Evaluating the effect of writing instructions on students' writing skills

The development of language skills is important at both the individual and social levels. Writing, which is one of these skills, enables individuals to express themselves both aesthetically and permanently. This importance of writing requires special attention to the training for its development. In this research, screening model which is one of the quantitative research methods was used. How the texts written by university students were influenced by the instructions used in written forms was the subject of this research. The students of Aksaray University, Faculty of Education Department of Turkish Education participated in the study. These students were divided into two groups as experimental and control groups. As a result of the research, it was seen that the instructions were effective in terms of number of words and connection expressions. In terms of compliance with spelling and punctuation rules, it was determined that the instructions had no effect on these groups.

Yazma yönergelerinin öğrencilerin yazma becerilerine etkisinin değerlendirilmesi

Dil becerilerinin gelişmesi hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önemli konumda bulunur. Bu becerilerden biri olan yazma, bireylerin kendilerini ifade etmelerinin hem estetik hem de kalıcı olmasını sağlamaktadır. Yazmanın bu önemi onun geliştirilmesine yönelik eğitimlere özel önem verilmesini gerektirmektedir. Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Üniversite öğrencilerinin yazdıkları metinlerin, yazılı formlarda kullanılan yönergelerden nasıl etkilendiği bu araştırmanın konusu olmuştur. Araştırmaya eğitim fakültesi öğrencileri katılmıştır. Bu öğrenciler deney ve kontrol grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Araştırma sonucunda yönergelerin sözcük sayısı ve bağlantı ifadeleri açısından etkili olduğu görülmüştür. Yazı ve noktalama kurallarına uyum açısından ise yönergelerin bu gruplar düzeyinde etkisinin olmadığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

Aktaş, M. (2009). The effect of creative writing on achievement and on writing skill in foreign language teaching. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 145, 7-27.

Aktaş, Ş., Gündüz, O. (2017). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Akçağ Yayınları.

Arı, G. (2011). The genre consistency between the reading and listening/viewing texts and writing tasks in Turkish (6th, 7th and 8th grades) course books. Turkish Studies, 6(3), 489-511.

Belet, D., Yaşar, Ş. (2007). Effectiveness of learning strategies over reading comprehension, writing skills and learners’ attitudes towards Turkish course, Journal of Theory and Practice in Education, 3(1), 69-86.

Breland, H. M., Jones, R. J. (1984). Perceptions of writing skills. Written Communication, 1, 101-119.

Demirbaş, A. (2005). Creative writing activities in biology teaching. Master's dissertation. Balıkesir University Institute of Science. Balıkesir.

Doğan, Y. (2003). Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin okuma ve yazma becerileri. TÜBAR, 13, 181-201.

Englert, C.S., Raphael, T.E., Anderson, L.M., Anthony, H.M. & Stevens, D.D. (1991). Making strategies and self-talk visible: writing instruction in regular and special education classrooms. American Educational Research Journal, 28(2), 337-372.

Erdoğan, Ö. (2017). Classroom teachers’ opinions on the usage of writing strategies. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 658-678.

Fidan, M. (2018). Evaluation of secondary school students' attitudes towards texts in Turkish textbooks. Erciyes Journal of Education, 2(1), 19-38.

Göçer, A. (2010). Writing education in Turkish teaching. The Journal of International Social Research, 3(12), 178-195.

Grossman, P. L., Valencia, S. W., Evans, K., Thompson, C., Martin, S., & Place, N. (2000). Transitions into Teaching: Learning to Teach Writing in Teacher Education and Beyond. Journal of Literacy Research, 32(4), 631–662.

Günel, M., Kabataş Memiş, E., Büyükkasap, E. (2009). The effects of writing to learn activities and students’ analogy construction on learning mechanic unit at the university level. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 401-419.

Günel, M., Kabataş Memiş, E., Büyükkasap, E. (2010). Effects of the science writing heuristic approach on primary school students’ science achievement and attitude toward science course. Education and Science, 35 (155), 49-62.

Güneş, F. (2013). Choosing the text in Turkish teaching. Journal of Mother Tongue Education, 1(1), 1-12.

İnal, S. (2008). The perception system of brain, writing and clustering strategy. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 55-64.

Karakoç Öztürk, B. (2012). The study of writing anxiety of the elementary school students in terms of various variables. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 59-72.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (19. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kellogg, R.T. (2008). Training writing skills: A cognitive developmental perspective. Journal of Writing Research, 1(1), 1-26.

Kepner, C. G. (1991). An experiment in the relationship of types of written feedback to the development of second-language writing skills. The Modern Language Journal. 75 (3), 305-313.

Lea, M. R., Street, B. V. (1998). Student writing in higher education: An academic literacies approach. Studies in Higher Education, 23(2), 157-172

Lillis, T., Turner, J. (2001). Student writing in higher education: Contemporary confusion, traditional concerns, Teaching in Higher Education, 6(1), 57-68.

Mak, B., Coniam, D. (2008). Using wikis to enhance and develop writing skills among secondary school students in Hong Kong. ScienceDirect, 36, 437-455.

MEB. (2018). Turkish course curriculum. Ankara: MEB.

Öztürk, E. (2007). The development of progress of creative writing and teaching of creative writing at primary school. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 266-273.

Rao, Z. (2007). Training in brainstorming and developing writing skills. ELT Journal, 61(2), 100-106.

Şengül, M. (2011). Evaluation of the effectiveness in practise of instruction and measurementassessment approaches in terms of writing skills in middle school Turkish. Doctoral dissertation, Fırat University, Elazığ.

Tiryaki, E.N. (2013). Writing education in teaching Turkish as a foreign language. Journal of Mother Tongue Education, 1(1), 38-44.

Ungan, S. (2007). Develepment of and importance of writing skıils. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 461-472.

Kaynak Göster