The effect of corticosteriod therapy on cerebrospinal fluid and plasma free amino acid levels in multiple sclerosis

Multipl sklerozun (MS) patofizyolojisiyle bazı peptidler ve aminoasitlerin ilişkili olduğu öne sürülmüştür. Dolayısıyla, beyin omurilik sıvısı (BOS) ve plazma amino asit (a.a) düzeylerini kortikosteroid (CS) tedavisinden önce ve sonra incelemeyi ve iki grubu karşılaştırmayı amaçladık. Çalışmaya 10 MS hastası alındı. Plazma ve BOS a.a düzeyleri pickering post kolon derivatizasyon HPLC yöntemiyle tayin edildi. BOS ve plazmada total, esansiyel, nonesansiyel, glukojenik, glukoketojenik, ketojenik, Standard ve türev a.a'ler yönüyle CS tedavisi öncesi ve sonrası arasında istatistiksel önemli bir farklılık yoktu. Plazma/BOS a.a oranları tedavi öncesi ve sonrasında sırasıyla l .99 ve 2.03 idi. Tedavi öncesi periyod ile karşılaştırıldığında, tedavi sonrasında hastaların BOS Ala, Thr, plazma Cys, Thr ve Trp düzeyleri ile plazma/BOS a.a oranı daha yüksekti. Bu çalışmada, CS tedavisinin MS'li hastalarda BOS ve plazma a.a düzeylerine etkisi olmadığı sonucuna varıldı.

Multiple sklerozda kortikosteroid tedavinin BOS ve plazma serbest amino asit düzeylerine etkisi

Some peptides and excitatory amino acids are claimed to be involved in the pathophysiology of multiple sclerosis (MS). Thus, we aimed to investigate cerebrospinal fluid (CSF) and plasma amino acid (a.a.) levels in MS patients before and after corticosteroid (CS) therapy and to compare the two groups in terms of a.a content of CSF and plasma. Ten MS patients were included in this study. Plasma and CSF a.a. levels were determined before and after CS treatment by HPLC method with Pickering post-column derivatization. For CSF and plasma, there was no statistically signifıcant difference between before and after CS therapy of MS patients in terms of total, essential, nonessential, glucogenic, glucoketogenic, ketogenic, Standard, and derivated a.a. contents. Plasma/CSF a.a. ratios were 1.99 and 2.03 in the pre- and post-treatment MS patients, respectively. Post-treatment MS patients had significantly higher CSF Ala, Thr, plasma Cys, Thr and Trp levels and plasma/CSF a.a. ratio and had significantly lower CSF Cys, Gln, Phe, Arg and plasma Ala and Giy levels, when compared to values obtained at pretreatment period. in this study, it has been suggested that CS therapy has no effect on a.a. levels of CSF and plasma in MS patients.

Kaynak Göster