Kentsel Markalaşma Sürecinde Yerel Yönetimlerin Önemi

Hızlı nüfus artışı ile birlikte kentleşmenin artması, kentlerin artık hem ticari hem de siyasi anlamda cazibe merkezlerine dönüşmesine yol açmıştır. Kentlerin üstlendikleri bu önemli rol, yerel yönetimlerin de kentsel politikalar konusunda yeni stratejiler belirlemesine neden olmuştur. Bu sebeple, kentlerin cazibe merkezi olarak değerlendirilmesinde markalaşma çalışmalarının arttırılması ve yerel ekonomik değerlerin yeniden belirlenebilmesi amacıyla belediyeler, stratejik kent yönetimi konusunda da yeni görev alanlarının oluşturulması çalışmalarına ağırlık vermişlerdir. Kentsel markalaşma, sürdürülebilir şehirlerin kentsel gelişimine yönelik yeni bir yaklaşımdır. Kentsel iletişimin yeni bir yönü olan şehir markalaşması, şehrin görsel imajını marka imajına dönüştürerek şehir imajının pazarlamasını çeşitli şekillerde geliştirmektedir. Çalışmada, kentsel markalaşma süreci, kentsel markalaşma stratejileri bakımından ele alınacak, bu süreçte yerel yönetimlerin rolü ve önemi değerlendirilecektir.

The Importance of Local Governments in the Urban Branding Process

The cities have now turned into attraction centers both commercially and politically with the rapid population growth and the increase in urbanization, This important role undertaken by cities has caused local governments to determine new strategies regarding urban policies. For this reason, municipalities have focused on creating new areas of responsibility in strategic city management in orderto increase branding efforts in evaluating cities as centers of attraction and to redefine local economic values. Urban branding is a new approach to urban development of sustainable cities. City branding, a new aspect of urban communication, transforms the visual image of the city into a brand image and improves the marketing of the city image in various ways. In this study, the urban branding process will be discussed in terms of urban branding strategies, and the role and importance of local governmentswill be evaluated in this process.

Kaynakça

Akova, S . (2020). Kent Kimliği Göstergeleri Üzerinden Kentlilik Bilincine Dair Bir Okuma: Yalova Kenti Örneklemi, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , Cilt 16 - 29 Ekim Özel Sayısı , 3344- 3386 . DOI: 10.26466/opus.770453

Bastaman, A. (2018). Bandung Cıty Brandıng: Explorıng The Role Of Local Communıty Involvement To Gaın Cıty Competıtıve Value. Journal of Entrepreneurship, Business and Economics. 6(1), 144–165.

Blıchfeldt, B. S. (2005). “Unmanageable Place Brands?” Journal Of Place Branding And Public Diplomacy, 1 (4): 388-401.

Cai, xxx. (2002). Cooperative branding for rural destinations. Annals of Tourism Research, Vol. 29, No. 3, pp. 720-742.

Casapi, I., Cela, A. (2017). Destination Branding: A Review of the City Branding Literature. Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol 8 No 4. s. 137.

Eraydın, Z. (2016). Kentsel Markalaşma Stratejilerinin Kent Belleği ve Kent İmgesi Üzerine Etkileri: Ankara Örneği. İçinde. İdealkent Bellek ve Kentsel Koruma II, (Ed.) Altunoğlu, M. ve arkadaşları. Kent Araştırmaları Enstitüsü. ANKARA s. 830-856.

Hall, D. (1999). Destination Branding, Niche Marketing and National Image Projection in Central and Eastern Europe, Journal of Vacation Marketing, No. 5, pp. 227-237.

Helmy, M. (2008). Urban Branding Strategies and The Emerging Arab Cityscape: The Image of the Gulf City, Stadtebau Institut Universitat Stuttgard. s. 9-18.

Hernandez-Garcia J, Lopez C. (2011). Is There a Role for Informal Settlements in Branding Cities? Journal of Place Management and Development 4(1): 93–109.

Julier, G. (2005). Urban Design spaces and the Production of Aesthetic Consent, Urban Studies, Vol.42, pp.5-6, 689-888.

Karyakov, I. ve Sisk, T.D. (2003). Participatory Democracy. Karyakov, I. ve Sisk, T. D. (Ed.). Democracy at the local level: a guide for the South Caucasus içinde. International Institute for Democracy and Electoral Assistance, s. 25-35.

Kavaratzis, M. (2004). From city marketing to city branding: Towards a theoretical framework for developing city brands, Journal of Place Branding, Vol.1, No.1, pp.58 – 73.

Kavaratzis, M., Ashworth, G. J. (2005). City branding: An effective assertion of identity or a transitory marketing trick? Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 96(5):506-514

Kotler, Philip, Rein I. and Haider, H.D. (1993), Marketing Places: Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, Regions and Nations, Free Press, New York.

Mohammadi, A., Marofi, S. (2018). Evaluation Of Urban Branding Strategies İn Iranian Cities. International Journal of Human Capital in Urban Management, 3(2): 153-166.

Morgan, N. and Pritchard, A., (2007). De-centring tourisms intellectual universe, or traversing the dialogue between change and transition. In Ateljevic, I., Pritchard, A, and Morgan, N. (eds.) The Critical Turn in Tourism Studies: Innovative Research Methodologies, pp. 11-28. Amsterdam: Elsevier.

Nickerson, N. amd Moisey, R. (1999). Branding a State from Features to Positioning: Making it Simple? Journal of Vacation Marketing, Vol. 5, No. 3, pp.217-226.

Özden, M. (2020). Katılımcı Demokrasi ve Yerel Yönetimlerde Katılım: Trakya Örneği. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yerel Yönetimler A.B.D Doktora Tezi. İSTANBUL.

Peker, A. Esra (2006). Kentin Markalaşma Sürecinde Çağdaş Sanat Müzelerinin Rolü: Kent Markalaşması Ve Küresel Landmark, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Rainisto, S. (2003). Success factors of place marketing: A study of place marketing practices in Northern Europe and the United States, PhD thesis, Helsinki University of Technology, Institute of Strategy and International Business.

Rehan, M. (2014) Urban Branding As An Effective Sustainability Tool İn Urban Development, HBRC Journal, 10:2, s. 222-230.

The Basics of a Successful Country or City Brand Strategy, (2020). https://www.bloomconsulting.com/journal/the-basics-of-a-successful-country-or-city-brand-strategy/. Erişim Tarihi: 18.01.2021.

Villar, F. (2018). City Branding And The Theory Of Social Representation. Bitacora Urbano Territorial 28(1):31-36.

Zarandi, H. ve arkadaşları (2016). Effective Factors on Urban Brand and Their Prioritization from Perspective of International Tourists (Case Study: Tehran’s Milad Tower). The Scientific-Research Quarterly Journal of Urban Economics and Management. Vol. 4, No.14. Pages:c117-136.

Zeren, H. (2011). Marka Kent Oluşturma Bağlamında Stratejik Kent Yönetimi: Karaman Kenti İçin Bir Model Önerisi. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Doktora Tezi. MALATYA.

Kaynak Göster