The effect of Quantum learning model on foreign language speaking skills, speaking anxiety and self-efficacy of secondary school students

Learning English as a foreign language is considered important for different reasons in the world. However, despite the great effort and investment in Turkey, the rate and level of learning English is not at the desired level. This research aimed to determine the effect of quantum learning model on foreign language speaking skills, speaking anxiety and self-efficacy of secondary school learners. Needs analysis was used to determine the subject, model and method of the research. The research was designed in the experimental model. The experimental model was a 3x4 (experimental, control and placebo group X pre-test, post-test, retention test, retention monitoring test) semiexperimental model. A pilot implementation was conducted at a seventh grade before the main implementation, and feedback for the main implementation was received. The study group consisted of three seventh grades of a secondary school, achievement level of which was middle. Each class was assigned as control, experimental or placebo group by cluster sampling method. The implementation of curriculums in the groups lasted ten weeks including the application of pre-test and post-test. In conclusion, the curriculum conducted appropriate for quantum learning model increased students' self-efficacy beliefs in English and reduced their English speaking anxiety. However, the contribution of the model to speaking skill was not statistically significant. The activities in English curriculum conducted according to quantum learning model attracted the attention of the students, increased participation in the events, led students to inquire and make research, made the lesson enjoyable.

Kuantum öğrenme modelinin ortaokul öğrencilerinin yabancı dilde konuşma becerisi, konuşma kaygısı ve öz-yeterliği üzerindeki etkisi

Yabancı dil olarak İngilizceyi öğrenme, dünyada farklı sebeplerden dolayı önemli görülmektedir. Ancak Türkiye’de büyük emeklere ve yatırımlara karşın İngilizce öğrenme oranı ve seviyesi istenilen düzeyde değildir. Yapılan doktora tezinde amaç; kuantum öğrenme modeline dayalı olarak yürütülen İngilizce öğretim programının ortaokul öğrencilerinin yabancı dilde konuşma becerisi, konuşma kaygısı ve öz-yeterlik üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma konusunun belirlenmesinde ve kullanılacak model ve yöntemin seçiminde yapılan ihtiyaç analizi etkili olmuştur. Araştırma deneysel modelde desenlenmiştir. Deneme modeli, 3x4 (deney, kontrol ve plasebo grubu X ön test, son test, kalıcılık testi, kalıcılığı izleme testi) yarı-deneysel modeldir. Ana uygulama öncesi, bir yedinci sınıfta pilot uygulama gerçekleştirilmiş ve ana uygulamaya yönelik dönüt alınmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu başarı düzeyi “orta” olan bir ortaokulun 7. sınıfları oluşturmuştur. Küme örnekleme yöntemiyle üç sınıftan biri kontrol, biri deney ve biri de plasebo grubu olarak atanmıştır. Gruplarda öğretimin yürütülmesi ön-test ve son-testin uygulamasıyla birlikte on hafta sürmüştür. Sonuç olarak, Kuantum öğrenme modeline göre yürütülen program, öğrencilerin İngilizce ile ilgili öz-yeterlik inançlarını artırmış ve İngilizce konuşma kaygılarını azaltmıştır. Ancak modelin konuşma becerisine sağladığı katkı istatistiksel olarak anlamlandırılamamıştır. Kuantum öğrenme modeline göre işlenen İngilizce derslerindeki etkinlikler öğrencilerin dikkatlerini çekip merakını uyandırmış, isteklendirmiş, etkinliklere katılımı artırmış, sorgulama ve araştırmaya yönlendirmiş ve dersi eğlenceli hale getirmiştir. Kuantum öğrenme modeliyle yürütülen programa ilişkin öğrenci görüşleri olumlu yönde olmuştur.

Kaynakça

Acat, M. B. and Ay, Y. (2014). Kuantum Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen Başarısı, Kalıcılık ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi. Educational Research Association The International Journal of Research in Teacher Education, 5 (2), 11-23.

