Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden üç yıl arayla izole edilen Metisiline dirençli Staphylococcus aureus izolatlarının in vitro antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi

Bu çalışmada hastanemiz Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak Haziran-Aralık 1997 döneminde 31 Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) ve Ocak- Haziran 2001 döneminde 30 MRS A izolatının antibiyotik duyarlılıkları Kirby-Bauer disk difuzyon yöntemi ile araştırılarak, direncin yıllar içerisindeki değişimi izlendi. Üç yıl arayla izole edilen suşlar karşılaştırıldığında MRSA suşlanndaki çoğul antibiyotik direnci ve bu direncin yıllar içerisindeki artışı dikkat çekicidir. Özellikle kinolon, aminoglikozid ve kotrimaksazol direncinin yıllar içerisinde arttığı görüldü.

Evaluation of in vitro antibiotic susceptibilities of Methicilin resistant Staphylococcus aureus isolated from surgical intensive care unit with three years interval

In this study, in vitro antibiotic susceptibilities of 31 Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolates identified between June and December 1997 and, 30 MRSA strains isolated between January and June 2001 strains isolated from Surgical Intensive Care Unit of Farabi Hospital as causative agent of nosocomial infection were investigated by Kirby-Bauer disc diffusion method, and evolution of resistance between the two periods were determined. When compared the resistance patterns of MRSA strains isolated at three years interval, increase in multiple antibiotic resistance was noted particularly an increase resistance to antibiotics of quinoles, aminoglycosides and cotrimaxazol was common.

Kaynakça

1. Çetinkaya Y, Ünal S. Metisilin dirençli Staphylococcus aureus infeksiyonlan: epidemiyoloji ve kontrol. Flora 1996; 3: 3-16.

2. Gündeş SG, Yazıcı S. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus infeksiyonlarında farklı tedavi stratejileri. Sendrom 2000; 12: 62-65.

3. Durmaz B. Hastanede MRSA kontrol politikası, MRSA kolonizasyonunun eradikasyonu. Hastane İnfeksiyonlan Dergisi 1999; 3: 196-201.

4. Jeljaszewicz J, Mlynarczyk G, Mlynarczyk A. Antibiotic resistance in Gram-positive cocci, International Journal of Antimicrobial Agents 2000; 473-478.

5. National Commitee for Clinical Laboratory Standards: Performance standard for antimicrobial disk susceptibility tests, 1997. 6th ed, NCCLS 17(1), Pennsylvania.

6. Yorgancıgil B, Demirci M, Demir î, Arda M. Metisiline dirençli S. aureus kökenlerinin değişik antibiyotiklere dirençleri. İnfek Derg 1999; 13(4): 501-505.

7. Arslan H, Gürdoğan K. Yoğun bakım ünitelerinde gözlenen hastane infeksiyonlan. Hastane İnfeksiyonlan Dergisi 1999; 3: 165-170.

8. Kahraman H. Yüksek riskli hastane bölümlerinde infeksiyon. Klimik Derg. 1993; 6: 111-20.

9. Bartzokas CA, Paton JH, Gibson MF, et al. Control and eradication of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus on a surgical unit. N Engl J Med. 1984; 311: 1422-5.

10. Coello R, Jimenez J, Garcia M, et al. Prospective study of infection, colonization and carriage of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in an outbreak affecting 990 patients. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 1994; 13: 74-81.

11. Kaleli İ, Şengül M, Özen N, Akşit F. Staphylococcus aureus suşlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılığı. İnfek Derg 1998; 12 (3): 351-354.

12. Çaylan R, Aydın K, Koksal İ, Kostakoğlu U. Hastanemizde nozokomiyal stafılokok infeksiyonlarında metisilin direncinin saptanması ve personelde metisilin dirençli stafılokok taşıyıcılığı. Mikrobiyol Bült 1999; 33: 163-169.

13.Arıkan S, Tunçkanat F, Özalp M, Günalp A. Staphylococcus aureus suşlarında bazı makrolid antibiyotiklere ve trimetoprim-sülfometaksazole duyarlılığın metisilin direnciyle karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Mikrobiyol Bült 1995; 29(4): 333-337.

14. Birengel S, Kurt H, Boşça A, Balık î, Tekeli E. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen stafilokokların metisilin direncine göre çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları. înfek Derg 1992; 4: 303-6.

15. Ulusoy S, Çetin B, Arda B, Özkan F, Tünger A, Tokbaş A. Metisiline dirençli Staphylococcus aureus kökenlerinin antibiyotik direnci. înfek Derg 1995; 9: 7-10.

16. Sancak B, Günalp A. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen metisilin dirençli Staphylococcus aureus izolatlarının mupirosin ve diğer antibiyotiklere olan duyarlılıkları. Mikrobiyol Bült 2000; 34: 209-213.

17.Maple PAC, Hamilton-Miller JMT, Brumfıtt W. World-wide antibiotic resistance in methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Lancet 1989; 11: 537.

18. Kocagöz S, Çetinkaya Y, Uzun Ö, Akova M, Hasçelik G, Ünal S. Hastane infeksiyonlarından izole edilmiş stafilokok ve enterokok suşlarının çeşitli antibiyotiklere in vitro duyarlılıkları. Flora 1997; 2(4): 284-287.

19. Töreci K, Gürler N, Çalangu S, Sarpel C, Eraksoy H, Özsüt H. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains isolated in Istanbul. Ankem Derg 1988; 2: 265-271.

20. Fidan I, Akyar I, Türet S, Rota S. Klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında metisilin direncinin üç ayrı yöntemle saptanması ve metisiline dirençli suşların in vitro mupirosin duyarlılığının araştırılması. Mikrobiyol Bült 1997; 31(4): 345-350.

21. TülekN, Keskin Y, Mert A. Staphylococcus aureus suşlarında çoğul antibiyotik direnci.İnfeksiyon Derg 1999; 13(2): 199-202.

22. Tayşi B.N, Fidan I, Türet S. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında metisilin ve siprofloksasin direnç ' durumunun araştırılması. Mikrobiyol Bült 1998;32:107-113.

Kaynak Göster