On Yaş Altı ve Üstü Pediatrik Taş Hastalarında Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarının Karşılaştırılması

Perkütan nefrolitotomi (PNL), tüm dünyada böbrek taşı cerrahi tedavisinde güvenle uygulanan minimal invaziv bir tedavi yöntemdir. Kliniğimizde ilk PNL ameliyatı Mart 1998 tarihinde yapıldı. PNL, alanında artan tecrübeye paralel olarak pediatrik vakalarda da güvenle uygulanmaya başlandı. Çalışmamızda, 10 yaş altı ve üstü pediatrik hastalara yapılan PNL operasyonları retrospektif olarak incelendi.Yöntemler: Çalışmaya 16 yaş ve altındaki PNL hastaları dâhil edildi. Hastalar 10 yaş ve altı ile 11-16 yaş arası olmak üzere iki gruba ayrıldı. PNL işlemi genel anestezi altında, prone pozisyonunda C kollu floroskopi eşliğinde gerçekleştirildi.Bulgular: Mart 1998-Aralık 2014 tarihleri arasında, toplam 208 pediatrik yaş grubu üriner sistem taş hastası opere edildi. Bu hastalara, biri bilateral olmak üzere toplam 210 renal ünitede PNL işlemi yapıldı. On yaş ve altı grupta 98 işlemde (%87,5) tam taşsızlık sağlanırken, 13 işlemde (%12,5) klinik olarak önemsiz rezidüel fragmanlar (CIRF) kaldı. On yaş ve üzeri gruptaki işlemlerde sırasıyla 88 (%89,79) ve 9 (%10,2) olarak bulundu. On yaş ve altı grupta 1 hastaya tubeless PNL yapıldı. Her iki gruptada 1'er vakada transfüzyon gerektiren kanama, 10 yaş ve altı grubunda 1, 11-16 yaş arası grupta 2 hastada DJ takılmasını gerektiren trakt sızdırması meydana geldi. Başka organ yaralanması olmadı. Sonuç: Minimal invaziv bir yöntem olan PNL; yüksek güvenlik, düşük komplikasyon oranları, daha kısa hastanede kalış süresi, yüksek hasta memnuniyeti sağlaması, daha yüksek taşsızlık oranları ile açık böbrek taşı cerrahisine göre avantajlı bir hale gelmiştir. Özellikle pediatrik vakalarda tecrübeli kliniklerde başarıyla uygulanabilmektedir. Bu yüzden üriner sistem taş hastalığının cerrahi tedavisinde PNL güvenli ve etkili bir yöntemdir

Comparison of Percutaneous Nephrolithotomy Results in Pediatric Kidney Stone Disease in Patients Under the Age of 10 Years and in Patients Over the Age of 10 Years

Percutaneous nephrolithotomy (PNL) is a minimally invasive procedure that is safely performed for kidney stone surgery all over the world. In our clinic, PNL surgery was first performed in March 1998. In parallel with our increasing experience, PNL has been performed in pediatric cases. In our study, PNL operations performed in pediatric patients under the age of 10 years and in those over the age of 10 years were retrospectively investigated.Methods: Patients were between 0 and 16 years of age. They were divided into 2 groups according to age: 0-10 and 11-16 years. The PNL procedure was performed under general anesthesia with C-arm fluoroscopy in the prone position.Results: Between March 1998 and December 2014, a total of 208 pediatric urinary stone patients were operated on. The PNL procedure was performed in 210 renal units, 1 of which was performed bilaterally. In the <=10-year-old patient group, 98 procedures (87.5%) were stone free, while clinically insignificant residual fragments (CIRFU) were found in 13 procedures (12.5%). In the >10-year-old patient group, 88 procedures were stone free (89.79%), while clinically insignificant residual fragments were found in 9 procedures (10.2%). In the <=10-year-old patient group, tubeless PNL was performed in 1 patient. In both groups combined, bleeding requiring transfusion occurred in just 1 case. A tract leak requiring a double J stent was detected in 1 patient in the <=10-year-old patient group and in 2 patients in the other group. There was no other organ injury.Conclusion: PNL is a minimally invasive method and has become advantageous over open surgery because it offers higher security, particularly in experienced clinics, and procedures on pediatric patients can therefore be successfully performed

Kaynakça

Sarica K, Eryildirim B, Yencilek F, Kuyumcuoglu U. Role of overweight status on stone-forming risk factors in children: A prospective study. Urology 2009; 73: 1003-7. [CrossRef]

Straub M, Strohmaier WL, Berg W, Beck B, Hoppe B, Laube N, et al. Diagnosis and metaphylaxis of stone disease: Consensus concept of the National Working Committee on Stone Disease for the Upcoming German Urolithiasis Guideline. World J Urol 2005; 23: 309-23. [CrossRef]

Kalorin CM, Zabinski A, Okpareke I, White M, Kogan BA. Pediatric urinary stone disease--does age matter? J Urol 2009; 181: 2267-71. [CrossRef]

Önen A. Çocuklarda üriner sistem taş hastalığı. Çocuk Cerrahisi Der- gisi 2013; 27: 8-32.

