Attitudes of Passengers Towards Green Airlines

In recent years, it has been seen that airlines have given importance to environmentalist applications during their service process. Finding out the passenger attitudes toward these activities is important for airlines in order to shape their green marketing activities. Studies related to the passenger attitudes towards green airlines are relatively limited in national literature. Therefore, in this study, general environment awareness and attitudes of the passengers towards green airlines were examined. In this study, a survey was conducted with Turkish passengers in different airports of Turkey. Questionnaires including 5-point Likert scale organized as “strongly disagree (=1)” to “strongly agree (=5)” were applied to the passengers. Also, respondents’ demographic and flight information as; gender, age, education level, average monthly income, flight type, flight purpose, flight frequency and the reason for selecting the airline were asked. T-test, ANOVA and Regression analysis were applied to analyze the data. According to the analysis result, the environmental awareness of women and elder passengers is higher than the others. Moreover, passengers in the high-income group are more likely to have positive attitudes towards green airline operations. In addition, there is a relationship between the passengers’ environmental consciousness and their attitudes towards green airlines. At the end of the study, some suggestions to airlines to be more successful in their environmentalist activities have been made.

Yolcuların Yeşil Havayollarına Yönelik Tutumları

Son yıllarda, havayollarının hizmet süreçlerinde çevreci uygulamalara önem verdiği görülmektedir. Havayollarının bu faaliyetlerine yönelik yolcu tutumlarının bilinmesi, bu işletmelerin yeşil pazarlama faaliyetlerine yön verebilmesi için önemlidir. Ulusal literatürde yolcuların yeşil havayollarına yönelik tutumu ile ilgili çalışmalar nispeten azdır. Bu nedenle bu çalışmada, yolcuların genel çevre bilinci ve yeşil havayollarına yönelik tutumu incelenmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’deki farklı havalimanlarındaki Türk yolculara anket uygulanmıştır Yolculara, “Kesinlikle katılmıyorum (=1)” …. “Kesinlikle katılıyorum (=5)” şeklinde 5’li Likert ölçeğinde hazırlanan anket uygulanmıştır. Katılımcılara ayrıca, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, ortalama aylık gelir, uçuş tipi, uçuş amacı, uçuş sıklığı ve havayolu tercih nedenini kapsayan demografik ve uçuş bilgileri sorulmuştur. Verileri test etmek için, T-test, ANOVA ve Regresyon analizleri uygulanmıştır. Analiz sonucuna göre, kadınların ve ileri yaş grubunda yer alan kişilerin çevre bilinci, diğerlerine göre daha fazladır. Ayrıca, yüksek gelir grubunda yer alan yolcuların, yeşil havayollarına yönelik tutumları daha olumludur. Bunun yanısıra yolcuların çevre bilinci ile yeşil havayolu işletmelerine yönelik tutumları arasında ilişki vardır. Çalışmanın sonunda, havayollarının çevreci faaliyetlerinde daha başarılı olabilmeleri için bazı önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

Air Transport Action Group (ATAG). 2016. Social and Economic Benefits of Aviation. https://www.atag.org/ouractivities/social-and-economic-benefits-of-aviation.html (Accessed Date: 05.07.2018)

Airline Haber. 2016. Havaalanı ve Uçaklar Çevre Kirliliği Yaratıyor. https://www.airlinehaber.com/havaalani-veucaklar-cevre-kirliligi-yaratiyor/ (Accessed Date: 17.08.2017)

Akehurst, Gary, Afonso, Carolina and Gonçalves Helena Martins. 2012. “Re‐Examining Green Purchase Behaviour and The Green Consumer Profile: New Evidences”. Management Decision 50 (5): 972-988.

Alcock, Ian, White, Mathew, P., Taylor, Tim, Coldwell, Deborah F., Gribble, Matthew O., Evans, Karl L., Corner, Adam, Vardoulakis, Sotiris and Fleming, Lora E. 2017. “Green On The Ground But Not In The Air: ProEnvironmental Attitudes Are Related To Household Behaviours But Not Discretionary Air Travel”. Global Environmental Change 42: 136-147.

