Doğum Öncesi Bakım Memnuniyet Ölçeği (DÖBMÖ): Geçerlilik Güvenirlik Çalışması

Amaç: Bu çalışma Doğum Öncesi Bakım Memnuniyet Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerliliği ve güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.Yöntem: Bu metodolojik çalışma 334 gebe ile gerçekleştirilmiştir. Dil geçerliliğinde test etmek amacıyla çeviri/tekrar çeviri yöntemi kullanılmıştır. Ölçeğin geçerliliği uzman görüşü ve yapı geçerliliği ile değerlendirilmiştir. Ölçeğin güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla Cronbach alfa katsayısı hesaplanmıştır. Madde toplam korelasyon ve %27’lik alt grup üst grup karşılaştırması yapılmıştır.Bulgular: Ölçeğin toplam cronbach alfa değeri 0,875, madde toplam korelasyon değerleri 0.39 ve 0.64 arasında bulunmuştur. Üst %27 grubunun toplam ve alt boyut puanları, alt %27 grubunun ve üst boyut puanlarından yüksek bulunmuştur (t(178)=-22,622; p=0,000

Kaynakça

1. Derin N, Demirel ET. Sağlık hizmetlerinde kalitenin göstergesi olan hasta memnuniyetine yönelik ölçek geliştirme çalışması. International Journal of Social Science. 2013;6(2):1111-30. ET:08.08.2019

2. Özveren M. Toplam Kalite Yönetimi, İstanbul: Alfa Yayıncılık 2000.

3. Gann MJ, Restuccia JD. Total quality management in health care: A view of currentand potential research. Medical Care Review. 1994;51(4):467-500. ET: 15.09.2019. [CrossRef]

4. Koirala M, Koirala ML. Contributing factors for percei-ved satisfaction with nursing care among patients in general wards. Journal of Lumbini Medical College. 2015;3(2):34-7. [CrossRef]

5. Aldemir K, Gürkan A, Taşkın Yılmaz F, Karabey G. Cerrahi kliniklerde yatan hastaların hemşirelik bakı-mından memnuniyetinin incelenmesi. Journal of Health and Nursing Management. 2018;5(3):155-63.

6. Eyasu KH, Adane AA, Amdie FZ, Getahun TB, Biwota MA. Adult patients’satisfaction with in patient nursing care and associated factors in an Ethiopian referral hospital, Northeast, Ethiopia. Advences in Nursing. 2016. [CrossRef]

7. Bleich SN, Özaltin E, Murray CJ. How does satisfaction with the health-care system relate to patient experien-ce? Bull World Health Organ. 2009;87(4):271-8. [CrossRef]

8. Haines HM, Rubertsson C, Pallant JF and Hildingsson I. Theinfluence of women’s fear, attitude sand beliefs of childbirth on mode and experience of birth BMC Pregnancy and Childbirth. 2012;12:55. [CrossRef]

9. Matejić B, Milićević MS, Vasić V, Djikanović B. Maternal satisfaction with organized perinatal care in Serbian public hospitals. BMC Pregnancy and Childbirth. 2014;14(1):14. [CrossRef]

10. Omar MA, Schiffman RF, Bingham CR. Development and testing of the patient expectations and satisfaction with prenatal care instrument. Res Nurs Health. 2001;24(3):218-29. [CrossRef]

11. Christiaens W1, Bracke P. Place of birth and satisfacti-on with childbirth in Belgium and the Netherlands. Midwifery. 2009;25(2):e11-9. Epub 2007 May 18. [CrossRef]

12. Garrido GG. Theimpact of adequate prenatal care in a developingcountry: testingthe WHO recommendati-ons. California Center forPopulationResearch On-LineWorkingPaper Series. 2009. [CrossRef]

13. Klerman LV, Ramey SL, Goldenberg RL, Marbury S, Hou J, Cliver SP. A randomized trial of augmented prenatal care for multiple-risk, Medicaid-eligible African American women. Am J Pub Health. 2001;91:105-11. [CrossRef]

