BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YAN YÜKÜMLERİNEDİM YÜKÜMLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI

Borç ilişkisinden doğan yan yükümler dürüstlük kuralına dayanarak ortaya konulmuş kurumlardan biridir. Temeli sözleşme görüşmelerden doğan sorumluluk yani culpa in contrahendodur. Yan yükümler ifaya yardımcı yan yükümler ve koruyucu yan yükümler diye sınıflandırılır. İfaya yardımcı yan yükümün söz konusu olması için ifası gereken bir edim borcunun doğmuş olması gerekir. Buna karşılık, koruyucu yan yükümler sözleşme öncesi, sözleşmesel ve sözleşme sonrası olmak üzere üçe ayrılır. Sözleşme öncesi koruyucu yükümlerin doğuşu bir sözleşmeden bağımsızdır. Bu yükümlerin kabulü culpa in contrahendodan başlayıp edim yükümünden bağımsız borç ilişkisinin oradan da güven sorumluluğun kabulüne giden süreç içinde gerçekleşmiştir.

COMPARISON OF ANCILLARY DUTIES THAT ARISE FROM OBLIGATORY RELATION WITH THE PERFORMANCE OBLIGATIONS

Ancillary duties arising from obligatory relation is one of the institutions put forward based on the principle of good faith. The basis is the responsibility arising from contract negotiations, ie culpa in contrahendo. Ancillary duties are classified as fullfilling ancillary duties and protective ancillary duties. In order for fullfilling ancillary duty to be in question, there must be an obligation of fullfillment. On the other hand, protective ancillary duties are divided into three parts; pre-contract, contractual and post-contract. The occurence of pre-contractual protective obligations is not dependent on a contract. The acceptance of these duties take place in the process starting from culpa in contrahendo to obligatory relation without obligation of fullfilment and then to the acceptance of trust responsibility.

Kaynakça

ACKERMANN, Thomas: Der Schutz des negativen Interesses, Tübingen, 2007.

ADAY, Nejat: Özel Hukukta Yüklenti Kavramı ve Sonuçları, İstanbul, 2000.

AKYOL, Şener: Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanımı Yasağı, İstanbul, 1995.

ALTINOK ORMANCI, Pınar: Zararı Azaltma Külfeti, İstanbul, 2016. ANDERS, Holm: Die Pflichtverletzung im System des Leistungsstörungsrechts als Modell de lege ferenda, Berlin, 2000.

ANTALYA, Gökhan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler C. 1, İstanbul, 2015.

ARAL, Fahrettin: Türk Borçlar Hukukuna Göre Kötü İfa, Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, Ankara, 1985.

ATAMER, Yeşim M.: Haksız Fiillerden Doğan Sorumluluğun Sınırlandırılması, İstanbul, 1996.

ATAMER, Yeşim: Üçüncü Kişinin Uğradığı Zararların Sözleşmesel Sorumluluk Kurallarına Göre Tazmini, YD 1996, S. 1-2, s. 99 – 132.

AYDINLI, İbrahim: İşverenin Sosyal Temas ve İş İlişkisinden Doğan Edimden Bağımsız Koruma Yükümlülükleri ve Sonuçları, Ankara, 2004.

BACHMANN, Gregor: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 2, Schuldrecht Allgemeiner Teil, § 241, München 2019. (www.beckonline.de)

BAUMANN, Max: Kommentar zum Schweizerisches Zivilgesetzbuch (Zürcher Kommentar – Zürh.Kom.), Einleitung, I. Teilband, Zürich, 1998.

BERGER, Bernhard: Allgemeines Schuldrecht, Bern, 2008.

BERGER, Bernhard: Verhaltenspflichten und Vertrauenshaftung, Bern, 2000, s. 20.

BOHRER, Michael: Die Haftung des Dispositionsgaranten, Ebelsbach, 1980.

BREHM, Roland: Schwezerisches Zivilgesetzbuch Das Obligationenrecht, Band VI, 1. Abteilung Allgemeine Bestimmungen, 3. Teilband, 1. Unterteilband, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Artikel 41-61 OR, Bern, 2006, (BREHM, Ber.Kom.).