Arief, Mohammad and Kurriwati, Nirma. 2017. “Does Green Marketing Will Be Impact to The Purchase Decision? A Theoretical Perspective”. Archives of Business Research 5(4): 43-54.

Aslan, Filiz and Çınar, Recai. 2015. “Yeşil Pazarlama Faaliyetleri Çerçevesinde Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin Çevreye Duyarlı Ürünleri Kullanma Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (9): 169-184.

Atay, Lütfi and Dilek, S. Emre. 2013. “Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları: Ibis Otel Örneği”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18 (1): 203-219.

Awad, Tamer A. 2011. “Environmental Segmentation Alternatives: Buyers’ Profiles and Implications”. Journal of Islamic Marketing 2 (1): 55-73.

Avcılar, Mutlu Yüksel and Açar, Mehmet Fatih. 2017. “Tüketicilerin Akaryakıt İstasyonu Tercihini Etkileyen Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi ile Tespitine Yönelik Ankara İlinde Bir Araştırma”. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (2): 969-992.

Ay, Canan and Ecevit, Zümrüt. 2005. “Çevre Bilinçli Tüketiciler”. Akdeniz İİBF Dergisi 10: 238– 263.

Banyte, Jurate, Brazioniene, Lina and Gadeikiene, Agne. 2010. “Expression of Green Marketing Developing the Conception of Corporate Social Responsibility”. Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics 21 (5): 550- 560.

Baran, Abdulbaki, Söylemez, Cevat and Yurdakul, Müberra. 2017. “Algılanan Yeşil Kalite, Algılanan Yeşil Risk ve Yeşil Marka İmajının Yeşil Marka Değeri Üzerindeki Etkisinde Yeşil Güvenin Aracılık Rolü”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi ICMEB17 Özel Sayısı: 1-11.

Baumeister, Stefan and Onkila, Tiina. 2017. “An Eco-Label for the Airline Industry?” Journal of Cleaner Production 142: 1368-1376.

Becken, Susanne. 2002. “Analysing International Tourist Flows to Estimate Energy Use Associated with Air Travel”. Journal of Sustainable Tourism 10 (2): 114–131.

Bhatia, Mayank and Jain, Amit. 2013. “Green Marketing: A Study of Consumer Perception and Preferences in India”. Electronic Green Journal 36. https://escholarship.org/uc/item/5mc39217 (Accessed Date: 22.03.2019)

Birgelen, Marcel van, Semeijn, Janjaap and Behrens, Pia. 2011. “Explaining Pro-Environment Consumer Behavior in Air Travel”. Journal of Air Transport Management 17: 125-128.

Borin, Norm, Lindsey‐Mullikin, Joan and Krishnan, R. 2013. “An Analysis of Consumer Reactions to Green Strategies”. Journal of Product & Brand Management 22 (2): 118-128.

Boztepe, Aysel. 2012. “Green Marketing and Its Impact on Consumer Buying Behavior”. European Journal of Economic and Political Studies 5 (1): 5-21.

Carfora, Valentina, Caso, Daniela, Sparks, Paul and Conner, Mark. 2017. “Moderating Effects of Pro-Environmental Self-Identity on Proenvironmental Intentions and Behaviour: A Multi-Behaviour Study”. Journal of Environmental Psychology 53: 92-99.

Carrete, Lorena, Castaño, Raquel, Felix, Reto, Centeno, Edgar and González, Eva. 2012. “Green Consumer Behavior in an Emerging Economy: Confusion, Credibility, and Compatibility”. Journal of Consumer Marketing 29 (7): 470-481.

