Fenerbahçe Yandex ana sponsorluğunun taraftar davranışlarına etkisi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları örneği

Markanın hedef kitleleri arasında karşılıklı iletişimi kurup, markaya yönelik farkındalığı arttıran, güveni, sempatiyi ve olumlu imajı oluşturan halkla ilişkilerin, en fazla kullanılan uygulamalarının başında sponsorluk gelmektedir. Sponsorluk içinde en çok kullanılan alanlardan biri de spor sponsorluğudur.Bu araştırma; spor sponsorluğu kapsamında değerlendirilen futbol takımları ana sponsorluğunun taraftar davranışları üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla gerçekleşmiştir.Araştırmanın verileri odak grup görüşmesi tekniği kullanılarak toplanmıştır. Amaç doğrultusunda hazırlanan odak grup görüşmesi soruları, “Fenerbahçe Yandex Ana Sponsorluğu” hakkında bilgisi olan ve sponsorluk dersini almış gönüllü İletişim Fakültesi öğrencilerinden on Fenerbahçe ve beş Beşiktaş ve beş Galatasaray taraftarı olmak üzere yirmi kişi ile yapılmıştır. Görüşmeler Fenerbahçe taraftarı ve Beşiktaş, Galatasaray taraftarı olmak üzere iki gruba ayrılmıştır ve her iki grup ile farklı zamanlarda yaklaşık birer saatlik odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler esnasında ses kaydı alınmış olup, ses kaydı deşifre edilerek Microsoft Office Word programına aktarılmıştır. Veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir.Anahtar Kelimler: Fenerbahçe, futbol, ana sponsorluk, tüketici, taraftar

Effects of the fans behavior in the official sponsorship of Yandex to Fenerbahçe: the examples of fans of Fenerbahçe, Galatasaray and Beşiktaş

By providing a correspondent communication between target markets, sponsorship is the most used practice, which enables confidence, makes a positive relationship between two sides and also raises awareness. İn terms of sponsorship, sport sponsoring is the most used one.              This research was done in order to define the effects of the official sponsors for the football teams on the fans of these team regarding the sport sponsorship.              The outcomes of the research was provided by applying the focused group conversation. The focused group conversation questions which were prepared according to the aim, were asked to those who are the students  in the faculty of communication having knowledge about "Yandex Fenerbahçe Official Sponsoring" and having taken the sponsorship lessons beforehand, are twenty people five of whom are fan of Galatasaray,the other five are fan of Beşiktaş and the rest is fan of Fenerbahçe.            The interviews were divided into two groups as fans of Fenerbahçe and fans of Galatasaray and Beşiktaş and with these two groups, focused group conversations were made as one hour and at different times. While meeting, a voice recorder was used and then these Records were transcripted into Microsoft Office Word by deshipering. The data was analyzed with descriptive analysis format. Key Words: Fenerbahçe, football, official sponsoring, consumer, fans

Kaynakça

AKYÜREK, Rüveyde (1998). Sponsorluk Planlaması. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları.

ALAY, Sema (2004). Spor Sponsorluğuna Tüketicinin Verdiği Reaksiyonu Belirleyen Etmenler Ve Spor Sponsorluğunun Tüketicilere Olan Etkisi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara.

ALEXANDER, Nicholas (2009). “Defining Brand Values Through Sponsorship”. International Journal of Retail and Distribution Management, 37(4), p.346-357.

BENNET, Roger (1999). “Sport Sponsorship, Spectator Recall and False Consensus. European Journal of Marketing”, 33(3/4), p. 291-313.

BISCAIA, Rui ; CORREIA, Abel; ROSADO, Antonio Fernando; Ross, Stephen ve MAROCO, Joao (2013). “Sport Sponsorship: The Relationship Between Team Loyalty, Sponsorship Awareness,Attitude Toward the Sponsor, and Purchase Intentions”. Journal of Sport Management, 27, p. 288-302.

BISCAIA, Rui; CORREIA, Abel; ROSS, Stephen ve ROSADO, Antonio (2014). “Sponsorship effectiveness in professional sport:an examination of recall and recognition among football fans”. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 16 (1), p. 7-23.

CHADWICK, Simon ve THWAITES, Des (2004). “Advances in the management of sport sponsorship: fact of fiction? Evidence from English professional soccer. Journal of General Management”, 30(1), p.39-60.