BUCHER, Eugen: Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, Zürich, 1988.

BUCHER, Eugen: Vertrauenshaftung : Was? Woher? Wohin?, FS für Hans Peter Walter, Bern, 2005, s. 231 – 261.

BURGHARDT, Wolfgang G: Aufklaerungspflichten des Bürgschaftsglaeubigers, Frankfurt am Main, 1985.

BÜHLER-REIMANN, Theodor: Zum Problem der “culpa in contrahendo”, SJZ 1979, s. 357 – 366.

BÜYÜKSAĞİŞ, Erdem: Yeni Sosyo-Ekonomik Boyutuyla Maddi Zarar Kavramı, İstanbul, 2007.

CANARIS, Claus Wilhelm: “Ansprüche wegen “positives Vertragsverletzung” und “Schutzwirkung für Dritte” bei nichtigen Verträgen”, JZ 1965, s. 475 – 482. (CANARIS, JZ 1965)

CANARIS, Claus Wilhelm: “Schutzgesetze – Verkehrspflichten – Schutzpflichten” (Schutzpflichten), FS für KARL LARENZ Zum 80. Geburtstag, München, 1983, s. 27 – 110. (CANARIS, Schutzpflichten)

CANARIS, Claus Wilhelm: Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht (Vertrauenshaftung), München, 1971. (CANARIS, Vertrauenshaftung)

CANARIS, Claus Wilhelm: Schuldrechtsmodernisierung 2002 – Schuldrechtsreform 2002 (Schuldrechtsreform), München, 2002. (CANARIS, Schuldrechtsreform)

ÇAĞLAYAN AKSOY, Pınar: Hukuka ve Ahlaka Aykırılık Unsurları Çerçevesinde Salt Malvarlığı Zararlarının Tazmini, İstanbul, 2016.

DELCO, Fabio: Die Bedeutung des Grundsatzes von Treu und glauben beim Ersatz reiner Vermögensschaeden, Zürich, 2000.

DEMİRCİOĞLU, Huriye Reyhan: Güven Esası Uyarınca Sözleşme Görüşmelerindeki Kusurlu Davranıştan Doğan Sorumluluk, Culpa in Contrahendo Sorumluluğu, Ankara, 2009.

DEMİRCİOĞLU, Huriye Reyhan: Müşterinin Uğradığı Bütünlük Menfaati ihlallerinden Mağazaların Sorumluluğu, ABD, Y. 67, S. 1, s. 115 – 120.

DESCHENAUX, Henri: Schweizerisches Privatrecht, Einleitung und Personenrecht, Basel und Stuttgart, 1967.

DÖLLE, Hans: Aussergesetzliche Schuldpflichten, ZStW 103, 1943, s. 67 – 102.

DURAK, Yasemin: Güven Sorumluluğu ve Culpa in Contrahendo, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.25, S.1, 2017, s.239-288.

EDİS, Seyfullah: Doğruluk ve Güven Kurallarının Hukuki Niteliği, Prof. Dr. Mahmut KOLOĞLU’ya 70 inci Yaş Armağanı, Ankara, 1975, s. 447 – 460.

EMMERICH, Volker: Das Recht der Leistungsstörungen, München, 1997, 4. Auflage.

EMMERICH, Volker: Das Recht der Leistungsstörungen, München, 2005.

EMMERICH, Volker: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 2, Schuldrecht Allgemeiner Teil, München 2019,§ 311, N. 39 – 40, N. 60. (www.beckonline.de)

EMMERICH, Volker: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 2, Schuldrecht Allgemeiner Teil, München 2007,§ 311, s. 1454-1455, N. 59-60 (EMMERICH, 2007).

EREN, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2019.

ERGÜNE, Mehmet Serkan: Olumsuz Zarar, İstanbul, 2008.

