Helicobacter Pylori Eradikayonu ile ADMA, SDMA ve L-NMMA Serum Düzeylerinin Değişimi

Amaç: Artmış asimetrik dimetil arjinin (ADMA) düzeyleri başta kardiyovasküler sistem olmak üzere birçok sistemde nitrik oksit (NO) düzeylerini azaltarak olumsuz etkilere neden olur. Helicobacter pylori (H. pylori) enfeksiyonun ADMA düzeylerinde artışa neden olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı H. pylori ile enfekte bireylerde eradikasyon tedavisinin ADMA ve diğer metilarjinin metabolizma ürünlerinin serum düzeylerine etkisini değerlendirmek olarak belirlendi.Yöntemler: 14C üre nefes testi ve gaita antijen testlerinin her ikisinde pozitiflik tespit edilen hastalar H. pylori ile enfekte kabul edildi. Hastalara 14 günlük eradikasyon tedavisi (günde 2 kez 40 mg pantoprazol, günde iki kez 1000 mg amoksisilin ve günde iki kez 500 mg klaritromisin) verildi. Eradikasyon tedavisi öncesinde ve eradikasyon sağlanan hastalarda tedaviden 3 ay sonra ADMA, simetrik dimetil arjinin (SDMA) ve N-monometil-L-arjinin (L-NMMA) serum düzeylerinin ölçümü için kan örnekleri alındı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 45 hastadan 23'ü kadın ve 22'si erkek idi. Hastaların ortalama yaşı 32,4±8 idi. Hastaların serum ADMA, SDMA ve L-NMMA düzeylerinde eradikasyon tedavisi sonrasında, tedavi öncesine göre anlamlı düzeylerde azalma olduğu görüldü.Sonuç: Bu çalışmada H. pylori eradikasyonu ile plazma ADMA, SDMA ve L-NMMA düzeylerinde anlamlı azalma olduğu gösterildi. H. pylori eradikasyonuna bağlı azalan serum ADMA, SDMA ve L-NMMA düzeylerinin, başta kardiyovasküler sistem olmak üzere bütün sistemlerde oluşturabileceği yararlı etkilerin değerlendirilmesi için geniş çaplı, uzun süreli çalışmalara ihtiyaç vardır

Changes in Serum Levels of ADMA, SDMA and L-NMMA with Helicobacter Pylori Eradication

Objective: Increased asymmetric dimethylarginine (ADMA) levels are associated with reduced nitric oxide (NO) levels in many systems, particularly the cardiovascular system, and cause adverse effects. The objective of this study is to evaluate the effect of eradication therapy in patients infected with Helicobacter pylori (H. pylori) on the serum level of ADMA and other metabolic products of methylarginine.Methods: Patients who were found positive both in urea breath tests and stool antigen tests were considered to have H. pylori infection. These patients received eradication therapy for 14 days (twice daily pantoprazole 40 mg, twice daily amoxicillin 1000 mg, and twice daily clarithromycin 500 mg). Blood samples were taken to measure serum ADMA, symmetric dimethylarginine (SDMA), and N-monomethyl-Larginine (L-NMMA) levels before eradication therapy and 3 months after the therapy for patients for whom eradication was achieved. Results: A total of 23 of the 45 patients included in the study were female, whereas 22 were male. The mean age of the patients was 32.4±8 years. Significant reductions in the serum ADMA, SDMA, and L-NMMA levels of the patients were observed post-eradication therapy versus pre-eradication therapy. Conclusion: This study demonstrated significant reductions in serum ADMA, SDMA, and L-NMMA levels with H. pylori eradication. Further extensive long-term studies are needed to evaluate the positive effects that reduced serum ADMA, SDMA, and L-NMMA levels after H. pylori eradication can have on all systems, particularly the cardiovascular system

Kaynakça

1. Selçuk MT, Selçuk H, Temizhan A, Maden O, Ulupinar H, Baysal E, et al. The effect of plasma asymmetric dimethylarginine (ADMA) level and L-arginine/ADMA ratio on the development of coronary collaterals. Turk Kardiyol Dern Ars 2008; 36: 150-5.

