Transpediküler Fiksasyon Cerrahisinde Vida Sayısı ile Hastanede Yatış Süresi Arasındaki İlişki

Amaç: Bu çalışma transpediküler vida fiksasyonu (TPF) cerrahisinde uygulanan vida sayısı ile hastanede yatış süresi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.Yöntem: Retrospektif tanımlayıcı tipteki bu çalışmada veriler, etik kurul izni sonrası İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesinin nöroşirurji servisinde, Ocak 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında dejeneratif disk hastalığı nedeniyle TPF ameliyatı olan hastaların kayıtları retrospektif olarak incelenerek elde edilmiştir. Veriler sayı, yüzde, ortalama, Ki-kare testi, bağımsız örneklem t testi, Mann-Whitney U testi ve Pearson korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir.Bulgular: Çalışmada, toplam 46 hastaya TPF ameliyatı yapılmış olup, bu hastaların 33 (%71,7)’ü kadındır. Hastaların yaş ortalamaları 62,39±12,7 ve beden kitle indeks ortalamaları 27,45±4,62 olarak tespit edilmiştir. Bu hastalara ortalama 7±3 vida implante edilmiştir. Ayrıca, bu vidaların büyük çoğunluğu lomber bölgeye uygulanmış, hastalar ameliyat sonrası ortalama 4,1±2,2 hasta-nede kalmış ve tüm hastalar ameliyat sonrası birinci gün mobilize edilmiştir.Sonuç: TPF ameliyatı; hastanede kalış süresinin kısa, kan kaybının az olması, erken mobilizasyon sağlaması ile güvenilir bir yöntemdir. Ameliyat sonrası mobilizasyonun hızlı olması dolayısı ile taburculuk süresi ve sosyal hayata dönüş hızlanmaktadır. Bu çalışma sonucunda ameliyat sırasın-da uygulanan vida sayısı ile hastanede yatış süresi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Kaynakça

1. Boos N, Webb JK. Pedicle screw fixation in spinal disor-ders: A European view. European Spine Journal. 1997;6(1):2-18. [CrossRef]

2. Deyo RA, Mirza SK, Martin BI, Kreuter W, Goodman DC, Jarvik JG. Trends, major medical complications, and charges associated with surgery for lumbar spinal ste-nosis in older adults. Journal of American Medical Association. 2010;303(13):1259-65. [CrossRef]

3. Griskevicius J, Luksys G, Daunoraviciene K, Rimaitis M, Stonkus R, Terbetas G. Experimental study on spine segment fixation technique. Meachanica. 2018;24(2):289-93. [CrossRef]

4. Erdem MN, Saka G, Aydoğan M. Lumbosakral omurga-da füzyon endikasyonları ve seçenekleri. The Journal of Turkish Spinal Surgery. 2012;23(2):153-66.

5. Barbera L. Fixation and Fusion. In: Galbusera F, Wilke HJ, Eds. Biomechanics of the spine, basic concepts, spinal disorders and treatment. 1st ed. United Kingdom: Academic Press; 2018. p. 301-27. [CrossRef]

6. Babayev R, Özgen S, Ekşi MŞ, Konya D. Lomber posteri-or transpediküler fiksasyon ile füzyon operasyonu yapılan hastalarda postoperatif dönemde gelişen komşu segment dejenerasyonu ve klinik sonuçları. Türk Nöroşirurji Dergisi. 2015;25(1):22-6.

7. Truumees E. The role of fusion in degenerative lumbar disease. Seminars in Spine Surgery. 2003;15(4):430-59. [CrossRef]

8. Kaye ID, Shafi K, Vaccaro AR. Mini-open ALIF for dege-nerative spine and adult deformity: Surgical technique and the evidence. The End-to-end Journal. 2018. Advance online publication. [CrossRef]

9. Matz PG, Meagher RJ, Lamer T, Tontz WL, Annaswamy TM, Cassidy RC, et al. Guideline summary review: An evidence-based clinical guideline for the diagnosis and treatment of degenerative lumbar spondylolisthesis. The Spine Journal. 2016;16:439-48. [CrossRef]

10. Bozkuş H. Dejeneratif disk hastalığı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. 2002;30:191-214.

11. Whitfield PC, Gherle MS. Treatment options and pat-hophysiology of degenerative spine disease. Surgery. 2016;36(7):362-9. [CrossRef]

12. Öndül S, Durmuş M. Posterior kısa segment transpedi-küler vida fiksasyonunun travmatik omurga kırıklarında balon kifoplastiyle birlikte kullanılması: Olgu sunumu. Journal of Clinical and Analytical Medicine. 2012;3(2):221-3.

13. Eroğlu A, Atabey C, Topuz AK, Demircan MN. Spinal stabilite cerrahisinde geç dönemde gelişen komplikas-yonlarda modifiye revizyon cerrahisi: İki olgu sunumu. Türk Nöroşirurji Dergisi. 2012;22(1):63-6.