Cebeci, Uğur. 2003. Uçaklar Daha Az Kirletecek. http://www.hurriyet.com.tr/ucaklar-daha-az-kirletecek-186583 (Accessed Date: 17.08.2017)

Chang, Ching-Hsun. 2011. “The Influence of Corporate Environmental Ethics on Competitive Advantage: The Mediation Role of Green Innovation”. Journal of Business Ethics 104 (3): 361-370.

Chen, Yu-Shan. 2010. “The Drivers of Green Brand Equity: Green Brand Image, Green Satisfaction, and Green Trust”. Journal of Business Ethics 93: 307-319.

Chen, Tan Booi and Chai, Lau Teck. 2010. “Attitude towards the Environment and Green Products: Consumers’ Perspective”. Management Science and Engineering 4 (2): 27-39.

Chen, Fang-Yuan, Hsu, Pi-Yuan and Lin, Ting-Wei. 2011. “Air Travelers' Environmental Consciousness: A Preliminary Investigation in Taiwan”. International Journal of Business and Management 6 (12): 78-86.

Chen, Yu‐Shan and Chang, Ching‐Hsun. 2012. “Enhance Green Purchase Intentions: The Roles of Green Perceived Value, Green Perceived Risk, and Green Trust”. Management Decision 50 (3): 502-520.

Chen, Fang-Yuan. 2013. “The Intention and Determining Factors for Airline Passengers’ Participation in Carbon Offset Schemes”. Journal of Air Transport Management 29: 17-22.

Cherian, Jacob and Jacob, Jolly. 2012. “Green Marketing: A Study of Consumers’ Attitude towards Environment Friendly Products”. Asian Social Science 8 (12): 117-126.

Cho, Yoon-Na, Thyroff, Anastasia, Rapert, Molly I., Park, Seong-Yeon and Lee, Hyun Ju. 2013. “To Be or Not To Be Green: Exploring Individualism and Collectivism as Antecedents of Environmental Behavior”. Journal of Business Research 66: 1052-1059.

Cliffe, Anthony David. 2014. An Investigation of UK Passenger Attitudes Towards the Carbon Offsetting of Both Flight and Airport Emissions. Unpublished master’s thesis. University of Chester, United Kingdom.

Çabuk, Serap and Nakıboğlu, M.A.Burak. 2003. “Çevreci Pazarlama ve Tüketicilerin Çevreci Tutumlarının Satın Alma Davranışlarına Etkileri ile ilgili Bir Uygulama”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 (12): 39-54.

Çabuk, Serap, Nakıboğlu, M.A. Burak and Keleş, Ceyda. 2008. “Tüketicilerin Yeşil (Ürün) Satın Alma Davranışlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (1): 85-102.

Davari, Arezoo and Strutton, David. 2014. “Marketing Mix Strategies for Closing the Gap between Green Consumers' Pro-environmental Beliefs and Behaviors”. Journal of Strategic Marketing 22 (7): 563-586.

Davison, Lisa, Littleford, Clare and Ryley, Tim. 2014. “Air Travel Attitudes and Behaviours: The Development of Environment-Based Segments”. Journal of Air Transport Management 36: 13-22.

Diamantopoulos, Adamantios, Schlegelmilch, Bodo B., Sinkovics, Rudolf R. and Bohlen, Greg M. 2003. “Can SocioDemographics Still Play A Role In Profiling Green Consumers? A Review of the Evidence and an Empirical Investigation”. Journal of Business Research 56: 465-480.

Drozdenko, Ronald, Jensen, Marlene and Coelho, Donna. 2011. “Pricing Of Green Products: Premiums Paid, Consumer Characteristics And Incentives”. International Journal of Business, Marketing, and Decision Sciences 4 (1): 106-116.

El Dief, Mohammed and Font, Xavier. 2010. “The Determinants of Hotels' Marketing Managers' Green Marketing Behaviour”. Journal of Sustainable Tourism 18 (2): 157-174.

Emgin, Övgü and Türk, Zehra. 2004. “Yeşil Pazarlama (Green Marketing)”. Mevzuat Dergisi 7 (78).

