The Importance of Radiation Safety in Terms of Hospital Administration and Research on the Awareness Stage of Radiology Technicians

Hastaneler birçok risk etkenini içinde barındıran sağlık kurumlarıdır. Bu risklerden biri de çalışanların radyasyona maruz kalmasıdır. Bu çalışmanın amacı, radyasyon güvenliği konusunda radyoloji teknisyenlerinin farkındalık düzeylerini incelemek ve radyasyon güvenliğinin hastane yönetimi açısından önemini vurgulamaktır.Yöntemler: Çalışma, Kocaeli'ndeki hastanelerde çalışan toplam 96 radyoloji teknisyeni üzerinde yapılmıştır. Çalışanlara; literatür bilgisinden, Türk Radyoloji Derneği Radyolojinin yapmış olduğu radyasyon farkındalığı anketinden ve ilgili diğer kaynaklardan elde edilmiş anket uygulanmış ve sonuçlar analiz edilmiştir.Bulgular: Radyoloji teknisyenlerinin büyük çoğunluğu (%96,9) kişisel dozimetrelerini düzenli olarak kullanmakta, fakat sadece %70,8'i dozimetre sonuçlarını takip etmektedir. Kurşun yelek kullanım oranı hem kendileri hem de hastaları için %26 olarak tespit edilmiştir. Çalışanların kurşun yelek kullanım durumları ile hastalara kurşun yelek kullandırma durumları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. %61,4'ünün radyasyon bilgi düzeylerine ilişkin yöneltilen test sorularının yarısından fazlasına doğru cevap vermiştir. % 89,6'sı ise radyolojik istemlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştir.Sonuç: Sağlık sektöründe teşhis ve tedavide vazgeçilmez öneme sahip radyasyonun zararlı etkilerinden, sağlık çalışanlarının ve hastaların korunması konusunda hem radyoloji teknisyenlerine hem de hastane yönetimlerine oldukça önemli görevler düşmektedir. Radyoloji teknisyenlerinin genel olarak radyasyon güvenliği hususunda bilgi düzeyinin yeterli olduğu, fakat uygulamada güvenlik konusunu çok fazla önemsemedikleri tespit edilmiştir

Hastane Yönetimi Açısından Radyasyon Güvenliğinin Önemi ve Radyoloji Teknisyenlerinin Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi

is that employees are exposed to radiation. The purpose of this study was to examine the awareness stage of radiology technicians in regards to radiation safety and to emphasize the importance of radiation safety in terms of hospital administration. Methods: The study was carried out on 96 radiology technicians employed in hospitals in Kocaeli province, Turkey. Employees were given a survey obtained from a literature review, a questionnaire on radiation awareness by Turkish Society of Radiology, and other related resources. The results were then analyzed. Results: The majority of the radiology technicians (96.9%) regularly use their personal dosimeters, but only 70.8% of them keep track of the dosimeter results. Usage rates of lead aprons were detected as 26% for both them and their patients. A semantic statistical relation between employees' use of lead apron and their insistence on the patients' use was also detected. More than 61.4% of the employees correctly answered more than half of the test questions regarding their radiation knowledge levels and 89.6% of them stated that radiological requirements should be given importance. Conclusion: Both radiology technicians and hospital administration have very crucial tasks so as to protect healthcare professionals and patients from detrimental effects of radiation. This has irreplaceable importance in diagnosis and treatment in health sector. It has been determined that radiology technicians are qualified in the knowledge level of radiation safety, but they do not pay enough attention to this knowledge in practice

Kaynakça

Güden E, Öksüzkaya A, Çetinkara K. Kayseri ili kamu hastaneler- indeki radyoloji çalışanlarının radyoloji güvenliği algısı. In: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, III. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi; 2011 Kasım 24-26; Ankara; 2011. p. 64-76.

Öztürk D, Yıldırım M, Kaya V, Duman E, Parlak E, Akarsu Z, et al. Radia- tion safety awareness in medical staff. JCAM 2015; 6: 436-8. [CrossRef]

Zeyrek CT. İyonize radyasyon uygulamaları için güvenlik ve korun- maya yönelik genel kavramlar. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2013; 17: 1-9.

