Metinsel İçerikli Anlatım Dilinde Kimlik ve Giydirilmiş Kimlik Temsili

Dinamik bir kimlik kavramı ile yaşadığımız küresel çağda, çoklu aidiyetlerin anlaşılabilmesi için zamanla değişip yeniden yapılanabilir bir gösterge olarak kimliğe bakılmalıdır. Çünkü sınırları muğlaklaşan dünyada birey, çoklu kimlikte varlık alanı oluşturabilir. Güncel sanatçılar disiplinlerarası söylemin olanakları içerisinde kimlik ve giydirilmiş kimlik kalıplarını da tartışmaktadır. 1980’lerden günümüze kimlik temsilleri başta görsel sanatlar olmak üzere çeşitli disiplinlerde, önceki dönemlerden farklı biçimlerde yorumlanmıştır. Metinsel içerikli anlatım dili, kimlik meselesini belirli toplumsal dinamiklerle okuma ve ifade etme pratiğinin yerine yeni bir öneri niteliği taşımaktadır.Bu makalede genel çerçevede kimlik ve kimlik temsillerinin, güncel sanatta hareket alanı incelenmekte, yazıyı bir araç olarak kullanan sanatsal pratiklerin kimlik oluşumlarını nasıl ele aldığı değerlendirilmektedir. Araştırma, kimlik ve kimlik temsillerinin kuramsal boyutuna genel bir bakış sunduktan sonra yazının kullanıldığı bir pratikten hareketle kimlik temsillerini günümüz sanatından örnek sanatçı işleri üzerinden incelemek ve değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan görsel analizler, eser okumaları ve literatür taraması yoluyla, dilin temsili olan yazıyı bir yöntem olarak seçen sanatçıların çalışmaları, güncel sanat içerisinde konumlandırılmıştır.

Identity and Dressed Identity Representation in Textual Content Narrative

In the global age in which we live with a dynamic identity concept, identity should be viewed as an indicator that can change and be reconstructed over time to understand multiple attachments. The reason for this transformation is that the individual can create a domain of existence with multiple identities in such a world whose boundaries are getting blurred. Contemporary artists discuss identity and dressed identity patterns within the possibilities of interdisciplinary discourse, as well. As of 1980, identity representations have been interpreted differently from previous periods in various disciplines, primarily in visual arts. The textual content narrative language has the nature of being a new proposal instead of the practice of reading and expressing the identity issue with certain social dynamics.This article analyzes the action area of identity and identity representations in contemporary art and evaluates how artistic practices in which writing is used as a tool to address identity formation. After presenting an overview of the theoretical dimension of the identity and identity representations, the research was carried out to analyze and evaluate identity representations through the works of artists from contemporary art. Through visual analyses, work interpretations, and literature review, the works of artists who choose writing as a method representing the language are positioned in contemporary art.

Kaynakça

Akay, A. (2000). Michel Foucault'da iktidar ve direnme odakları. Bağlam Yayınları.

Altındere, H. (1997). Tabularla dans, 6 kimlik, değiştirilebilir boyut [Fotoğraf]. https://mehmetayaz.blogspot. com/2010/02/40-yl-once-surgucu-de-nufus-mudurlugu.html

Artun, A. (2013). Çağdaş sanat ve kültüralizm, kimlik ve estetik. (T. Birkan, N. Örge ve E. Gen, Çev.). İletişim Yayınları.

Çabuklu, Y. (2004). Postmodern toplumda kriz ve siyaset. Kanat Kitap.

Çalıkoğlu, L. (2005). Çağdaş sanat konuşmaları. Yapı Kredi Yayınları.

Deleuze, G., & Guattari, F. (1991). Kapitalizm ve şizofreni I-II. (A. Akay, Çev.). Bağlam Yayınları.

Emin, T. (1997). Fantastic to feel beautiful again, neon [Fotoğraf]. SFMOMA. https://www.sfmoma.org/artwork/ 99.489/

Emin, T. (2004). Hate and power can be a terrible thing [Afiş]. TATE. https://www.tate.org.uk/ art/artworks/emin-hate-and-power-can-be-a-terrible-thing-t11891

Foster, H. (2011). Sanat siyaset, kültürel direniş. İletişim Yayınları.