Erbaşlar, Gazanfer. 2012. “Yeşil Pazarlama”. Mesleki Bilimler Dergisi 1 (2): 94-101.

Fraj, Elena, Martínez, Eva and Matute, Jorge. 2011. “Green Marketing Strategy and the Firm's Performance: The Moderating Role of Environmental Culture”. Journal of Strategic Marketing 19 (4): 339-355.

Gössling, Stefan and Peeters, Paul. 2007. “It Does Not Harm the Environment! An Analysis of Industry Discourses on Tourism, Air Travel and the Environment”. Journal of Sustainable Tourism 15 (4): 402-417.

Hagmann, Carmen, Semeijn, Janjaap and Vellenga, David B. 2015. “Exploring the Green Image of Airlines: Passenger Perceptions and Airline Choice”. Journal of Air Transport Management 43: 37-45.

Han, Heesup, Hsu, Li-Tzang (Jane) and Lee, Jin-Soo. 2009. “Empirical Investigation of the Roles of Attitudes Toward Green Behaviors, Overall Image, Gender, and Age in Hotel Customers’ Eco-Friendly Decision-Making Process”. International Journal of Hospitality Management 28: 519-528.

Han, Heesup, Hsu, Li-Tzang (Jane) and Sheu, Chwen. 2010. “Application of the Theory of Planned Behavior to Green Hotel Choice: Testing the Effect of Environmental Friendly Activities”. Tourism Management 31: 325-334.

Han, Heesup and Kim, Yunhi. 2010. An Investigation of Green Hotel Customers’ Decision Formation: Developing an Extended Model of The Theory of Planned Behavior”. International Journal of Hospitality Management 29: 659-668.

Han, Heesup, Hsu, Li-Tzang (Jane), Lee, Jin-Soo and Sheu, Chwen. 2011. “Are Lodging Customers Ready to Go Green? An Examination of Attitudes, Demographics, and Eco-Friendly Intentions”. International Journal of Hospitality Management 30: 345-355.

Huang, Cheng-Li and Kung, Fan-Hua. 2011. “Environmental Consciousness and Intellectual Capital Management”. Management Decision 49 (9): 1405-1425.

Jansson, Johan, Marell, Agneta and Nordlund, Annika. 2010. “Green Consumer Behavior: Determinants of Curtailment and Eco‐Innovation Adoption”. Journal of Consumer Marketing 27 (4): 358-370.

Jansson, Johan, Marell, Agneta and Nordlund, Annika. 2011. “Exploring Consumer Adoption of a High Involvement Eco-Innovation Using Value-Belief-Norm Theory”. Journal of Consumer Behaviour 10: 51-60.

Juwaheer, Thanika Devi, Pudaruth, Sharmila, Noyaux, Marie Monique Emmanuelle. 2012. “Analysing the Impact of Green Marketing Strategies on Consumer Purchasing Patterns in Mauritius”. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development 8 (1): 36-59.

Kalafatis, Stavros P., Pollard, Michael, East, Robert and Tsogas, Markos H. 1999. “Green Marketing and Ajzen’s Theory of Planned Behavior: A Cross-Market Examination”. Journal of Consumer Marketing 16 (5): 441-460.

Karaca, Şükran. 2013. “Tüketicilerin Yeşil Ürünlere İlişkin Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”. Ege Akademik Bakış 13 (1): 99-111.

Kelly, Joe, Haider, Wolfgang, Williams, Peter W. and Englund, Krista. 2007. “Stated Preferences of Tourists for EcoEfficient Destination Planning Options”. Tourism Management 28: 377–390.

