SİBER AYLAKLIK VE SİBER ZORBALIĞIN AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin siber aylaklık ve siber zorbalık durumlarını inceleyerek bu durumların akademik başarıları üzerindeki yordayıcı etkisini araştırmaktır. Araştırma ilişkisel araştırma modeli çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu Samsun Üniversitesi’nde öğrenim gören 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden uygun örnekleme yöntemi ile seçilen 222 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Siber Aylaklık Ölçeği”, “Siber Zorbalık Üçgeni Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte ayrıca, öğrencilerin akademik başarılarını belirleyebilmek için bir madde ve kişisel bilgilerin yer aldığı bir bölüm yer almaktadır. Verilerin analizi için çoklu doğrusal regresyon analizi, t-testi ve Anova analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bazı bulgular şunlardır; öğrencilerin siber aylaklık ve siber zorbalık durumları akademik ortalamalarını anlamlı bir şekilde yordamakta ancak çok düşük düzeyde açıklamaktadır. Öğrenciler ortalamanın üzerinde siber aylaklık davranışı sergilemektedirler. Öğrenciler siber aylaklık yaptıkları zamanlarda en çok ‘içerik erişimi’ ve ‘paylaşım’ yapmakta en az ise ‘oyun/bahis’ alanlarında faaliyet göstermektedirler. Öğrencilerin sınıf düzeyleri ile siber aylaklık durumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Öğrencilerin siber zorbalık durumları ortalamanın oldukça altındadır. Bu kapsamda en yüksek durum siber seyirci boyutunda tespit edilmiştir.

INVESTIGATION OF THE PREDICTIVE EFFECT OF CYBERLOADING AND CYBERBULLYING ON ACADEMIC SUCCESS

The aim of this research is to examine the cyberloafing and cyberbullying situations of university students and to investigate the predictive effects of these situations on their academic success. The research was carried out within the framework of the relational research model. The study group of the research consists of 222 students selected by convenience sampling method from 2nd, 3rd and 4th grade students studying at Samsun University. “Cyberloafing Scale” and “Cyber Bullying Triangle Scale” were used as data collection tools in the research. The scale also includes an item to determine the academic success of students and a section with personal information. Multiple linear regression analysis, t-test and Anova analyzes were applied for data analysis. Some of the findings obtained as a result of the research are as follows; Students' cyberloafing and cyberbullying situations predict their academic averages significantly, but explain it at a very low level. Students exhibit above-average cyberloafing behavior. When students are cyberloafing, they mostly engage in 'content access' and 'sharing', and they operate in 'gaming/betting' areas the least. There is no significant relationship between students' grade levels and their cyberloafing status. Cyberbullying status of students is well below the average. In this context, the highest situation was determined in the dimension of cyber spectator.

___

 • Akbıyık, C., ve Kestel, M. (2016). Siber zorbalığın öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal durumları üzerindeki etkisinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 844-859. https://doi.org/10.17860/mersinefd.282384
 • Akbulut, Y., Dursun, Ö. Ö., Dönmez, O., ve Şahin, Y. L. (2016). In search of a measure to investigate cyberloafing in educational settings. Computers in Human Behavior, 55, 616-625. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.11.002
 • Arabacı, İ. B. (2017). Investigation Faculty of Education students’ cyberloafing behaviors in terms of various variables. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 16(1), 72-82.
 • Babacan, M. E. (2017). Sosyal Medya ve Gençlik. Bir Yayıncılık.
 • Bağrıaçık Yılmaz, A. (2017). Lisansüstü öğrencilerinin siber aylaklık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Karma Bir Çalışma. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 113-134.
 • Baştürk, E. (2020). Çevrimiçi riskler ve siber zorbalık: siber zorbalıkla mücadele. Elma Yayınevi.
 • Baturay, M. H., ve Toker, S. (2015). An investigation of the impact of demographics on cyberloafing from an educational setting angle. Computers in Human Behavior, 50, 358-366. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.03.081
 • Belsey, B. (2019). Cyberbullying. https://billbelsey.com/?cat=13
 • Beran, T., ve Li, Q. (2008). The Relationship between cyberbullying and school bullying. The Journal of Student Wellbeing, 1(2), 15-33. https://doi.org/10.21913/JSW.v1i2.172
 • Blanchard, A. L., ve Henle, C. A. (2008). Correlates of different forms of cyberloafing: The role of norms and external locus of control. Computers in Human Behavior, 24(3), 1067-1084. https://doi.org/10.1016/j.chb.2007.03.008
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Campbell, M. A. (2005). Cyber bullying: an old problem in a new guise? Australian Journal of Guidance and Counselling, 15(1), 68-76. https://doi.org/10.1375/ajgc.15.1.68
 • Çok, R., ve Kutlu, M. (2018). Üniversite öğrencilerin ders esnasında ders dışı internet kullanım davranışları ile akademik güdülenme düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences, 4(1), 1-21.
