Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının İşveren Markası Algısı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma1

Bu çalışmanın temel amacı, işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ile işveren markası algısı arasında bir ilişki olduğu hipotezini test etmektir. Bu kapsamda, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinin üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan öğrenciler çalışmanın ana kütlesini oluşturmuştur. Veriler 869 öğrenciden oluşan bir örneklemden anket yoluyla toplanmış ve verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları genel olarak öğrencilerin hem kurumsal sosyal sorumluluk algı düzeylerinin hem de işveren markası algı düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Regresyon analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin kurumsal sosyal sorumluluk algı düzeylerinin işveren markası algı düzeyleri üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

A Research on the Effect of Corporate Social Responsibility Perception on Employer Brand Perception

The main purpose of this study is to test the hypothesis that there is a relationship between the corporate social responsibility activities of the enterprises and the perception of employer brand. In this context, the students studying in the third and fourth classes of the Bursa Uludağ University Faculty of Economics and Administrative Sciences constituted the universe of the study. Data were collected from a sample of 869 students by using questionnaire and descriptive statistics and regression methods were used for data analysis. The findings of the study showed that both the levels of corporate social responsibility perception and the level of employer brand perception were high in general. According to the results obtained from the regression analysis, it was concluded that the corporate social responsibility perception levels of students had a significant and positive effect on the employer brand perception

Kaynakça

Albayrak, Ali Sait. 2005. “Çoklu Doğrusal Bağlantı Halinde En Küçük Kareler Tekniğinin Alternatifi Yanlı Tahmin Teknikleri ve Bir Uygulama”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1): 105-126.

Albayrak, Eda, Esmanur Koç, Seren Oğuztürk, Neslihan Kesgin, Nurefşan Derdiyok. 2019. “Hizmet Sektöründe İşveren Markası Algısı ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki”, Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, 1(3): 280-293.

Albinger, Heather Schmidt, Sarah J. Freeman. 2000. “Corporate Social Performance and Attractiveness as an Employer to Different Job Seeking Populations”, Journal of Business Ethics, 28(3):243-253.

Alnıaçık, Esra, Ümit Alnıaçık, Serhat Erat, Kültigin Akçin. 2014. “Attracting Talented Employees to the Company: Do We Need Different Employer Branding Strategies in Different Cultures?”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150:336- 344.

Alparslan, Ajar, Mehmet Aygün. 2013. “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Firma Performansı”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1): 435-448.

Ambler, T., S. Barrow. 1996. “The Employer Brand”, Journal of Brand Management, 4(3):185-206.

Arachchige, B., A Robertson. 2011. “Business Student Perceptions of a Preferred Employer: A Study Identifying Determinants of Employer Branding”, The IUP Journal of Brand Management, 8(3): 25-46.

Ardıç, Kadir, Emine Gündoğmuş. 2016. “Bireylerin Kişilik Özelliklerinin İşveren Çekiciliği Algısına Etkisi”, Journal of Behavior at Work, 1(1): 1-14.

Backhaus, Kristin, Surinder Tikoo, “Conceptualizing And Researching Employer Branding”, Career Development International, 9(5):501-517.

Barrow, S., R. Mosley. 2005. The Employer Brand: Bringing The Best of Brand Management to People At Work, Wiley, New Jersey.

Bellou, Victoria, Ioannis Chaniotakis, Ioannis Kehagias, Irini Rigopoulou. 2015. “Employer Brand of Choice: An Employee Perspective”, Journal of Business Economics and Management, 16(6):1201-1215.

Berthon, Pierre, Michael Ewing, Li Lian Hah. 2005. “Captivating Company: Dimensions of Attractiveness in Employer Branding”, International Journal of Advertising, 24(2): 151-172.

Bustamante, Silke, Klaus Brenninger. 2013. “CSR and its Potential Role in Employer Branding”, 1-27, https://www.researchgate.net/profile/Klaus_Brenninger /publication/262047599_CSR_and_its_Potential_Role_in_Employer_Branding_- an_Analysis_of_Preferences_of_German_ Graduates_-/ data/0deec5367cc1255be2000000/ WorkplaceCSR.pdf, (25.02.2019)

Bustamante, Silke. 2018. “CSR, Trust and the Employer Brand”, Working Papers of the Institute of Management Berlin at the Berlin School of Economics and Law, Paper No. 96.

Carroll, Archie B. 1979. “A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance”, Academy of Management Review, 4(4): 497-505.

Carroll, Archie B. 1991. “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders”, Business Horizons, 34(4): 39-48.

Çiftçioğlu, Aydem. 2014. “Dimensional Analysis of Employer Branding Perceptions of Current Employees”. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dr. H. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 9(2): 417-432.

