Kalecik Merkez Sağlık Ocağı bölgesinde 40 yaş ve üzeri nüfusta hipertansiyon prevalansı

Kalecik Merkez Sağlık Ocağı Bölgesinde 40 yaş ve üzeri nüfusta, Ekim-1999 Haziran-2000 tarihleri arasında hipertansiyon prevalansı, hipertansiyona etkili faktörler, hipertansiyonlu kişilerin farkında olma, tedavi uygulama, kontrol durumları incelenmiştir. Araştırma küme örnekleme yöntemiyle seçilen 5 mahalledeki 40 yaş ve üzeri nüfusta 410 kadın, 294 erkek üzerinde yürütülmüştür. Sosyodemografık özellikleri ve hipertansiyonla ilgili faktörleri içeren anket formu yüz yüze görüşülerek doldurulmuş, kan basıncı ölçümleri yapılmış boy ve kiloları ölçülerek Body Mass Indexleri hesaplanmıştır. İlk ölçümde kan basıncı yüksek olanların bir hafta sonra ikinci ölçümleri yapılmış, iki ölçümde de yüksek çıkanlar hipertansif olarak kabul edilmiştir. Hipertansiyon sınırı olarak sistolik kan basıncı 140mmHg, diastolik kan basıncı da 90mmHg ve üzeri kabul edilmiştir. Kalecik Merkez Sağlık Ocağı Bölgesinde 40 yaş ve üzeri nüfusta hipertansiyon prevalansı %43,5 olarak saptanmıştır. Hipertansiyonun yaş ilerledikçe arttığı ve en fazla 60-69 yaş gurubunda görüldüğü tesbit edilmiştir. Hipertansiyon prevalansı erkeklerde %34 ve kadınlarda da %50,2 oranında bulunmuştur. Hipertansiyonun meslek, medeni durum, ailevi hikaye ve BMI ile ilişkisi anlamlı bulunmuştur. Sigara, alkol, kahve, stres, çay alışkanlıkları ile hipertansiyon arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Hipertansiyonlu olarak tesbit edilenlerin %67.5'i hipertansiyonunun farkında idi %12,2'si kontrol altındadır.

Hypertension prevalence in the population above the age of 40 in Kalecik Health Center region

in the Region of Kalecik Central Health Center, the hypertension prevalence and being aware of hypertension, getting medical treatment, checking conditions of people that have high blood pressure was studied on the people who are at the age of 40 and over between September 1999 and june 2000.The research was done on 410 women and 294 men at the age of 40 and över who live in five wards which were chosen by group exemplifying method. An inquiry form which covered the factors of hypertension and sociodemographic characteristics was filled in a face to face method, blood pressure measurements were taken and after the measurement of size and weight the body mass index was calculated. From the person who has had a high blood pressure the first measurement was taken after a week and when the second measurement gives a high value the person was then considered as hypertensive. Hypertension limit consists of the values ofl40mmHg sistolic and 90mmHg diastolic and above. in the Region of Kalecik Central Health Center the hypertension prevalence on the population at the age of 40 and över was ascertained as 43,5%. There is an increase in high blood pressure with an increase at ages and most of these high blood pressures were in the group betvveen 60 and 69 ages were ascertained. The hypertension prevalence was found 34% of men and 50,2% of women. Connections between hypertension and job, marital status, private story and body mass index were found meaningful. There is not a meaningful connection found between hypertension and cigarette, alcohol, coffee, stress, tea addictions. The 12,2% of people that are ascertained as having high blood pressure are under inspection and 67,5% are aware of their high blood pressure.

Kaynak Göster