Tüketicilerin Koçluk Hizmetlerine Yönelik Tercih ve Tutumları:Türkiye'de Yaşam Koçluğu Üzerine Bir Çalışma

Günümüzde bireylerin kişisel gelişime olan ilgisinin artması ile koçluk hizmetlerinin de önem kazandığı gözlenmektedir. Koçluk hizmeti birçok farklı alt uzmanlık alanı ile çeşitlendirilmekte olup, yaşam koçluğu ise koçluk hizmetleri arasında en çok tercih edilen koçluk dalıdır.Bu çalışma, tüketicilerin yaşam koçluğu hizmeti tercihlerini incelemekteve koçlukhizmeti satın alımında dikkate alınanfaktörleri araştırmaktadır. Çalışmakapsamında uygulanananket ileTürkiye’detüketicilerin yaşam koçluğu hizmeti satın alma kararında rol oynayan ana unsurların ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 214 katılımcı ile gerçekleştirilençalışmanın bulgularına göre, tüketiciler yaşam koçluğu hizmeti alırken kalite, ücret, süre, koçun eğitim düzeyi, motivasyonu ve tecrübesini göz önünde tutmaktadır. Cinsiyet ve gelir düzeyi katılımcıların yaşam koçluğuyla ilgili tercihleri üzerinde anlamlı bir farklılığa neden olmazken, daha önce koçluk hizmeti alanlarla almayanların görüşlerininise anlamlı derecede farklılaştığı tespit edilmiştir.

Consumer’s Preferences and Attitudes TowardsCoaching Services: A Study on Life Coaching in Turkey

Nowadays, it is observed that coaching services gain importance with increasing interest of individuals to personal development. Coaching is diversified with many different subspecialties and life coaching is the most preferred coaching branch among the coaching services. This study examines consumers' life coaching service preferences and investigates the factors that are taken into account in coaching service purchase decision. Through the survey adapted ,it was aimed to identify the main factors influencing the purchase decision of life coaching services by consumers in Turkey. According to the findings of the study conducted with 214 participants, consumers consider quality, wage, duration, education level, motivation and experience of the coach as important factors when receiving life coaching services. While gender and income level did not cause a significant difference onthe preferences of the participants about life coaching, it was found that the opinions of the participants who did not receive coaching servicespreviouslydiffered significantly from the ones who received such services.

Kaynakça

Akçil, Mustafa. “İlköğretim Okul Yöneticilerinin Koçluk Rollerinin Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.

Akın, Adnan ve Esra Ulukök. “Koçluk Yaklaşımı ile İşgören Geliştirme.” Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), (2017): 279-300.

Aydar, Neslihan. “Bir Eğitim Tekniği Olarak Koçluk.” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.

Barutçu, E. Ve Özbay Ö. (2013). Koçluk Yaklaşımının Yönetici Ve İş Gören Üzerine Etkilerine İlişkin Bir Araştırma. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Araştırmalar Ve Çalışmalar Dergisi, 1, 47-62.

Burke, Sarah ve Karen.M. Collins. “Gender Differences in Leadership Styles and Management Skills.” Women in Management Review, 16(5), 1999: 244-257.

Büngül, B. “Öğretmenlikte Uygulanan Mentorluğun Öğretmen Koçluğu ile Desteklenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015.

Çakar, B. A. (2011). İlköğretim Denetçilerinin Koçluk Becerilerini Sergileme Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Çatalbaş, Erkan. “8. Sınıf Öğrencilerinin Ders Başarısında Eğitim Koçluğunun Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.

Çavuşoğlu, G. Ö. “Kurumlarda Yüksek Performans için Rehberlik Temelli Öğrenme ve Gelişim Süreçleri ve Bir Model Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çetin, E. “Öğrenci Görüşlerine Göre Lise Son Sınıf Rehber Öğretmenlerinin Koçluk Beceri Düzeyleri Kocaeli İli Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015.

Dağ, F. “Leadership in Education In Terms of Coaching.” Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2010.

Dursun, İnci, Ümit Alnıaçık ve Ebru Tümer Kabadayı. “Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeği: Yapısı ve Boyutları.” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 2013: 293-304.

Elgün, Rıza Feridun. “Yöneticilerin Koçluk Uygulamalarının Satış Personelinin İş Tatmini Üzerindeki Etkileri ve Satış Personeline Yönelik Uygulama.” Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

Eryılmaz, Eda. “Postmodern Dönemin Bireye Yansımaları Açısından Koçluk.” Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.

Gezer, H. “Yönetici Koçluk Davranışının Çalışan Tatminine Etkisi Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2016.

