Boğaz Dışı Klinik Örneklerden İzole Edilen Streptokok Suşları ve Oluşturdukları Enfeksiyonların Özellikleri

Amaç: Bu çalışmada boğaz dışı kültürlerde Streptococcus spp. üremesi olan olguların laboratuvar ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntemler: Çalışmada 2009-2012 yılları arasında 103'ü (%64) yatan ve 58'i (%36) polikliniğe başvuran hastalardan gelen örneklerde üreyen 161 streptokok suşu ve hastaların özellikleri retrospektif olarak incelenmiştir. Streptokok suşları izolasyon sonrasında identifiye edilerek antibiyotik duyarlılıkları Klinik ve Laboratuvar Standartları Enstitüsü kriterlerine göre belirlenmiştir. Bulgular: Çalışmaya alınan 161 suşun dokuzu (%5,6) A grubu, 64'ü (%39,7) B grubu, ikisi (%1,2) C grubu, üçü (%1,8) D grubu, ikisi (%1,2) G grubu, 57'si (%35,4) viridans streptokok ve 24'ü (%14,9) pnömokok olarak tiplendirilmiştir. İzole edilen streptokokların en sık yol açtığı enfeksiyonlar; 52'si (%32,2) idrar yolu enfeksiyonu, 48'i (%29,8) deri/yumuşak doku enfeksiyonu ve 25'i (%15,5) pnömoni olarak gözlenmiştir. Hastaların 87'sinde (%54) birden fazla altta yatan hastalık saptanmıştır. Streptococcus pyogenes suşlarında penisiline direnç görülmezken, penisilin (%13) ve makrolid (%36,3) direnci en yüksek oranda pnömokoklarda saptanmıştır. Sekiz hastada mortalite izlenmiştir.Sonuç:­ Streptokoklara bağlı enfeksiyonlar özellikle altta yatan komorbid hastalıkların varlığında ciddi mortalite ve morbidite ile sonuçlanabilmektedir. Erken tanı ve uygun antibiyoterapi streptokok enfeksiyonlarının yönetiminde en önemli parametrelerdir.

Characteristics of Streptococcus Strains Isolated From Clinical Specimens Other Than Throat Culture and Characteristics of Streptococcal Infections

Aim: This study was to investigate the laboratory and clinical features of patients in whom Streptococcus spp. were isolated from cultures other than throat cultures. Methods: A total of 161 Streptococcus strains isolated from clinical specimens from 101 (64%) hospitalized patients and 65 (36%) outpatients and clinical and laboratory features of patients were investigated retrospectively. Isolated Streptococcus strains were further identified for type and antibiotic susceptibility according to the Clinical and Laboratory Standards Institute guidelines. Results: Streptococcus strains types were determined as follows; group A (9-5.6%), group B (64-39.7%), group C (2-1.2%), group D (2-1.2%), group G (2-1.2%), viridans (57-32.2%), and Streptococcus pneumonia (24-14,9%). Most frequently observed infections were urinary system infections (52-32.2%), skin and soft tissue infections (48-29.8%) and pulmonary infections (25-15.5%). In 87 (54%) of patients, there was more than one comorbid condition. While all group A Streptococcus pyogenes strains were susceptible to penicillin, 13% of Streptococcus pneumonia were resistant to penicillin and 36.3% were resistant to macrolides. Mortality was observed in eight patients. Conclusion: Invasive streptococcal infections may cause serious mortality and morbidity especially in patients with comorbid conditions. Early detection and appropriate antimicrobial therapy are most important parameters for the management of streptococcal infections.

Kaynakça

1. The Gram-positive Cocci Part II: Streptococci, Enterococci, and “Streptococcus-like” Bacteria. In: Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberg PC, Winn WC editor. Color Atlas and Texbook of Diagnostic Microbiology. 5thed. 1997:577- 649.

