İSTANBUL İÇİN ACİL SERVİS BİRİMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN KATEGORİK VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Son zamanlarda, Türkiye birçok ülkede olduğu gibi yüksek oranda kamu ve özel kaynaklarını sağlık sektörüne harcamaktadır. Bu nedenle sağlık sektöründe etkinlik analizi birçok paydaş için önem taşımaktadır. İstatistiksel göstergeler acil servis birimlerinin sağlık hizmeti yükünün çok önemli bir bölümünü üstlendiğini göstermiştir. Bu çalışma kapsamında Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Kapsamındaki hastanelerin acil servis birimlerinin etkinliği kategorik veri zarflama analizi (VZA) ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında sunulan sağlık hizmeti yönünden etkin olan ve olmayan acil servis birimleri tespit edilecektir.

EVALUATING EFFICIENCY OF EMERGENCY DEPARTMENTS USING CATEGORICAL DATA ENVELOPMENT ANALYSIS FOR ISTANBUL

Recently, Turkey as well as many other countries, spends a high portion of its public and private resources on the health sector. Thus, efficiency analysis is crucial for many of the stakeholders in the health sector. The statistical indicators showed that emergency departments undertook a very important part of the health care burden. In this study, efficiencies of emergency departments of general hospitals run by Istanbul's Beyoglu State Hospitals Association have been analyzed using categorical data envelopment analysis (DEA). In the light of the findings, efficient and inefficient emergency departments in terms of healthcare will be determined

___

Atmaca, E., Turan, F., Kartal, G., Çiğdem, E.S. 2012. “Ankara İli Özel Hastanelerinin Veri Zarflama Analizi ile Etkinlik Ölçümü.” Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi 16(2): 135-153.

Aydemir, Zeynep C., 2002, “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Kapsamında İllerin Kaynak Kullanım Görece Verimlilikleri: Veri Zarflama Analizi Uygulaması.” DPT Uzmanlık Tezleri, Yayın No: 2664.

Banker, R.D.,Charnes, A., Cooper, W. 1984. “Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis.” Management Science 30(9): 1078-1092.

Banker, R.D., Morey, R.C. 1986. “The Use of Categorical Variables in Data Envelopment Analysis.” Management Science 32(12): 1613-1627.

Bal, V., Bilge, H. 20103 “Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Veri Zarflama Analizi ile Etkinlik Ölçümü.” Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 2(6): 1-13.

Bayraktutan, Y., Arslan, İ., Bal, V. 2010. “Sağlık Bilgi Sistemlerinin Hastane Performanslarına Etkisinin Veri Zarflama Analizi ile İncelenmesi: Türkiye’deki Göğüs Hastalıkları Hastanelerinde Bir Uygulama.” Gaziantep Tıp Dergisi 16(3): 13-18.

Charnes, A., Cooper, W.W., Rhodes, E. 1978. “Measuring The Efficiency of Decision Making Units.” European Journal of Operational Research 2(6):429-444.

Cooper, W., Seiford, L., Tone, K. 2007. Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software. Kluwer Academic Publishers.

Çakmak, M., Öktem, M.Kemal, Ömürgönülşen, U. 2009. “Türk Kamu Hastanelerinde Teknik Verimlilik Sorunu: Veri Zarflama Analizi Tekniği ile Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Kadın Doğum Hastanelerinin Teknik Verimliliklerinin Ölçülmesi.”Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 12(1).

Eren Şenaras, A. 2016. “Improving Effectiveness in the Emergency Service by Using Data Envelopment Analysis.” UHBAB Dergisi 17:35-58.

Erpolat, S. 2011. Veri Zarflama Analizi, Evrim Yayınevi, İstanbul.

Ersoy, K., Kavuncubaşı, Ş., Özcan, Y.A., Haris M.J. (1997) “Technical Efficiency of Turkish Hospitals: DEA Approach.” Journal of Medical Systems 21(2): 67–74.

Farrell, M.J. 1957. “The Measurement of Productive Efficiency.” Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 120: 253-290.

Gök, M.Ş., Sezen, B. 2013. “Analyzing the Ambiguous Relationship between Efficiency, Quality and Patient Satisfaction in Healthcare Services: The Case of Public Hospitals in Turkey.” Health Policy 111(3): 290-300.

Gülsevin, G., Türkan, A.H. 2012. “Afyonkarahisar Hastanelerinin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi.” Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 12:1-8.

Nunamaker,T.R. 1983. “Measuring Routine Nursing Service Efficiency: A Comparison of Cost Per Patient Day and Data Envelopment Analysis Models.” Health Services Research 18(2): 183-208.

Sağlık Bakanlığı,. 2012. Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu (2003-2011). Ankara.

Sağlık Bakanlığı İstatistik, Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı.2014. Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2013. Ankara.

Sezen, B., Gök, M.Ş. 2009. “Veri Zarflama Analizi Yöntemi ile Hastane Verimliliklerinin İncelenmesi.” ODTÜ Geliştirme Dergisi : 383-403.

Şahin, I. 2008. “Sağlık Bakanlığı Genel Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı’na Devreden SSK Genel Hastanelerinin Teknik Verimliliklerinin Karşılaştırmalı Analizi.” Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 11(1): 1-47.

Şahin, I.,Özcan, Y.A. 2000. “Public Sector Hospital Efficiency for Provincial Markets in Turkey.” Journal of Medical Systems 24(6): 307-320.

Şahin, I., Özcan, Y.A., Ozgen, H. 2011. “Assessment of Hospital Efficiency Under Health Transformation Program in Turkey.” Central European Journal of Operations Research 19: 19-37.

Taşköprü, V. 2014. Klasik Veri Zarflama Analizi ile Kategorik Veri Zarflama Analizi Modellerinin Enerji Verimliliği Üzerinde Karşılaştırmalı İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Temür, Y., Bakırcı, F. 2008. “Türkiye’de Sağlık Kurumlarının Performans Analizi: Bir VZA Uygulaması.” Sosyal Bilimler Dergisi 10(3): 261-280.

Thomas, V. J., Sharma, S., Jain, S. K. 2011. “Using patents and publications to assess R&D efficiency in the states of the USA.” World Patent Information 33(1), 4-10

Karadayı, M., A, Ekinci, Y., Akkan, C., Ülengin, F. / Journal of Yasar University, 2017, 12 (Özel Sayı), 31-39 39

Weng, S.J.,Wang,L.M., Tsai, B.S., Chang, C.Y., Gotcher, D. 2011. “Using Simulation and Data Envelopment Analysis in Optimal Healthcare Efficiency Allocations.” Proceedings of the 2011 Winter Simulation Conference :1295- 1305.

Wilson, G.W., Jadlow, J.M. 1982. “Competition Profit Incentives and Technical Efficiency in the Provision of Nuclear Medicine Services.” The Bell Journal of Economics 13(2):472-482.

___