Çocuk hastalarda klasik ve ProSeal laringeal maske (LMA) karşılaştırılması

Amaç: Çocuklarda proseal laringeal maskeyi (PLMA) klasik laringeal maskeye (KLMA) göre yerleştirme özellikleri, kaçak basıncı ve komplikasyonlar açısından karşılaştırmayı hedefledik.Yöntemler: Etik Kurul onayı ve ailelerinden aydınlatılmış hasta onamları alındıktan sonra günübirlik koşullarda genel anestezi altında kasık bölgesi patolojileri, sünnet, sistoskopi, biyopsi ve göz ameliyatı geçirecek ASA I ve II, 3 aylık-14 yaş arası 203 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların randomizasyonu operasyon tarihinde hastane eczanesi ve ameliyat odasında bulunan laringeal maske (LMA) türüne göre yapıldı. Prospektif planlanan çalışmada veriler geriye dönük olarak değerlendirildi. Standart anestezi tekniğinden sonra LMA'lar farklı kıdemlerdeki uzmanlık öğrencisi anestezi doktorları tarafından yerleştirildi. Hemodinamik değişiklikler, ventilasyon sırasında oluşan mide distansiyonu, LMA yerleştirilme süresi, deneme sayısı, yerleştirilme tekniği, kaf basıncı, kafın şişirildiği hava volümü, kaçak sesi varlığı, anestezistin kıdemi ve komplikasyonlar kaydedildi.Bulgular: 137 olguda PLMA ve 66 olguda KLMA denendiği ve/veya kullanıldığı görüldü, 3 olguda PLMA dört kez denenmesine rağmen, başarısız olundu ve endotrakeal tüp (ETT) yerleştirildi, KLMA grubunda bir hastaya LMA yerleştirilemedi ve entübe edildi.Maske ile ventilasyon sırasında her iki grupta da olguların yaklaşık %25'inde anestezistler tarafından mide distansiyonuna neden olundu. Birinci denemede KLMA veya PLMA'nın başarıyla yerleştirilme oranı sırasıyla %87,7 ve %87,3 idi. Anestezist deneyimleri, yerleştirme başarı oranı, yerleştirilme süreleri, kaf şişirme volümleri, orofarengeal gaz kaçak basıncı ve operasyon sonrası komplikasyonlar açısından iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı. Sonuç: KLMA ve PLMA'nın birbirlerine üstünlüğü bu seride bulunamamıştır. Anestezistin tecrübeli olduğu yöntemin en uygun seçenek olacağını düşünmekteyiz.

Comparison of classic, and ProSeal laryngeal mask airways (LMA) in pediatric patients

Objective: The aim of this study is to compare the use of proseal laryngeal mask airway (PLMA) with classical laryngeal mask airway (KLMA) in respect to replacement, air leak pressures and complications.Methods: A total of 203 children aged between 3 months to 14 years with ASA scores of I and II who were scheduled for inguinal surgery, circumcision, , cystoscopy,biopsy or eye surgery were included in the study after approval of ethics committee, and enlightened consent forms from their families were obtained. Randomization of the children was done according to the availability of PLMA or KLMA in the hospital pharmacy, and in the operating room at the time of surgery. This study was prospectively designed and data were retrospectively evaluated. Following application of standard anesthesia technique LMAs were placed by anesthesia residents at different seniority. Hemodynamic changes, gastric distention at ventilation, duration of LMA, volume of air, number of attemps, technique for placement, cuff pressure, air volume in cuff, presence of air leak noise, seniority of the anesthetist, and complications were all recorded.Results: PLMA and KLMA were attempted and/or used in 137 and 66 children respectively. Placement of PLMA was unsuccessful in 3 cases and KLMA in a case after four attempts and these cases were intubated. Mask ventilation caused gastric distention in 25% of the cases in both groups regardless of the seniority of the anesthesiologists. The success rates at first attempt were 87.7% and 87.3% for KLMA and PLMA groups, respectively. Anesthesiologists experiences, Alındığı tarih: 15.01.2016 success rates in inserting LMA, duration of placement, cuff air volumes, airleak pressure and complications were not significantly different between groups. kabul tarihi: 27.02.2016 Conclusion: Superiority of one LMA over other could not be found in this series. We conclude Yazışma adresi: Uzm. Dr. Gürcan Güngör, that regarding the use of LMA, the best criteria is the experience of the anesthesiologist.

Kaynakça

Natalini G, Lanza G, Rosano A, Dell'Agnolo P, Bernardini A. Standard Laryngeal Mask Airway and LMA-ProSeal during laparoscopic surgery. J Clin Anesth 2003;15(6):428-32. http://dx.doi.org/10.1016/S0952-8180(03)00085-0

Bağuş F, Yıldız TŞ, Solak M, Toker K. Pediyatrik Hastalarda Klasik ve Proseal LMA'nın Etkinliklerinin Karşılaştırılması. Türk Anest Rean Der 2011;39(6):311-317.

Lardner DR, Cox RG, Ewen A, Dickinson D. Comparison of laryngeal mask airway (LMA)- Proseal and the LMA-Classic in ventilated children receiving neuromuscular blockade. Can J Anaesth 2008;55(1):29-35. http://dx.doi.org/10.1007/BF03017594

Shimbori H, Ono K, Miwa T, Morimura N, Noguchi M, Hiroki K. Comparison of the LMA-ProSeal and LMA- Classic in children. Br J Anaesth 2004;93(4):528-31. http://dx.doi.org/10.1093/bja/aeh238

Goldmann K, Jakob C. A randomized crossover comparison of the size 2 1/2 laryngeal mask airway ProSeal versus lary- ngeal mask airway-Classic in pediatric patients. Anesth Analg 2005;100(6):1605-10. http://dx.doi.org/10.1213/01.ANE.0000152640.25078.90

Goldmann K, Roettger C, Wulf H. The size 1(1/2) ProSeal laryngeal mask airway in infants: a randomized, crossover investigation with the Classic laryngeal mask airway. Anesth Analg 2006;102(2):405-10. http://dx.doi.org/10.1213/01.ane.0000194300.56739.1a

Ali A, Türkmen A, Kaya M, Cantürk S, Altan A. Kısa Süreli Cerrahi Girişimlerde Supreme LMA, Proseal LMA ve Cobra PLA'nın Erişkin Hastalarda Karşılaştırılması. Turk J Anaesth Reanim 2013;41:70-4.

Keller C, Brimacombe J, Kleinsasser A, Loeckinger A. Does the ProSeal laryngeal mask airway prevent aspiration of regurgitated fluid? Anesth Analg 2000;91(4):1017-20. http://dx.doi.org/10.1097/00000539-200010000-00046

Begeç Z, Erdoğan MA,Yücel A, Özgül Ü, Gülhaş N, Ersoy MÖ. Çocuklarda ProSeal Laringeal Maske: 428 Olgunun Geriye Dönük İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011;18(4):248-51.

Altıntaş F, Öztürkmen CA, Bozkurt P, Kaya G. Çocuklarda postoperatif bulantı kusmaya metoklopramid, ondansetron ve mide aspirasyonunun etkisi. Göztepe Dergisi 2000;15:72-76.

Kaynak Göster