14. Ali ZS, Ma TS, Ozturk AK, Malhotra NR, Schuster JM, Marcotte PJ, et al. Pre-optimization of spinal surgery patients: Development of a neurosurgical enhanced recovery after surgery (ERAS) protocol. Clinical Neurology and Neurosurgery. 2018;164:142-53. [CrossRef]

15. Yoshihara H, Paulino C, Yoneoka D. Predictors of incre-ased hospital stay in adolescent idiopathic scoliosis patients undergoing posterior spinal fusion: Analysis of national database. Spine Deformity. 2018;6:226-30. [CrossRef]

16. Dobran M, Nasi D, Gladi M, Marinelli M, Mancini F, Iacoangeli M, et al. Clinical and psychological outcome after surgery for lumbar spinal stenosis: A prospective observational study with analysis of prognostic factors. Polish Journal of Neurology and Neurosurgery. 2018;52:70-4. [CrossRef]

17. Kanaan SF, Waitman LR, Yeh HW, Arnold PM, Burton DC, Sharma NK. Structural equation model analysis of the length-of-hospital stay after lumbar spine surgery. The Spine Journal. 2015;15:612-21. [CrossRef]

18. Martin JR, Wang TY, Loriaux D, Desai R, Kuchibhatla M, Karikari IO, et al. Race as a predictor of postoperative hospital readmission after spine surgery. Journal of Clinical Neuroscience. 2017;46:21-5. [CrossRef]

19. Basques BA, Fu MC, Buerba RA, Bohl DD, Golinvaux NS, Grauer JN. Using the ACS-NSQIP to identify factors affecting hospital length of stay after elective posterior lumbar fusion. Spine. 2014;39(6):497-502. [CrossRef]

20. Basques BA, Bohl DD, Golinvaux NS, Smith BG, Grauer JN. Patient factors are associated with poor short-term outcomes after posterior fusion for adolescent ıdio-pathic scoliosis. Clinical Orthopaedics and Related Research. 2015;473:286-94. [CrossRef]

21. Hassan N, Halanski M, Wincek J, Reischman D, Sanfilippo D, Rajasekaran S, et al. Blood management in pediatric spinal deformity surgery: Review of a 2-year experience. Transfusion. 2011;51:2133-41. [CrossRef]

22. Yu X, Xiao H, Wang R, Huang Y. Prediction of massive blood loss in scoliosis surgery from preoperative vari-ables. Spine. 2013;38:350-5. [CrossRef]

23. Wojtkow M, Kubaszewski L, Bajor G, Kielbowicz Z, Kaczmarczyk J, Pezowics C. Biomechanical analysis of the durability of a modified S1 vertebrae transpedicu-lar screws ınsertion technique. Clinical Biomechanics. 2018;54:118-

24. [CrossRef]24. Yıldırım M. Hareket Sistemi. In: İnsan anatomisi. 7th ed. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2015. s. 34-41.

25. Buyruk HM. Omurganın Biyomekaniği. In: Zileli M, Özer F, Eds. Omurilik ve omurga cerrahisi. 2nd ed. İzmir: Meta Yayıncılık; 2012. s. 113-23.

26. Zheng F, Cammisa FP, Sandhu HS, Girardi FP, Khan SN. Factors predicting hospital stay, operative time, blood loss, and transfusion in patients undergoing revision posterior lumbar spine decompression, fusion, and segmental instrumentation. Spine. 2002;27:818-24. [CrossRef]

27. Arnold PM, Rice LR, Anderson KK, McMahon JK, Connelly LM, Norvell DC. Factors affecting hospital length of stay following anterior cervical discectomy and fusion. Evidence Based Spine Care Journal. 2011;2:11-8. [CrossRef]

28. Fineberg SJ, Nandyala SV, Marquez-Lara A, Oglesby M, Patel AA, Singh K. Incidence and risk factors for posto-perative delirium after lumbar spine surgery. Spine. 2013;38:1790-6. [CrossRef]

29. Imposti F, Cizik A, Bransford R, Bellabarba C, Lee MJ. Risk factors for pulmonary complications after spine surgery. Evidence Based Spine Care Journal. 2010;1:26-33. [CrossRef]

30. Schoenfeld AJ, Ochoa LM, Bader JO, Belmont PJ. Risk factors for immediate postoperative complications and mortality following spine surgery: A study of 3475 pati-ents from the national surgical quality improvement program. The Journal of Bone and Joint Surgery. 2011;93:1577-82. [CrossRef]

31. De la Garza-Ramos R, Bydon M, Abt NB, Sciubba DM, Wolinsky JP, Bydon A, et al. The impact of obesity on shortand long-term outcomes after lumbar fusion. Spine. 2015;40:56-61. [CrossRef]

32. Fineberg SJ, Oglesby M, Patel AA, Kern S. Incidence and mortality of perioperative cardiac events in cervical spine surgery. Spine. 2013;38:1268-74. [CrossRef]

33. Oglesby M, Fineberg SJ, Patel MA, Singh K. The inciden-ce and mortality of thromboembolic events in cervical spine surgery. Spine. 2013;38:521-7. [CrossRef]

34. Memtsoudis SG, Hughes A, Ma Y, Lin Chiu Y, Sama AA, Girardi FP. Increased in-hospital complications after primary posterior versus primary anterior cervical fusi-on. Clinical Orthopaedics and Related Research. 2011;469:649-57. [CrossRef]

35. Durand WM, Johnson JR, Li NY, Yang JW, Eltorai AEM, DePasse M, et al. Hospital competitive intensity and perioperative outcomes following lumbar spinal fusi-on. The Spine Journal. 2018;18:626-31. [CrossRef]

36. De la Garza-Ramos R, Goodwin CR, Abu-Bonsrah N, Jain A, Miller EK, Neuman BJ, et al. Prolonged length of stay after posterior surgery for cervical spondylotic myelopathy in patients over 65 years of age. Journal of Clinical Neuroscience. 2016;31:137-41. [CrossRef]

Kaynak Göster