ERMAN, Walter: Beitraege zur Haftung für Verhalten bei Vertragsverhandlungen, AcP 139, 1934, s. 273 – 336.

ESSER, Josef/ SCHMIDT, Eike: Schuldrecht, Band I, Allgemeiner Teil, Heidelberg 1995.

FEHLMANN, Regula: Vertrauenshaftung – Vertrauen als alleinige Haftungsgrundlage, St. Gallen, 2002.

FIKENTSCHER, Wolfgang/ HEINEMANN, Andreas: Schuldrecht, Berlin, 2006.

FROST, Marina: Vorvertragliche und Vertragliche Schutzpflichten, Berlin, 1981.

GAUCH, Peter/ SCHLUEP, Walter R.,/ SCHMID, Jörg/ EMMENEGGER, Susan: Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band II, Zürich, 2008.

GAUCH, Peter/ SCHLUEP, Walter R.,/ SCHMID, Jörg/ EMMENEGGER, Susan: Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band I, Zürich, 2008.

GERNHUBER, Joachim: Das Schuldverhältnis, Tübingen, 1989.

GEZDER, Ümit: Türk/İsviçre Hukukunda Culpa in Contrahendo Sorumluluğu, İstanbul, 2009.

GIGER, Hans: Berner Kommentar (Ber.Kom.), Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das OR, Art. 184-215, Bern, 1979.

GLAETTLI, Elisabeth: Zum Schadenersatz wegen Nichterfüllung nach Art. 97 Abs. 1 und 107 Abs. 2 OR, Zürich, 1998.

GLÖCKNER, Hans Peter: Positive Vertragsverletzung Die Geburt eines Rechtsinstituts, Frankfurt am Main, 2006.

GONZENBACH, Rainer: Culpa in Contrahendo im schweizerischen Vertragsrecht, Bern, 1987.

GRIGOLEIT, Hans Christopf: Leistungspflichten und Schutzpflichten, FS für CLAUS-WILHELM CANARIS zum 70. Geburtstag, München, 2007, s. 275 – 306.

GUHL, Theo/ KOLLER, Alfred/ SCHNYDER, Anton K./ DRUEY, Jean Nicolas: Das Schweizerische Obligationenrecht, Zürich, 2000.

GÜRPINAR, Damla: Sözleşme Dışı Yanlış Tavsiyede Bulunma, Öğüt veya Bilgi Vermeden Doğan Hukukî Sorumluluk, İzmir, 2006.

GÜVENÇ, Özgür: Culpa in Contrahendo Sorumluluğu Bağlamında Sözleşme Görüşmelerinin Kesilmesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVIII, Y. 2014, S. 3-4, s. 363 – 405.

HAGER, Johannes: Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gezetsbuch, Zweites Buch, Recht der Schuldverhältnisse §§ 823-825, Berlin, 1999.

HARTMANN, Stephan: Die vorvertraglichen Informationspflichten und ihre Verletzung, Klassisches Vertragsrecht und modernes Konsumentenschutzrecht, Freiburg, 2001.

HAVUTÇU, Ayşe: Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüt ve Müsbet Zararın Tazmini, İzmir, 1995.

HENSS, Olaf: Obliegenheit und Pflicht im Bürgerlichen Recht, Frankfurt am Main, 1988.

HILDEBRANDT, Heinz: Erklaerungshaftung, Berlin und Leipzig 1931.

HONSELL, Heinrich/ ISENRING, Bernhard/ KESSLER, Martin A: Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zürich, 2013. (www.swislex. ch)

HONSELL, Heinrich: HONSELL, Heinrich/ VOGT, Nedim Peter/ GEISER, Thomas: Basler Kommentar (Bas.Kom.) zum Schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456, Basel, 2010.

HUBER, Ulrich: Zur Dogmatik der Vertragsverletzungen nach einheitlichem Kaufrecht und deutschem Schuldrecht, FS für Ernst von Caemmerer, 1978, s. 837 - 872.

JAEGGI, Peter: Zum Begriff der vertraglichen Schadenersatzforderung, FG für Wilhelm Schönenberger, Freiburg, 1968, s. 181 – 197.

