Serum eozinofil katyonik protein düzeyinin erken çocukluk çağı astımındaki tanı değeri

Bu çalışma, bronşiolitli hastalarda eozinofil inflamasyommun görülüp görülmediğini belirlemek ve bunun astımı haber verip vermediğini önceden anlamak amacı ile yapıldı. Çalışma K.T.Ü Tıp fakültesi Pediatri Polikliniğine ilk defa ortaya çıkan hırıltılı solunum şikayeti ile başvuran ve vizing tespit edilen 2 yaş altındaki 30 çalışma grubu vakası ile aynı yaş grubunda sadece üst solunum yolu enfeksiyonu tespit edilen ve vizingi olmayan 12 kontrol grubu vakasında gerçekleştirildi. Ayrıca çalışma grubundaki 30 hasta atopik olan (13vaka) ve atopik olmayan (17vaka) olmak üzere iki gruba ayrıldı. İlk başvuruda, periferik yaymada eozinofil sayısı, serum total IgE. D1, Fx5e, phadiotop, f2, ECP. lgG,A,M ve IgG alt grup düzeylerine bakıldı ve ter testi yapıldı. Vakalara ter testi ve Ig'ler başlangıçta, ECP başlangıç ve 12 ayda ve diğer ölçütler 6. ve 12 ayda tekrar edildi. Atopik grupta bir yıllık takip boyunca astım gelişme oranı %37 (dört vaka), atopik olmayan grupta ise %12 (iki vaka) astım olarak kabul edildi. Ancak istatistiksel olarak iki grup arasında bir fark yoktu (p>0.05). Serum total IgE yüksekliği, serum eozinofil yüzdeleri atopik grupta atopik olmayan kontrol grubuna göre başlangıçta, altıncı ve onikinci ayda daha yüksek olup istatistiksel olarak anlamlı idi (p

Prognostik value of serum eosinophilic cationic protein in early childhood asthma

This study was done to understand if eosinophil inflammation is present in patients with bronchiolitis and if this shows asthma branchiale beforehands. 30 patients younger than 2 years of age with wheezing in the physical examination who admitted for the 1st time with respiratory problem were the study group and 12 patients with only upper respiratory tract infection, aged 3-24 months, were chosen as the control group. Also 30 patients in the study group, were divided into two as atopic (13 patients) and nonatopic (17 patients). In the 1st admittance, eosinophil number in blood smear serum total IgE, D1, Fx5e, phadiotop, f2, ECP, IgG,A,M and IgG subgroup levels were checked and sweet chloride test was done. Sweet chloride test and Ig's in the beginning ECP in the beginning and 12th month and other parameters were repeated in 6th and 12th months. In atopic group asthma bronchiale development during one year follow-up was 37% (4 patients), but 12% (2 patients) in nonatopic group. But statistically there is no significant difference. Serum IgE level and serum eosinophil percentages were higher in atopic group than the control group in the beginning, 6th and 12th month and this was statistically significant. So serum total IgE levels and eosinophil percentages are appropriate way to show atopic child but not show asthma bronchiale development beforehands. Serum ECP levels are significantly higher in atopic infants with wheezing, than infants whit wheezing but not atopic. As a result higher levels of ECP in the wheezing atttack is not a good value to make an early diagnosis of asthma bronchiale.

Kaynak Göster