Kadın İşgücünün Görünümü: TRB2 Bölgesinde Teorik Bir Araştırma

Türkiye’de ve dünyada yaşanan bazı sosyal gelişmeler, kadın istihdamının artırılmasına dikkat çekmektedir. Türkiye’de kadınların istihdam içerisindeki oranlarında 1950’li yıllardan itibaren kırdan kente göçün gerçekleşmesiyle ve tarımda meydana gelen değişikliklere bağlı olarak bir düşüş meydana gelmiştir. Kadınların işgücü piyasasındaki sektörel konumdaki durumunda bir değişim yaşanmıştır. Özellikle Türkiye’ninsiyasi ve sosyo-ekonomikaçıdanbüyümesikadının hizmet ve sanayi sektörlerinde önemli bir noktaya gelmesiyle doğru orantılıdır. Bundan hareketle küresel seviyede rekabet edebilecek bir ekonomi için, Türkiye’de nüfusun önemli bir bölümüne sahip kadınların işgücünde yer alması büyük önem arz edecektir. Çalışmanın amacı; TRB2 bölgesinde kadın işgücüne katılımlarını araştırmaktır.Çalışmada kullanılan veriler TÜİK yardımıyla elde edilmiş olup tablolar oluşturularak yorumlanmıştır.

The Appearance of the Women Labor: A Theoretical Research in the TRB2 Region

Some social development in Turkey, since the 1950s, a decrease has occurred in thewomen’s rate in employment depending on therural-urban migration and changes in agriculture. There has been a change in the sectoral position of women in the labor market. Particularly, Turkey's politicaland socio-economic growth is directly proportional to the prominence of women in the service and industry sectors. Hence, in Turkey for an economy that can compete at the globallevel, it is very important that women, with a significant portion of the population, take part in the workforce.Purpose of the study is to research women’s participation in the laborforce in the TRB2 region. The data used in the study were obtained from TUIK and interpreted by creating tables.

Kaynakça

Acar, E.(2017).Kadın İşgücüne Yönelik Ayrımcılık Sorunu: Bursa Serbest Bölgesi Örneğinde Kadın Yöneticilerin Karşılaştıkları Ayrımcılık Uygulamaları, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale.

Akansel, İ.(2004).Sanat Sektöründe Kadın İşgücünün Konumu: Ankara Devlet Opera ve Balesi Çerçevesinde Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Aksoy, N., Felek, Ş., Yayla, N. ve Çeviş, İ.(2019). Türkiye‟de Kadın İstihdamını Belirleyen Faktörler, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 3(17). 146-163.

Ay, S.(2012). Türkiye‟de İşsizliğin Nedenleri: İstihdam Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme, Yönetim ve Ekonomi, 19(2), 322.

Aydoğmuş, R.(2019). Türkiye‟de Kadın İstihdamı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bir Zaman Serisi Analizi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ.

Beyköylü, D.(2018). İlköğretim Müfettişliğinde Kadın İstihdamına İlişkin Tutumlar(1990-2013 Yıllarını Karşılaştıran Bir Araştırma Tekrarı) : Ankara İli Örneği, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Bulut, Ş. ve Akçacı, T.(2017). Sektörler Arası Kadın İstihdamı Ve Cinsiyet Ayrımcılığı Üzerine Bir Araştırma: Kilis İli Örneği, Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 225.

Büyüknalbant, T.(2009). İktisadi Açıdan Kadın İşgücü İstihdamı ve Sorunları: Kayseri Örneği, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Kayseri.

Cameron, L., Suarez, D.C. ve Rowell, W.(2018). FemaleLabor Force Participation İn Indonesia: Why Has ItStopped?,Bulletin of IndonesianEconomicStudies, 55(2).

Cheng, B.S., Hsu, R.C. ve Chu, Q.(1996). TheCausalityBetweenFertilityAndFemaleLabor Force Participation İn Japan, AppliedEconomicsLetters, 4(2).

Ciner, Ö.(2003).Halkla İlişkiler Sektöründe Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Çalışkan, B.(2019).Türkiye ve TRCI Bölgesinde Kadın İstihdamının Mukayeseli Analizi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.

Çiçen, C.(2019).Turizm Sektöründe Kadın İşgücünün Performansınınİncelenmesi, Edirne İli Konaklama İşletmeleri Örneği, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Trakya.

Dalkıranoğlu, T.(2006).Çalışma Yaşamında Kadın İşgücü ve Cinsiyet Ayrımcılığı: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.

Das, M.B.(2006).FemaleLabor Force ParticipationAndTheEffects Of Gender, Social Development Papers South Asıa Series, No:97, s.1-28.

Demirtaş, G. ve Yayla, N.(2017). Küresel Entegrasyonun Kadın İstihdamı Üzerine Etkisi: Ampirik Bir İnceleme, Journal of Yasar University12(48), 339-349.

Dilber, T.(2019).Kadın İstihdamı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Manisa.

Dirik, N.(2016). Türkiye‟de Kadın İstihdamının Önündeki Engellerin Aşılmasında Girişimciliğin Önemi Ve Kamu İstihdam Kurumlarının Rolü, T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi, Ankara.

Dücan, E. ve Atay Polat, M.(2017). Kadın İstihdamının Ekonomik Büyümeye Etkisi: OECD Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(1).