Bal A, Şahudak Bal Z, Alparslan C, Yavaşcan Ö, Anıl M, Anıl AB, ve ark. Çocukluk çağı üriner sistem taş hastalığında etiyolojik faktörler ve tedavi. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2013; 33: 1127-32. [CrossRef]

Preminger GM, Tiselius HG, Assimos DG, Alken P, Buck C, Gallucci M, et al. 2007 guideline for the management of ureteral calculi. J Urol 2007; 178: 2418-34. [CrossRef]

D'Addessi A, Bongiovanni L, Racioppi M, Sacco E, Bassi P. Is extra- corporeal shock wave lithotripsy in pediatrics a safe procedure? J Pediatr Surg 2008; 43: 591-6. [CrossRef]

Salerno A, Nappo SG, Matarazzo E, De Dominicis M, Caione P. Tre- atment of pediatric renal stones in a Western country: a changing pattern. J Pediatr Surg 2013; 48: 835-9. [CrossRef]

El-Hout Y, Elnaeema A, Farhat WA. Current status of retrograde int- rarenal surgery for management of nephrolithiasis in children. Indian J Urol 2010; 26: 568-72. [CrossRef]

Woodside JR, Stevens GF, Stark GL, Borden TA, Ball WS. Percutane- ous stone removal in children. J Urol 1985; 134: 1166-7.

Smaldone MC, Corcoran AT, Docimo SG, Ost MC. Endourological management of pediatric stone disease: Present status. J Urol 2009; 181: 17-28. [CrossRef]

Lao M, Kogan BA, White MD, Feustel PJ. High recurrence rate at 5-year followup in children after upper urinary tract stone surgery. J Urol 2014; 191: 440-4. [CrossRef]

Samad L, Qureshi S, Zaidi Z. Does percutaneous nephrolithotomy in children cause significant renal scarring? J Pediatr Urol 2007; 3: 36-9. [CrossRef]

Dogan HS, Onal B, Satar N, Aygun C, Piskin M, Tanriverdi O, et al. Factors affecting complication rates of ureteroscopic lithotripsy in children: Results of multi-institutional retrospective analysis by Pedi- atric Stone Disease Study Group of Turkish Pediatric Urology Soci- ety. J Urol 2011; 186: 1035-40. [CrossRef]

Kapoor R, Solanki F, Singhania P, Andankar M, Pathak HR. Safety and efficacy of percutaneous nephrolithotomy in the pediatric populati- on. J Endourol 2008; 22: 637-40. [CrossRef]

Bush WH, Brannen GE, Gibbons RP, Correa RJ Jr, Elder JS. Radiation exposure to patient and urologist during percutaneous nephrosto- lithotomy. J Urol 1984; 132: 1148-52.

Guven S, Frattini A, Onal B, Desai M, Montanari E, Kums J, et al. Percutaneous nephrolithotomy in children in different age groups: data from the Clinical Research Office of the Endourological Society (CROES) Percutaneous Nephrolithotomy Global Study. BJU Int 2013; 111: 148-56. [CrossRef]

Gunes A, Yahya Ugras M, Yilmaz U, Baydinc C, Soylu A. Percuta- neous nephrolithotomy for pediatric stone disease--our experience with adult-sized equipment. Scand J Urol Nephrol 2003; 37: 477-81. [CrossRef]

Kaynak Göster

505 185

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Prevalence of Accessory Bones of the Foot in Turkish Patients

MEHMET ESAT UYGUR, Birol AKTAŞ, Tayyar Taylan ÖZ, Samet ERİNÇ, Murat KOÇ

Eğitimde Farklı Bir Makro Organizasyon Modeli Olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi

GÜVEN BEKTEMÜR, Ali İhsan TAŞÇI, GÖKHAN TOLGA ADAŞ

Effects of Tubal Sterilization on Women's Sexuality and Risk Factors Causing Sexual Dysfunction

Ahmet YILDIZ, Serkan KUMBASAR, Süleyman SALMAN, BULAT AYTEK ŞIK

Hepatomegalinin Nadir Bir Nedeni; İnfantil Hepatik Hemanjiom Endotelyoma

Reyhan GÜMÜŞTEKİN, Nafiye URGANCI, Sema VURAL

P-Wave and QT Dispersion in Pregnant Women with Preeclampsia

Hüseyin Altuğ ÇAKMAK, Burcu Dinçgez ÇAKMAK, Gülten ÖZGEN, Mehmet GÜL, Ayşe Ender YUMRU

Adelösanlarda Proksimal Tibia Büyüme Plağı Yaralanması

Hasan CEYLAN, Cem YILDIRIM, Musa KORKMAZ, Doğan ATLIHAN, Mahmut Ercan ÇETİNUS

On Yaş Altı ve Üstü Pediatrik Taş Hastalarında Perkütan Nefrolitotomi Sonuçlarının Karşılaştırılması

Hüseyin ÇELİK, Caner Ediz, AHMET ÇAMTOSUN, RAMAZAN ALTINTAŞ, Cemal TAŞDEMİR

Geriatrik Kalça Kırıklarında Mortaliteyi Etkileyen Peroperatif Parametrelerin Değerlendirilmesi

Engin ÇETİNKAYA, UMUT YAVUZ, Osman LAPÇIN, Yavuz ARIKAN, Yunus Emre AKMAN, Kubilay BENG, Yavuz Selim KABUKÇUOĞLU

Dev Üreteral Fibroepitelyal Polip; Endoskopik Yaklaşımla Tedavi Edilen Bir Olgu Sunumu

ÖZKAN ONUK, Nusret Can ÇİLESİZ, Aydın İsmet HAZAR, Tuğrul GEZMİŞ, Yusuf Turushan ÖZCANLI, Muhammet Murat DİNÇER, Barış NUHOĞLU

Triglyceride Response to Oral Glucose Load: Is it Exaggerated in Metabolic Syndrome

Orçun CAN, MEHMET UZUNLULU, AYTEKİN OĞUZ, Aysun SEMERCİ, Gökhan GÖNENLİ, Özge Telci ÇAKLILI, FERRUH KEMAL İŞMAN, Banu BAŞOK İŞBİLEN