JAKOBS, Horst Heinrich: Unmöglichkeit und Nichterfüllung, Bonn, 1969.

JHERING, v. Rudolf: Culpa in Contrahendo oder Schadenersatz bei nichtigen oder zur Perfection gelangten Verträgen, Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts von Rudolf von Jhering, 1861.

KALKAN OĞUZTÜRK, Burcu: Güven Sorumluluğu, İstanbul, 2008.

KANETİ, Selim: Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık Unsuru, İstanbul, 2007.

KARABAĞ BULUT, Nil: Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme, İstanbul, 2009.

KASTL, Katrin: Das allgemeine Persönlichkeitsrecht, Der Prozess seiner Anerkennug als “sonstiges Recht” im Sinne von § 823 Abs. 1 BGB, Ebelsbach, 2004.

KELLER, Max/ SCHÖBI, Christian: Das Schweizerische Schuldrecht, Band I, Allgemeine Lehren des Vertragsrechts, Basel, 1988.

KELLER, Max: Das negative Interesse im Verhaeltnis zum positiven Interesse, Zürih, 1948.

KELLER, Max: Ist eine Treu und Glauben verletzende Schädigung widerrechtlich?, Recht 1987, s. 136 – 137.

KEUK, Brigitte: Vermögensschaden und Interesse, Bonn, 1972.

KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2015.

KIRCA, Çiğdem: Bilgi Vermeden Dolayı Üçüncü Kişiye Karşı Sorumluluk, Ankara, 2004.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip: Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme, İstanbul, 2014.

KOLLER, Alfred: Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band I, Bern, 2006.

KÖBLER, Gerhard: Juristisches Wörterbuch, München, 2003.

KÖPCKE, Günther: Typen der positiven Vertragsverletzung, Stuttgart, 1965.

KRAMER, Ernst A./ SCHMIDLIN, Bruno: Schweizerisches Zivilgesetzbuch Das Obligationenrecht, Band VI, 1. Abteilung Allgemeine Bestimmungen, Allgemeine Einleitung in das schweizerische Obligationenrecht und Kommentar zur Art. 1-18 OR, Bern 1986. (KRAMER, Ber.Kom.).

KRAMER, Ernst A.: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 2, Schuldrecht Allgemeiner Teil, § 241, München 2007.

KRAMER, Ernst A.: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch Band 2, Schuldrecht Allgemeiner Teil, München 1994, 3. Auflage (Borçlar Kanunu reformundan önceki son bası) (KRAMER, 3. Auflage).

KRAMER, Ernst A: Der Einfluss des BGB auf das schweizerische und österreichische Privatrecht, AcP 2000, s. 365 – 400.

KREBS, Peter: Sonderverbindung und ausserdeliktische Schutzpflichten, München, 2000.

KRESS, Hugo: Lehrbuch des Allgemeinen Schuldrechts, München, 1929.

KRÖGER, Detlev: Nebenleistungen bei gegenseitigen Vertraegen, Stuttgart, 1935.

KUHLMANN, Kai: Leistungspflichten und Schutzpflichten, Berlin, 2001.

KURŞAT, Zekeriya: Borçlar Hukuku Alanında Hile Kavramı, İstanbul, 2003.

KURTULAN, Gökçe: Haksız Fiilde Hukuka Aykırılık Unsuru, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.23, S.1, s. 465 – 503.

LANGE, Herman/SCHIEMANN, Gottfried: Schadenersatz, Tübingen, 2003.

LARENZ, Karl: Bemerkungen zur Haftung für “culpa in contrahendo”, FS für Kurt BALLERSTEDT zum 70. Geburtstag, Berlin, 1975, s. 397 - 419.

LARENZ, Karl: Culpa in Contrahendo, Vehkehrssicheringspflicht und “Sozialer Kontakt” (Sozialer Kontakt), MDR (Monatsschrift für Deutsches Recht) 9/1954, s. 515 – 518. (LARENZ, Sozialer Kontakt)

LARENZ, Karl: Lehrbuch des Schuldrechts, Erster Band Allgemeiner Teil, München und Berlin,1953.