 • Djuraskovic, O. (2022). Cyberbullying statistics, facts, and trends (2022) with charts. https://firstsiteguide.com/cyberbullying-stats/
 • Faryadi, Q. (2011). Cyber bullying and academic performance. Online Submission, International Journal Of Computational Engineering Research, 1(1), 23-30.
 • Fi̇liz, B., ve Kaya, D. G. (2021). Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin uyku kalitesi ve internet bağımlılıklarının akademik başarılarına etkisi. Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(2), 51-60. https://doi.org/10.33689/spormetre.730516
 • Flanigan, A. E., ve Kiewra, K. A. (2018). What college ınstructors can do about student cyber-slacking. Educational Psychology Review, 30(2), 585-597. https://doi.org/10.1007/s10648-017-9418-2
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., ve Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th ed). McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages.
 • Gerow, J. E., Galluch, P. S., ve Thatcher, J. B. (2010). To slack or not to slack: internet usage in the classroom. Journal of Information Technology Theory and Application, 11(3), 5-22.
 • Gezgin, D. M., ve Sarsar, F. (2020). Böte Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin siber aylaklık yapma nedenlerine ait görüşleri: bir karma yöntem çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 24(1), 243-256.
 • Ghani, F. A. (2020). Parental role and challenges in science, technology, engineering and mathematics (STEM). 883-894. https://doi.org/10.15405/epsbs.2020.12.05.97
 • González-Cabrera, J. M., León-Mejía, A., Machimbarrena, J. M., Balea, A., ve Calvete, E. (2019). Psychometric properties of the cyberbullying triangulation questionnaire: A prevalence analysis through seven roles. Scandinavian Journal of Psychology, 60(2), 160-168. https://doi.org/10.1111/sjop.12518
 • Gülnar, M., ve Ünsal, H. (2020). Üniversite öğrencilerinin akıllı telefon siber aylaklık durumları hakkında bir çalışma. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 3(2), 92-100. https://doi.org/10.47477/ubed.766531
 • Hibrian, H., Baihaqi, M., ve Ihsan, H. (2022). Relationship between academic stress and cyberloafing behavior among Psychology Department Students at Universitas Pendidikan Indonesia. Psikopedagogia Jurnal Bimbingan dan Konseling, 10(2), 89-93. https://doi.org/10.12928/psikopedagogia.v10i2.17602
 • Huang, Y., ve Chou, C. (2010). An analysis of multiple factors of cyberbullying among junior high school students in Taiwan. Computers in Human Behavior, 26, 1581-1590. https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.06.005
 • IPSOS. (2018). Cyberbullying-a global advisor survey. https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-09/ipsos_nz_cyberbullying_report_august_2018_-_updated_0.pdf
 • İnsanı Geliştirme Vakfı[İNGEV] ve Oxford Üniversitesi. (2021). Dijital vatandaşlık. https://ingev.org/basin-bultenleri/INGEV_Siber_Zorbalik_Basin_Bulteni_28082019.pdf
 • Kalaycı, E. (2010). Üniversite öğrencilerinin siber aylaklık davranışları ile özdüzenleme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Kim, S. J., ve Byrne, S. (2011). Conceptualizing personal web usage in work contexts: A preliminary framework. Computers in Human Behavior, 27(6), 2271-2283. https://doi.org/10.1016/j.chb.2011.07.006
 • Li, Q. (2007). New bottle but old wine: A research of cyberbullying in schools. Computers in Human Behavior, 23(4), 1777-1791. https://doi.org/10.1016/j.chb.2005.10.005
 • Lim, V. K. G. (2002). The IT way of loafing on the job: Cyberloafing, neutralizing and organizational justice. Journal of Organizational Behavior, 23(5), 675-694. https://doi.org/10.1002/job.161
 • Lim, V. K. G., ve Teo, T. S. H. (2005). Prevalence, perceived seriousness, justification and regulation of cyberloafing in Singapore. Information & Management, 42(8), 1081-1093. https://doi.org/10.1016/j.im.2004.12.002
 • Madigan, D. J., ve Curran, T. (2021). Does burnout affect academic achievement? a meta-analysis of over 100,000 students. Educational Psychology Review, 33(2), 387-405. https://doi.org/10.1007/s10648-020-09533-1
 • Mei, T. K., Mahamood, A. F., Abdullah, S., Kastriafuddin, T., ve Zuraidi Ahmad Mokhdzar. (2021). Cyberloafing behavior and ıts effects towards academic achievement among students in higher education ınstitution. Journal of Human Development and Communication, 10, 115-133.
