sıklığı ile Otellerin Sanitasyon Şartlarının Etkileşimi ve Türk Mutfağının Turistlerin Ülkemize Tekrar Gelişlerindeki Etkisi, (Doktora Tezi), Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Özdemir, G. (2007). Destinasyon yönetimi ve pazarlama temelleri: İzmir için bir destinasyon model önerisi (Basılmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özdemir, G. (2008). Destinasyon Pazarlaması, Ankara: Detay Yayıncılık.

Özedincik, S. (2007). Gürs: Gastronomi turizmiyle milyonlarca Euro kazanırız, Sabah Gazetesi, Erişim Tarihi: 05.06.2010.

Özkaya, D.F., Sünnetçioğlu, S. ve Can, A. (2013). Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Hareketliliğinde Coğrafi İşaretlemenin Rolü, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1 (1), 13-20.

Pullphothong L. ve Sopha, C. (2013). Gastronomic Tourism in Ayutthaya, Thailand.Proceedings of the International Conference on Tourism, Transport, and Logistics, 14-16 February, France. (http://icttl.net/var/materials/pdf/Conferences/ICTTL%20 2013.pdf. Erişim tarihi: 12.02.2015).

Quan, S. ve Wang, N. (2004). Towards a Structural Model of the Tourist Experience: An Illustration from Food Experience in Tourism. Tourism Management. 25 (3):297-305.

Ramirez, R. (1999). Value Co-production: Intellectual Origins and Implications for Practice and Research. Strategic Management Journal, 20, 49-65.

Rand, G.E. ve Heath, E. (2006). Towards a Framework for Food Tourism as an Element of Destination Marketing, Current Issues in Tourism, Department Consumer Science, University of Pretoria, Department of Tourism Management, South Africa.

Remmington, M. ve Yuksel, A. (1998). Tourist Satisfaction and Food Service Experience: Results and Implications of an Empirical Investigation. Anatolia, 9 (1), 37-57.

Rızaoğlu, B. ve Tanrısevdi, A. (2001), Kuşadası'nı Ziyaret Eden Yabancıların İdeal Yemek Tercihleri ve Türk Yemeklerinin Bu Tercihlerdeki Yeri, 1. Turizm İşletmeciliği Kongresi, Ankara: Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

Sekaran, U. (2000). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach, 4. Baskı. New York, NY: John Wiley and Sons, Inc.

Uni Medya. (2014). http://izmir.gen.tr/Html.aspx?id=34: Erişim Tarihi: 15.06.2014.

Yuksel, A. (2001). Managing Customer Satisfaction and Retention: A Case of Tourist Destinations, Turkey. Journal of Vocational Marketing, 7(2), 153-168.

Yüksel, A. ve Yüksel, F. (2001). Comparative Performance Analysis: Tourists' Perceptions of Turkey Relative to Other Tourist Destinations, Journal of Vacation Marketing, 7 (4), 333-355.

Kaynak Göster