Doğum sonu dönemde babaların ebeveynlik davranışlarının incelenmesi

Amaç: Bu araştırma, doğum sonu dönemde babaların ebeveynlik davranışlarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır.Yöntemler: Karşılaştırmalı tanımlayıcı nitelikte olan araştırma; Kadın-Doğum Hastanesinde 15 Nisan-25 Eylül 2012 tarihleri arasında sağlıklı bebeğe sahip olan 130 baba ile tamamlanmıştır. Veriler, anket formu ve Britton ve arkadaşları (2001) tarafından geliştirilen, Çalışır ve ark. (2009) tarafından geçerliliği yapılmış "Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Ölçeği" (DSEDÖ) ile toplanmıştır. Ölçekten alınan toplam puanın yüksek olması ebeveynin bebeğine karşı olumlu ebeveynlik davranışına sahip olduğunu göstermektedir. Araştırmaya başlamadan önce etik kurul kararı ve kurumdan izin alınmıştır. Veriler, yüzdelik dağılım, ortalama, varyans analizi ve bağımsız gruplarda t testi ile değerlendirilmiştir.Bulgular: Babaların %46,9'unun 20-29 yaş aralığında olduğu, %42,3'ünün ilköğretim mezunu %80,0'ının çalıştığı, %91,5'inin bu gebeliği istediği belirlenmiştir. Babaların ölçek toplam puan ortalaması 3,11±2,03 olarak bulunmuştur. Babaların eğitim durumlarına ve gebeliği isteme durumlarına göre, DSEDÖ puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olduğu (p0,05).Sonuç: Babaların ebeveynlik davranışı puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu, eğitim ve gebeliğin istenmesinin puan ortalamalarını etkilediği saptanmıştır.

Investigation of the parenting behaviors of fathers in the postpartum period

Objective: This study was conducted to investigate the parenting behavior of fathers during the postpartum period.Methods: This comparative and descriptive study was carried out with 130 fathers of healthy babies born in a maternity hospital between April 15, 2012 and September 25, 2012. The data were collected using a questionnaire and the "Postpartum Parenting Behavior Scale" (PPBS) developed by Britton et al. (2001) whose validity and reliability for the Turkish language performed by Çalışır et al. (2009). Higher scores obtained from the scale indicate that the parent has more positive parenting behavior toward the baby. Prior to realization of the study, the approval of the ethics committee and permission from the institution have been obtained. The data were assessed using percentage distribution, mean, variance analysis, and independent samples t-test.Results: It was found that nearly half of the fathers (46.9%) was in the 20-29 age group, they were (42.3% ) primary school graduates, employed (80.0%), and 91.55 % of them wanted this pregnancy. The mean PPBS score of the fathers was found to be 3.11±2.03. The difference between the mean PPBS scores was found to be significant in terms of the education level of fathers (p<0.05), however family type, infant's gender, income level, and the number of living children were found to have no effect on the mean PPBS scores (p>0.05).Conclusion: It was revealed that fathers' mean parenting behavior score is at medium levels, and education status and wanted pregnancy status were found to affect the mean score.

Kaynakça

Ergin A, Özdilek R. Değişen babalık rolü ve erkek sağlığına etkileri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2014;11:3-8.

Pillitteri A. Maternal and child health nursing care of the childbearing and childbearing family. 1st edition, Lippincott Company, Philadelphia, 1992; 301-303.

Gazioğlu AE. Hayatın ilk çeyreği 0-18 yaş gelişimi. T.C. aile ve sosyal politikalar bakanlığı aile eğitim programı. 3. baskı, İstanbul, Pirintaş basım sanayi ve ticaret a.ş. 2013; 20-25.

Çalışır H, Karacam Z, Akgül AF, Kurnaz DA. Doğum sonra- sı ebeveynlik davranışı ölçeği'nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2009;12:1-8.

