Konaklama işletmelerinin yiyecek içecek faaliyetlerinde tedarik zinciri maliyetlerinin hedef maliyetleme ile birlikte uygulanması

Konaklama işletmelerinde tedarik zinciri maliyetlerinin artan önemi, tedarik zinciri faaliyetlerinin gözden geçirilmesini ve tedarik zinciri maliyetlerinin kontrol altına alınmasını gerektirmektedir. Bu açıdan bakıldığında tedarik zinciri yönetiminin piyasa odaklı olan hedef maliyetleme yöntemi ile birlikte uygulanabilirliği söz konusu olabilmektedir. Çalışmada konaklama işletmelerinin yoğun rekabet ortamında faaliyetlerini sürdürebilmeleri için tedarik zinciri maliyetlerinin hedef maliyetleme yöntemi ile birlikte kullanılarak maliyet kontrolü, etkinliği ve minimizasyonunun sağlanması amacıyla Alanya’da faaliyet gösteren bir konaklama işletmesinin muhasebe sistemi verileri tasnif edilerek bir model geliştirilmiştir.

Combined implementation of the supply chain costs with target costing for food and beverages activities of accommodation establishments

The growing importance of supply chain costs in accommodation establishments requires reviewing of supply chain activities and controlling the supply chain costs. From this point, combined applicability of the supply chain management with market driven target costing method could be on the carpet. In this study, cost control, efficiency and minimization is aimed to provide combined using supply chain costs with target costing method in order to resume the activities of accommodation establishments in a highly competitive environment. For this purpose a model has been developed being classified the accounting system data of a accommodation establishments operated in Alanya.

Kaynakça

Acar, D. & Ateş, B.A. (2011). Tedarik zincirinin temel faaliyetlerinde dış kaynak kullanımı: tekstil-konfeksiyon sektörü işletmelerinde bir araştırma. Mali Çözüm, Mayıs- Haziran: 17 – 46.

Akkaya, A. (2010). Hedef maliyetleme yönteminin konaklama işletmelerinde uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve bir turizm işletmesinde uygulama. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Aksoylu, S. & Dursun, Y. (2001). Pazarda rekabetçi üstünlük aracı olarak hedef maliyetleme. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11: 357 – 371.

Albright, T. (1998). The use of target costing in developing the Mercedes-Benz M Class. İnternational Journal of Strategic Cost Management, Sonbahar: 13 -23.

Ateş, B.A. (2011). Tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanımının maliyet yönetimine etkileri: Tekstil – konfeksiyon sektörü işletmelerinde bir araştırma. Basılmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Baltacıoğlu, T., Ada, E., Kaplan, M.D., Yurt, Ö. & Kaplan, C. (2007). A new framework for service supply chains. The Service Industries Journal, 27 (2): 105 – 124.

Berry, T. & Ahmed, A. (1997). The consequences of ınter-firm supply chains for management accounting. Management Accounting, 75 (10): 74-77.

Cooper, R. & Slagmulder, R. (1997a). Target Costing and Value Engineering. Portland,Oregon: Productivity Press.

Cooper, R. & Slagmulder, R. (1997b). Factors influencing the target costing process: lessons from japanese practice. http://www.feb.ugent.be/nl/Ondz/wp/Papers/wp_97_30.pdf erişim 05.06.2013

Cooper, R. & Slagmulder, R. (1999). Develop Profitable New Products With Target Costing. Sloan Management Review, Summer: 23 – 33.

Cooper, R. & Slagmulder, R. (2003). Interorganizational costing, Part 2. Cost Management, Kasım/Aralık: 12-24.

Çam, M. (2009). Konaklama işletmelerinde yiyecek içecek maliyet kontrolünün önemi ve Akdeniz bölgesindeki konaklama işletmelerinde bir anket çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11): 503 – 524.

Elagöz, İ. (2006). Tedarik zinciri yönetimi yaklaşımının maliyet hesaplama çalışmalarına etkisi. Basılmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Erdoğan, N. (2007). Lojistik Maliyetlemesi ve Lojistikte Faaliyete Dayalı Maliyetleme. Anadolu Üniversitesi Yayınları; No: 1748, Eskişehir.

Gül, K. & Ergün, H. (2010). Endüstriyel yiyecek işletmelerinde maliyet azaltıcı yeni yöntemler ve bir uygulama. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 45: 127 – 145.

Gürdal, K. 2007. Maliyet Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar (1. Baskı). Siyasal Kitabevi, İstanbul.

Hacırüstemoğlu, R. (1997). Maliyet Muhasebesi (2. Baskı). Türkmen Kitabevi, İstanbul. Hacırüstemoğlu, R. & Şakrak, M. (2002), Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar. Türkmen Kitabevi, İstanbul.

Kothari, T., Hu, C. & Roehl, W.S. (2005). E-Procurement: an emerging tool for the hotel supply chain management. Hospitality Management, 24: 369 – 389.

Köse, T. (2002). Ürün maliyetlerine göre karar alma araçları: Ürün yaşam seyri maliyetlemesi, hedef maliyetleme ve kaizen maliyetleme. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (2): 77 – 103.

Lancioni, R.A., Smith, M.F. & Oliva, T.A. (2000). The role of the internet in supply chain management. Industrial Marketing Management, 29: 45 – 56.

Larsen, T.S. (2000). European logistics beyond 2000. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management,30 (5): 377 – 387.

Lockamy, A. & Smith, W. (2000). Target costing for suppy chain management: Criteria and selection. İndustrial Management & Data Systems,100 (5): 210 – 218.

Sarıoğlan, M. & Avcıkurt, C. (2010). Konaklama işletmelerinde tedarik zinciri yönetimi kapsamında tedarikçi seçim kriterleri üzerine görgül bir araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (25): 239 – 253.

Savcı, M. (2011). Maliyet Muhasebesi (12. Baskı). Murathan Yayınevi, Trabzon.

Saygın, S. (2008). Stratejik maliyet yönetimi yaklaşımlarından kaizen maliyetleme ve hedef maliyetlemenin uygulanabilirliği ve bir uygulama. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

Shank, J. K.& Fisher, J. (1999). Target costing as a strategic tool. Sloan Management Review, 41(1):73-83.

Swenson, D., Ansari, S., Bell, J. & Kim, İ.W. (2003). Best practices in target costing. Management Accounting Quarterly,4 (2): 12 – 17.

The Supply Chain Council. (2001). http://www.supply-chain.org/info/fag.html. Erişim 06.06.2013.

Vrijhoef, R. & Koskela, L. (2000). The four roles of supply chain management in construction. European Journal of Purchasing & Supply Management, 6: 169 – 178.

Xia, W. & Wu, Z. (2007). Supplier selection with multiple criteria in volume discount environments. Omega The International Journal of Management Science, 35: 494 – 504.

Yükçü, S. (2011). Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi (7. Baskı), Altın Nokta Basım Yayın, İzmir.

Yükçü, S. & Gönen, S. (2008). Tedarik zinciri yönetimi ile hedef maliyetlemenin birlikte uygulanabilirliği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 40: 71 – 83.

Kaynak Göster