Furuhashi, T. (1996). Lovers [Fotoğraf]. Textures. http://www.textures-platform.com/?p=3355

Fury, G. (1989). Öpüşmek öldürmez: Açgözlülük ve kayıtsızlık öldürür [Afiş]. The Atlantic. https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/01/how-aids-was-branded-looking-back-at-act-up-design/251267/

Gleason, P. (2006). Identifying identity. B. Ashcroft, G. Griffiths ve H. Tiffin (Der.), The post-colonial studies reader (2. Edition) içinde. Routledge.

Heartney, E. (2008). Akbank kültür ve sanat dizisi: Sanat ve bugün. (O. Akınhay, Çev.). Agora Kitaplığı.

Hicks, A. (2015). Küresel sanat pusulası: 21.yüzyıl sanatında yeni yönelimler. Yapı Kredi Yayınları.

Karamustafa, G. (1991). Kuryeler [Fotoğraf]. Saltonline. https://saltonline.org/tr/664/atolye-ipucu-gulsun-karamustafa

Karamustafa, G. (1993). Okul defteri. Salt Araştırma. https://archives.saltresearch.org/handle/ 123456789/189675

Karamustafa, G. (2001). Trellis of my mind: Works, 1998-2000. Mataş Yayınları.

Kavrayan, Ç. (2019). Çağdaş sanat ve kimlik: Grayson Perry eserleri üzerinden bir inceleme. İnsan & İnsan Dergisi, 6(19), 63-77. https://doi.org/10.29224/insanveinsan.407617

Marshall, G. (2000). Sosyoloji sözlüğü. Bilim Sanat Yayınları.

Mathews, G. (2004). Global culture/individual identity: Searching for home in cultural supermarket. Routledge.

Newman, B. M., & Newman, P. R. (1978). The concept of identity: Research and theory. Adolescence, 13(49), 157-166. https://europepmc.org/article/med/352102

Ong, W. J. (2013). Sözlü ve yazılı kültür. Metis Yayınları.

Oral. S. (2015, 24 Mart). Çıkış var mı yahut sahi, nasıl bir şey barış?. T 24 Bağımsız İnternet Gazetesi. https://t24.com.tr/k24/yazi/senerozmen.398

Perry, G. (2014). Comfort blanket [Fotoğraf]. Art Basel. https://www.artbasel.com/catalog/artwork/18906/ Grayson-Perry-Comfort-Blanket

Perry, G. (2019). Vote Tory [Seramik]. Evening Standard. https://www.standard.co.uk/go/london/arts/grayson-perry-review-victoria-miro-a4244771.html

Rush, M. (2005). New media in art. Thames &Hudson World of Art.

Sarup, M. (1995). Post-yapısalcılık ve postmodernizm. (B. Güçlü, Çev.). Ark Yayınları.

Serter, N. (1996). Giydirilmiş insan kimliği. Der Yayınları.

Şimşek, S. (2002). Günümüzün kimlik sorunu ve bu sorunun yaşandığı temel çatışma eksenleri. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 3(3). 29-39. https://dergipark.org.tr/tr/download/ article-file/214786

Tezkan, M. (2018, 21 Nisan). Kara kum. Galerist. http://www.galerist.com.tr/tr/nilyalter-secili-eserler

Weedon, C. (2004). Culture and identity: Narratives of difference and belonging. Berkshire.

Weeks, J. (1998). Farklılığın değeri kimlik: Topluluk-kültür-fark. (İ. Sağlamer, Çev.). Sarmal Yayınları.

Yalter, N. (1975). Başsız kadın veya göbek dansı [Video]. Artful Living. https://www.artfulliving.com.tr/sanat/nil-yalter-ve-gorunmeyenler-i-9151

Yalter, N. (2016). Şu gurbetlik zor zanaat zor [Fotoğraf]. Demokrat Haber. https://www.demokrathaber.org/deniz-gezmis-nil-yalter-ve-gocmen-hayatlar-makale.10383.html

Kaynak Göster

APA Sayan, Ş . (2021). Metinsel İçerikli Anlatım Dilinde Kimlik ve Giydirilmiş Kimlik Temsili . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 27 (46) , 1-12 . DOI: 10.32547/ataunigsed.816441