LARENZ, Karl: Lehrbuch des Schuldrechts, Erster Band, München, 1987.

LEONHARD, Franz: Verschulden beim Vertragsschlusse, Berlin, 1910.

LOSER, Peter: Die Vertrauenshaftung im schweizerischen Schuldrecht, Bern, 2006.

LOSER-KROGH, Peter: Vertrauenshaftung und Schutzpflicht – Vor dem Hintergrund europaeischer Rechtsvereinheitlichung, Recht und Internationalisierung, Zürich, 2000, s. 113 – 135.

LÜCHINGER, Niklaus: Schadenersatz im Vertragsrecht, Freiburg, 1999.

MADAUS, Stephan: Die Abgrenzung der leistungsbezogenen von den nicht leistungsbezogenen Nebenpflichten im neuen Schuldrecht, JURA 2004, s. 289 – 292.

MEDICUS, Dieter: Bürgerliches Recht (BR), Köln, 2002, (MEDİCUS, BR (2002)).

MEDICUS, Dieter: Bürgerliches Recht (BR), Köln, 2007.

MEDICUS, Dieter: Probleme um das Schuldverhältnis, Berlin, 1987.

MEDICUS, Dieter: Schuldrecht I, Allgemeiner Teil (AT), München, 2005. (MEDİCUS, AT)

MEDICUS, Dieter: Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Zweites Buch, Recht der Schuldverhältnisse 12. Auflage, 1983.

MEDICUS, Dieter: Verschulden bei Vertragsverhandlungen, Gutachten und Vorschläge zur Überarbeitung des Schuldrechts, Band I, Köln, 1981.

MEIER-HAYOZ, Arthur: Das Vertrauensprinzip beim Vertragsabschluss, Aarau, 1948.

MERZ, Hans: Berner Kommentar (Ber.Kom.), Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Einleitung Art. 1-10, Bern 1966. (MERZ, Ber.Kom).

MERZ, Hans: Die Widerrechtlichkeit gemaess Art. 41 OR als Rechtsquellenproblem (Widerrechtlichkeit), Ausgewaehlte Abhandlungen zum Privat- und Kartellrecht, Bern, 1977. (MERZ, Widerrechtlichkeit)

MERZ, Hans: Schweizerisches Privatrecht, OR Allgemeiner Teil, Basel und Frankfurt am Main, 1984.

MERZ, Hans: Vertrag und Vertragsschluss (Vertrag), Freiburg, 1992. (MERZ, Vertrag)

MUSIELAK, Hans Joachim: Grundkurs BGB, München, 2007.

MÜLLER, Christoph: Einleitung in das OR / II. Grundbegriffe des OR, Art. 1-18 OR mit allgemeiner Einleitung in das Schweizerische Obligationenrecht, Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Berner Kommentar (Ber.Kom.), 2018. (www.swislex.ch)

MÜLLER, Markus/ HEMPEL, Rolf: Nebenpflichten des Verkaeufers unter besonderer Berücksichtigung der Verjaehrung, AcP 2005, s. 246 – 274.

NEUENSCHWANDER, Markus: Die Schlechterfüllung im schweizerischen Vertragsrecht, Bern, 1971.

NEUMANN, Irmgard: Leistungsbezogene Verhaltenspflichten zur Durchsetzung sogenannter vertraglicher Nebenpflichten, Heidelberg, 1989.

NICKEL, Carsten: Die Rechtsfolgen der culpa in contrahendo, Berlin, 2001.

OĞUZMAN, Kemal/ ÖZ, Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, İstanbul, 2018.

OLZEN, Dirk: Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Buch 2, Recht der Schuldverhältnisse Einl. Zu §§ 241 ff; §§ 241-243, Neubearbeitung 2005, Berlin.

OSER, Hugo/SCHÖNENBERGER, Wilhelm: Das Obligationenrecht, Erster Halbband:1-183, Zürich, 1929.