CHEN, Kenneth ve ZHANG, James (2011).”Examining Consumer Attributes Associated With Collegiate Athletic Facility Naming Rights Sponsorship”. Development ofa theoretical framework. Sport Management Review, 14, p.103-116.

COPELAND, Robert; Frisby, Wend ; MCCARVILLE, Ron (1996). “Understanding the Sport Sponsorship Process From A Corporate Perspective”. Journal of Sport Management, 10, p.32-48.

COVELL, Dan (2008). “The Lowell Spinners and the Yankee Elimination Project: A Case Study Consideration of Linking Community Relations and Sponsorship”. Sport Marketing Quarterly, 17(2), p.122-126.

ÇAVUŞOĞLU, Bora (2011). Marka Yönetimi ve Pazarlama Stratejileri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

ÇETİN, Cem (2014). Spor İletişimi. Ankara: Nobel Yayın.

ENGİNKAYA, Ebru (2014). “Futbol Takımlarının Sponsor Markalara İlişkin Tutum, Satın Alma Niyeti ve Takımla Özdeşleşmeleri Arasındaki İlişki”. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35(2), s.145-158.

ERKAL, Mustafa; BALOĞLU, Burhan; BALOĞLU, Filiz (1997). Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü. İstanbul: Der Yayınları.

GRASSINGER, Gülçin Elçin (2003). Sponsorluk Sözleşmesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

GROHS, Reinhard; WAGNER, Udo; VSETECKA, Sabine (2004). “Assessing the Effectiveness of Sport Sponsorships An Empirical Examination”. Schmalenbach Business Review, 56, p.119-138.

GÜÇLÜ, Mehmet (2001). “Olimpiyat Oyunları ve Spor Sponsorluğu”. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), s.223-239.

GÜMÜŞ, Sefer ve ERDEM, Birol (2014). “Spor Sponsorluklarının Tüketici Tutumuna Etkisi, Hava Yolu Müşterileri Üzerine Bir İnceleme”. International Anatolia Academic Online Journal, 2(1), s.1-25.

İFTAR, Gönül (2004). “Özel Eğitimde Fokus Grup Araştırmaları”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(1), s.1-9.

KARADEMİR, Tamer; DEVECİOĞLU, Sebahattin; ÖZMADEN, Murat (2010).“Sektör Kavramları İçerisinde Bulunan Spor Sponsorluğuna Bir Bakış”. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(1), s.77-87.

KARAHÜSEYİNOĞLU, Fatih; KIRTEPE, Abdurrahman; ALTINGÜL, Oğuzhan; GACAR, Atalay (2015).“Lisansüstü Öğrencilerin Futbol Takip Düzeyleri”. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(15), s.370-377.

KAZANCI, Metin (2002). Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler. Ankara: Turhan Kitabevi.

KAZANCI, Metin (2007). Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler. Ankara: Turhan Kitapevi.

LEE, Myung Soo ; SANDLER, Dennis; SHANI, David (1997). “Attitudinal Constructs Towards Sponsorship: Scale Development Using Three Global Sporting Events”. International Marketing Review, 14(3), p.159-169.

ODABAŞI, Yavuz ve OYMAN, Mine (2006). Pazarlama İletişimi Yönetimi. İstanbul: MediaCat Kitapları.

OĞUZ, Tarkan (2005). “Popüler Kültür ve Sporun Endüstrileşme Süreci”. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Kurgu Dergisi(21), s.195-204.

OKAY, Aydemir (1998). Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sponsorluk. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

OKAY, Aydemir (2002). “Spor Sponsorluğu”. Pi Dergisi, 2(2), s.49-56.

ÖZTÜRK, Sevgi Ayşe (1992).”Pazarlama iletişiminde gelişen bir kavram: Destekleme faaliyetleri (Sponsorluk)”. Pazarlama Dünyası, 6(34), s.18-29.

ÖZTÜRK, Sevgi Ayşe (2013). Spor Sponsorluğu: Kavram ve Özellikler, (Editör), Metin Argan. Sporda Sponsorluk, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

PELTEKOĞLU, Filiz Balta (2012). Halkla İlişkiler Nedir? İstanbul: Beta Basım.

