Bilgi ekonomisi ve teknoloji politikaları: Genel bir değerlendirme

Bu çalışmada, bilgi ekonomisi ve teknoloji politikaları incelenmektedir. Ülkelerin teknolojik yeterliliğini arttırmayı ve rekabetçiliğini güçlendirmeyi amaçlayan teknoloji politikaları, bilgi ekonomisi sürecinde değişime uğramaktadır. Teknoloji politikaları teorik temelde daha sistem odaklı olarak ele alınmakta ve uygulamalar bu yönde gelişmektedir. Ayrıca ekonomik sistem içerisindeki aktörlerin etkileşimlerine vurgu yapan “ulusal yenilik sistemi” yaklaşımı da, teknoloji politikaları üzerinde önemli etkiler bırakmaktadır.

Knowledge economy and technology policies: A general evaluation

This study is focused on technology policies and knowledge economy. Technology policies which mostly aim to strenghten the countries’ technological ability and competiveness are chancing in the process of knowledge economy. Technology policies are handle as more system-oriented in theoretical base and applications are developing in this point of view. Moreover “national innovation system” approach which emphasize the interactions between actors in the economic system also also have seriously effects on technology policies.

Kaynakça

Abrunhosa, Ana (2003). “The National Innovation Systems Approach and the Innovation Matrix”, DRUID Summer Conference 2003 on Creating, Sharing and Transferring Knowledge,Copenhagen.

Alpaslan, Barış; K. Eser Afşar ve Utku Akseki (2008). “Neo-Liberal Politikalar Ulusal Bilim Ve Teknoloji Politikaları Ekseninde Türkiye Ve Avrupa Birliği: Türkiye’nin Çevrelenmesi”, 2. Ulusal İktisat Kongresi / 20-22 Şubat 2008, DEÜ İİBF İktisat Bölümü/İzmir –Türkiye. (http://www.deu.edu.tr/userweb/iibf_kongre/dosyalar/alpaslan.pdf).

Asheim, Bjørn T. (1999). “Interactive Learning and Localised Knowledge in Globalising Learning Economies”, GeoJournal, Volume 49, Number 4, s. 345-352.

Conceiçao, Pedro vd. (2001). “Knowledge for Inclusive Development: The Challenge of Globally Integrated Learning and Implications for Science and Technology Policy”, Technological Forecasting and Social Change, Volume 66, Issue 1, s 1-29.

Cowan, Robin ve Paal, Gert Van de (2000). Innovation Policy in the Knowledge-Based Economy, Commission of the European Communities, Pub. No.EUR 17023, Brussels Luxembourg.

Doğan, Muammer (1991). “Teknoloji ile Verimlilik Arasındaki İlişki”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı, 1, s. 1-17.

Dunning, John H. (2002). “Regions, Globalization, and the Knowledge Economy: The Issues Stated”, İçinde Regions, Globalization, and the Knowledge-Based Economy, Ed. John Dunning, Oxford University Press, Great Britain, s. 7-41.

Edquist, Charles ve Hommen, Leif (1999). “Systems of Innovation: Theory and Policy for the Demand Side”, Technology in Society, Volume 21, Issue 1, s. 63-79.

Edquist, Charles (2001). “Innovation Policy-A Systemic Approach”, içinde The Globalizing Learning Economy, Ed. Daniele Archibugi ve Bengt-Ake Lundvall, Oxford University Pres, s. 219-238.

Erdil, Erkan (2004). “Türkiye’nin Teknoloji Politikası Üzerine Notlar”, Biltek, Kış 04, s. 29-31.

Ergas, Henry (1987). “Does Technology Policy Matter”, içinde Technology and Global Industry, Ed. Bruce R. Guile ve Harvey Brooks, National Academy Press, Washington D.C., s. 191-245.

Farina, Chummer ve Kelly, Micheal (1983). Innovation Policy and The Social Sciences”, Review of Policy Research, Volume 3, Issue 1, s. 21-28.

Fischer, Manfred, M. (2001). “Innovation, Knowledge Creation and Systems of Innovation”, The Annals of Regional Science, Volume 35, Number 2, s. 199-216.

Freeman, Christopher (1987); Technology Policy and Economic Performance: Lessons From Japan, Pinter Publishers.

Freeman, Christopher ve Soete, Luc (2003); Yenilik İktisadı, Çev. Ergun Türkcan, Tübitak Yayınları Akademik Dizi, 1. Baskı, Ankara.

Goel, Vinod K. vd. (2004). “Innovation Systems: World Bank Support of Science and Technology Development”, World Bank Working Paper, No: 32.

Gökal, İsmail ve Aslantaş, Mesut (1997). “Teknoloji Transferi: Türkiye İçin Bir Model Denemesi”. Dış Ticaret Dergisi, Sayı 7, Yıl 2, s. 34-41.