2. Oppegaard O, Mylvaganam H, Kittang BR. Betahaemolyticgroup A, C and G streptococcal infections in Western Norway: a 15 year retrospective survey. Clin Microbiol Infect 2015;21:171-7.

3. Davies HD, McGeer A, Schwartz B, et al. Invasive group A streptococcal infections in Ontario, Canada. Ontario Group A Streptococcal Study Group. New Engl J Med 1996;335:547-54.

4. Viglionese A, Nottebart VF, Bodman HA, Platt R. Recurrent group A streptococcal carriage in a health care worker associated with widely separated nosocomial outbreaks. New Engl J Med 1991;91:329-33.

5. Stamm WE, Feeley JC, Facklam RR. Wound infections due to group A Streptococcus traced to a vaginal carrier. J Infect Dis 1978;138:287-92.

6. Capoor MR, Nair D, Deb M, Batra K, Aggarwal P. Resistance to erythromycin and rising penicillin MIC in Streptococcus pyogenes in India. J Infect Dis 2006;6:334-6.

7. Macris MH, Hartman N, Murray B, et al. Studies of the continuing susceptibility of group A streptococcal strains to penicillin during eight decades. Pediatr Infect Dis J 1998;17:377-81

8. Lin FY, Azimi PH, Weisman LE, et al. Antibiotic susceptibility profiles for group B Streptococci isolated from neonates, 1995-1998. Clin Infect Dis 2000;31:76-9.

9. Ölçü M, Eşel D. Streptococcus agalactiae klinik izolatlarında antibiyotiklere duyarlılık. Sağlık Bilimleri Derg 2007;16:23-7.

10. Farley MM. Group B streptococcal disease in nonpregnant adults. Clin Infect Dis 2001;33:556-61.

11. Carroll KC, Monroe P, Cohen S, et al. Susceptibility of betahemolytic Streptococci to nine antimicrobial agents among four medical centers in Salt Lake City, Utah, USA. Diagn Microbiol Infect Dis 1997;27:123-8.

12. Ruoff KL. Streptococcus anginosus (“Streptococcus milleri”): the unrecognized pathogen. Clin Microbiol Rev 1988;1:102- 8.

13. Lyytikäinen O, Rautio M, Carlson P, et al. Nosocomial bloodstream infections due to viridans Streptococci in haematological and non-haematological patients: species distribution and antimicrobial resistance. J Antimicrob Chemother 2004;53:631-4.

14. Koşan E, Kocabeyoğlu Ö, Özperçin İ, Keskin K, Çavuşoğlu Ş, Birinci İ. Viridans Streptokoklarda çeşitli antibiyotiklere direnç. ANKEM Derg 1994;8:93.

15. Kılınç O, Ece T, Arman D, ve ark. Türk Toraks Derneği erişkinlerde hastanede gelişen pnömoni tanı ve tedavi uzlaşı raporu 2009:3-24.

16. Ball P, Baquero F, Cars O, et al. Antibiotic therapy of community respiratory tract infections nfstrategies for optimal outcomes and minimized resistance emergence. J Antimicrob Chemother 2002;49:31-40.

17. Robinson KA, Baughman W, Rothrock G, et al. Epidemiology of invasive Streptococcus pneumoniae infections in the United States, 1995-1998. JAMA 2001;285:1729-35.

18. Tunçkanat F, Özay A, Gür D, Akalın HE. Streptococcus penumoniae suşlarında penisilin direnci. Mikrobiyol Bült 1992;26:307-13.

19. Erdem H, Elaldi N, Öztoprak N, et al. Mortality indicators in pneumococcal meningitis: therapeutic implications. Int J Infect Dis 2014;19:13-9.

20. Amsden GW. Pneumococcal resistance in perspective erspecwell are we combating it ? Pediat Infect Dis J 2004;23(Suppl 2):125-8.

21. Appelbaum PC. Resistance among Streptococcus pneumoniae neimplications for drug selection, Clin Infect Dis 2002;34:1613-20.

