Sözel Gülmecede Sözcük Oyunları, Sözbilimsel Biçimler ve Söz Sanatlarının Yeri.Yöntem, Çözümleme ve .. Bir Ornek.Ferhan Şensoy'un Dil Kullanımından Gözlemler

Sözbilimsel biçimler ve söz sanatlan yazınsal metinlerde belirli amaçlarla kullanılmasına karşın gülmecede de kullanılmaktadır.Bu çalışmada Ferhan Şensoy'un dil kullanımı, sözcük oyunlan, sözbilimsel biçimler ve söz sanatlan açısından incelenmiştir. Örnekler Şensoy'un İngilizce Bilmeden Hepinizi i Love You ve Oteller Kitabı'ndan derlenmiştir. Ortaya çıkan sonuç ise sözcük oyunlan, sözbilimsel biçimler ve söz sanatlan kullanılarak gülmece amacıyla yaratılan dil kullanımlannın başanya ulaştığı, bunun da gülmecede yazınsal anlamda evrensel dil kullanımı olduğu şeklinde bir varsayımın ortaya çıkanlabileceğidir.

Although rhetoricalfonns and figures of speech are used in literaturefor specific purposes,they can also be usedin humour.In this study,the language use of Ferhan Şensoy is examined in tenns of verbal plays, rhetorical fonns and figures of speech. The examples are obtained from Şensoy's books İngilizce Bilmeden Hepinizi i Love You and Oteller Kitabı. The result is that the use of language with a humourouspurpose by using verbal plays, rhetoricalfonns andfigures of speech reaches at success and it may reveal that there is a globallanguage use in humourin tenns of literature.

Kaynakça

-

Kaynak Göster

APA Karahan, F . (1999). Sözel Gülmecede Sözcük Oyunları, Sözbilimsel Biçimler ve Söz Sanatlarının Yeri.Yöntem, Çözümleme ve .. Bir Ornek.Ferhan Şensoy'un Dil Kullanımından Gözlemler . Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 190-205 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/huefd/issue/41186/498012