Parlar Ş, Ergülen A. Trakya Üniversitesi Hastanesi radyasyon güvenliği elkitabı; 2009. Available from: URL: http://bys.trakya.edu.tr/data/file. php?id=90481916

Tosun FC, Ofluoğlu TY. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygu- lama ve Araştırma Merkezi radyasyon güvenliği el kitabı; 2013. Available from: URL: http://hastane.omu.edu.tr/downloads/files/ OM%C3%9C-RGK%20EL%20K%C4%B0TABI-2013%20PDF.pdf

Sonğur L, Abacıgil F. Radyasyona maruz kalan ameliyathane çalışanlarının güvenliği. In: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, III. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi; 24-26 Kasım 2011; Ankara; 2011. p.77-86.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Available from: URL: www.taek.gov.tr

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği, Resmi Gazete. Tarih: 24.3.2000 Sayı: 23999, Değişik: RG-29/9/2004-25598.

Yücel D, Palacı H, Timlioğlu S, Şahan Ö, Okur H. Hasta ve çalışan güvenliği kapsamında radyasyon güvenliği hizmet içi eğitim programının etkinliğine ilişkin bir örnek olay çalışması. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı; 19-21 Mart 2009, Antalya;2009; p.133-44.

Kiguli-Malwadde E, Ddungu Matovu P, Kawooya MG, Byanyima RK. Radiation safety awareness among radiation workers and clientele at Mulago Hospital, Kampala, Uganda. East and Central African Jour- nal of Surgery 2006; 11: 49-51.

Daşdağ S. İyonlaştırıcı radyasyonlar ve kanser. Dicle Tıp Dergisi 2010; 37: 177-85.

Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik. Resmi Gazete, Tarih: 05.07.2012 Sayı: 28344.

Johnson CD, Krecke KN, Miranda R, Roberts CC, Denham C. Devel- oping a radiology quality and safety program: a primer. Radiograph- ics 2009; 29: 951-9. [CrossRef]

Gül G, Bol P, Erbaycu AE. Hasta ve çalışan güvenliğinde risk yönetimi: bir eğitim araştırma hastanesi'nde yapılan risk analizi ve iyileştirme. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi 2013; 5: 1-16.

Akgün M, Arslanoğlu A, Dağlı G. Merkezi sterilizasyon ünitesinde çalışan güvenliği. In: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, III. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi; 24-26 Kasım 2011; Ankara; 2011. p.92-107.

Sezdi M. Çalışan Güvenliği için X-Ray Odalarında Kurşun Paravan Doz Sızdırmazlık Ölçümleri. In: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, III. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi; 24-26 Kasım 2011; Ankara; 2011. p.87-91.

Güden E, Öksüzkaya A, Balcı E, Tuna R, Borlu A, Çetinkara K. Rady- oloji çalışanlarının radyasyon güvenliğine ilişkin bilgi, tutum ve davranışı. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi 2012; 3: 29-45.

Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik. Resmî Gazete. Tarih: 6 Nisan 2011 Sayı: 27897.

Briggs-Kamara MA, Okoye PC, Omubo-Pepple VB. Radiation safety awareness among patients and radiographers in three hospitals in port harcourt. Am J Sci Ind Res 2013; 4: 83-8. [CrossRef]

Mojiri M, Moghimbeigi A. Awareness and attitude of radiographers to- wards radiation protection. Journal of Paramedical Sciences 2011; 2: 3-5.

Stanford Hospital and Clinics, Lucile Packard Children's Hospital, Veterans Affairs Palo Alto Health Care System. Radiation protection guidance for hospital staff 2012. Available from: URL:https://web. stanford.edu/dept/EHS/prod/researchlab/radlaser/Hospital_Guid- ance_document.pdf.

Güleç S, Toygar E, Yeni Ç, Dalmış KA, Yazgan M. Hastanelerde kullanılan tıbbi cihazların kalibrasyonu ve hasta güvenliği. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Bildiriler Kitabı; 19-21 Mart 2009, Antalya; 2009; p.152-65.

