Çocuk ve adölesanlarda sekiz yıllık testis torsiyonu deneyimlerimiz

Amaç: Testis torsiyonu, testis ve spermatik kordun ekseni etrafında dönüşü ile karakterize akut skrotal ağrıya neden olan patolojik bir durumdur. Çalışmamızda 8 yıllık dönemde kliniğimizde testis torsiyonu tanısıyla opere edilmiş 43 hasta retrospektif olarak incelenmiştir.Yöntem: Ocak 2008 - Aralık 2015 tarihleri arasında testis torsiyonu öntanısıyla opere edilen 43 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Testis torsiyonu öntanısıyla opere edilen hastaların 8'inde operasyonda testis torsiyonu saptanmamış, 35'inde testis torsiyonu saptanarak detorsiyon veya orşiektomi uygulanmıştır. Yaş aralığı 0-17 yaş arasında değişmektedir (ort.10.8). Hastaların 23'ünde (%69) sol, 12'sinde (%31) sağ testis torsiyonu saptanmıştır. İlk 12 saatte başvuran 13 (%37) hastanın hiçbirinde orşiektomi gerekmemiştir. On iki-yirmi dört saat arasında başvuran 18 hastanın (%52) 8'ine (%23) detorsiyon, 10'una (%29) orşiektomi gerekmiştir. Yirmi dört satten geç başvuran 4 hastamızın (%12) birine (%3) detorsiyon, diğer 3 hastaya (%9) orşiektomi yapılmıştır. Sonuç: Çocuk ve adölesanlarda testis torsiyonu akut skrotumun en sık nedenlerinden birisidir. Testis torsiyonuna yol açan en önemli neden erkeklerin %12'sinde saptanan bellclapper (çan tokmağı) deformitesidir. Eksplorasyonda testis kaybını belirlemede en önemli kriterler torsiyonun derecesi ve süresidir. Sonuç olarak, testis torsiyonu çocuk ve adölesanlarda en sık görülen ve testis kaybı ile sonuçlanabilen, en ciddi akut sktrotum nedenidir. Tedavide başarı oranını belirleyen en önemli etken ise erken tanı ve erken cerrahi uygulamadır.

Our eight year experience with testicular torsion of children and adolescents

Objective: Testicular torsion is a pathologic condition characterised by the rotation of spermatic cord and testis around its axis which causes acute scrotal pain. In our study 43 patients were analyzed retrospectively which were operated in our clinic with a diagnosis of testicular torsion during the 8-year period.Methods: Forty-three patients operated with the initial diagnosis of testicular torsion between January 2008, and December 2015 were retrospectively evaluated.Results: We did not detect testicular torsion intraoperatively in 8 patients who were operated with the initial diagnosis of testicular torsion, while in 35 patients testicular torsion was detected and detorsion or orchiectomy was performed. Age range of the patients varied between 0, and 17 years. Twelve (31%) patients had right and 23 patients (69%) left testicular torsion. In thirteen patients (37%) presenting within the first 12 hours, orchiectomy was not required. Eighteen patients (52%) admitted between 12-24 hours, and 8 (23%) of them required detorsion and the remaining 10 (29%) cases necessitated orchiectomy. Four (%12) patients admitted later than 24 hours who underwent (n=1;3%) detorsion or orchiectomy (n= 3;9%).Conclusion: Testicular torsion is one of the most common causes of acute scrotum in children and adolescents. The bell-clapper deformity detected in 12% of males is the most important reason that leads to testicular torsion. In exploration, the most important criteria in determining the loss of testis is the degree and duration of torsion. As a result, testicular torsion is most common and serious cause in children and adolescents that may result in loss of the testicles. The most important factors that determine the success rate of treatment is early diagnosis and surgery.

Kaynakça

Pentyala S, Lee J, Yalamanchili P, Vitkun S, Khan SA. Testicular torsion: a review. J Low Genit Tract Dis 2001;5:38- 47.

Liu CC, Huang SP, Chou YH ve ark. Clinical presentation of acutes crotum in young males. Kaohsiung J Med Sci 2007;23:281-286. https://doi.org/10.1016/S1607-551X(09)70410-3

Baker LA, Sigman D, Mathews RI, Benson J, Docimo SG. An analysis of clinical outcomes using color doppler testicu- lar ultrasound for testicular torsion. Pediatrics 2000;105:604- 607. https://doi.org/10.1542/peds.105.3.604

Knight PJ, Vassy LE. The diagnosis and treatment of the acute scrotum in children and adolescents. Ann Surg 1984;200:664-673. https://doi.org/10.1097/00000658-198411000-00019