ÖZYAKIŞIR Özkan/GANBARİ Muhammed K.: “Sözleşme Öncesi Görüşmelerin Kesilmesi Bağlamında Culpa In Contrahendo Sorumluluğu ve Olumsuz Zarar”, SÜHFD., C. 28, S. 2, 2020, s. 745-775.

PICKER, Eduard: Positive Forderungsverletzung und culpa in contrahendo – Zum Problematik der Haftungen zwischen “Vertrag und Delikt”, AcP, 1983, s. 369 - 520.

POHLMANN, Andre: Die Haftung wegen Verletzung von Aufklärungspflichten, Berlin, 2002.

RENGIER, Hans Bernhard: Die Abgrenzung des positiven Interesses vom negativen Vertraginteresse und vom Integriaetsinteresse, Berlin, 1997.

REY, Heinz: Rechtliche Sonderverbindungen und Rechtsfortbildung, FS für Max KELLER zum 65. Geburtstag, Zürich, 1989, s. 231 – 243.

ROBERTO, Vito: Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zürich, 2002.

ROTH, Günther H.: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 2, Schuldrecht Allgemeiner Teil, § 241, München 2007.

ROTH, Günther H.: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch Band 2, Schuldrecht Allgemeiner Teil, München 1994, 3. Auflage (Borçlar Kanunu reformundan önceki son bası) (ROTH, 3. Auflage).

SCHIEMANN, Gottfried: Deutsches Rechts-Lexikon, Band 1, 3. Auflage, München 2001.

SCHIEMANN, Gottfried: Deutsches Rechts-Lexikon, Band 3, 3. Auflage, München 2001.

SCHMIDT, Eike: Das Schuldverhaeltnis (Schuldverhaeltnis), Heidelberg, 2004.

SCHMIDT, Jürgen: Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Zweites Buch, Recht der Schuldverhältnisse Einl. Zu §§ 241 ff; §§ 241-243, 1995.

SCHNYDER, Anton K./ ZELLWEGER, Corinne: HONSELL, Heinrich/ VOGT, Peter Nedim/ WIEGAND, Wolfgang: Basler Kommentar (Bas.Kom.) Obligationenrecht I, Art. 1-529, Basel, 2011.

SCHUBERT, Claudia: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 2, Schuldrecht Allgemeiner Teil, § 242, München 2019. (www.beckonline.de)

SCHULZE, Reiner: Bürgerliches Gesetzbuch Hand Kommentar, Baden-Baden, 2019. (www.beckonline.de)

SCHUR, Wolfgang: Leistung und Sorgfalt, Tübingen, 2001.

SCHWAP, Dieter / LÖHNIG, Martin: Einführung in das Zivilrecht, Heidelberg, 2007.

SCHWENZER, Ingeborg: HONSELL, Heinrich/ VOGT, Nedim Peter/ WIEGAND, Wolfgang: Basler Kommentar (Bas.Kom.) zum Obligationenrecht I, Art. 1- 529, Basel, 2011.

SCHWENZER, Ingeborg: Rezeption deutschen Rechtsdenkens im schweizerischen Obligationenrecht, Schuldrecht, Rechtsvergleichung und Rechtsvereinheitlichung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Symposium aus Anlass des 65. Geburtages von Peter Schlechtriem, 1998, s. 59 – 81.

SEROZAN, Rona: “Culpa in Contrahendo”, “Akdin Müspet İhlali” ve “Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme” Kurumlarının Ortak Temeli: Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi, MHAD 1968, s.108 – 129.

SEROZAN, Rona: İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, İstanbul, 2014.

SESSLER, Anke: Die Lehre vor der Leistungsstörungen, Heinrich Stolls Bedeutung für die Entwicklung des allgemeinen Schuldrechts, Berlin, 1994.

SIBER, Heinrich: Grundriss des deutschen bürgerlichen Rechts/2, Schuldrecht, Leipzig, 1931.

