Enerji Tüketimi, Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Hindistan Örneklemi

Bu çalışma enerji tüketimi, finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisini, 1970-2013 yılları arasında Hindistan örnekleminde incelemeyi amaçlamıştır. Ampirik analiz bölümünde Granger nedensellik, Johansen eşbütünleşme ve uzun dönem analizleri kullanılmıştır. Yapılan nedensellik analizi sonucunda ekonomik büyümeden enerji tüketimine doğru bir nedensellik ilişkisi mevcutken enerji tüketiminden ekonomik büyümeye bir nedensellik ilişkisi yoktur. Ayrıca ekonomik büyümeden finansal gelişmeye doğru bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Eşbütünleşme analizi sonucuna göre seriler arasında bir eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Yapılan uzun dönem analizi sonucunda seriler arasında uzun dönemde enerji tüketimindeki %1 oranında bir artış ekonomik büyümeyi %0.98 oranında arttırdığı görülmüştür. Ayrıca uzun dönemde finansal gelişmedeki %1 oranındaki artış ekonomik büyümeyi % 0.18 artırdığı tespit edilmiştir.

The Relationship Among Energy Consumption, Financial Development and Economic Growth: The Sample of India

This study aims to investigate the relationships among energy consumption, financial development and economic growth with the sample of India between 1970-2013. Granger causality test, Johansen cointegration test and long term analysis are used for empirical analysis. According to the results of the causality test, there is a causality from economic growth to energy consumption, while there is no causality from energy consumption to economic growth. Also a causality has been found from economic growth to financial development. According to the cointegration test there is cointegration between the series. As a result of the long and short term analysis, it has been seen that 1% increase of energy consumption increases the economic growth 0.98% for long term.Also it has been identified that 1% increase of financial development increases the economic growth 0.18% for long term.

Kaynakça

Ahmad A. , Zhao Y. Shahbaz M. Bano S. Zhang Z. Wang S. ve Liu Y. 2016. “Carbon emissions, energy consumption and economic growth: An aggregate and disaggregate analysis of the Indian economy”. Energy Policy, 96:131-143.

Apergis, N., ve Payne, J.E. 2009. “Energy Consumption and Economic Growth in Central America: Evidence From A Panel Cointegration and Error Correction Mode”. Energy Economic, 31(2): 211-216.

Asafu-Adjaye, J. 2000. “The Relationship Between Energy Consumption, Energy Prices and Economic Growth: Time Series Evidence From Asian Developing Countries”. Energy Economic, 22(6): 615-625.

Aytaç, D. 2010. “Enerji ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Çok Değişkenli Var Yaklaşımı İle Tahmini”. Maliye Dergisi, 158: 482-495.

Barışık, S. ve Demircioğlu, E. 2006. “Türkiye’de Döviz Kuru Rejimi, Konvertibilete, İhracat-İthalat İlişkisi (1980-2001)”. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi 2(3): 71-84.

BP Dünya Enerji İstatistikleri, http://www.bp.com/en/global/corporate/about-bp/energy economics/statistical-review-of-world-energy.html, Son Erişim:29.12.2015.

Bozoklu, Ş. 2005, Banka Kredisi Aktarım Mekanizması: VAR Yaklaşımı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi

Bulut, C., Hasanov ve F. ve Süleymanov, E. 2014. “ Enerji Kullanımıve Ekonomik Büyüme İlişkilerinin Teori ve Ekonomi Politikaları Açısından Değerlendirilmesi”. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2433142. Son Erişim: 23.12.2015.

Cheng, B.S., 1999. “Causality Between Energy Consumption and Economic Growth in India: An Application of Cointegration and Error-Correction Modeling”. Indian Economic Review, 34(1): 39-49.

Dickey, D. A. 1981. “Histograms, Percentiles, and Moments”. American Statistician, 35:164-165.

