Yenidoğan servisinde izlenen doğumsal kalp hastalığı olanların retrospektif değerlendirilmesi

Amaç: Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesinde doğumsal kalp hastalığı tanısı alan yenidoğanların sıklık, risk faktörleri ve tanısal ipuçları açısından geriye dönük değerlendirilmesi. Yöntemler: Eylül 2007-Eylül 2009 tarihleri arasında yenidoğan yoğun bakım servisinde yatırılarak tedavi gören 6297 yeni doğandan 367’si ekokardiyografi yapılarak değerlendirildi. Sürekli değişkenler ile ilgili farklılıkların varlığı student t-testi ile kategorik değişkenler arasında farklılık olup olmadığı ise ki-kare testi ile araştırıldı. Bulgular: Ortalama anne yaşı 27±8 (17-42) olarak bulundu. Yüz beş hastada doğumsal kalp hastalığı bulunduğu görüldü. Hastaların %21.9’u matür, %78.1’i prematürdü. Doğumsal kalp hastalığı sıklığı sıklığı %1.6 olarak belirlendi. Ailelerin %16’sında akraba evliliği bulunuyordu. Tanı alan hastaların %61.9’unu siyanotik grup oluşturuyordu. Doğumsal kalp hastalığı tanısı alan bebeklerin %83.9’u solunum sıkıntısı nedeniyle yatmaktaydı. Doğumsal kalp hastalığı tanısı alan yenidoğanlardan en sık kardiyoloji konsültasyonu istenme nedeni %39.3 ile üfürümdü. Doğumsal kalp hastalığı tanısı alan hastalar içinde en sık saptanan kardiak defektler ventriküler septal defekt (%34.3), siyanotik doğumsal kalp hastalıkları içerisinde ise en sık büyük arterlerin komplet transpozisyonu tespit edildi. Otuz dört hasta kalp cerrahisi geçirdi. On bir hasta cerrahi öncesi, 2’si de cerrahi sonrası komplikasyonlar nedeniyle kaybedildi. En sık ölüm nedeni kalp yetmezliği ve sepsis iken en sık eşlik eden kardiyak defektin hipoplastik sol kalp olduğu tespit edildi. Sonuç: Yenidoğanların kardiyak hemodinamiği farklı olduğu için yatırılan her hastaya belirgin kardiyak semptom olmasa bile dikkatli kardiyak muayene ve ekokardiyografik değerlendirme yapılması önemlidir.

Retrospective evaluation of patients with congenital heart disease monitored in the neonatology department

Objective: To evaluate retrospectively relative frequencies, risk factors and diagnostic clues of congenital heart disease in newborns at our neonatal intensive care unit. Methods: In this study 367 cases who had underwent echocardiographic examination were evaluated retrospectively amongst 6297 newborns hospitalized at intensive care unit between September 2007, and September 2009. Differences between continuous variables were analyzed by Student t test. Incidence of the disease occurrence were tested for significance with the chi-squared test. Results: Mean mother age was found as 27±8 (17-42) years. One hundred and five (1.6%) newborns were diagnosed as congenital heart disease. Besides, 21.9% of the newborns with congenital heart disease were mature and 78.1 of them premature. Frequency of congenital heart disease was 1.6%. Parents of 16% of the patients had a history of consanguineous marriage, and 61.9% of the diagnosed cases constituted the cyanotic group. Besides, 83.9% of the newborns diagnosed as congenital heart disease were hospitalized because of respiratory distress. Heart murmur was the main reason (39.3%) for requesting cardiology consultation in newborns diagnosed as congenital heart disease. Ventricular septal defect (34.3%) was the most common congenital heart defect. Complete transposition of the great arteries (6.6%) was the most common cyanotic disorder. In the follow-up 34 patients who underwent cardiac surgery. 11 patients passed away before cardiac surgery and 2 were lost because of postsurgical complications. While most common reasons of death were congestive heart failure and sepsis, hypoplastic left heart was the most common associated cardiac defect. Conclusion: Careful cardiac examination and echocardiographic evaluation of neonates hospitalized in intensive care unit is important due to different cardiac hemodynamics even in the absence of significant cardiac findings.

Kaynakça

1. Samânek M. Children with congenital heart disease: probability of natural survival. Pediatr Cardiol 1992;13:152-8. PMid:1603715

2. Ferencz C, Rubin JD, McCarter RJ et al. Congenital heart disease: prevalence at livebirth. The Baltimore-Washington Infant Study. Am J Epidemiol 1985;121:31-6. PMid:3964990

3. Karaaslan S, Başpınar O, Oran B, Baysal T, Elmacı AM, Yorulmaz A. Prevalence and distribution of children with congenital heart diseases in the central Anatolian region, Turkey. Turk J Pediatr 2004;56:14-9.

4. Gürkan B. Konjenital kalp hastalıklarının değerlendirilmesi. İçinde: Yurdakök M, Erdem G, (eds). Türk Neonatoloji Derneği Neonatoloji Kitabı, 1. baskı. Alp Ofset, Ankara, 2004. p.503-504.

5. Bernstein D. Congenital heart disease. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB ed(s). Nelson textbook of pediatrics. 17th ed. Philadelphia, Saunders, 2004. p.1499-1554.

6. Çil E. Yenidoğan ve prematürelerde patent duktus arteriyozus. Güncel Pediatri 2006;3:69-71.