ROY, Donald ve CORNWELL, Bettina (2003). “Brand Equity’s Influence on Responses to Event Sponsorships”. Journal of Product & Brand Management, 12(6), p.377-393.

SALI, Jale Balaban (2012). İletişim Araştırmalarında Nitel Yöntemler, (Editörler) Serdar Sever ve Nevzat Bilge İspir içinde, İletişim Araştırmaları, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını.

SANDLER, Dennis ve SHANI, David (1989). “Olympic Sponsorship vs. Ambush Marketing: Who Gets The Gold?” Journal of Advertising Research, 29(4), p.9-14.

TAŞOĞLU, Nihal Paşalı (2014). Pazarlama İletişimi. Ankara: Detay Yayıncılık.

TOSUN, Nurhan Babür (2003). Pazarlama Halkla İlişkileri ve Reklam: Bütünleşik Pazarlama İletişim Yönlü Bir Yaklaşım. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

TOZKOPARAN, Güler ve VATANSEVER, Çiğdem (2011). “Farklılıkların Yönetimi: İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Farklılık Algısı Üzerine Bir Odak Grup Çalışması”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 21, s.89-109.

YAĞIZ, Yağmur (2012). Bankaların Kültür ve Sanat Projeleri: Garanti Bankası Salt Projesi Örneği, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

YILDIRIM, Ali ve ŞİMŞEK, Hasan (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

http://www.iabturkiye.org/top20 Erişim Tarihi: 03.02.2016

http://www.fenerbahce.org/detay.asp?ContentID=46233 Erişim Tarihi: 03.02.2016

https://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=462167 Erişim Tarihi: 03.02.2016

https://sirket.yandex.com.tr/general_info/about_yandex.xmlErişim Tarihi: 03.02.2016

http://www.webtekno.com/internet/google-in-kullanim-orani-90-in-altina-indi-h11398.html Erişim Tarihi: 06.01.2016

Kaynak Göster

Bibtex @ { e-gifder267969, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {0 - 0}, doi = {10.19145/gujofoc.79971}, title = {Fenerbahçe Yandex ana sponsorluğunun taraftar davranışlarına etkisi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları örneği}, key = {cite}, author = {Doğru, Yusuf Bahadır} }
APA Doğru, Y . (2016). Fenerbahçe Yandex ana sponsorluğunun taraftar davranışlarına etkisi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları örneği . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 4 (2) , 0-0 . DOI: 10.19145/gujofoc.79971
MLA Doğru, Y . "Fenerbahçe Yandex ana sponsorluğunun taraftar davranışlarına etkisi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları örneği" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 4 (2016 ): 0-0 <
Chicago Doğru, Y . "Fenerbahçe Yandex ana sponsorluğunun taraftar davranışlarına etkisi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları örneği". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 4 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Fenerbahçe Yandex ana sponsorluğunun taraftar davranışlarına etkisi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları örneği AU - Yusuf Bahadır Doğru Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.19145/gujofoc.79971 DO - 10.19145/gujofoc.79971 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 4 IS - 2 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/gujofoc.79971 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi Fenerbahçe Yandex ana sponsorluğunun taraftar davranışlarına etkisi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları örneği %A Yusuf Bahadır Doğru %T Fenerbahçe Yandex ana sponsorluğunun taraftar davranışlarına etkisi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları örneği %D 2016 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 4 %N 2 %R doi: 10.19145/gujofoc.79971 %U 10.19145/gujofoc.79971
ISNAD Doğru, Yusuf Bahadır . "Fenerbahçe Yandex ana sponsorluğunun taraftar davranışlarına etkisi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları örneği". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 4 / 2 (Ekim 2016): 0-0 .
AMA Doğru Y . Fenerbahçe Yandex ana sponsorluğunun taraftar davranışlarına etkisi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları örneği. e-gifder. 2016; 4(2): 0-0.
Vancouver Doğru Y . Fenerbahçe Yandex ana sponsorluğunun taraftar davranışlarına etkisi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları örneği. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2016; 4(2): 0-0.
IEEE Y. Doğru , "Fenerbahçe Yandex ana sponsorluğunun taraftar davranışlarına etkisi: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları örneği", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 0-0, Eki. 2016, doi:10.19145/gujofoc.79971