Dritsaki, C. ve Dritsaki, M. 2014. “CO Emissions, Energy Consumption, Financial Development and Economic Growth: A Multivariate Cointegration and Causality Analysis for Greece”. World Applied Sciences Journal, 32 (2): 309-321.

Engle, R.F. ve Granger, W.J. 1987. “Cointegartion and Error Correction:Representation, Estimation, and Testing”. Econometrica, 55: 107-123 ve 251-276.

Esseghir A. ve L. H. Khouni 2014. “Economic Growth, Energy Consumption and Sustainable Development: The Case of the Union for the Mediterranean Countries”. Energy, 71: 218-225.

Fowowe B. 2012. “Energy Consumption and Real GDP: Panel Co-Integration and Causality Tests For Sub-Saharan African Countries”. Journal of Energy in Southern Africa,23(1):8-14. Ghosh, S. .2002. “Electiricity Consumption and Economic Growth in India”. Energy Policy, 30(2): 125-129.

Göçer İ. ve Peker O. 2014. “Yabancı Doğrudan Yatırımların İstihdam Üzerindeki Etkisi: Türkiye, Çin ve Hindistan Örneğinde Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi”. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 21(1): 107-123.

Göçer, İ. ve Özdemir, A. 2012. “2008 Küresel Krizinin Yayılma Süreci ve Etkileri: Seçilmiş Ülkeler İçin Ekonometrik Bir Analiz”. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 17:18-37.

Gövdere, B. ve Can M. 2015. “Enerji Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örnekleminde Eşbütünleşme Analizi”. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1(2): 101-114.

Gövdere, B. ve Can, M. 2016. “Türkiye’de Enerji Tüketimi, Dışa Açıklık, Finansal Gelişme, Sabit Sermaye Yatırımları Ve Dış Ticaretin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Sınır Testi Yaklaşımı”. Niğde Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1): 209-228.

Granger, C.W.J. 1969. “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods”. Econometrica, 37(3): 424-438.

Johansen, S. 1988. “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”. Journal of Economic Dynamic and Control, (12): 231-254.

Johansen, S. ve Juselıus, K. 1990. “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration With Application to the Demand for Money”. Oxford Bulletin of Economic and Statistics, 52: 169-210.

Karaçor, Z. ve Gerçeker, M. 2012. “Reel Döviz Kuru ve Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği(2003-2010)”. Selçuk Üniversitesi, İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 23:289-312.

Komal R. ve Abbas F. 2015. “Linking financial development, economic growth and energy consumption in Pakistan”. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 44: 211–220

Kraft, J.,ve Kraft, A., .1978. “On the Relationship Between Energy and GNP”. Journal of Energy and Development, 3 (2): 401–403.

Le, K-S., Gasbarro D. ve Gullen, G. 2014. “The Relation between Financial Development, Energy Consumption and Economic Growth: Empirical Evidence for the United States. 27th Australasian Finance and Banking Conference”. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2484279, Son Erişim: 19.02.2016.

Lise W. ve K. Van Montfort. 2005. “Energy Consumption and GDP in Turkey: Is There A Co-Integration Relationship?”.

Paper presented at EcoMod2005 International Conference on Policy Modeling, Istanbul, Turkey.

Mackinnon, James. G. 1996. “Numerical Distribution Functions For Unit Root And Cointegration Tests”. Journal of Applied Econometrics, 11:601–618.

Mucuk, M. ve D. Uysal, 2009. “Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme” Maliye Dergisi, 157:105-115.

Odhiambo, N. M. 2009. “Energy Consumption and Economic Growth Nexus in Tanzania: An ARDL Bounds Testing Approach”. Energy Policy, 37, 617-622.

Omay T., M. Hasanov ve N. Uçar 2012. “Energy Consumption and Economic Growth: Evidence From Nonlinear Panel Cointegration and Causality Tests”. MPRA Paper No:37653.

Ozturk, I.,A., Aslan ve H.Kalyoncu 2010. “Energy Consumption and Economic Growth Relationship: Evidence From Panel Data for Low and Middle Income Countries”. Energy Policy, 38:4422–4428.