Szarmach A, Piskunowicz M, Swieton D, Muc A, Mockallo G, Dzierzanowski J, et al. Radiation safety awareness among medical staff. Pol J Radiol 2015; 80: 57-61. [CrossRef]

Sukumar S. Rajagopal KV, Sabu KM. Perceptıon of radiation awareness among medical doctors in India. Int J Pharm Bio Sci 2013; 3: 371-6.

Iortile JT, Archibong BE, Chelen JT. Assessment of the levels of radi- ation absorbed by radiology personnel in some hospitals in Makurdi metropolis. International Journal of Natural Sciences Research 2013; 1: 26-9.

Vural F, Fil Ş, Çiftçi S, Dura AA, Yıldırım F, Patan R. Ameliyathanelerde radyasyon güvenliği; çalışan personelin bilgi, tutum ve davranışları. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2013; 1: 133-5.

Koçyiğit A, Kaya F, Çetin T, Kurban I, Erbaş T, Ergin A, et al. Radyolo- jik tetkikler sırasında maruz kalınan radyasyon hakkında sağlık per- sonelinin bilgi düzeyleri. Pamukkale Tıp Dergisi 2014; 7: 137-42.

Ramanathan S, Ryan J. Radiation awareness among radiology resi- dents, technologists, fellows and staff: where do we stand?" Insights Imaging 2015; 6: 133-9. [CrossRef]

Kaynak Göster

692 241

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Gelişimsel Kalça Displazili Çocuklarda Tedavi Yaşının ve Cerrahi Yöntemin Klinik ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Hüseyin YORGANCIGİL, AHMET ASLAN, Demir DEMİRCİ, TOLGA ATAY

Apert Sendromu ve Atriyal Septal Defekt Birlikteliği

PINAR DERVİŞOĞLU ÇAVDAROĞLU, Mustafa KÖSECİK, Serkan KUMBASAR, Süleyman SALMAN, BULAT AYTEK ŞIK, Baki ERDEM, Bülent TEKİN

Hepatomegalinin Nadir Bir Nedeni; İnfantil Hepatik Hemanjiom Endotelyoma

Reyhan GÜMÜŞTEKİN, Nafiye URGANCI, Sema VURAL

Eğitimde Farklı Bir Makro Organizasyon Modeli Olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi

GÜVEN BEKTEMÜR, Ali İhsan TAŞÇI, GÖKHAN TOLGA ADAŞ

The Importance of Radiation Safety in Terms of Hospital Administration and Research on the Awareness Stage of Radiology Technicians

ŞİRİN ÖZKAN, GÖKHAN ABA, Bülent TEKİNSOY

Geriatrik Kalça Kırıklarında Mortaliteyi Etkileyen Peroperatif Parametrelerin Değerlendirilmesi

Engin ÇETİNKAYA, UMUT YAVUZ, Osman LAPÇIN, Yavuz ARIKAN, Yunus Emre AKMAN, Kubilay BENG, Yavuz Selim KABUKÇUOĞLU

On Yaş Altı ve Üstü Pediatrik Taş Hastalarında Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarının Karşılaştırılması

Hüseyin ÇELİK, Caner Ediz, AHMET ÇAMTOSUN, RAMAZAN ALTINTAŞ, Cemal TAŞDEMİR

Triglyceride Response to Oral Glucose Load: Is it Exaggerated in Metabolic Syndrome

Orçun CAN, MEHMET UZUNLULU, AYTEKİN OĞUZ, Aysun SEMERCİ, Gökhan GÖNENLİ, Özge Telci ÇAKLILI, FERRUH KEMAL İŞMAN, Banu BAŞOK İŞBİLEN

Parvovirüs B19 Enfeksiyonunun Tetiklediği Hemolitik Kriz ile Tanı Konulan Herediter Sferositozlu İki Kardeş

MELTEM EROL, Özlem Bostan GAYRET, Özgül YİĞİT, Mahir TIRAŞ, Sultan BENT

Dev Üreteral Fibroepitelyal Polip; Endoskopik Yaklaşımla Tedavi Edilen Bir Olgu Sunumu

ÖZKAN ONUK, Nusret Can ÇİLESİZ, Aydın İsmet HAZAR, Tuğrul GEZMİŞ, Yusuf Turushan ÖZCANLI, Muhammet Murat DİNÇER, Barış NUHOĞLU