Triglyceride Response to Oral Glucose Load: Is it Exaggerated in Metabolic Syndrome

Metabolik sendrom (MetS) insülin direnci ile ile ilişkili kardiyometabolik risk faktörlerinin bir araya geldiği bir hastalıktır. Literatürde obez kişilerde ve metabolik risk faktörlerine bağlı olarak insülin direnci bulunan vakalarda oral glukoz yükleme testini (OGTT) izleyen trigliserid (TG) düzeylerini gösterilmiştir. Çalışmada OGTT yapılan MetS vakalarında aşırı TG yanıtı olup olmadığı araştırıldı.Yöntemler: Diyabeti olmayan, 18 yaşından büyük toplam 88 kişi (70 kadın, 18 erkek) çalışmaya dahil edildi. Tüm vakalara OGTT yapıldı. Uluslararası Diyabet Kuruluşu kriterlerine göre MetS olan 51 vaka (42 kadın, 9 erkek; ortalama yaş: 48,69±10,13 yıl) MetS grubunu, MetS olmayan 37 vaka (28 kadın, 9 erkek; ortalama yaş: 48,78±9,18 yıl) kontrol grubunu oluşturdu.Bulgular: OGTT 0, 1 ve 2. saat TG düzeyleri MetS grubunda sırasıyla 170,96±81,10 mg/dL, 166,94±72,82 mg/dL ve 157,76±74,29 mg/dL; kontrol grubunda sırasıyla 116,46±47,60 mg/dL, 115,35±46,01 mg/dL ve 108,51±49,3 mg/dL idi. İkinci saat TG düzeyleri her iki grupta da 0 ve 1. saatlere kıyasla anlamlı olarak azaldı (her iki grup için p=0,001). Her iki grupta glukoz ve insülin düzeyleri 1. saatte 0. saate kıyasla anlamlı artmış, 2.saatte 1.saate kıyasla anlamlı olarak azalmış bulundu (her iki grup için p=0,001).Sonuç: MetS varlığının OGTT'ye TG yanıtına herhangi bir etkisi mevcut değildi. Her iki grupta da TG düzeylerindeki azalmanın erken faz insulin salınımının TG üzerine akut azaltıcı etkisi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir

Oral Glukoz Yükleme Testine Trigliserid Yanıtı: Metabolik Sendromda Aşırı mıdır?

Metabolic syndrome (MetS) is a cluster of cardiometabolic risk factors related to insulin resistance. Data show that triglyceride (TG) levels following an oral glucose tolerance test (OGTT) are higher among obese and insulin-resistant cases associated with metabolic risk factors. In this study, we aimed to assess whether an exaggerated TG response was present in cases with MetS who had undergone OGTT.Methods: In total, 88 cases (70 females, 18 males) without diabetes who were aged older than 18 years were recruited. All the cases underwent 75-gram OGTT. Fifty-one cases (42 females, 9 males; mean age: 48.69±10.13 years) with MetS according to the International Diabetes Foundation formed the MetS group, while 37 cases without MetS (28 females, 9 males; mean age: 48.78±9.18 years) formed the control group.Results: OGTT 0-, 1-, and 2-hour TG levels were 170.96±81.10 mg/dL, 166.94±72.82 mg/dL, and 157.76±74.29 mg/dL in the MetS group and 116.46±47.60 mg/dL, 115.35±46.01 mg/dL, and 108.51±49.33 mg/dL in the control group, respectively. The 2-hour TG levels were significantly decreased in both groups compared with the 0- and 1-hour levels (p=0.001 for both). In both the groups, glucose and insulin levels significantly increased in the 1st hour compared with the 0th hour and significantly decreased in the 2nd hour compared with the 1st hour (p=0.001 for both).Conclusion: In this study, the presence of MetS did not have an effect on TG response to OGTT. The decrease in TG levels in both groups may be associated with the acute decreasing effect of early-phase insulin on TG

Kaynakça

nificant correlation of post-OGTT TG levels with HOMA-IR and

MetS parameters supports the association between TG and in- sulin resistance.

Ethics Committee Approval: Ethics committee approval was received

for this study from the ethics committee of İstanbul Medeniyet University.

Informed Consent: Written informed consent was obtained from pa

tients who participated in this study.

Peer-review: Externally peer-reviewed.