Kıslakçı, Talip. 2011. Havacılıkta Emisyon Ticareti ve Tehlikeleri. http://www.airnewstimes.com/talip-kislakcihavacilikta-emisyon-ticareti-ve-tehlikeleri-557-yazisi.html (Accessed Date: 17.08.2017)

Kıvılcım, İlge. 2012. “Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sisteminde Son Durum – Havacılık Sektörü”. İktisadi Kalkınma Vakfı. https://www.ikv.org.tr/images/upload/data/files/degerlendirme_notu_-_53.pdf (Accessed Date: 17.08.2017)

Kim, Yohan, Yun, Sunyoung, Lee, Joosung and Ko, Eunju. 2016. “How Consumer Knowledge Shapes Green Consumption: An Empirical Study on Voluntary Carbon Offsetting”. International Journal of Advertising 35 (1): 23-41.

Korkmaz, Halil and Atay, Lütfi. 2016. “Otel İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamalarının Rekabet Avantajına ve İşletme Performansına Etkisi”. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 17 (38): 176-203.

Korkmaz, Müesser, Atay, Lütfi and Yıldırım, H. Mehmet. 2017. “Yeşil Ürün Satın Alma Davranışı, Kişilerarası Etkilenme Eğilimi ve Sosyal Etki Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 14 (3): 40-52.

Korul, Vildan. 2004. “Havaalanı Çevre Yönetim Sistemi”. Sosyal Bilimler Dergisi 2003-2004: 99-120.

Köksal, Selin. 2011. Müşterilerin Yeşil (Çevreci) İşletmelere Yönelik Kurumsal İtibar Algısı Üzerine Bir Araştırma. Unpublished master’s thesis. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Landry, Nicholas, Gifford, Robert, Milfont, Taciano L., Weeks, Andrew and Arnocky, Steven. 2018. “Learned Helplessness Moderates the Relationship between Environmental Concern and Behavior”. Journal of Environmental Psychology 55: 18-22.

Lin, Pei-Chun and Huang, Yi-Hsuan. 2012. “The Influence Factors on Choice Behavior Regarding Green Products Based on the Theory of Consumption Values”. Journal of Cleaner Production 22: 11-18.

Lita, Ratni Prima, Surya, Sari, M. Ma’ruf and Syahrul, Laura. 2014. “Green Attitude and Behavior of Local Tourists towards Hotels and Restaurants in West Sumatra, Indonesia”. Procedia Environmental Sciences 20: 261-270.

Lu, Jin-Long and Shon, Zhang Yi. 2012. “Exploring Airline Passengers’ Willingness to Pay for Carbon Offsets”. Transportation Research Part D 17: 124–128.

Lynes, Jennifer K. and Dredge, Dianne. 2006. “Going Green: Motivations for Environmental Commitment in the Airline Industry. A Case Study of Scandinavian Airlines”. Journal of Sustainable Tourism 14 (2): 116-138. http://www.macorr.com/sample-size-calculator.htm (Accessed Date: 07.01.2018)

Mair, Judith. 2011. “Exploring Air Travellers’ Voluntary Carbon-offsetting Behaviour.” Journal of Sustainable Tourism 19 (2): 215-230.

Mayer, Robert, Ryley, Tim and Gillingwater, David. 2012. “Passenger Perceptions of the Green Image associated with Airlines”. Journal of Transport Geography 22: 179–186.

Moser, Andrea K. 2015. “Thinking Green, Buying Green? Drivers of Pro-Environmental Purchasing Behavior”. Journal of Consumer Marketing 32 (3): 167-175.

Olson, Erik L. 2013. “It’s Not Easy Being Green: The Effects of Attribute Tradeoffs on Green Product Preference and Choice”. Journal of the Academy of Marketing Science 41:171-184.

Onurlubaş, Ebru, Yıldız, Emel, Yıldız, Salih and Dinçer, Derya. 2017. “Tüketicilerin Yeşil Ürün Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bursa İli Örneği”. III. IBANESS Kongreler Serisi – Edirne / Türkiye, 04-05 Mart 2017, 282-297.

