TÜRK-İSLÂM EDEBİYATINDA HİLYE VE “HALİL B. ALİ el-KIRIMÎ’NİN MENSUR HİLYE-İ NEBEVÎ’Sİ"

Tarih içinde yazılı ve sözlü unsurlarla gelişen ve birikerek günümüze ulaşan kültür hazinesinin gelecek nesillere aktarımında genellikle edebî metinlerin araç olduğu görülür. Birey ve toplumun din konusunda eğitimi ve dinî tecrübenin nakli de çoğunlukla bu edebî metinlerle sağlanabilmiştir. Edebî metinlerin din, ahlâk ve kültür açısından nakledici vasfı yanında tarihî veri olma yönüyle de kıymetli olduğu aşikârdır. Yazıldıkları zamanı canlandıran, insana ve topluma dair unsurları yansıtan vesikalar olmaları hasebiyle bu metinlerin belli bir ihtisas hassasiyetiyle incelenmesi gereklidir. 

Hilya in Turkish-Islamic Literature and “Prose Hilya-i Nabavî of Halil b. Ali al-Kırımi”

___

Atik, Hikmet, Türk İslam Edebiyatı, Ankara: Bilay Yay., 2018.

___

ISNAD Güven, Abdullah Muaz . "Türk İslam Edebiyatı". İSTEM / 34 (Aralık 2019): 663-666 .