Davies, Gary. 2008. “Employer Branding and its Influence on Managers", European Journal of Marketing, 42(5/6): 667- 681.

Dursun, Mehmet Tahir, Engin Deniz Eriş. 2018. “Konaklama İşletmelerinde Kuşaklar Bağlamında İşveren Marka Algısı İle Çalışma Yaşam Kalitesi İlişkisi”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 8(1):160-179.

Ergun, Hande Sinem, Berivan Tatar. 2018. “Employer Branding and Employee Attitudes: Mediating Role of PersonOrganızation Fit”, Research Journal of Business and Management, 5(2):110-120.

Erkanlı, Hülya, Volkan Yusuf Topuz ve Ruziye Cop, “Kişilik ve Bireysel Değerlerin İşveren Marka Çekiciliği Algısına Etkisi: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Örnek Uygulama”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 52: 85-107.

Ersoy, Iris, Zeynep Akşehirli. 2015. “Effects of Perceptions of Corporate Social Responsibility on Employer Attractiveness”, Research Journal of Business and Management, 2(4):507-518.

Fernandez-Lores, Susana, Diana Gavilan, Maria Avello, Francisca Blasco. 2016. “Affective Commitment to the Employer Brand: Development and Validation of a Scale”, BRQ Business Research Quarterly, 19:40-54.

Greening, Daniel W., Daniel B. Turban. 2000. “Corporate Social Performance as a Competitive Advantage in Attracting a Quality Workforce”, Business and Society, 39(3):254-280.

Gözen, Ebru. 2006. “Potansiyel İşgörenler Açısından İşveren Markası Algısı: Akdeniz Üniversitesi Turizm Öğrencileri Örneği”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1): 70-80.

Güler, Murat, H. Nejat Basım, 2018. “İşveren Markası, Örgütsel Çekicilik ve Organizasyona Katılma Niyeti İlişkisi: Görgül Bir Araştırma”, Social Sciences Studies Journal, 4(21): 3659-3673.

Güngördü, Aybegüm, Emre Burak Ekmekçioğlu, Tuğçe Şimşek. 2014. “İçsel Pazarlama Bağlamında İşveren Markalaması Üzerine Ampirik Bir Çalışma”, Journal of Management and Logistics, 1(1):1-15.

Hillebrandt, Isabelle, Björn Sven Ivens. 2012. “How to Measure Employer Brands? The Development of a Comprehensive Measurement Scale”, Ed.: Sundar Bharadwaj, John Hulland, Marketing Theory and Applications, American Marketing Association.

Hinson, Robert Ebo, Selorm Agbleze, John Kuada. 2018. “Corporate Social Responsibility and Employer Attractiveness: Perspectives of Prospective Jobseekers in Ghana”, African Journal of Business Ethics, 12(2):1‑ 17.

Ibrahim, Nayera Ahmed Fouad. 2017. “The Relationship between Corporate Social Responsibility and Employer Attractiveness in Egypt: The Moderating Effect of the Individual’s Income”, Contemporary Management Research Management, 13(2):81-106.

Jain, Sonal. 2013. “Employer Branding and its Impact on CSR, Motivation, and Retention of Employees Using Structural Equation Modelling”, Delhi Business Review, 14(2):83-98.

Kahveci, Nergis Ecenur. 2018. Y Kuşağının İşyeri Seçimini Etkileyen Faktörler: İşveren Markası ve Sosyo-Demografik Özellikler, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kalaycı, Şeref. 2014. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.

Kara, Melike Nur. 2013. İşveren Markası İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Bilişim Sektöründe Bir Uygulama, (Yüksek Lisans Tezi), Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karaman, Haydar, Burcu Atar, Derya Çobanoğlu Aktan. 2017. “Açımlayıcı Faktör Analizinde Kullanılan Faktör Çıkartma Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(3): 1173-1193.

Kashikar-Rao, Mrinal. 2014. “Role of CSR in Employer Branding: Emerging Paradigm”, Review of HRM, 3:188-195.

Klimkiewıcz, Katarzyna, Victor Oltra. 2014. “Does CSR Enhance Employer Attractiveness? The Role of Millennial Job Seekers’ Attitudes”, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 3:188-195.

Köse, Gonca, Sinem Yeygel Çakır. 2015. “İşveren Markası Yönetim Sürecinde Strateji Ve Uygulamaların İncelenmesi: Türkiye’deki Şirketlerin İnsan Kaynakları Yöneticilerine Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(40): 674-689.

Köse, Gonca. 2017. Reklam Ajanslarına İşveren Markası Bakışı, 1.b., Ankara: Detay Yayıncılık.