Alaca, Ö. (2014). Kuantum öğrenme modeline dayalı fen bilimleri öğretiminin ortaokul öğrencilerinin akademik başarı, tutum ve kalıcılığı üzerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Arslan, M. (2009). Türkiye’de Yabancı Dil Edinim Sorunu ve Yabancı Dil Olarak Türkçe. First International Symposium Sustainable Development, Sarajevo-Bosna Hersek.

Aydın, B. (1999). A Study of Sources of Foreign Language Classroom Anxiety in Speaking and Writing Classes. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Aydın, S. and Zengin B. (2008). Yabancı Dil Öğreniminde Kaygı: Bir Literatür Özeti. Journal of Language and Linguistic Studies, 4 (1), 81-94.

Ayvaz Tuncel, Z. (2011). Kuantum Öğrenme Modeli. Ö. Demirel, (Ed.), Eğitimde Yeni Yönelimler içinde (s. 289-305). Ankara: Pegem Akademi.

Bahçeci, B. and Yaşar, M. (2007). Ortaöğretim Kurumlarında İngilizce Öğretimine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (1), 9-16.

Balcı, A. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler (11. Bs.). Ankara: Pegem Akademi.

Bekleyen, N. (2016). Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Birincioğlu Kaldar, E. (2016). English Route 7. Ankara: Pasifik Yayınları.

Can, A. (2014). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi (2. Bs.). Ankara: Pegem Akademi.

Christensen, L. B., Burke Johson, R. and Turner, L. A. (2015). Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analiz (2. Bs.) (A. Aypay, Çev. Ed. ). Ankara: Anı Yayıncılık.

Creswell, J. W. and Clark, V. L. P. (2015). Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi (Y. Dede ve S. B. Demir, Çev. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Çakır, C. (2013). İlköğretim 8. Sınıf Düzeyinde Maddenin Yapısı ve Özellikleri Ünitesinin Kuantum Öğrenme Modeline Dayalı Öğretimi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.

Çelebi, D. and Sarıcaoğlu, A. (2009, Mayıs). Birinci ve İkinci Dil Okuma Becerisi Arasındaki İlişkiErciyes Üniversitesi Örneği. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulan bildiri, Çanakkale..

Çelik, S. and Arıkan, A. (2012). Öğretmen Yetiştirme Programlarının İngilizce Öğretmen Adaylarını İlköğretimde İngilizce Öğretimine Ne Kadar Hazırladığına Yönelik Nitel Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (32), 77-87.

Çiftçi, E. (2009). An Evaluation of Gazi University English Preparatory Classes in Terms of Quantum Teaching Model. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Demir, S. (2006). Kuantum Öğrenme Modelinin Ortaöğretim Düzeyinde Öğrenen Başarısına Etkisi (Gaziantep Örneği). (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Demirel, Ö. (2012). Yabancı Dil Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

Deporter, B. and Hernacki, M. (1992). Quantum Learning:Unleashing the Genius in You. NY: Random House.

Deporter, B., Reardon, M. and Singer-Nourie, S.(1999). Quantum Teaching: Orchestrating Student Success. Allyn and Bacon, A Viacom Company.

Ekici, G. (2013). Kuantum Öğrenme Yaklaşımı. G. Ekici (Ed.) Yeni Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları ve Uygulama Örnekleri içinde (s. 462-506). Ankara: Pegem Akademi.

Emiroğlu, S. and Pınar, F. N. (2013). Dinleme Becerisinin Diğer Beceri Alanları İle İlişkisi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (4), 769- 782.

Ford, K. W. (2016). 101 Soruda Kuantum (B. Gönüleşen, Çev..). İstanbul: Alfa Yayıncılık.

Girit, D. (2011). Kuantum Öğrenme Yaklaşımının İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Matematiğe İlişkin tutum, Kaygı Düzeyleri ve Akademik Başarıları Üzerine Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Gökçe, F. (2012). Öğretmen ve Velilerin, Öğrencilerin Okulda Geçirdikleri Zaman, Ders ve Dinlenme Süreleri ile Tatiller ve Okul Dönemleri Konusundaki Görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (4), 2541-2560.