McCombe AW, Scobie WG. Torsion of scrotalcontents in children. Br J Urol 1988;61:148-150. https://doi.org/10.1111/j.1464-410X.1988.tb05065.x

Murphy FL, Fletcher L, Pease P. Earlyscrotalexploration in all cases is the investigation and intervention of choice in th eacute paediatric scrotum. Pediatr Surg Int 2006;22:413- 416. https://doi.org/10.1007/s00383-006-1681-0

Karmazyn B, Steinberg R, Kornreich L ve ark. Clinical and sonographic criteria of acute scrotum in children: a retrospec- tive study of 172 boys. Pediatr Radiol 2005;35:302-310. https://doi.org/10.1007/s00247-004-1347-9

Kass EJ, Stone KT, Cacciarelli AA, Mitchell B. Do allchild- ren with an acute scrotum require exploration? J Urol 1993;150:667-669.

Ingram S, Hollman AS, Azmy A. Testicular torsion: missed diagnosis on colour Doppler sonography. Pediatr Radiol 1993;23:483-484. https://doi.org/10.1007/BF02012461

Bader TR, Kammerhuber F, Herneth AM. Testicular blood flow in boys as assessed at color Doppler and power Doppler sonography. Radiology 1997;202:559-564. https://doi.org/10.1148/radiology.202.2.9015090

Kalfa N, Veyrac C, Lopez M. Multicenter assessment of ult- rasound of the spermatic cord in children with acute scrotum. J Urol 2007;177(1):297-301. https://doi.org/10.1016/j.juro.2006.08.128

Sander S, Eliçevik M, Ünal M, Celayir AC. 14 years experi- ence in delayed acute scrotum from a maternal and child hospital. Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2005;36:3.

Ayvaz OD, Celayir AC, Moralıoğlu S, Bosnalı O. Four years' retrospective look for acute scrotal pathologies. North Clin Ist 2015;2(3):182.

Njeze GE. Testicular torsion: Needless testicular loss can be prevented. Nigerian Journal of Clinical Practice 2012;15:2.

Ellati RT, Kavoussi PK, Turner TT, Lysiak JJ. Twist and shout: A clinical and experimental review of testicular torsi- on. Korean Journal of Urology 2009;50(12):1159-1167.

Anderson JB, Williamson RC. Testicular torsion in Bristol: a 25-year review. Br J Surg 1988;75:988-992. https://doi.org/10.1002/bjs.1800751015

Kaynak Göster

682 323

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Tek taraflı renal agenezi ve hipoplazili çocukların klinik özellikleri ve izlem sonuçları

Havva EVRENGÜL, Pelin ERTAN, ERKİN SERDAROĞLU, SELÇUK YÜKSEL

Doğum sonu dönemde babaların ebeveynlik davranışlarının incelenmesi

HAVA ÖZKAN, AYDA ÇELEBİOĞLU, ZEHRA DEMET ÜST, FATMA KURUDİREK

Sağlıklı bebekte sitomegalovirüse bağlı gelişen ağır trombositopeni olgusu ve gansiklovir tedavisi

OSMAN TOLGA İNCE, Saadet ÇELİK CENGİZ, ALi KANIK, Berrak SARIOĞLU

Ender görülen inflamatuvar bir hastalık: Cogan sendromu

Fatih KARAASLAN, Seyit Ahmet GÜRAKAN, Sibel KALÇIN, Betül GEMİCİ KARAASLAN

Çocukluk çağı obezitesinin demir eksikliğine etkisi ve hepsidin, leptin, interlökin-6 ile ilişkisi

Burak SEYREK, Zuhal ÖRNEK, FATİH BATTAL

Laron sendromlu 5 olgu: Klinik ve moleküler değerlendirme

Özlem KORKMAZ, Merve TOSYALI, AFİG BERDELİ, Damla GÖKŞEN, Şükran DARCAN

Amoksisilin-klavulanat kullanımına bağlı gelişen akut generalize ekzantematöz püstülozis olgusu

HİKMET TEKİN NACAROĞLU, Sultan BENT, Yasemin CEYLAN, Özlem BOSTAN GAYRET, MELTEM EROL

Gastroenterit tanısı ile hastanede yatan çocukların özellikleri ve ebeveynlerin rotavirüs aşısı hakkındaki bilgi düzeyleri

Nazmiye KAÇMAZ ERSÜ, Abdurrahman ERSU, Yasemin KILIÇ ÖZTÜRK, Mehmet HELVACI, Kurtuluş ÖNGEL

Çocuk ve adölesanlarda sekiz yıllık testis torsiyonu deneyimlerimiz

Ali SAYAN, Mehmet CAN

Pediyatride ilaç hataları ve hata bildirimi

Derya GÖK, HATİCE YILDIRIM SARI