7. Tanman B, Cantez T, Dindar A. Doğumsal kalp hastalıkları. İçinde: Neyzi O, Ertuğrul T, (eds). Pediatri. İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2002. s.947-73.

8. Güven H, Rahmi Bakiler A, Kozan M, Aydınlıoğlu H, Helvacı M, Dorak C. Yenidoğan servislerinde konjenital kalp hastalıkları. Çocuk Sağlığı ve Hast Dergisi 2006;49:8-10.

9. Aydoğdu SA, Türkmen M, Özkan P. Adnan Menderes Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde izlenen bebeklerde doğumsal kalp hastalığı sıklığı. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2008;9:5-8.

10. Park MK. Obstructive lesions. In: Park MK (ed). Pediatric cardiology for practitioners.4th ed. St.Louis, Mosby, 2002. p.155-73.

11. Morris CD. Lessons from epidemiology for the care of women with congenital heart disease. Prog Pediatr Cardiol 2004;1:5-13. http://dx.doi.org/10.1016/j.ppedcard.2003.09.003

12. Canbaz S. Atriyal septal defekt ve cerrahi tedavisi. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2006;2:28-35.

13. Hoffman JLE, Rudolph AM. The natural history of ventricular septal defects in infancy. Am J Cardiol 1965;16:634-53. http://dx.doi.org/10.1016/0002-9149(65)90047-0

14. Nisanoğlu V, Erdil N, Battaloğlu B. Pulmoner atrezi ve cerrahi tedavisi. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2006;2:40-50.

15. Rosenzweig EB, Gersony WM, Barst RJ. Eisenmenger syndrome in ventricular septal defect patients. Progress in Pediatric Cardiology 2001;14:175-80. http://dx.doi.org/10.1016/S1058-9813(01)00130-8

16. Kuzucu A, Vindinlison S, Kibar AE, Ekici F, Alpan N, Çakar HT. Down Sendromunda Kardiyolojik değerlendirme. Genel Tıp Dergisi 2008;18:105-10.

17. Saenz RB, Beebe DK, Triplett LC. Caring for infants with congenital heart disease and their families. American Family Physician 1999;59:1857-68. PMid:10208705

18. Edwards WD. Classification and terminology of cardiovascular anomalies. In: Allen HD, Gutgessell HP, Clark EB, Driscoll DJ (eds). ‘‘Moss &Adams Heart Disease in İnfants, Children,and Adolescent including the Fetus and Young Adult. 6th. ed. Philadelphia, Lippincott, Williams and Wilkins, 2001:118-37.

19. Mert Z, Cantez T, Kalay T. Yenidoğanlarda konjenital kalp hastalıklarının sıklığı, tanı dağılımı, kısa süreli prognoz ve risk faktörleri. İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü Uzmanlık Tezi. İstanbul 1993: s.30-45.

20. Centers for Disseas Control and Prevention (CDC) MMWR Morb Mortal Wkly Rep (editorial). 2010;24:1208-11.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-2372
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

3b 2.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocukluk çağının ender kronik ilerleyici lökoensefalopatisi: Kaybolan beyaz cevher hastalıklı iki yenidoğan olgusu

Özgür OLUKMAN, Şebnem ÇALKAVUR, Fatma KILIÇ KAYA, Derya OKUR, Füsun ATLIHAN, Aycan ÜNALP

Neonatal varisella deneyimlerimiz

Şükran GÖZMEN KESKİN, Hurşit APA, İlker GÜNAY, Erhan ÖZBEK, Ferah GENEL, Süleyman Nuri BAYRAM, İlker DEVRİM

İnsüline bağımlı diabetes mellitusta renal tutulumun erken belirlenmesi

HURŞİT APA, Ceyhun DİZDARER

Ailesel hipokalemik periyodik paralizi: Olgu sunumu

Zehra Serap ARICI, Seda KÖSE ŞİRİN, Figen ÖZGÖNÜL, Önder YAVAŞCAN, Nejat AKSU

Protracted febrile myalgia syndrome in a children with familial mediterranean fever

HURŞİT APA, MERAL TORUN BAYRAM

Yenidoğan servisinde izlenen doğumsal kalp hastalığı olanların retrospektif değerlendirilmesi

Gonca BULUT, ŞEVKET BALLI, Füsun ATLIHAN, Timur MEŞE, Şebnem ÇALKAVUR, Özgür OLUKMAN

Çocukluk çağı tularemi hastalarının değerlendirilmesi

Özgür CEYLAN, Mehmet KÖSE, Mustafa Kürşad ÖZTÜRK

Hakkari ilinde tifo salgını - Mart 2007: Etkilenen pediatrik olguların değerlendirilmesi

RAHMİ ÖZDEMİR, Emine KAYATAŞ

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde vankomisine dirençli enterokok kolonizasyonu yönetimi: Bir salgından çıkarılan dersler

Fatma KILIÇ KAYA, Şebnem ÇALKAVUR, Özgür OLUKMAN, Gülten ERCAN, Yeliz ORUÇ, Dilek ÖZKÖK, Derya OKUR, Gamze GÜLFİDAN, İlker DEVRİM, Füsun ATLIHAN

Dyke-Davidoff-Masson sendromu: Bir olgu sunumu

Hande TURAN, Aycan ÜNALP, Esra TOPRAK KANIK, Nurettin ÜNAL