Gitarda Sol Elde Parmak Numarası Kullanımı Hakkında Müzik Öğretmeni Adaylarının Görüşleri

Bu araştırma, gitar eğitiminde sol elde parmak numarası kullanımında bireysel çalgısı gitar olan müzik öğretmeni adaylarının farkındalıklarını keşfetmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırma, fenomenolojik nitel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanan veriler, kodlanarak temalar oluşturulmuş ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, müzik öğretmeni adayları gitarda sol elde parmak numarası kullanımında farkındalık sergilemekte ve çeşitli duyuşsal özellikler taşıyarak olguyla etkileşim içindedirler. Müzik öğretmeni adaylarının sergiledikleri duyuşsal özelliklerinde ise parmak numarası yazma konusunda kendilerini yetersiz görme eğilimleri öncelikle öne çıkmaktadır. Bunların yanında öğretmen adaylarının parmak numarası yazılmış notalarla çalışırken rahat oldukları, mutlu hissettikleri, zorluklara karşı direnme için bir amaç kaynağı olarak konuyu dikkate aldıkları, zorlandıkları bir mücadele alanı olarak görüp fayda sağladıkları ve kendilerini başarılı hissettikleri belirlenmiştir. Bu olumlu duygulara karşıt olarak ise, parmak numarası yazılmış notaları çalmaktan kaçınma, zorlanma, bu tür notalarla çalışırken parmak numarasına karşı umursamaz olma, kaygı hissetme ve zorlandıklarında başarısızlık duygusu içinde olma gibi duygulara ait ifadeler ortaya çıkmıştır.

The Opinions of Music Teacher Candidates about The Use of Finger Numbers on The Left Hand in Guitar Playing

This study aims to explore the awareness of music teacher candidates, whose individual instrument is the guitar, in the use of finger numbers on the left hand in guitar training. For this purpose, the research was designed as a phenomenological qualitative study. The data collected with the semi-structured interview technique were coded and themes were formed and the obtained findings were interpreted.According to the results of the study, prospective music teachers exhibit awareness of the use of finger numbers on the left hand in guitar playing and interact with the phenomenon by carrying various effective characteristics. Also, in the effective characteristics of the music teacher candidates, it can be said that there is a tendency to see themselves as insufficient in writing finger numbers. Besides, it was determined that the teacher candidates were comfortable and felt happy and successful while playing the notes written with their finger numbers, considered the subject as a source of purpose to resist difficulties, benefited from it as a struggling area. In contrast to these positive emotions, expressions of emotions such as avoiding playing the notes with finger numbers, having difficulty, being careless towards the finger number while playing such notes, feeling anxiety, and feeling of failure when they were forced, emerged.

Kaynakça

Akçay, Ş. Ö. (2015). Gitar eğitiminde yazarak çalışma yönteminin parmak ve konum numaralarına uygun seslendirmeye etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 91-102. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/712081

Alyörük, G. (2016). Türkiye’de gitar alanında yapılan lisansüstü tezler: Bir bibliyografya çalışması. Balıkesir University Journal of Social Sciences Institute, 19(35), 55-79. https://doi.org/10.31795/baunsobed. 645333

Arastaman, G., Fidan, İ. Ö., & Fidan, T. (2018). Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik: Kuramsal bir inceleme. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 37-75. https://dergipark.org.tr/tr/ download/article-file/586937

Aydoğan, M., & Demirbatır, R. E. (2020). Gitar öğrencilerinin lisans öncesi gitar eğitimleri ile lisans gitar eğitimlerinin karşılaştırılarak incelenmesi. Art-e Sanat Dergisi, 13(25), 276-300. https://doi.org/10.21602/ sduarte.696918

Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-14. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/318527

Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/753041

Berg, B. L., & Lune, H. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. H. Aydın (Ed. ve Çev.). Eğitim Yayınevi.

Bingöl, F. (2013). Klasik gitar eğitiminde parmak hazırlamalı seslendirme yöntemi. EKEV Akademi Dergisi, 17(56), 409-418. http://www.ekevakademi.org/Makaleler/340932696_23%20Fatih%20BINGOL.pdf

Burns, A. M., & Wanderley, M. M. (2006). Visual methods for the retrieval of guitarist fingering. Proceedings of The 2006 International Conference on New Interfaces for Musical Expression (s. 196-199) içinde. Paris, Fransa. https://dl.acm.org/doi/pdf/10.5555/1142215.1142263

Can, Ü. K., & Günenç, B. C. (2019). Türkiye’de gitar alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. A. Dönger ve H. Yıldız (Eds.), Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar-2019/2 (s. 132-170) içinde. Karadağ: IVPE Yayınevi.