Özkan H, Kanbur A, Apay S, Kılıç M, Ağapınar S, Özorhan EY. Annelerin doğum sonu dönemde ebeveynlik davranışla- rının değerlendirilmesi. Şişli Etfal Tıp Bülteni 2013;47:117- 121. https://doi.org/10.5350/semb2013470304

Yapıcı M, Yapıcı Ş. Çocukta sosyal gelişim. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi 2005;2:1-5.

Semerci B. Birlikte büyütelim çocuk ruh sağlığı. Özel baskı, 2009, İstanbul, Alfa Yayınları 2009:69-101.

Yavuzer H. Çocuk psikolojisi. Genişletilmiş 28. baskı. İstanbul, Remzi Kitabevi 2005; 21-90.

Aydoğmuş K, Baltaş A, Baltaş Z, Davaslıgil Ü, Güngörmüş K, Konuk E, Korkmazlar Ü, Köknel Ö, Navaro L, Oktay A, Razon N, Yavuzer H. Ana baba okulu. 10. baskı. İstanbul, Remzi Kitabevi 2003; 245-254.

Alpöge G, Gündüz E. Çocuğun yaşamında babanın yeri ve önemi, Aralık 2000 Sempozyum Raporu, Anne-Çocuk Eğitim Vakfı, 2001, İstanbul, Kansu matbaacılık, Yayın no: 12.

Draper H. Paternity Fraud and compensation for misattribu- ted paternity. Journal of Medical Ethics 2007;33:475-480. https://doi.org/10.1136/jme.2005.013268

Genesoni L, Tallandini MA. Men's psychological transition to fatherhood: An analysis of the literature, 1989-2008. Birth 2009;36:305-317. https://doi.org/10.1111/j.1523-536X.2009.00358.x

Kuzucu Y. Değişen babalık rolü ve çocuk gelişimine etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2011;4:79-91.

Sevil Ü, Kavlak O. Couvade sendromu (Sempatik Gebelik). Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi 2003;6:49- 54.

Gölbaşı Z. Postpartum dönemde erken taburculuk, evde bakım hizmetleri ve hemşirelik. C.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2003;7:15.

Premberg A, Hellström AL, Berg M. Experiences of the first year as father. Journal of Compilation 2008;22:56-63. https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2007.00584.x

Koçak AA. Türkiye'de babaların şimdiki durumu. Baba des- tek programı değerlendirme raporu. Anne çocuk eğitim vakfı. Boğaziçi üniversitesi, İstanbul, 2004;1-65.

Grace JT. Mothers' self reports of parenthood across the first 6 months postpartum. Res Nurs Health 1993;16:431-439. https://doi.org/10.1002/nur.4770160607

London M, Ladewig PW. Maternal & Child Nursing Care. 2nd edition, New Jersey, Pearson; 2007:576-577.

Britton HL, Gronwaldt V, Britton JR. Maternal postpartum behaviors and mother-infant relationship during the first year of life. J Pediatr 2001;138:905-909. https://doi.org/10.1067/mpd.2001.113358

Özkan H, Polat S. Annelik davranışını öğrenme süreci ve hemşirelik desteği. Bozok Tıp Dergisi 2011;1:35-39.

Daş Z: Gebeliğin psikososyal ve kültürel boyutu. Taşkın L (ed). Doğum ve kadın sağlığı hemşireliği. Genişletilmiş 13. baskı, Ankara, Akademisyen tıp kitabevi; 2016:253-254.

Özkan H, Polat S. Maternal identity development education on maternity role attainment and my baby perception of pri- miparas. Asian Nursing Research 2011;5:108-117. https://doi.org/10.1016/S1976-1317(11)60019-4

Beydağ KD. Doğum sonu dönemde anneliğe uyum ve hem- şirenin rolü. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2007;6:479- 484.

Pruett K. Role of the Father. Pediatrics 1998;102:1253- 1261.

Brown GL, Mangelsdorf SC, Cynthia N. Father Involvement, Paternal Sensitivity, and Father-Child Attachment Security in the First Three Years. J Fam Psychol 2012;26:421-430. https://doi.org/10.1037/a0027836

Türkoğlu B, Çeliköz N, Uslu M. 3-6 yaş aralığında çocuğu olan babaların nitelikli zaman algılarına dair görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 2013;2:54-71.

