İnternet tabanlı coğrafi bilgi sistemleri ile kartografik üretimin kontrol ve yönetimi

Bilgi paylaşımının bir ihtiyaç olarak ön plana çıktığı günümüzde, internet bu imkanı sağlamakla kalmamış gelişen teknoloji ile birlikte bu paylaşımı daha kolay hale getirmiştir. Artık internet ortamını kullanarak paylaşılmış (internette sunulmuş) olan bilgilere daha kolay, ucuz ve kısa sürede ulaşılmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) grafik ve grafik olmayan verileri, ve bu veriler arasındaki mantıksal ve topolojik ilişkileri bütünleşik olarak işleyebilme ve böylece konuma dayalı analizleri gerçekleştirme olanağına sahip bir teknolojidir. CBS bu işlevleri yerine getirebilmek için veri, yazılım, donanım, personel ve yöntemler bileşenini kullanır. İnternette (web) coğrafi verileri sunmak için değişik yöntem ve teknikler vardır. Coğrafi veriyi oluşturan konum verisi (harita), öznitelik verisi ve metaverinin internetteki sunum teknikleri istemci/sunucu (client/server) ilişkisindeki farklar ile birbirinden ayrılırlar. İnternet ortamındaki konum verisini statik ve dinamik haritalar, oluşturur. Öznitelik ile metaveriyi ise statik ve dinamik haritalar ve bunlara ait coğrafi detaylar oluşturur. Uygulamada; kartografik üretimin internet tabanlı coğrafi bilgi sistemleri ile etkin bir şekilde güncel olarak kontrol ve yönetimi için sistem tasarımı yapılmıştır.

Controlling and managing cartographic production through internet based geographical information systems

As sharing of information arises as a need nowadays, internet has not only enabled sharing information, but also facilitated sharing along with developing technology. Today, shared information (served on the internet) can be accessed at more easily, faster and at a less cost. Geographic Information Systems (GIS) is a technology having the capability of processing graphic and non-graphic data, logical and topological integrated relationships between these types, thus implementing spatial analyses. GIS employs data, software, hardware, personnel and method components to do these functions. Various methods and techniques are available to present geographic data on the internet (web). The methods of serving spatial data forming geographic data, attribute data and metadata differ depending on the relationships between client and server. Static and dynamic maps comprise the spatial data on the internet. Attribute and meta-data consist of static and dynamic maps as well as geographic features belonging to them. In this study, a system design for an efficient, state-of-art control and administration of cartographic production along with geographic information systems is made.

Kaynakça

/1/ Bağcı, H.: Ölçeklenebilir Vektör Grafikleri ile İnternet Tabanlı Kartografik Uygulamalar, YTU Yüksek Lisans Bitirme Tezi, İstanbul, 2004.

/2/ Bayazıt, N.: Harita Bilgi Sistemi, YTU Yüksek Lisans Bitirme Tezi, İstanbul, 2002.

/3/ Erbaş, M.,Taştan, H.: Sayısal Haritaların İnternet Ortamında Sunumu ve Kullanımı, Harita Dergisi, Sayı 129.,2003.

/ 4/ Kantar, F.: İnternet Tabanlı Coğrafî Bilgi sistemleri, YTU Yüksek Lisans Bitirme Tezi, İstanbul, 2003.

/5/ Peng, Z.,Tsou, M. : Internet GIS, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.,2003.

/6/ Plewe, B. : GIS Online Information Retrieval, Mapping and the Internet, Onword Press., 1997.

/7/ Rinner, C. : Internet Mapping, Online GIS end Their Application in Collaborative Decision-Making., 1997.

/8/ Taştan, H. : Sayısal Haritacılık ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kursu Ders Notları, Harita Genel Komutanlığı, Ankara, 2000.

/9/ Uluğtekin, N.,Bildirici, İ.Ö.: Web Kartografya, Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisliği Öğretiminde 30. Yıl Sempozyumu, Konya, 2002.

/10/: http://gislounge.com/ll/webgis.shtml, Mayıs, 2005

/11/: http://kartoweb.itc.nl/webcartography/webbook, Mayıs, 2005

/12/: http://www.vdstech.com/aspmap.htm, Mayıs, 2005

/13/: http://odur.let.rug.nl/&7Ewelling/maps/amfoort.gif, Mayıs, 2005

/14/: http://atlas.utah.gov/landown/viewer.htm, Mayıs, 2005

/15/: http://weerkamer.nl/weer/radar, Mayıs, 2005

/16/: http://maps.islem.com.tr/asp/aractakip, Mayıs, 2005

/17/: http://dubai.aegrl.com/glink4/default.asp, Mayıs, 2005

Kaynak Göster