Göktaş, Y., Küçük, S., Aydemir, M., Telli, E., Arpacık, Ö. and Yıldırım, G. (2012). Educational technology research trends in Turkey: A content analysis of the 2000-2009 decade. Educational Sciences: Theory and Practice, 12 (1), 191-199.

Güllü, A. (2010). Kuantum Öğrenme Modelinin Orta Öğretim Düzeyinde Öğrenci Başarısına Etkisi (Konya Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Han, T. and Keskin, F. (2016). Using a Mobile Application (WhatsApp) to Reduce EFL Speaking Anxiety. Gist Education and Learning Research Journal, 12, 29-50.

Hanbay, O. (2009). Kuantum Öğrenme Temelli Öğreterek Öğrenme Yönteminin İkinci Yabancı Dil Olarak Almancanın Öğrenilmesine Etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (12), 17–27.

Hancı Yanar, B. and Bümen, T. N. (2012). İngilizce İle İlgili Öz-yeterlik İnancı Ölçeğinin Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (1), 97-110.

Hodges, J. A. (2013). The Impact of Brain-based Strategies: One School’s Perspective. (The Unpublished Doctoral Dissertation). Walden University, College of Education.

Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., and Cope, J. (1986). Foreign Language Classroom Anxiety. The Modern Language Journal, 70 (2), 125-132.

Johnson, A. P. (2015). Eylem Araştırması El Kitabı (Y. Uzuner ve M. Özten Anay, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Khajavi, Y. and Ketabi, S. (2011). Influencing EFL Learners’ Reading Comprehension and Self-efficacy Beliefs: The Effect of Concept Mapping Strategy. Porta Linguarum, (17), 9-27.

Larsen – Freeman, D. (2003). Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford University Press.

Maxom, M. (2009). Teaching English as a Foreign Language for Dummies. John Wiley and Sons, Ltd.

Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma (3. Bs.) (S., Turan Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.

Meydan, C. H. and Şeşen, H. (2015). Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları (2. Bs.). Ankara: Detay Yayıncılık.

Nassaji, H. (2017). Diversity of research methods and strategies in language teaching research. Language Teaching Research, 21 (2), 140-143.

Öner, G. and Gedikoğlu, T. (2007). Ortaöğretim Öğrencilerinin İngilizce Öğrenimlerini Etkileyen Yabancı Dil Kaygısı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2), 144-155.

Öztürk, G. (2012). Foreign Language Speaking Anxiety and Learner Motivation: A Case Study at a Turkish State University. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) ODTÜ, Ankara.

Saday, A. (2007). İlköğretimde Aktif Öğrenme Kuramı Destekli İngilizce Öğretim Yöntemiyle İngilizce Konuşma Becerisinin Geliştirilmesine İlişkin Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.

Saltan, F. (2003). EFL Speaking Anxiety: How do Students and Teachers Perceive it? (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). ODTÜ, Ankara.

Sezer, Ö. and Sumbas, E. (2018). Lise Öğrencilerinin Yaz Tatillerini Kullanım Biçimlerinin Bazı Değişkenler Açısında İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 173-189.

Suryani, N. (2013). Improvement of Students’ History Learning Competence through Quantum Learning Model at Senior High School in Karanganyar Regency, Solo, Central Java Province, Indonesia. Journal of Education and Practice, 4 (14) 55-64.

Tin, T. B. (2013). Exploring the Development of “Interest” in Learning English as a Foreign/Second Language. RELC Journal, 44 (2), 129-146.

Trice, T. Y. (2012). Quantum Learning Making Progious Strides in Education. The Unpublished Doctoral Dissertation, Trevecca Nazarene University, School of Education.

Yıldırım, A. and Şimşek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (4. Bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, Ö. (2003). Türkiye’de Tarih Öğretiminin Sorunları ve Çağdaş Çözüm Önerileri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15), 181-190.

Kaynak Göster