Author Contributions: Concept - O.C., M.U.; Design - O.C., M.U., A.O.,

B.İ.B. ; Supervision - M.U., A.U., F.K.İ., B.İ.B.; Resources - O.C., A.S., G.G.,

Ö.T.Ç., F.K.İ., B.İ.B.; Materials - O.C.; Data Collection and/or Processing

- O.C., Ö.T.Ç., A.S., G.G., B.İ.B.; Analysis and/or Interpretation - O.C.,

M.U., B.İ.B., A.O.; Literature Search - O.C., A.S., Ö.T.Ç.; Writing Manu

script - O.C., M.U., Ö.T.Ç., B.İ.B.; Critical Review - M.U., A.O., G.G., F.K.İ.,

B.İ.B.; Other - A.S., G.G., Ö.T.Ç.

Conflict of Interest: No conflict of interest was declared by the authors.

Financial Disclosure: The authors declared that this study has received

no financial support.

Etik Komite Onayı: Bu çalışma için etik komite onayı İstanbul Medeniyet

Üniversitesi'nden alınmıştır.

Hasta Onamı: Yazılı hasta onamı bu çalışmaya katılan hastalardan alınmıştır.

Hakem Değerlendirmesi: Dış bağımsız.

Yazar Katkıları: Fikir - O.C., M.U.; Tasarım - O.C., M.U., A.O., B.İ.B. ;

Denetleme - M.U., A.U., F.K.İ., B.İ.B.; Kaynaklar - O.C., A.S., G.G., Ö.T.Ç.,

F.K.İ., B.İ.B.; Malzemeler - O.C.; Veri Toplanması ve/veya İşlemesi - O.C.,

Ö.T.Ç., A.S., G.G., B.İ.B.; Analiz ve/veya Yorum - O.C., M.U., B.İ.B., A.O.;

Literatür Taraması - O.C., A.S., Ö.T.Ç.; Yazıyı Yazan - O.C., M.U., Ö.T.Ç.,

B.İ.B.; Eleştirel İnceleme - M.U., A.O., G.G., F.K.İ., B.İ.B.; Diğer - A.S., G.G., Ö.T.Ç.

Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Finansal Destek: Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını

Zimmet P, Magliano D, Matsuzawa Y, Alberti G, Shaw J. The meta- bolic syndrome: a global public health problem and a new defini- tion. J Atheroscler Thromb 2005; 12: 295-300. [CrossRef]

Grundy SM. Metabolic syndrome: connecting and reconciling car- diovascular and diabetes worlds. J Am Coll Cardiol 2006; 47: 1093- 100. [CrossRef]

Grundy SM, Cleeman JI, Daniels SR, Donato KA, Eckel RH, Franklin BA, et al. Diagnosis and management of the metabolic syndrome: an American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute Scientific Statement. Circulation 2005; 112: 2735-52. [CrossRef]

Alcala-Diaz JF, Delgado-Lista J, Perez-Martinez P. Hypertriglyceride- mia influences the degree of postprandial lipemic response in pa- tients with metabolic syndrome and coronary artery disease: from the CORDIOPREV study. PLoS One 2014; 9: e96297. [CrossRef]

Satoh H, Nishino T, Tomita K, Tsutsui H. Fasting triglyceride is a sig- nificant risk factor for coronary artery disease in middle-aged Japa- nese men. Circ J 2006; 70: 227-31. [CrossRef]

Vossen M, Tödter K, Altenburg C, Beisiegel U, Scheja L. Plasma tri- glycerides after oral glucose load specifically associate with meta- bolic risk markers in healthy type 2 diabetes offspring. Atherosclero- sis 2011; 217: 214-9. [CrossRef]

Alberti K.G, Zimmet P, Shaw J. Metabolic syndrome--a new world- wide definition. A Consensus Statement from the International Dia- betes Federation. Diabet Med 2006; 23: 469-80. [CrossRef]

World Health Organization. Diabetes Mellitus: Report of a WHO Study Group. Technical Report Series 727. Geneva: WHO, 1985.

American Diabetes Association. Standards of medical care in diabe- tes-2015. Diabetes Care 2015; 38(Suppl 1): S1-14.

Matthews DR, Hosker JP, Rudenski AS, Naylor BA, Treacher DF, Turn- er RC. Homeostasis model assessment: insulin resistance and beta- cell function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in man. Diabetologia 1985; 28: 412-9. [CrossRef]

Miller M, Stone NJ, Ballantyne C, Bittner V, Criqui MH, Ginsberg HN, et al. Triglycerides and cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation 2011; 123: 2292- 333. [CrossRef]

Cohn JS. Postprandial lipemia: emerging evidence for atherogenic- ity of remnant lipoproteins. Can J Cardiol 1998; 14: 18B-27B.