Goodman WB, Crouter AC, Lanza ST, Cox MJ, Verna- Feagans L. Paternal Work Stress and Latent Profiles of Father-Infant Parenting Quality. J Marriage Fam 2011;73:588- 604. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2011.00826.x

Özkardeş OG, Arkonaç S. İki farklı eğitim düzeyinde baba olma algısı. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 1998;10:253-26.

Amato PR, Fowler F. Parenting practices, child adjustment, and family diversity. J Marriage Fam 2002;64:703-716. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2002.00703.x

Lawrence E, Rothman AD, Cobb RJ, Rothman MT, Bradbury TN. Marital satisfaction across the transition to parenthood. Journal of Family Psychology 2008;22:41-50. https://doi.org/10.1037/0893-3200.22.1.41

Condon JT, Corkindale CJ, Boyce P. Assessment of postnatal paternal-infant attachment: development of a questionnaire instrument. J Reprod Infant Psychol 2008;26:195-210. https://doi.org/10.1080/02646830701691335

Belsky J. Parent, infant and socialcontextual antecedents of father-son attachment security. Dev Psychol 1996;32:905- 913. https://doi.org/10.1037/0012-1649.32.5.905

Belsky J, Youngblade L, Rovine M, Volling B. Patterns of marital change and parent-child interaction. J Marriage Fam 1991;53:487-498. https://doi.org/10.2307/352914

Yu CY, Hung CH, Chan TF, Yeh CH, Lai CY. Prenatal pre- dictors for father-infant attachment after childbirth. Journal of Clinical Nursing 2012;21:1577-1583. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2011.04003.x

Kaynak Göster

1010 673

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Pediyatride ilaç hataları ve hata bildirimi

Derya GÖK, HATİCE YILDIRIM SARI

Süt çocuğunun geçici hipogamaglobulinemisinde beş yıllık deneyim

Sait KARAMAN, Nesrin GÜLEZ, Semiha BAHÇECİ ERDEM, HİKMET TEKİN NACAROĞLU, Ferah GENEL

Tek taraflı renal agenezi ve hipoplazili çocukların klinik özellikleri ve izlem sonuçları

Havva EVRENGÜL, Pelin ERTAN, ERKİN SERDAROĞLU, SELÇUK YÜKSEL

Ender görülen inflamatuvar bir hastalık: Cogan sendromu

Fatih KARAASLAN, Seyit Ahmet GÜRAKAN, Sibel KALÇIN, Betül GEMİCİ KARAASLAN

Çocuk ve adölesanlarda sekiz yıllık testis torsiyonu deneyimlerimiz

Ali SAYAN, Mehmet CAN

Laron sendromlu 5 olgu: Klinik ve moleküler değerlendirme

Özlem KORKMAZ, Merve TOSYALI, AFİG BERDELİ, Damla GÖKŞEN, Şükran DARCAN

Çocukluk çağı obezitesinin demir eksikliğine etkisi ve hepsidin, leptin, interlökin-6 ile ilişkisi

Burak SEYREK, Zuhal ÖRNEK, FATİH BATTAL

Gastroenterit tanısı ile hastanede yatan çocukların özellikleri ve ebeveynlerin rotavirüs aşısı hakkındaki bilgi düzeyleri

Nazmiye KAÇMAZ ERSÜ, Abdurrahman ERSU, Yasemin KILIÇ ÖZTÜRK, Mehmet HELVACI, Kurtuluş ÖNGEL

Sağlıklı bebekte sitomegalovirüse bağlı gelişen ağır trombositopeni olgusu ve gansiklovir tedavisi

OSMAN TOLGA İNCE, Saadet ÇELİK CENGİZ, ALi KANIK, Berrak SARIOĞLU

Amoksisilin-klavulanat kullanımına bağlı gelişen akut generalize ekzantematöz püstülozis olgusu

HİKMET TEKİN NACAROĞLU, Sultan BENT, Yasemin CEYLAN, Özlem BOSTAN GAYRET, MELTEM EROL