2. Brown JF, Hanson PJ, Whittle BJ. Nitric oxide donors increase mucus gel thickness in rat stomach. Eur J Pharmacol 1992; 223: 103-4. [CrossRef]

3. Masuda E, Kawano S, Nagano K, Tsuji S, Takei Y, Tsujii M, et al. Endogenous nitric oxide modulates ethanol-induced gastric mucosal injury in rats. Gastroenterology 1995; 108: 58-64. [CrossRef]

4. Urgancı N, Usta M. Yenidoğandan Ergenliğe: Gastroözofageal Reflü. JAREM 2016; 6: 67-73. [CrossRef]

5. Bełtowski J, Kedra A. Asymmetric dimethylarginine (ADMA) as a target for pharmacotherapy. Pharmacol Rep 2006; 58: 159-78.

6. Zhang Z, Zou YY, Li FJ, Hu CP. Asymmetric dimethylarginine: a novel biomarker of gastric mucosal injury? World J Gastroenterol 2011; 17: 2178-80. [CrossRef]

7. Aydemir S, Eren H, Tekin IO, Harmandar FA, Demircan N, Cabuk M. Helicobacter pylori eradication lowers serum asymmetric dimethylarginine levels. Mediators Inflamm 2010; 2010: 685903. [CrossRef]

8. Zhang Z, Zou YY, Zhou Y, Zhou H, Li YJ. The aggravatory effect of nicotine on Helicobacter pylori-induced gastric mucosa injury: role of asymmetric dimethylarginine. Journal of Clinical Gastroenterology 2009; 43: 261-6. [CrossRef]

9. Marra M, Bonfigli AR, Bonazzi P, Galeazzi R, Sirolla C, Testa I, et al. Asymptomatic Helicobacter pylori infection increases asymmetric dimethylarginine levels in healthy subjects. Helicobacter 2005; 10: 609-14. [CrossRef]

10. Di Gangi IM, Chiandetti L, Gucciardi A, Moret V, Naturale M, Giordano G. Simultaneous quantitative determination of N(G),N(G)- dimethyl-L-arginine or asymmetric dimethylarginine and related pathway’s metabolites in biological fluids by ultrahigh-performance liquid chromatography/electrospray ionization-tandem mass spectrometry. Anal Chim Acta 2010; 677: 140-8. [CrossRef]

11. Palmer RM, Ferrige AG, Moncada S. Nitric oxide release accounts for the biological activity of endothelium-derived relaxing factor. Nature 1987; 327: 524-6. [CrossRef]

12. Fiedler L. The DDAH/ADMA pathway is a critical regülatör of NO signalling in vascular homeostasis. Cell Adh Migr 2008; 2: 149-50. [CrossRef] 13. Mcbride AE, Silver PA. State of the arg: protein methylation at arginine comes of age. Cell 2001; 106: 5-8. [CrossRef]

14. Beltowski J, Kedra A. Asymmetric dimethylarginine (ADMA) as a target for pharmacotherapy. Pharmacol Rep 2006; 58: 159-78.

15. Fliser D. Asymmetric dimethylarginine (ADMA): the silent transition from an “uraemic toxin” to a global cardiovascular risk molecule. Eur J Clin Invest 2005; 35: 71-9. [CrossRef]

16. Böger RH, Bode-Böger SM, Szuba A, Tsao PS, Chan JR, Tangphao O, et al. Asymmetric dimethylarginine (ADMA): a novel risk factor for endothelial dysfunction: its role in hypercholesterolemia. Circulation 1998; 98: 1842-7. [CrossRef]

17. Hayden MR, Tyagi SC. Is type 2 diabetes mellitus a vascular disease (atheroscleropathy) with hyperglycemia a late manifestation? The role of NOS, NO, and redox stress. Cardiovasc Diabetol 2003; 12: 2. [CrossRef]

18. Kielstein JT, Impraim B, Simmel S, Bode-Böger SM, Tsikas D, Frölich JC, et al. Cardiovascular effects of systemic nitric oxide synthase inhibition with asymmetrical dimethylarginine in humans. Circulation 2004; 109: 172-7. [CrossRef]

19. Böger RH. The emerging role of ADMA as a novel cardiovascular risk factor. Cardiovasc Res 2003; 59: 824-33. [CrossRef]

