Köprüüstü Tasarımı Ergonomik Analizi: Kullanıcı Algısı Üzerine Bir Çalışma

Denizcilik, teknolojinin ilerlemesi ile her geçen gün daha da gelişmekte ve köprüüstü çalışma ortamı açısından daha da karmaşık hale gelmektedir. Köprüüstü kullanıcıları bu karmaşa içinde her geçen gün insan-makine uyumunu kurmakta zorlanmaktadır. Bu nedenle ergonomik ilkeler göz önünde bulundurularak kullanıcı dostu köprüüstü tasarımları üretmek verimlilik açısından önemli bir katkı sağlayacaktır. Ergonomik köprüüstü tasarımları çalışanların ruh ve fiziksel sağlığını koruyarak, kalifiye insan kaynağı sıkıntısı yaşanan denizcilik mesleğinin, denizde çalışma koşullarını iyileştirerek daha fazla tercih edilmesine neden olacaktır. Buna ilave olarak denizcilikte yaşanan kazalarının temelinin büyük oranda insan hatasına dayanması nedeniyle köprüüstünde görev yapan gemiadamlarının verimliliğinin artması bu kaza risklerinin azalmasına, bu sayede çevre felaketlerinin ve ekonomik kayıpların yaşanmasına engel olacaktır. Köprüüstünde görevli gemiadamlarının tasarım açısından yaşadıkları sıkıntıları tespit etmek ve bu sıkıntılara çözüm önerileri sunmak amacıyla bu çalışma, belirli deniz tecrübesi bulunan uzman Türk gemiadamlarının katılımlarıyla nitel araştırma yöntemi olan yarı yapılandırılmış derinlemesine yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yapmak suretiyle değerlendirilmiştir. Köprüüstü tasarımsal olumsuzluklarının, ergonomi bilimi dikkate alınarak ve yakın gelecekteki teknolojik gelişmeler gözetilerek giderilebileceği açıktır

Ergonomic Analysis of Navigation Bridge Design: A Qualitative Study on User Perception

Recent technological advancements have greatly contributed to the further improvement of shipping industry. This improvement, however, has brought about highly sophisticated working environment on ship bridges. One of the basic difficulties encountered in such environment has been shortage of effective harmony between users of ship bridges and machines used on ship bridges. As a consequence, user friendly bridge designs have been needed. To create such designs, utilizing ergonomic principles has been essential. Ergonomic bridge designs are likely to protect the mental and physical health of ship bridge users and improve the bridge working conditions. The improved conditions, in return, are most likely to help shipping industry attract qualified human resources. Besides, the safer working conditions on bridges will minimize the human errors and likely risks of accidents, also preventing environmental disasters and economic losses. The purpose of this study is to determine the difficulties encountered on ship bridges and develop effective proposals to mitigate these difficulties. To do this, a semi-structured interview has been conducted through a group of well-experienced Turkish mariners. The data collected have been evaluated by means of content analysis. The analysis reveals that the perceptions of ship bridge users of working conditions have some negativity. Based on the results, certain proposals have been developed to improve these conditions

Kaynakça

[1] Kroemer, K., Kroemer, H., KroemerElbert, K. (2002). Ergonomics: How to Design for Ease and Efficiency. New Jersey: Prentice Hall.

[2] Erkan, N. (2005). Ergonomi Verimlilik, Sağlık ve Güvenlik için İnsan Faktörü Mühendisliği, Ankara: Milli Prodüktivide Merkezi Yayınları.

[3] Sabancı, A., Sümer, S. K., Say, S. M., (2012). Endüstriyel Ergonomi, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

[4] Sanders, M. S. ve McCormick, E. J., (1970). Human Factors in Engineering and Design. Singapore: McGRAWHILL.

[5] Miller, J. D. (1974). Effect of Noise on People. The Journal of the Acoustical Society of America, 56(3): 729-764.

[6] International Maritime Organization (1981). Resolution A.486 (XIII), Code on Noise Levels on Board Ships, London.

[7] Babalık, F. C. (2007). Mühendisler İçin Ergonomi İş Bilim. Bursa: Nobel Yayınları.

[8] International Maritime Organization (2000). Guidelines on Ergonomic Criteria for Bridge Equipment and Layout, London.

[9] American Bureau of Shipping (ABS) (2003). Ergonomic Design of Navigation Bridges, Houston.

[10] Joseph, A. (2006). The Impact of Light on Outcomes in Healtcare Settings. Boulevard; The Center for Health Design.

[11] Boyce, P. R. (2006). Illumination. Handbook of Human Factors and Ergonomics, 643-671, New Jersey: John Wiley & Sons.

[12] American Bureau of Shipping (ABS) (2014). Crew Habitability on Ships, Houston.

[13] Oborne, D. J. (1987). Ergonomics at Work. Liverpool: Witwell Ltd.

[14] Koradecka, D., Posniak, M., Jankowska, E., Skowron, J. (2006). Karpowicz., Chemical, Dust, Biological and Electromagnetic Radiation Hazards. Handbook of Human Factors and Ergonomics, ss. 945-964, New Jersey: John Wiley & Sons.

[15] Dul, J., Weerdmeester, B., çev, Yavuz, M., Kahraman, N. (2007). Ergonomi Ne Neden Nasıl?. Ankara: Şeckin Yayınevi.

[16] Serper, Ö. ve Gürsakal, N. (1989). Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Filiz Kitapevi.

[17] Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma YöntemleriSPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Kitapevi.

[18] Seyidoğlu, H. (1992). Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı. İstanbul: Güzem Yayınları.

[19] Güven, S. (2006). Toplumbilimde Araştırma Yöntemleri. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.

[20] Kurtuluş, K., (2010). Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Türkmen Kitapevi.

[21] Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Kitabevi.

[22] Kıncal, R. Y. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.

[23] International Labour Office (2010). Ergonomic Checkpoints, Geneva.

[24] Kişi, H., Fışkın, R., Uçan, E., Şakar, C., Çakır, E., Kaya, A. Y., Gülcan, T. A. (2015). Limanlarda Operasyonel Planlama: Türk Limanlarının Mevcut Durumu Üzerine Bir Çalışma. Journal of ETA Maritime Science, 3(1): 37-46.

[25] Nas, S. (2006). Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Kaptanın Bireysel Karar Verme Süreci Analizi ve Bütünleşik Bir Model Uygulaması, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

[26] Şakar, C. ve Zorba, Y. (2013). Kimyasal Tankerlerde Operasyonel Etkinlik. İstanbul: Beta Yayınevi.

[27] Fışkın, R. ve Zorba, Y. (2015). An Analysis of The Effects of Major Oil Companies on Crew Selection Criteria for Tanker Operating Ship Management Companies. Denizcilik Fakültesi Dergisi, 7(2):154-170.

Kaynak Göster