SIBER, Heinrich: Planck’s Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Berlin, 1914.

SOYER, Polat: Rekabet Yasağı Sözleşmesi (BK m. 348-352), Ankara, 1994.

STOLL, Heinrich: Abschied von der Lehre vor der positiven Vertragsverletzung, AcP 1932, 136. Band, s. 257 – 320.

STOLL, Heinrich: Die Lehre vor der Leistungsstörungen, Tübingen, 1936.

STOLL, Heinrich: Haftung für das Verhalten waehrend der Vertragsverhandlungen, LZ 1923, s. 532 – 548.

STÖCKLI, Hubert: Das Synallagma im Vertragsrecht, Zürich, 2008.

STÜRNER, Rolf: Der Anspruch auf Erfüllung von Treue- und Sorgfalts-pflichten, JZ 31, 1976, s. 384 - 392.

SUNGURBEY, Ayfer Kutlu: Yetkisiz Temsil Özellikle Culpa in Contrahendo (Sözleşmenin Görüşülmesinde Kusur) ve Olumsuz Zarar, İstanbul, 1988.

ŞENOCAK, Zarife: Borçlunun İfa Yardımcılarından Dolayı Sorumluluğu, Ankara, 1995.

TANDOĞAN, Haluk: Türk Mes’uliyet Hukuku, Ankara, 1961.

TEICHMANN, Artur: Nebenpflichtungen aus Treu und Glauben, 1. Teil: Vorvertragliche Informaitonspflichten; 2. Teil: Vertragliche und “nachvertragliche” Leistungspflichten, Schutzpflichten, Juristische Arbeitsblätter (JA), 1984, s. 545 - 548; 709 – 714.

TEKİNAY, Selahattin Sulhi/ AKMAN, Sermet /BURCUOĞ- LU, Haluk/ ALTOP, Atilla: TEKİNAY Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 1993.

THIELE, Wolfgang: Leistungstörung und Schutzpflichtverletzung, JZ 1967, s. 649 – 657.

TITZE, Heinrich: Verschulden beim Vertragschluss, Handwörterbuch der Rechtswissenschaft, Bd VI, s. 516 – 523, Berlin/Leipzig, 1929.

ULUSAN, İhsan: Culpa in Contrahendo Üstüne, Prof. Dr. Ümit Yaşar Doğanay’ın Anısına Armağan, I, İstanbul, 1982, s. 275 – 319.

WAGNER, Gerhard: Münchener Kommentar zum BGB, 7. Auflage, 2017, (WAGNER, 2017). (www.beckonline.de) WALTER, Hans Peter: Auf dem Weg zum Schuldverhaeltnis – wo weiter?, Recht 2005/3, s. 71 – 75.

WALTER, Hans Peter: Die Vertrauenshaftung : Unkraut oder Blume im Garten des Rechts?, ZSR 2001, s. 79 – 100.

WEBER, Rolf H.: Die Folgen der Nichterfüllung, Berner Kommentar (Ber.Kom.), Das Obligationenrecht, B. VI, 1. Abt., 5. Teilband, Art. 97-109, Bern, 2000. (WEBER, Ber.Kom.)

WIEGAND, Wolfgang: Die Verhaltenspflichten Ein Beitrag zur juristischen Zeitgeschichte, (Die Verhaltenspflichten) FS für Sten Gagnér zum 70. Geburtstag, München, 1991, s. 545 – 563. (WIEGAND, Die Verhaltenspflichten)

WIEGAND, Wolfgang: HONSELL, Heinrich/ VOGT, Nedim Peter/ WIEGAND, Wolfgang: Basler Kommentar (Bas.Kom.) Obligationenrecht I, Art. 1-529, Basel, 2011.

YILDIRIM, Mustafa Fadıl: Borçlar Hukukuna Göre Sözleşmenin Kuruluşunda Hile, Ankara, 2002.

ZELLER, Ernst: Treu und Glauben und Rechtsmissbrauchsverbot, Zürich, 1981.

Kaynak Göster