22. Jetté LP, Delage G, Ringuette L, et al. Surveillance of invasive Streptococcus pneumoniae infection in the province of Quebec , Canada , from 1996 to 1998 : serotype distribution, antimicrobial susceptibility , and clinical characteristics. J Clin Microbiol 2001;39:733-7.

23. EARSS Management Team. EARSS Annual Report 2005. 2006 p. 35-43.

24. Balaban N, Mumcuoğlu İ, Hayırlıoğlu N, Karahan ZC, Sultan N, Bodur H. Streptococcus pneumoniae suşlarının tedavide sık kullanılan antibiyotiklere karşı duyarlılıkları. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 2007;37:147-51.

25. Sener B, Tunçkanat F, Ulusoy S, et al. A survey of antibiotic resistance in Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae in Turkey, 2004 2005. J Antimicrob Chemother 2007;60:587-93.

26. Zhang YJ, Chen YS, Wang ZW, et al. Serological and molecular capsular typing, antibiotic susceptibility and multilocus sequence typing of Streptococcus pneumoniae isolates from invasive and non-invasive infections. Chinese Med J 2013;126:2296-303.

Kaynak Göster

1218 718

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Deneysel Testis Torsiyonunda İrisin ve Visfatin'in Tanısal Değeri

Fatma SARAÇ, Selman YENİOCAK, Sevgi BÜYÜKBESE SARSU, Esma YÜCETAŞ, Vakur OLGAÇ, Mehmet TOPTAŞ, Macit KOLDAŞ

Çocukluk Çağında İdiyopatik Nefrotik Sendrom: İki Yüz Seksen Dokuz Hastanın Retrospektif Analizi

Kenan YILMAZ, Ruhan DÜŞÜNSEL, İsmail DURSUN, Sibel YEL, Zübeyde GÜNDÜZ, Hakan POYRAZOĞLU

Effect of Multivisceral Resection on Health Status and Survival of Patients with Locally Advanced Gastric Cancer

ZEKAİ SERHAN DERİCİ, Koray ATİLLA, SÜLEN SARIOĞLU, SEYMEN BORA

Hashimoto Tiroiditinde Vitamin D Seviyeleri ile Reseptör Aktivatör Nükleer Kappa-B Ligandı Arasındaki İlişki

Hakan YAVUZER, Selver IŞIK, MAHİR CENGİZ, İBRAHİM MURAT BOLAYIRLI, ALPER DÖVENTAŞ, Deniz Suna ERDİNÇLER

Primer Monosemptomatik Enürezis Nokturna Tanılı Çocuklarda Obezite Sıklığının ve Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi

Gamze UZAN SARIKAYA, Bağdagül AKSU YAVAŞ, Muhammed Mustafa UZAN, MURAT ELEVLİ

Sternoklaviküler Artritin Eşlik Ettiği Nörobruselloz: Olgu Sunumu

Hatice KÖSE, FATİH TEMOÇİN, Serap TEMOÇİN

Boğaz Dışı Klinik Örneklerden İzole Edilen Streptokok Suşları ve Oluşturdukları Enfeksiyonların Özellikleri

Fatma ÜNLÜ, Onur ÖZGENÇ, Alpay ARI, Seher Ayten COŞKUNER, Meltem AVCI

Acil Tromboembolektominin Bir Komplikasyonu Olarak Peroneal Psödoanevrizma ve Koil Embolizasyon ile Tedavisi

KEVSER TURAL, Tezcan BOZKURT, Aykut UYANIK, Ufuk TÜRKMEN, Zeynep Bilgi, İlknur BAHAR

Sigaranın Trombosit Sayısı, Ortalama Trombosit Hacmi ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkileri: Bir Olgu Kontrol Çalışması

RUHUŞEN KUTLU, Nur DEMİRBAŞ

Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome: Epidemiological Changes in the World and Turkey

Gönül ŞENGÖZ, Filiz PEHLİVANOĞLU