Yoğun Bakım Hastalarının Sağkalımında Bazal Verilerin Etkisi

Amaç:­ Yoğun bakımda yatan hastaların mortalitesini etkileyen demografik özelliklerinin, sistemik hastalıklarının ve yatış biyokimyasal değerlerinin prognozdaki önemini araştırdık. Yöntemler: Çalışmaya 2012-2014 tarihleri arasında hastanemizin yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) yatan, yaş ortalamaları 61,8±19,2 yıl olan 1748 hasta (%55'i erkek) alındı. Hastaların yaş, cinsiyet, sistemik hastalıkları, operasyon varlığı, yatılan gün ve yatış anındaki biyokimyasal verileri analiz edildi.Bulgular:­ Yatış süreleri ortalama 18,4±34,3 (ortanca=6) gündü. Hastaların %32,1'i postoperatif hastaydı. Hastaların %45,7'si eks olmuştu. Eks olan hastaların salahla taburcu olan hastalara göre birden fazla hastalık, sinir sistemi serebrovasküler hastalık, kardiyovasküler hastalık oranı ve laboratuvar parametrelerinden üre, kreatinin, laktat dehidrogenaz (LDH) düzeyleri, beyaz küre ortalaması anlamlı yüksek iken, albümin düzeyi ortalaması düşüktü. Mortaliteyi belirleyen faktörlerin incelenmesi için yapılan çok değişkenli analizde; yaş, kreatinin, albümin ve LDH değerleri anlamlı bulunurken; cinsiyet, birden fazla hastalık, tanı kodu veya postoperatif hasta olup olmama durumu anlamlı bulunmadı.Sonuç: YBÜ'de hasta mortalitesini etkileyebilecek patolojilerin bazal değerlendirmedeki etkileri, bu hastaların sağkalımını öngörmede önemli olabilir. Yatış esnasında bu faktörlerin irdelenmesi, riskli bulunan gruplarda farklı yaklaşımların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

Effect of Baseline Datas on the Survival of Intensive Care Unit Patients

Aim: We investigated demographic features and systemic diseases which affect mortality and the importance of the biochemical analyzes on admission in patients admitted to intensive care unit (ICU). Methods: We included 1748 patients (55% male) who were admitted to the ICU at our hospital between 2012 and 2014. The mean age of the patients was 61.8±19.2 years. Data on age, gender, presence of systemic diseases and surgery, duration of hospitalization and biochemical parameters on admission were analyzed. Results: The mean length of hospitalization was 18.4±34.3 (median=6) days. 32.1% of patients were postoperative patients. 45.7% of patients died. The rate of presence of multiple diseases, nervous system, cerebrovascular, and cardiovascular diseases and laboratory parameters including urea, creatinine, lactate dehydrogenase (LDH), and leucocytes were significantly higher and the mean albumin level was lower in patients who died compared to those in patients who were discharged from the hospital. Age, creatinine, albumin and LDH values were found to be significantly important factors by multivariate analysis conducted to examine predictors of mortality while gender, presence of multiple diseases, diagnostic code and being postoperative or not were found to have no significant importance. Conclusion: Baseline evaluation of pathologies that may play a role in mortality of ICU patients may be important for survival prediction. Evaluation of these factors on admission may contribute to development of different approaches to high-risk patients.

___

1. Knaus WA, Wagner DP, Zimmerman JE, Draper EA. Variations in mortality and length of stay in intensive care units. Ann Intern Med 1993;118:753-61.

2. Patel PA, Grant BJ. Application of mortality prediction systems to individual intensive care units. Intensive Care Med 1999;25:977-82.

3. Craven DE, Kunches LM, Lichtenberg DA et al. Nosocomial infection and fatality in medical and surgical intensive care unit patients. Arch Intern Med 1988;148:1161-8.

4. Zimmerman JE, Wagner DP, Draper EA, Wright L, Alzola C, Knaus WA. Evaluation of acute physiology and chronic health evaluation III predictions of hospital mortality in an independent database. Crit Care Med 1998;26:1317-26.

5. Waheed U, Williams P, Brett S, Baldock G, Soni N. White cell count and intensive care unit outcome. Anaesthesia 2003;58:180-2.

6. Günal H, Çalışır HC, Erol A, Doğan N, Şipit YT, Şavkılıoğlu E. Solunumsal yoğun bakım ünitesindeki mortalite. Solunum Hastalıkları 2001;12:260-7.

