İmar planlama iş sürecinin tucbs kapsamında yapılandırılması

Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, kamu yönetiminde daha hızlı ve kaliteli hizmet verme olanaklarını arttırmakta; yeni kamu yönetimi anlayışı ile ortaya çıkan yönetişim ilkeleri çerçevesinde, kamu kurumlarında bilişim teknolojilerine dayalı iş süreçlerinin oluşturulması önem kazanmaktadır. İş süreçlerinin bilişim teknolojilerine dayalı olarak yeniden yapılandırılması ve standart süreçlerin oluşturulması; kurumsal işleyiş, yönetim ve karar verme süreçlerinde etkinliğin ve verimliliğin arttırılmasını sağlamakta, kurumdan kuruma değişen hizmet kalitesi önlenebilmektedir. Bu çalışmada, ülkemizde imar planlamasında yaşanan sorunlar ve planlama iş sürecinin yeniden yapılandırılması gerekliliği ortaya konularak, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) altyapısına dayalı imar planlama iş süreç modeli önerilmiştir.

(Configuration of development planning business process within the scope of tngıs)

The developments experienced in information technologies increase the means to providing faster and higher-quality services in public administration, and the constitution of business processes based on information technologies in public bodies gain importance within the frame of the governance principles emerging with the new understanding of public administration. Reconfiguration of business processes on the basis of information technologies and the establishment of standard processes enable the increase of effectiveness and efficiency in corporate functioning, management and decision-making processes, and service quality levels changing from an institution to another can be prevented. In this article, the problems experienced in Turkey in terms of development planning and the necessity of the reconfiguration of planning business process are set forth, and a development planning business model based on the Turkish National Geographical Information System (TNGIS) Infrastructure is suggested.

Kaynakça

AİGM, 2006. Yerbilimsel Verilerin Planlamaya Entegrasyonu, Ankara.

Aysolmaz, B., Coşkunçay, A., Demirörs, O. ve Yıldız, A., 2011. Kamuda İş Süreçleri Modelleme: Gereği ve Yararları, 5. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, 26-28

Eylül 2011, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.

Aytulun, S. K., 2006. Lojistik Yönetiminde Süreçlerin Stokastik Şebekeler Yardımıyla Analizi ve Endüstriyel bir Uygulama, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Aytulun, S. K. ve Ermiş, M., 2010. İş Süreçlerinin Modellenmesinde Gert Şebekelerinin Kullanımı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 4(3):19-31.

Banger, G., 2000. Ulusal Bilgi Sistemi, T.C. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı, Yönetim Bilişim Sistemi Merkezi, Ankara.

BHİKPK, 1999. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Politika ve Stratejisi Esasları Taslağı.

BİB, 2009. Kentleşme Şûrası-Afetlere Hazırlık ve Kentsel Risk Yönetimi Komisyonu Raporu, Ankara.

Cömert, Ç. ve Banger, G. 1995. Türkiye İçin Ulusal Konumsal Veri Altyapısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumu, 27–29 Kasım 1995, Ankara.

Cömert, Ç., 1996. Ulusal Konumsal Veri Altyapısı İçin Veri Değişim Standardının Belirlenmesi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

DPT, 2010. Kurumlar Arası e-Yazışma Çalışma Raporu, Ankara.

Dumas, M. ve ter Hofstede, A., 2001. UML Activity Diagrams as a Workflow Specification Language, Proceedings of the 4th International Conference UML 2001 (The Unified Modeling Language: Modelling Languages, Concepts, and Tools), 01-05.10.2001.

Elibol, H., 2005. Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletmelerin Organizasyon Yapıları Üzerinde Etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13:155-162.

Fidan, Y., 2001. İş Süreçlerinin Yeniden Değerlendirilmesi, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 23-24:157-169.

INSPIRE Drafting Team (Data Specifications), 2008. D2.3: Definition of Annex Themes and Scope, 18.03.2008.

Kalkan, A. ve Alparslan, A. M., 2009. Şeffaflık, İletişim ve Hesap Verebilirliğin Yerel Yönetim Başarılarına Etkileri, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 1(1):25-40.

Kılınç, 2006. İmar Planlama, Mevzuat, Belediyeler ve İller Bankası İlişkisi, İller Bankası Gn. Md. İmar Planlama Dairesi Başkanlığı, Ankara.

Özdemir, F., 2011, İletişim Teknolojileri ve Toplum, Ders Notları, Ankara Üniversitesi. http://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/vi ew.php?id=249, 21.08.2012.

Sarbanoğlu, H., Bank, E. ve Çobanoğlu, S., 1992. Çok Ürüne Yönelik Coğrafi Veri Tabanlarında Detay ve Öznitelik Sınıflandırma, Harita Dergisi, 109:70-93.

Sayıştay Başkanlığı, 2006. E-Devlete Geçişte Kamu Kurumları İnternet Siteleri, Sayıştay Dergisi, 62:143-147.

Şahinaslan, E., Kantürk, A. ve Şahinaslan, Ö., Bilgi Teknolojileri Süreçlerinin Standartlara Dayalı Modellenmesi, Akademik Bilişim 2010 Konferansı, 10-12 Şubat 2010, Muğla Üniversitesi, Muğla.

Tazegül, İ., 2010. Kent Ölçekli Planlama ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Adalet Dergisi, 36:122-123.

TBD, 2005. Etkin Kamu Yönetiminde ve İşleyişinde Bilişimin Rolü ve Öncelikler.

TÜRKSAT, 2010. T.C. Başbakanlık DPT Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı (2006-2010) Kamu Yönetiminde Modernizasyon 75 Numaralı Eylem “Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu” Fizibilite Etüdü Raporu.

Vakola, M. ve Rezgui, Y., 2000. Critique of Existing Business Process Re-engineering Methodologies: The Development and Implementation of a New Methodology, Business Process Management Journal, 6(3):238-250.

Yılmaz, A., 2007. AB’ye Uyum Sürecinde Türk Kamu Yönetiminin Dönüşümü Üzerine Notlar, DPÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,17:215-240.

URL 1: http://inspire.jrc.ec.europa.eu/events/ conferences/inspire_2011/abstracts/194.doc, 04.04.2012.

URL 2: http://www.ii.metu.edu.tr/~sm511/course_mat erial/lectures/Lecture04- ProcessModeling_V5.1.pdf, 02.05.2012.

URL 3: https://www.bayindirlik.gov.tr/gm/dosyalar/bel geler/belge321/sayisal_planlar.pdf, 07.05.2012.

URL 4: http://msdn.microsoft.com/trtr/ library/dd409465(v=vs.100).aspx, 20.04.2013.

Kaynak Göster