Patsch JR, Miesenböck G, Hopferwieser T, Mühlberger V, Knapp E, Dunn JK, et al. Relation of triglyceride metabolism and coronary ar- tery disease. Studies in the postprandial state. Arterioscler Thromb 1992; 12: 1336-45. [CrossRef]

van Wijk JP, de Koning EJ, Castro Cabezas M, Rabelink TJ. Rosigli- tazone improves postprandial triglyceride and free fatty acid metab- olism in type 2 diabetes. Diabetes Care 2005; 28: 844-9. [CrossRef]

Park KH, Kim KJ, Lee BW, Kang ES, Cha BS, Lee HC. The effect of insulin resistance on postprandial triglycerides in Korean type 2 dia- betic patients. Acta Diabetol 2014; 51: 15-22. [CrossRef]

Rubin D, Helwig U, Nothnagel M, Fölsch UR, Schreiber S, Schrezen- meir J. Association of postprandial and fasting triglycerides with traits of the metabolic syndrome in the Metabolic Intervention Co- hort Kiel. Eur J Endocrinol 2010; 62: 719-27. [CrossRef]

Gumbiner B, Van Cauter E, Beltz WF, Ditzler TM, Griver K, Polonsky KS, et al. Abnormalities of insulin pulsatility and glucose oscillations dur- ing meals in obese non-insulin-dependent diabetic patients: effects of weight reduction. J Clin Endocrinol Metab 1996; 81: 2061-8. [CrossRef]

Kaynak Göster

674 234

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Prevalence of Accessory Bones of the Foot in Turkish Patients

MEHMET ESAT UYGUR, Birol AKTAŞ, Tayyar Taylan ÖZ, Samet ERİNÇ, Murat KOÇ

Geriatrik Kalça Kırıklarında Mortaliteyi Etkileyen Peroperatif Parametrelerin Değerlendirilmesi

Engin ÇETİNKAYA, UMUT YAVUZ, Osman LAPÇIN, Yavuz ARIKAN, Yunus Emre AKMAN, Kubilay BENG, Yavuz Selim KABUKÇUOĞLU

On Yaş Altı ve Üstü Pediatrik Taş Hastalarında Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarının Karşılaştırılması

Hüseyin ÇELİK, Caner Ediz, AHMET ÇAMTOSUN, RAMAZAN ALTINTAŞ, Cemal TAŞDEMİR

P-Wave and QT Dispersion in Pregnant Women with Preeclampsia

Hüseyin Altuğ ÇAKMAK, Burcu Dinçgez ÇAKMAK, Gülten ÖZGEN, Mehmet GÜL, Ayşe Ender YUMRU

The Importance of Radiation Safety in Terms of Hospital Administration and Research on the Awareness Stage of Radiology Technicians

ŞİRİN ÖZKAN, GÖKHAN ABA, Bülent TEKİNSOY

Gelişimsel Kalça Displazili Çocuklarda Tedavi Yaşının ve Cerrahi Yöntemin Klinik ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Hüseyin YORGANCIGİL, AHMET ASLAN, Demir DEMİRCİ, TOLGA ATAY

Adelösanlarda Proksimal Tibia Büyüme Plağı Yaralanması

Hasan CEYLAN, Cem YILDIRIM, Musa KORKMAZ, Doğan ATLIHAN, Mahmut Ercan ÇETİNUS

Dev Üreteral Fibroepitelyal Polip; Endoskopik Yaklaşımla Tedavi Edilen Bir Olgu Sunumu

ÖZKAN ONUK, Nusret Can ÇİLESİZ, Aydın İsmet HAZAR, Tuğrul GEZMİŞ, Yusuf Turushan ÖZCANLI, Muhammet Murat DİNÇER, Barış NUHOĞLU

Apert Sendromu ve Atriyal Septal Defekt Birlikteliği

PINAR DERVİŞOĞLU ÇAVDAROĞLU, Mustafa KÖSECİK, Serkan KUMBASAR, Süleyman SALMAN, BULAT AYTEK ŞIK, Baki ERDEM, Bülent TEKİN

Hepatomegalinin Nadir Bir Nedeni; İnfantil Hepatik Hemanjiom Endotelyoma

Reyhan GÜMÜŞTEKİN, Nafiye URGANCI, Sema VURAL