14. Ricketts, SA, Murray, EK, Schwalberg R. Reducing low birth weight by resolving risks: Results from colorado’s prenatal plus program. American Journal of Public Health. 2005;95(11):1952-7. [CrossRef]

15. Kılıç M. Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği, Journal of Clinical and Analytical Medicine. 2014, 498-502. Erişim adresi: http://www.jcam.com.tr/files/KATD-1575.pdf

16. Handler A. Satisfaction With and Utilization of Prenatal Care, Universty of Illinois School of PublicHealth: Grant R40 MC 00094. 2001.

17. Büyüköztürk Ş. Veri analizi el kitabı. 17. Baskı. Ankara; Pegema Yayınevi, 2012; 167-70. 31.

18. Raube K, Handler A, Rosenberg D. Measuring satisfac-tion among low-income women: a prenatal care ques-tionnaire. Matern Child Health J. 1998;2(1):25-33. [CrossRef]

19. Aslantekin F. Prenatal Bakım Memnuniyet Ölçeği Metodolojik İncelenmesi Uygulanması. Ege Üniversitesi. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, İzmir, 2006.

20. Tuz-Doğaner G. Gebelerin Aldıkları Prenatal Bakımdan Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2014.

21. Akgül A, Çevik Ç. İstatistiksel Analiz Teknikleri. Emek Ofset Baskı, 2003, s.104

22. Güngör D. Psikolojide ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanması kılavuzu. Türk Psikoloji Yazıları. 2016;19(38):104-12.

23. Brown TA. Confirmatory Factor Analysis for Applied Research. The Guil ford Press, New York, USA. 2006.

24. Şimşek ÖF. Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş, Temel İlkeler ve LİSREL Uygulamaları. Ankara: Ekinoks; 2007. p.4-22.

25. Hooper D, Coughlan J, Mullen MR. Structural equation modelling: Guidelinesfor determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods. 2008;6(1):53-60.

26. Schumacker RE, Lomax RG. A Beginner’s Guide toSt-ructuralEquationModeling. New Jersey: Taylor & Francis; 2004. p.1-8. [CrossRef]

27. Waltz CF, Strcikland OL, Lenz ER. Measurement in Nursing and Health Research. New York: Springer Publishing Company; 2010. p.176-8.

28. Wang J, Wang X. Structural Equation Modeling: Applications Using Mplus: methods and applications. West Susex: John Wiley&Sons; 2012. p.5-9. [CrossRef]

29. Sümer N. Yapısal eşitlik modelleri. Türk Psikoloji Yazıları. 2000;3(6):49-74.

30. Tabachnick BG, and Fidel LS. Using Multivariate Statistics. Pearson Education Inc. Boston. 2007.

31. Çapık C, Gözüm S, Aksayan S. Kültürlerarası ölçek uyar-lama aşamaları, dil ve kültür uyarlaması: Güncellenmiş rehber. FNJN Florence Nightingale Journal of Nursing. 2018;26(3):199-210. [CrossRef]

32. Schreiber JB, Stage FK, King J, Amaury N, Barlow EA. Reporting structural equation modeling and confirma-tory factor analysis results: A review. J Educ Res 2006;99(6):323-37. [CrossRef]

33. Ayhan Y, Kocaman G, Bektaş M. Kanıta dayalı hemşire-liğe yönelik tutum ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2015;17(2-3):21-35. ISSN:1307- 9557 (Basılı), ISSN: 1307- 9549

34. Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 28. Baskı. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2015. p.136-56.

35. Özdamar K. Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi. 5. Baskı, Kaan Kitabevi. Eskişehir. 2004.

36. Gözüm S, Aksayan S. Kültürlerarası ölçek uyarlaması için rehber II: Psikometrik özellikler ve kültürlerarası karşılaştırma. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2003;1:3-14.

Kaynak Göster