Köse, Gonca. 2018. “İnsan Kaynakları Yönetiminin Derin İçgörüsü: Yetenek Yönetimi ve İşveren Markası İlişkisi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(56):823-833.

Kucherov Dmitry, Elena Zavyalova. 2012. “HDR Practices and Talent Management in The Companies With The Employer Brand”, European Journal of Training and Development, 36(1):86-104.

Kuşçu, Aslı, Elif Yolbulan Okan. 2010. “An Exploratory Study on the Dimensions of Employer Branding”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(34): 119-130.

Maheshwari, Sunil, Rama Shankar Yadav. 2015. “Is CSR a Hygiene Factor for Prospective Employees? An Indian Exploration”, The Indian Journal of Industrial Relations, 50(4):601-612.

Mölk, Andreas, Manfred Aurer. 2018. “Designing Brands And Managing Organizational Politics: A Qualitative Case Study Of Employer Brand Creation”, European Management Journal, 36(4):485-496.

Narcıkara, Elif, Yonca Gürol, Ahmet Üzmez. 2016. “İşveren Markası Oluşturma: Katılım Bankası Örneği”, İşletme & Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 5(2):45-58.

Ötken, Ayşe Begüm, Elif Yolbulan Okan. 2015. Şimdi İşveren Markası Zamanı, 1.b., İstanbul: Türkmen Yayınevi.

Raj, Ashabinu, P. Jyothi. 2011. “Internal Branding: Exploring The Employee Perspective”, Journal of Economic Development, Management, IT, Finance and Marketing, 3(2):1-27.

Rampl, Linn Viktoria, Peter Kenning. 2014. “Employer Brand Trust and Affect: Linking Brand Personality to Employer Brand Attractiveness”, European Journal of Marketing, 48(1/2):218-236.

Reis, Germano Glufke, Beatriz Maria Braga. 2016. “Employer Attractiveness from a Generational Perspective: Implications for Employer Branding”, Revista de Administraçao Sao Paulo (RAUPS), 51(1):103-116.

Roy, Sanjit Kumar. 2008. “Identifying The Dimensions of Attractiveness of an Employer Brand in the Indian Context”, South Asian Journal of Management, 15(4):110-130.

Sağır, Mehmet. 2016. “İşveren Markası Algısı: İnsan Kaynakları Faaliyetleri, Çalışma Ortamı ve Tazminat-Kazanç Boyutları İle Turizm Fakültelerinde Bir Uygulama”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(14): 415-439.

Saruhan Yalça, Muazzez. 2017. “İşveren Markalaşmasında İşveren Çekiciliğinin Farklı Boyutlarına Verilen Önemin Çalışanların Demografik Özellikleri Temelinde Farklılaşması”, (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Saylan, Onur, Umut Eroğlu. 2019. “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşveren Marka Algısı Boyutlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, 8th International Vocational Schools Symposium, UMYOS’19, SİNOP.

Sharma, Ruchika, Asha Prasad. 2018. “Employer Brand and its Unexplored Impact on Intent to Join", International Journal of Organizational Analysis, 26(3):536-566.

Sivertzen, A., E. Nilsen, A. Olafsen. 2013. “Employer Branding: Employer Attractiveness and the Use of Social Media”, Journal of Product & Brand Management, 22(7):473-483.

Srivastava, Pallavi, Jyotsna Bhatnagar, Ashok Pratap Arora. 2017. “A Multi-dimensional Scale for Measuring Employer Brand”, Indian Journal of Industrial Relations, 52(4): 659-674.

Tanwar, Karnica, Asha Prasad. 2016. “The Effect of Employer Brand Dimensions on Job Satisfaction: Gender as a Moderator”, Management Decision, 54(4):854-886.

Tkalac Verčič, Ana, Dubravka Sinčić Ćorić. 2018. “The Relationship Between Reputation, Employer Branding and Corporate Social Responsibility”, Public Relations Review, 44(4):444-452.

Tüzüner, Lale V. 2019. “Segmenting Potential Employees According to Firms’ Employer Attractiveness Dimensions in The Employer Branding Concept”, Journal of Academic Research in Economics, 1(1):46-61.

Yorulmaz, Funda, Öznur Yavan. 2018. “Pozitif Psikolojik Sermayenin İşveren Marka Oluşumu Üzerindeki Etkisi: Turizm Sektörü Örneği”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(2):1007-1027.

Wilden, Ralf, Siegfried Gudergan, Ian Lings. 2010. “Employer Branding: Strategic Implications for Staff Recruitment”, Journal of Marketing Management, 26(1-2): 56–73.

Kaynak Göster