20. Wells SM, Holian A. Asymmetric dimethylarginine induces oxidative and nitrosative stress in murine lung epithelial cells. Am J Respir Cell Mol Biol 2007; 36: 520-8. [CrossRef]

21. Yuan Q, Jiang DJ, Chen QQ, Wang S, Xin HY, Deng HW, et al. Role of asymmetric dimethylarginine in homocysteine induced apoptosis of vascular smooth muscle cells. Biochem Biophys Res Commun 2007; 356: 880-5. [CrossRef]

22. Fändriks L, von Bothmer C, Johansson B, Holm M, Bölin I, Pettersson A. Water extract of Helicobacter pylori inhibits duodenal mucosal alkaline secretion in anesthetized rats. Gastroenterology 1997; 113: 1570-5. [CrossRef]

23. Wang L, Zhou Y, Peng J, Zhang Z, Jiang DJ, Li YJ. Role of endogenous nitric oxide synthase inhibitor in gastric mucosal injury. Can J Physiol Pharmacol 2008; 86: 97-104. [CrossRef]

24. von Bothmer C, Edebo A, Lönroth H, Olbe L, Pettersson A, Fändriks L. Helicobacter pylori infection inhibits antral mucosal nitric oxide production in humans. Scand J. Gastroenterol 2002; 37: 404-8. [CrossRef]

Kaynak Göster

JAREM
  • ISSN: 2146-6505
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

5.3b3.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Basit Dirsek Çıkıklarında Kapalı Redüksiyon ve Erken Rehabilitasyon Sonuçlarımız

MUHAMMET BAYBARS ATAOĞLU, TACETTİN AYANOĞLU, MUSTAFA ÖZER, Mehmet ÇETİNKAYA, Kamil EYVAZOV

Konuşmada Akıcılık Sorunu olan Çocuklarda Kontralateral Supresyon Yanıtların Transient Evoked Otoakustik Emisyon Testi ile Değerlendirilmesi

ERDOĞAN BULUT, Şule YILMAZ, Memduha TAŞ, Mehmet Turgay TÜRKMEN, ZAHRA POLAT

Safra Yolu Obstrüksiyonunda Manyetik Rezonans Kolanjiopankreatografi’nin Tanıya Katkısı: Ek Bulgular ve Yanılgılar

Hülya Kurtul YILDIZ, Gürol ŞAHİN, Elif Evrim EKİN, Berrin EROK, Gökhan Tolga ADAŞ

Helicobacter Pylori Eradikayonu ile ADMA, SDMA ve L-NMMA Serum Düzeylerinin Değişimi

SÜLEYMAN BALDANE, HÜSEYİN KORKMAZ, SÜLEYMAN HİLMİ İPEKÇİ, Mehmet SÖZEN, SEDAT ABUŞOĞLU, TARIK AKAR, ALİ ÜNLÜ, LEVENT KEBAPCILAR

Olanzapin Kullanımına Bağlı Gelişen Uygunsuz Antidiüretik Hormon Sendromu

Gülay KIR, Esra GÖZÜGÜL, Ayşe DÜŞÜNÜR, Cengiz YUMRU

Isolated Superior Gluteal Nerve Mononeuropathy in Patient with Rheumatoid Arthritis

İbrahim Halil URAL, Hasan Kerem ALPTEKİN, Leyla Ataş BALCI

A Rare Cause of Acute Abdomen in Children: Omental Infarction Due to Segmental Omental Torsion

AHMET ALİ TUNCER, Nadire TUNCER, Salih ÇETİNKURŞUN

Spazmodik Disfoni

Ceki PALTURA, Ömer N. DEVELİOĞLU, Haldun OĞUZ

İzmir’de Bir Üçüncü Basamak Hastanesinde Aile Hekimliği Polikliniği Hasta Profilinin Retrospektif Değerlendirilmesi

Halime Seda KÜÇÜKERDEM, Mehmet ARSLAN, ESRA MELTEM KOÇ, Hüseyin CAN

Akut Lateral Patella Çıkığı Konservatif Tedavisi Sonuçları

Murat GÜL, Engin ÇETİNKAYA, Mehmet Özbey BÜYÜKKUŞÇU, Osman LAPÇIN, Rasit OZCAFER