Engelhartd H., Kögel, T. ve Prskawetz, A.(2003). Fertility And Women‟s Employment Reconsidered: A MacroLevel Time Series Analysis For Developed Countries, 1960-2000, A Journal Demography, 58(1).

Ertürk, E.(2019). Bolu‟da Kadın İstihdamın Önündeki Engeller, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Bolu.

İşler, R. ve Şentürk, C.(2017).Tarihsel Açıdan Uluslararası Kurum/Kuruluşlarda “Ekonomik Kalkınma” ve “Kadın” İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme, Mehmet Akif Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(22), 378.

Kaplan, A.(2009).Bölgesel Kalkınmada Kadın İstihdamının Etkisi:Gap Bölgesi‟nde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Mersin.

Karpat Çatalbaş, G.(2015). Kadınların İşgücüne Katılımını Belirleyen Faktörlerin Belirlenmesi: Panel Veri Yaklaşımı, KAÜ İİBF Dergisi, 6(10), ISSN: 1309 – 4289.

Karabıyık, İ.(2012). Türkiye‟de Çalışma Hayatında Kadın İstihdamı, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 32(1), 231-260.

Karakoyun, B.N.(2019). Van Kent Örneğinde Kadın İstihdamına Yönelik Çalışmalar ve Kente Etkisi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Van.

Karlılar, S.(2019). Kadın İşgücüne Katılımı Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin U Şekilli Kadınlaştırma Hipotezi İle İncelenmesi: Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Bir Analiz, Türkiye Cumhuriyeti Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Adana.

Kızılgöl, Ö.A.(2012). Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri: Ekonometrik Bir Analiz, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 13(1), 92.

Kim, S.K.(2014). Female Labor Force Participation And Fertility İn South Korea, AsianPopulationStudies, 10(3).

Klasen, S.(2019). What ExplainsTheLevels And Trends Of Unequal Female Labor Force Participation İn Developing Countries?,World Bank Research Observer, 34(2).

Köse, Z.(2014). Turizmde Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği Beypazarı Örneği, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Kutlar,A., Erdem, E. ve Fehime Aydın, F. (2012). Kadınların İşgücüne Katılması İle Doğurganlık, Boşanma ve Ücret Haddi Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Araştırma, Bilgi Ekonomisi ve Yönetim Dergisi, 7(1), 149-168.

Küçük, M.(2015). Çalışma Hayatında Kadınlar Ve Karşılaştıkları Sorunlar: Bir İşverene Bağlı Olarak Çalışan Emekçi Kadınlara İlişkin Bir Araştırma, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 7(1), 3.

Leuthold, H.J.(1984).Income Splittingand Women'sLabor-Force Participation, Cornell University ILR School, 38(1).

Levent, C.,Arvas, M.A. ve İnce Yenilmez, M.(2018). Kadınların İşgücüne Katılımını Belirleyen Faktörlerin Probıt Model İle Tahmini: Van İli Örneği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN: 1302-6879.

Mishra, V and Smyth, R.(2010) „Female labor force participation and total fertility rates in the OECD: New evidence from panel cointegration and Granger causality testing‟, Journal of Economics and Business, Elsevier, 62(1), 48-64.

Mon, M.(2001).Determınants Of FemaleLabour Force PartıcıpatıonIn Burma: An EmpırıcalAnalysıs Of Socıo-EconomıcSurvey Data, ABAC Journal, 21(1).

Nahtman, E. ve Jansson, C.(2016) „Femaleeducationalenrollment, laborforceparticipationandeconomicgrowth: A panel-datastudy in Europe‟, GöteborgsUnıversıtetGöteborgsUniversıtetsbıblıotek.

Narayan, P.K. ve Smyth, R.(2006). Female Labor Force Participation, Fertility And İnfant Mortalitiy İn Australia: Some Empirical Evidence From Granger Causality Test, Applied Economics, 38(5).

Özmen, F.(2011). Türkiye‟de Kadın İşgücü İstihdamının Gelişiminde Mikro Kredi Uygulamaları, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Manisa.

Peker, E.A. ve Kubar, Y.(2012). Türkiye‟de Kırsal Kesimde Kadın İstihdamına Genel Bir Bakış, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 14(2).

Saka, G.(2004). Bankacılık Sektöründe Çalışan Kadınların Cinsiyet Ayrımcılığı Sorunları: Sakarya Örneği, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.

Sevinç, H., Bozkurt, E. ve Eroğlu Sevinç, D.(2016). Ekonomik Büyümede Kadın İstihdamının Rolü? Yakınsama Temelli Kanıtlar, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 17(1).

Siah, A.K. ve Lee, G.H.(2015). FemaleLabor Force Participation, İnfant Mortality And Fertility İn Malaysia, Journal of The Asia Pasific Economy, 20(4).

Sivakami, M.(1997).Female Work Participation And Child Health: An İnvestigation İn Rural Tamil Nadu, India, Health Transition Review, 7(1).

Yağcıoğlu, S.(2018).Kadın İşgücü İstihdamı ve Sorunları: Konya Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta.

Yaprak, Ş.(2003).Kadın İşgücünün İstihdama Etkileri: Eskişehir Bölgesinde Bir Uygulama, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Eskişehir.

Kaynak Göster