Gökçek, İlke. “Jung‟un Sınıflaması Temel Alınarak Oluşturulan Kişilik Boyutlarının Eğitici Yöneticiliğe Etkisi.” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

Grant, A. M. (2003a). The İmpact Of Life Coaching On Goal Attainment, Metacognition And Mental Health. Social Behavior & Personality. 31(3). 253-264.

Grant, A. M., & Spence, G. B. (2010). Using Coaching And Positive Psychology To Promote A Flourishing Workforce: A Model Of Goal-Striving And Mental Health. (P. 175–188). Oxford University Press.

Grant, A., Cavanagh M., Kemp, T. (2005). Theory, Research And Practice From The Behavioural Sciences: Evidence-Based Coaching. (1). Bowen Hills Qld, Australia: Australian Academic Press.

Grant, A.M. (2003b). Keeping Up With The Cheese! Research As A Foundation For Professional Coaching Of The Future. Paper Presented At The International Coach

Grant, A.M. And Greene, J. (2003). Coach Yourself : Make Real Change In Your Life. Momentum Books, Pearson Education Limited. USA.

Green, Oades Ve Grant (2006). Cognitive-Behavioral, Solution-Focused Life Coaching: Enhancing Goalstriving, Well-Being, And Hope. The Journal Of Positive Psychology, July 2006; 1(3): 142–149 DOI: 10.1080/17439760600619849

Green, S., Grant, A., & Rynsaardt, J. (2007). Evidence-Based Life Coaching For Senior High School Students: Building Hardiness And Hope. International Coaching Psychology Review, 2(1), 24–32.

Green,S., Oades, L. G. Grant, A.M. (2005). An Evaluation Of A Life-Coaching Group Program: Initial Findings From A Waitlist Control Study. Evidence-Based Coaching. Grant, A., Cavanagh M., Cavanah, T. Volume 1. 127-140. Bowen Hills Qld, Australia.Australian Academic Press.

Güler, H . (2020). Kadın Dostu Şirketlerin İnsan Kaynakları Uygulamaları . Kapadokya Akademik Bakış , 4 (2) , 1-19 . Retrieved From Https://Dergipark.Org.Tr/En/Pub/Car/İssue/58937/836319

ICF Turkey.2021. Erişim Tarihi: 24.01.2021 Erişim Adresi Https://Www.İcfturkey.Org/Kocluk-Hakkinda/BirKoc-Olmak-İcin/ International Coaching Federation. Erişim tarihi: 4.3.2019 Koçluk.http://www.icfturkey.org,

Kalçık, F. (2018). Öğrenci Koçluğu Destekli Kuantum Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilimleri Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarısına Ve Derse Karşı Tutumuna Etkisi. Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bartın.

Kalçık, Fatih. “Öğrenci Koçluğu Destekli Kuantum Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilimleri Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarısına Ve Derse Karşı Tutumuna Etkisi.” Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.

Kalkavan, Selma. “Farklı Örgütsel Kültürlerde Yönetici Koçluk Davranışının Çalışanların İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Performans Algılarına Etkisi.” Doktora Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.

Knight, J. (2006). Instructional Coaching. School Administrator, 63(4), 36-41.

Mcmanus, Patty. Koçluk. İstanbul: Optimist, 2007.

Mumford, Jeni. Life Coaching For Dummies. West Sussex: Wiley, 2007. Peterson, David B. ve Marry D. Hicks. Leader as Coach. Minneapolis: Personnel Decisions Inc., 1996.

Poussard, Jale Minibas. Yönetimde Yeni Bir Stil Coaching. İstanbul: Yaylacık, 2004.

REISS, K. (2004), “Coaching Leadership”, Leadership, January/February2004, 34-36. Talak, K. Koçluk Desteği Alan Çalışanların I ̇ş Tatmı̇n Düzeylerinin İncelenmesi. 19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi, 1(3), 191-204.

Türk Dil Kurumu. Erişim tarihi: 1.3.2019 “Koçluk”. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.54e9e725a9a2d0.5637 5888

Underhill, Brian. O., Kimcee McAnally ve John. J. Koriath. Executive Coaching For Results: The Definitive Guide to Developing Organizational Leaders. New York: Berrett Koehler, 2007.

Wasylyshyn, K. M. (2003). Executive Coaching: An Outcome Study. Consulting Psychology Journal: Practice And Research, 55(2), 94-106.

Yurdakul, K. Koçluk Kültürü. İstanbul: Kariyer, 2010.

Zeus, P. Ve Skiffington, S. (2004). Behavioural Coaching, Mcgraw-Hill, Professional Series, Paperback, P.48.

Kaynak Göster