Özgüven Tayfun, Nihan and Öçlü, Burak. 2016. “Çevreci Ürünlerin Tüketicilerin Satın Alma Kararlarındaki Yeri Üzerine Bir Uygulama”. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (3): 185-198.

Özkaya, Betül. 2010. “İşletmelerin Sosyal Sorumluluk Anlayışının Uzantısı Olarak Yeşil Pazarlama Bağlamında Yeşil Reklamlar”. Öneri Dergisi 9 (34): 247-258.

Polonsky, Michael Jay. 1994. “An Introduction to Green Marketing”. Electronic Green Journal 1 (2): 388–412.

Sagevik, Margrethe. 2009. Symposium on Tourism and Travel in the Green Economy, Sept 14-15 Gothenburg, Sweden, http://www.etccorporate.org/resources/uploads/20091030_Symposium_FinalReport.pdf (Accessed Date: 17.08.2017)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM). 2017. www.shgm.gov.tr (Accessed Date: 17.08.2017)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) 2018 Faaliyet Raporu. 2018. http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/kurumsal/faaliyet/2018.pdf (Accessed Date: 22.03.2019)

Smith, Katherine Taken and Brower, Tracy R. 2012. “Longitudinal Study of Green Marketing Strategies that Influence Millennials”. Journal of Strategic Marketing 20 (6): 535-551.

Straughan, Robert D. and Robberts, James A. 1999. “Environmental Segmentation Alternatives: A Look at Green Consumer Behavior in the New Millennium”. Journal of Consumer Marketing 16 (6): 558-75.

Suki, Norazah Mohd, Suki, Norbayah Mohd and Azmana, Nur Shahirah. 2016. “Impacts of Corporate Social Responsibility on the Links Between Green Marketing Awareness and Consumer Purchase Intentions”. Procedia Economics and Finance 37: 262-268.

The International Air Transport Association (IATAa). 2018. Passenger Demand Continues Strong Growth in May. https://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2018-07-05-01.aspx (Accessed Date: 05.07.2018)

The International Air Transport Association (IATAb). 2015. IATA 20-Year Air Passenger Forecast. http://airlines.iata.org/sites/default/files/P18-22_IATA_64_CEO%20WestJet.pdf (Accessed Date: 05.07.2018)

The International Civil Aviation Organization (ICAO). 2018. www.icao.int. (Accessed Date: 05.07.2018)

Tikka, Páivi, Kuitunen, Markku and Tynys, Salla. 2000. “Effects of Educational Background on Students' Attitudes, Activity Levels, and Knowledge Concerning the Environment”. Journal of Environmental Education 31: 12-19.

Turkish Airlines (THY). 2016. Türk Hava Yolları Çevre Performans Raporu. http://investor.turkishairlines.com/documents/ThyInvestorRelations/download/icerikler/cevre_raporu016-1.pdf (Accessed Date: 05.07.2018)

Türkmen, Merve, Sarıkaya, Nilgün and Saygılı, Metin. 2013. “Öğrencilerin Çevresel Duyarlılık Düzeylerinin Satın Alma Davranışına Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Sakarya Üniversitesi Örneği”. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 5 (2): 238-249.

Varinli, İnci. 2008. Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Detay Yayıncılık. Wu, Hung-Che, Cheng, Ching-Chan and Ai, Chi-Han. 2018. “An Empirical Analysis of Green Switching Intentions in the Airline Industry”. Journal of Environmental Planning and Management 61 (8): 1438-1468.

Yan, Yeow Kar and Yazdanifard, Rashad. 2014. “The Concept Of Green Marketing And Green Product Development On Consumer Buying Approach”. Global Journal of Commerce and Management Perspective 3 (2): 33-38.

Zhao, Hui-hui, Gao, Qian, Wu, Yao-ping, Wang, Yuan and Zhu, Xiao-dong. 2014. “What Affects Green Consumer Behavior in China? A Case Study from Qingdao”. Journal of Cleaner Production 63: 143-151.

Kaynak Göster