Paul, S., ve Rabindra N. Bhattacharya 2004. “Causality Between Energy Consumption and Economic Growth In India: A Note on Conflicting Results”. Energy Economics, 26:977 -983.

Phillips, P.C.B, ve Perron, P. 1988. “Testing For A Unit Root İn Time Series Regressions”. Biometrika 75: 335-346.

Pempetzoglou M. 2014. “Electricity Consumption and Economic Growth: A Linear and Nonlinear Causality Investigation for Turkey”. International Journal of Energy Economics and Policy, 4(2): 263-273.

Perron, P. 1990. “Testing For A Unit Root in A Time Series With A Changing Mean”. Journal of Business and Economic Statistics, 8: 153-62.

Saatçi M. ve Y., Dumrul (2013). “Elektrik Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Dinamik Bir Analizi: Türkiye Örneği”. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2):1-24.

Sadorsky, P. 2010. “The Impact of Financial Development on Energy Consumption in Emerging Economies”. Energy Policy, 38: 2528–2535.

Sadorsky, P. 2011. “Financial Development and Energy Consumption in Central and Eastern European Frontier Economies”. Energy Policy, 39: 999–1006.

Sadorsky, P. 2012. “Energy consumption, output and trade in South America”. Energy Economics, 34(2): 476-488.

Salman D. M. ve Etya, E. M. 2014. “What is the role of Financial Development and Energy Consumption on Economic Growth? New Evidence from North African Countries”. International Journal of Finance & Banking Studies IJFBS, 3(1): 137-149.

Shahbaz M., S. Abosedra ve R. Sbia 2013a. “Energy Consumption, Financial Development and Growth: Evidence From Cointegration With Unknown Structural Breaks in Lebanon” . MPRA Paper No. 46580.

Shahbaz, M., S. Khan ve M. I. Tahır 2013b. “The Dynamic Links Between Energy Consumption, Economic Growth, Financial Development And Trade in China: Fresh Evidence From Multivariate Framework Analysis”. Energy Economics, 40: 8-21.

Shahbaz, M., ve Lean, H.H. 2012. “Does Financial Development Increase Energy Consumption? The role of Industrialization and Urbanization in Tunisia”. Energy Policy, 40:473–479.

Siddique, H.M.A. ve Majeed, M.T. 2015. “Energy Consumption, Economic Growth, Trade and Financial Development Nexus in South Asia”. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 9(2): 658-682.

Stock, James, H. ve Watson Mark,W. 1993. “A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems”. Econometrica, 61(4): 783-820.

Tarı, R. 2014. Ekonometri. 10.Baskı. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Topallı N.ve M.Alagöz 2014. “Energy Consumption and Economic Growth In Turkey: An Empirical Analysis”. Selcuk University Journal of Institute of Social Sciences, 32:151-159.

Tsani, S. 2010. “Energy Consumption and Economic Growth”. Energy Economics, 32(3): 582-590.

Uçan,O.,E.Arıcıoğlu ve F.Yücel 2014. “Energy Consumption and Economic Growth Nexus: Evidence from Developed Countries in Europe”. International Journal of Energy Economics and Policy,4(3): 411-419.

Uzgören, N., Ceylan, G. ve Uzgören, E. 2007. “Türkiye’de Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Model Çalışması”. Celal Bayar Üniversitesi İ. İ. B. F. Yönetim ve Ekonomi, 14 (2):247-256.

World Bank Data, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. Son Erişim: 28.12.2015.

World Bank Data,http://data.worldbank.org/indicator/FS.AST.PRVT.GD.ZS.Son Erişim:28.12.2015.

Yang, H. Y. 2000. “A Note on the Causal Relationship Between Energy and GDP in Taiwan”. Energy Economics, 22: 309-317.

Yemane W. R. 2004. “Electricity Consumption and Economic Growth: A Time series Experience for 17 African Countries”. Energy Policy, 34(10):1106-1114.

Kaynak Göster