Cangökçe, H. (2016). Klasik gitarda sol el teknikleri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 149-157. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/321280

Fjellman Wiklund, A., & Chesky, K. (2006). Musculoskeletal and general health problems of acoustic guitar, electric guitar, electric bass, and banjo players. Medical Problems of Performing Artists, 21(4), 169-176. https://www.researchgate.net/profile/Anncristine-Fjellman-Wiklund/publication/288360188_Musculoskeleta l_and_general_health_problems_of_acoustic_guitar_electric_guitar_electric_bass_and_banjo_players/

Gilardino, A. (1975a). Sua cosa op. 52 for guitar. J. W. Duarte (Ed.). Berben.

Gilardino, A. (1975b). Saeta op. 53 for guitar. D. Apivor (Ed.). Berben.

Glesne, C. (2015). Nitel araştırmaya giriş. A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu (Ed. ve Çev.). Anı Yayıncılık.

Grozman, V., & Norman, C. (2013). An algorithm for optimal guitar fingering (Rapor No.668903). KTH Royal Institue of Technology, Stockholm. http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:668903/FULLTEXT01.pdf

Gubrium, J. F., & Holstein, J. A. (2003). From the individual interview to the interview society. J. F. Gubrium ve J. A. Holstein (Ed.), Handbook of interview research: Context and method (s. 3-32) içinde. Sage.

Heijink, H., & Meulenbroek, R. G. J. (2002). On the complexity of classical guitar playing: Functional adaptations to task constraints. Journal of Motor Behavior, 34(4), 339-351. https://doi.org/10.1080/00222890209601952

Karabenick, S. A., & Berger, J. L. (2013). Help seeking as a self-regulated learning strategy. H. Bembenutty, T. Cleary, & A. Kitsantas (Ed.), Applications of self-regulated learning across diverse disciplines: A tribute to Barry J. Zimmerman (s. 237-262) içinde. Charlotte, NC: Information Age Publishing

McPherson, G. E., & McCormick, J. (2006). Self-efficacy and music performance. Psychology of Music, 34(3), 325-339. https://doi.org/10.1177/0305735606064841

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. S. Turan (Ed. ve Çev.). Nobel Yayıncılık.

Otacıoğlu, S. (2017). Profesyonel müzik eğitimi alan öğrencilerinin benlik saygı düzeylerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 187-196. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/475773

Öztutgan, Z, & Teci̇mer, B. (2020). Ziya Aydıntan’ın gitar metodu-I isimli çalışmasının analizi. Eurasian Journal of Music and Dance, 17, 414-423. https://doi.org/10.31722/ejmd.845890

Öztutgan, Z. (2016). Türkiye’de gitar alanında yapılan lisansüstü tezlerin analizi ve değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 684-708. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/253588

Öztutgan, Z., & Öztutgan, K. (2018). Klasik gitar eğitiminde parmaklandırma (fingering) yaklaşımları. SDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi, 11(21), 115-133. https://doi.org/10.21602/sduarte.401222

Radicioni, D., & Lombardo, V. (2005). Guitar fingering for music performance. Proceedings of the International Computer Music Conference (s. 1-4) içinde. Barcelona, Spain. https://quod.lib.umich.edu/i/icmc/bbp2372. 2005.166/1

Radicioni, D., Anselma, L., & Lombardo, V. (2004). A segmentation-based prototype to compute string instruments fingering. R. Parncutt, A. Kessler & F. Zimmer (Ed.), Proceedings of the Conference on Interdisciplinary Musicology (s. 1-8) içinde. Graz, Austria. https://www.researchgate.net/publication/ 228803575A_segmentation-based_prototype_to_compute_string_instruments_fingering

Sandelowski, M. (2001). Real qualitative researchers do not count: The use of numbers in qualitative research. Research in Nursing & Health, 24(3), 230-240. https://doi.org/10.1002/nur.1025

Uludağ, A. K. (2016). Yedinci pozisyona dayalı alternatif gitar öğretim modelinin okul çalgıları (gitar) eğitimi dersinde kullanılabilirliği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2), 393-408. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/265514

Varış, Y. A., Akbulut, F., & Altıncı, Ç. (2016). Gitarda geçişli parmak yapılandırmasının öğrencilerin çalma becerilerine etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(15), 135-145. http://www.jret.org/FileUpload/ ks281142/File/15a.yakup_alper_varis.pdf

Kaynak Göster

APA Canbulut, M , Okay, H . (2021). Gitarda Sol Elde Parmak Numarası Kullanımı Hakkında Müzik Öğretmeni Adaylarının Görüşleri . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 27 (46) , 153-167 . DOI: 10.32547/ataunigsed.866634