Gregersen, Birgitte ve Johnson, Björn (1998). “National Systems of Innovation: As a Framework for Innovation Policy”, International Conference: Technology Policy and Less Developed Research and Development Systems in Europe, Seville.

Groenewegen, John ve Sten, van der Marianne (2006). “The Evolution of National Innovation Systems”, Journal of Economic Issues, Vol. XL, No. 2, s. 277-285.

Hahn, Yoon-Hwan ve Yu, Pyung-II (1999). “Towards a New Technology Policy: The Integration of Generation and Diffusion”, Technovation, Vol. 19, s. 177-186.

Harris, Richard G. (2001). “The Knowledge-Based Economy: Intellectual Origins and New Economic Perspectives”, International Journal of Management Reviews, Volume 3, Issue 1, s. 21-40.

Hauknes, Johan ve Nordgren, Lennard (1999). “Economic Rationales of Government Involvement in Innovation and the Supply of Innovation-Related Services”, STEP Report, No. R-08.

Hauknes, Johan (1999a). “Technological Infrastructures and Innovation Policies”, STEP Report, No R-09.

Hauknes, Johan (1999b). “Innovation Systems and Capabilities”, STEP Working Paper, No A-10.

Houghton, John ve Sheenan, Peter (2000). “A Primer on the Knowledge Economy”, Centre for Strategic Economic Studies Publication, Victoria University (erişim tarihi 11 Kasım 2006) (http://www.cfses.com/documents/knowledgeeconprimer.pdf.)

Lundvall, Bengt-Ake vd. (2002). “National Systems of Production, Innovation and Competence Building”, Research Policy, Volume 31, Issue 2, s. 213-231.

Niosi, Jorge (2002). “National Systems of Innovations are "X-Efficient" (and XEffective): Why Some are Slow Learners”, Research Policy, Volume 31, Issue 2, s. 291-302.

Nyholm, Jens vd. (2001). “Innovation Policy in the Knowledge-based Economy: Can Theory Guide Policy Making”, içinde The Globalizing Learning Economy, Ed. Daniele Archibugi ve Bengt-Ake Lundvall, Oxford University Press, s. 253-272.

OECD (1997). National Innovation Systems, OECD Publications.

OECD (1996). The Knowledge-Based Economy, OECD Publications.

Patel, P. ve Pavitt, K. (1994). “National Innovation Systems: Why are They Important, and How They might be Measured and Compared”, Economics of Innovation and New Technology, Vol. 3, s. 77-95.

Powell, Walter W. ve Snellman, Kaisa (2004). “The Knowledge Economy”, Annual Review of Sociology, Vol. 30, Issue 1. s. 199-220.

Roessner, David (1984). “Innovation Policy in The United States: An Overview of the Issues”, Review of Policy Research, Volume 3, Issue 3-4, s. 429-435.

Roy, Rothwell ve Zegveld, Walter (1984). “An Assessment of Gevernment Innovation Policies”, Review of Policy Research, Volume 3, Issue 3-4, s. 436-444.

Ryan, T. B. ve Mothibi, J. (2000). “Towards a Systemic Framework for Understanding Science and Technology Formulation Problems for Developing Countries”, Systems Research and Behavioral Science, Vol. 17, Issue 4, s. 375-381.

Sharif, Naubahar (2005). “Contributions from the Sociology of Technology to the Study of Innovation Systems”, Knowledge, Technology and Policy, Vol. 17, No. 3-4, s. 83-105.

Shyu, Joseph Z. ve Chiu, Yi–Chia (2002). “Innovation Policy for Developing Taiwan’s Competitive Advantages”, R&D Management, Volume 32, Issue 4, s. 369-374.

Sölvell, Örjan ve Birkinshaw, Julian (2002). “Multinational Enterprises and the Knowledge Economy: Leveraging Global Practices”, İçinde Regions, Globalization, and the Knowledge-Based Economy, Ed. John Dunning, Oxford University Press, Great Britain, s. 82-106.

Stenborg, Markku (2002). “Do We Need New Competition Policy in The New Economy”, The Finnish Economy and Society, 2, s. 49-60.

Türkcan, Ergun (2001). “Teknoloji Çağında Türkiye’nin Yeri: Türkiye’yi Çağa Taşıyacak Bilim ve Eğitim Politikaları”, Yeni Ekonomi Sempozyumu, TCMB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, s. 173-180.

Woolthuis, Rosalinde Klein vd. (2005). “A System Failure Framework for Innovation Policy Design”, Technovation, Vol. 25, Issue 6, s. 609-619.

Yim, Deok Soon ve Kim, Wang Dong (2005). “The Evolutionary Responses of Korean Government Research Institutes in a Changing National Innovation System”, Science, Technology & Society, Vol. 10, Issue 1, s. 31-55.

Kaynak Göster