J. E. MİLLAİS, A. HUGHES, J.W. WATERHOUSE TABLOLARINDA GEÇEN OPHELİA KOSTÜMLERİ ÜZERİNDEN DÖNEMİN MODA STİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Başkarakter Hamlet’ in amcası Claudius’un Hamlet’ in babasını öldürmesi ve annesi Getrude ile evlenmesiyle başlayan Hamlet trajedisi, William Shakespeare’ in tanınmış oyunlarından biridir. Oyunda geçen ve belki de en önemli karakterlerden biri olan “Ophelia”, birçok ressam tarafından çeşitli dönemlerde resmedilmiştir. En erken dönemde resmedilen Ophelia tablosu John Bell (1775-76)’e aittir. Bell’den sonra Millais, Piloty, Hughes, Dicksee, Waterhause gibi ressamlarda oyunun kadın karakteri Ophelia’yı tablolarında çalışmıştır. Ancak Ophelia figürünün belki de en popüler olduğu dönem Victoria dönemine denk gelir. Bu çalışma kapsamında John Everett Millais (1852), Arthur Hughes (1865) ve John William Waterhouse (1894) tablolarında resmedilen “Ophelia” figürünün giysi unsurları ile bu giysilerin dönemsel tasarım özellikleri araştırılarak metin kaynaklı resimler üzerinden tiyatro ve moda etkileşimi irdelenmeye çalışılmıştır. Millais, Hughes ve Waterhause’un “Ophelia” tabloları üzerinden tiyatro ve moda etkileşiminin araştırılmasının hedeflendiği bu çalışma ile tarihsel süreç içerisinde Victorian stilinin nasıl bir değişim gösterdiği, oyun ile kostüm arasındaki bağın nasıl güçlendirildiği ve giysinin anlamına yönelik olgunun seyircide/okuyucuda bıraktığı izleğin nasıl bir öneme sahip olduğu ortaya koyulmuştur.

The Interaction of Theater and Fashion on "Ophelia" Paintings by J. E. Millais, A. Hughes, J. W. Waterhause

Hamlet’s tragedy, which began with Claudius’s, Hamlet’s uncle, killing Hamlet’s father and marrying with his mother Getrude, is one of the most well-known plays of William Shakespeare. "Ophelia", one of the most important characters in the play, was portrayed at various times by many painters. The earliest pictured Ophelia chart belongs to John Bell (1775-76). After Bell, many painters such as Millais, Piloty, Hughes, Dicksee, Waterhouse worked female character Ophelia in the paintings. However, perhaps the most popular Ophelia compositions appeared during the Victorian period. This study focuses on the texts and fashion versions of the "Ophelia" figure depicted in the illustrations of John Everett Millais (1852), Arthur Hughes (1865) and John William Waterhouse (1894). This study aims to investigate the theater and fashion interaction through Millais, Hughes and Waterhouse's "Ophelia" paintings, and show how the Victorian style has changed in the historical process, how the connection between play and costume has been strengthened and the importance of the costumes’ meaning on the audience/reader. 

Kaynakça

Arthur, E.F. “Glasgow School of Art Embroideries, 1894-1920”,The Journal of the Decorative Arts Society, Issue.4/ 8. 1980.

Ayaydın, Abdullah. Empresyonizm (İzlenimcilik) Akımının Güncel Bakış Açısıyla Bazı Yönlerden İncelenmesi, DOİ: 10,7816/sed-03-02-05sed,2015, cilt 3, Volume 3, Issue 2, 2015.

Barthes, Roland.“Tiyatro Giysisi Hastalıkları”, Devlet Tiyatroları Sanat Haberleri Bülteni. (Ankara: D.T. Başdramaturgluk), Sayı: 25, 1985.

Bozkurt, Bülent. “William Shakespeare Hamlet, Remzi Kitabevi”, 13. Basım, İstanbul, 2010.

Gombrich, E.H. “Sanatın Öyküsü”, Bedrettin Cömert (çeviren), 3. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1986.

Nutku, Özdemir. “Dünya Tiyatrosu Tarihi I”, Mitos Boyut Yayınları, Tiyatro / Kültür Dizisi 39, TEM Yapım Yayıncılık, İstanbul, 2001.

Özlek, Sinem. “Oyun İçinde Oyun " Kullanımı Merkezinde Shakespeare'in "Hamlet", Beckett'in "Godot'yu Beklerken" ve Stoppard'ın "Rosencrantz Ve Guıldenstern Öldüler Metinleri”, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölüm Dergisi, s. 87-108, 2003.

Parker, Sarah. Fashion and Dress Culture,Literature Compass, Issue.11/ 8, 2014.

Spencer, T.J.B. “Hamlet”, 10. Basım, Bülent Bozkurt (çeviren), Remzi Kitabevi A.Ş. Basım tesisleri (orijinal basım:1980), 2007.

Şahin, Yüksel. Geleneksel Türk Giyim Kültürü ve 20. Yüzyıl Modasının Kesişme Noktası: Geometrik Kesim, SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi Mayıs/Haziran’16 Cilt:9 Sayı:17 ISSN 1308-2698, 2016.

Toker, Selcan. William Shakespeare’in Hamlet Eserindeki Ophelia Karakterinin Sanislavski Sistemine Göre incelenmesi, Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013.

Wilson, Edwin. “Stage Costumes”. The Theatre Experience, U.S.A. McGraw-Hill Book, 35, 1976.

Yaşdağ, Meltem.19. Yüzyılın Sıra Dışı Sanat Hareketi: Pre-Raphaelite Kardeşliği ve Sembolizmi, STD, XVI / 1, April 2017, 171 – 185, 2017.

Resim 1.//www.english.emory.edu/classes/Shakespeare_Illustrated/Bell.Ophelia.html(Erişim: 17.03.18, 10.00).

Resim 2.https://tr.pinterest.com/pin/141863456986569913/ (Erişim: 01.01.18,2018.00).

Resim 3. https://tr.pinterest.com/pin/406379566354466225/ (Erişim: 15.05.2018, 22.00).

Resim 4. https://tr.pinterest.com/pin/195836283776430698/ (Erişim: 15.05.2018, 20.20).

Resim 5. http://www.rossettiarchive.org/docs/op41.rap.html (Erişim: 21.09.2017, 21.40).

Resim 6. https://tr.pinterest.com/pin/249246160601393824/ (Erişim: 01.10.2017, 10.14).

Resim 7. http://www.jwwaterhouse.com/view.cfm?recordid= 23.(Erişim: 13.10.2017, 14.14).

Kaynak Göster

APA Sari, S . (2018). J. E. MİLLAİS, A. HUGHES, J.W. WATERHOUSE TABLOLARINDA GEÇEN OPHELİA KOSTÜMLERİ ÜZERİNDEN DÖNEMİN MODA STİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (41) , 183-193 . DOI: 10.32547/ataunigsed.463979