7. Ceylan E, İtil O, Arı G, Ellidokuz H, Uçan ES, Akkoçlu A. İç hastalıkları yoğun bakım ünitesinde izlenmiş hastalarda mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler. Toraks Dergisi 2001;2:6-12.

8. Chertow GM, Burdick E, Honour M, Bonventre JV, Bates DW. Acute kidney injury, mortality, length of stay, and costs in hospitalized patients. J Am Soc Nephrol 2005;16:3365-70.

9. Kork F, Balzer F, Spies CD et al. Minor Postoperative Increases of Creatinine Are Associated with Higher Mortality and Longer Hospital Length of Stay in Surgical Patients. Anesthesiology 2015;123:1301-11.

10. Sobol JB, Wunsch H. Triage of high-risk surgical patients for intensive care. Crit Care 2011;15:217.

11. Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, et al. American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke statistics-2014 update: a report from the American Heart Association. Circulation 2014;129:e28-e292.

12. Ponfick M, Wiederer R, Nowak DA. Outcome of Intensive Care Unit-Dependent, Tracheotomized Patients with Cerebrovascular Diseases. J Stroke Cerebrovasc Dis 2015;24:1527-31.

___

Haseki Tıp Bülteni
  • ISSN: 1302-0072
  • Yayın Aralığı: Yılda 5 Sayı
  • Başlangıç: 2005

20.7b10.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Endolarengeal Lazer Cerrahisi Sonrası Karbon Granülomu

BURAK ERTAŞ, İSMET EMRAH EMRE, ELİF AYANOĞLU AKSOY, Arif ULUBİL, Melih Güven GÜVENÇ, Hasan TANYERİ, Ömer Faruk ÜNAL

Erişkinde Nadir Bir Akut Karın Nedeni: İntestinal Malrotasyon

MÜRŞİT DİNCER, Gamze ÇITLAK, Muzaffer AKINCI

Primer Hiperparatiroidili Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı

Gökçen Tuğba ÇEVİK, SİBEL GÜLDİKEN, Neslihan Soysal ATİLE, Hüseyin ÇELİK, MEHMET ÇELİK, SEMRA AYTÜRK SALT, NECDET SÜT, Ayşe Armağan TUĞRUL

Yenidoğan İşitme Tarama Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi ve Önemi

ALAADDİN YORULMAZ, Umut GENÇ, Fatma Hilal YILMAZ, Semra KÜÇÜKSÜMBÜL

Prostat Biyopsisinde Prostat Spesifik Antijen Eşik Değeri Ne Olmalıdır?

HASAN DELİKTAŞ, HAYRETTİN ŞAHİN

Güncel Tedavi Kılavuzları Işığında Kronik İskemik Kalp Hastalığı Tedavisine Yaklaşım

Muhsin KALYONCUOĞLU, Semi ÖZTÜRK, Gündüz DURMUŞ, Bengisu KESKİN, MEHMET MUSTAFA CAN

Deneysel Kapalı Kafa Travması Oluşturulan Sıçanlarda Piknogenol’ün® Uzaysal Öğrenme ve Bellek Fonksiyonlarına Etkisi

Afşin EMRE KAYIPMAZ, ŞABAN REMZİ ERDEM, Cem YILMAZ, Emine Ebru DENİZ, Cemil KAVALCI, Alperen ÖZDEMİR, İrem GÜLER, Eda CAFEROĞLU, Fatma Serra KALYONCU, Özgür GÜVEN

Transatlantik Toplulukları Fikir Birliği II TASC D Grubundaki Diyabetik Ayak Yarasına Sahip Olgularda Diz Altı Perkütan Transluminal Anjiyoplasti

MEHMET BURAK ÇİLDAĞ, ÖMER FARUK KUTSİ KÖSEOĞLU, MUSTAFA BÜLENT ERTUĞRUL

Yoğun Bakım Hastalarının Sağkalımında Bazal Verilerin Etkisi

İbrahim AKKOÇ, Nadir ALPAY, Mehmet TOPTAŞ, İlke İŞİTEMİZ, Hasibe SUNUL, Egemen CEBECİ, Hidayet Nedret ERGÜVEN, Ecder ÖZENÇ, Savaş ÖZTÜRK

Nadir Bir Artroplasti Komplikasyonu: Metallozis

Cansu IŞIK BENLİ, HALİDE NUR ÜRER, Saime Gül BARUT, Mustafa Fehmi AKYILDIZ, Doğan ATLIHAN