 • Mercado, B., Giordano, C., ve Dilchert, S. (2017). A meta-analytic investigation of cyberloafing. Career development ınternatıonaL, 22(5), 546-564. https://doi.org/10.1108/CDI-08-2017-0142
 • Metin-Orta, I., ve Demirtepe-Saygılı, D. (2021). Cyberloafing behaviors among university students: Their relationships with positive and negative affect. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-021-02374-3
 • Meurer, A. M., ve Costa, F. (2022). Sharing, liking, surfing, and not studying! Cyberloafing by Accounting Sciences students. Revista Contabilidade ve Finanças, 33(90), 1-16. https://doi.org/10.1590/1808-057x20221581.en
 • Mills, J. E., Hu, B., Beldona, S., ve Clay, J. (2001). Cyberslacking!: A Liability Issue for Wired Workplaces. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 42(5), 34-47. https://doi.org/10.1177/0010880401425004
 • Mitchel, M. S. (2011). Cyberbullying and academic achievement: Research ınto the rates of ıncidence, knowledge of consequences, and behavioral patterns of cyberbullyin. [Doctoral Dissertations, University of Connecticut]. https://opencommons.uconn.edu/dissertations/AAI3475527
 • Moreno, M. A. (2014). Cyberbullying. JAMA Pediatrics, 168(5), 500.
 • Ozdamli, F., ve Ercag, E. (2021). Cyberloafing among university students. TEM Journal, 421-426. https://doi.org/10.18421/TEM101-53
 • Örük, G., ve Engi̇ndeni̇z, S. (2021). Üniversite öğrencilerinin akademik başarısını etkileyen faktörler: tarım ekonomisi bölümü örneği. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 192-204. https://doi.org/10.19159/tutad.885812
 • Özdemir, E. Z., ve Bektaş, M. (2021). Siber zorbalık üçgeni ölçeği: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Sakarya Tıp Dergisi, 11(3), 583-592.
 • Peled, Y. (2019). Cyberbullying and its influence on academic, social, and emotional development of undergraduate students. Heliyon, 5(3), e01393. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e01393
 • Ragan, E. D., Jennings, S. R., Massey, J. D., ve Doolittle, P. E. (2014). Unregulated use of laptops over time in large lecture classes. Computers & Education, 78, 78-86. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.05.002
 • Ramayah, T. (2010). Personal web usage and work inefficiency. Business Strategy Series, 11(5), 295-301. https://doi.org/10.1108/17515631011080704
 • Steinmayr, R., Meißner, A., Weidinger, A. F., ve Wirthwein, L. (2014). Academic achievement. Içinde R. Steinmayr, A. Meißner, A. F. Weidinger, ve L. Wirthwein, Education. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/obo/9780199756810-0108
 • Şenel, S., Günaydın, S., Sarıtaş, M. T., ve Çiğdem, H. (2019). Üniversite öğrencilerinin siber aylaklık seviyelerini yordayan faktörler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 95-105. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2376
 • Talan, T., ve Kalinkara, Y. (2022). An investigation of the cyberloafing and nomophobia levels of university students. International Journal of Research in Education and Science, 8(2), 430-450. https://doi.org/10.46328/ijres.2708
 • Taneja, A., Fiore, V., ve Fischer, B. (2015). Cyber-slacking in the classroom: Potential for digital distraction in the new age. Computers & Education, 82, 141-151. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.11.009
 • Tang, T. L.-P., ve Austin, M. J. (2009). Students’ perceptions of teaching technologies, application of technologies, and academic performance. Computers & Education, 53(4), 1241-1255. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.06.007
 • We are Social. (2022). Digital 2022 Global overview report. https://wearesocial.com/uk/blog/2022/01/digital-2022/
 • Willard, N. E. (2005). Educator’s guide to cyberbullying addressing the harm caused by outline social cruelty. http://cyberbully.org
 • Willard, N. E. (2007). Cyberbullying and cyberthreats: Responding to the challenge of online social aggression, threats, and distress. (ss. v, 311). Research Press.
 • Wu, J., Mei, W., ve Ugrin, J. C. (2018). Student cyberloafing ın and out of the classroom in china and the relationship with student performance. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 21(3), 199-204. https://doi.org/10.1089/cyber.2017.0397
 • Yazgan, Ç. Ü., ve Yıldırım, A. F. (2020). Üniversite gençliğinde internet bağımlılığı ve derslerde siber aylaklık davranışları. Gençlik Araştırma Dergisi, 8(Özel Sayı), 5-29.