İki yıllık dönemde kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkların değerlendirilmesi

Kan akımı enfeksiyonları (KAE) sağlık hizmetleri ile ilişkili mortalite ve morbiditenin başlıca nedenlerindendir. Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların sıklığının ve antibiyotik duyarlılıklarının incelenmesi klinisyenlere hastaların ampirik tedavisine ilişkin bilgiler sağlayabilmektedir. Çalışmanın amacı Ocak 2009-Aralık 2010 tarihleri arasında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların sıklığının ve antimikrobiyal ajanlara duyarlılığının araştırılmasıdır. Kan kültürleri BACTEC/9050 (Becton Dickinson, Maryland, USA) otomatize sisteminde inkübe edildi. Besiyerlerinde üreme gözlenen mikroorganizmaların tanımlanmasında konvansiyonel yöntemler ve PhoenixTM 100 otomatize sistemi (BD Phoenix System, Beckton Dickinson, ABD) kullanıldı. Antibiyotik duyarlılık testleri Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) kriterleri doğrultusunda Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ve PhoenixTM 100 otomatize sistemi (BD Phoenix System, Beckton Dickinson, ABD) ile yapılmıştır. Çalışma sürecinde 6823 kan kültürü örneğinin 957(%14)’si pozitif sonuçlandı. Altıyüz (%8.7) kan kültürü örneğine ait üreme sonucu kontaminasyon olarak değerlendirildi. İzole edilen 957 mikroorganizmanın 584 (%61)’ü Gram-negatif bakteri, 298 (%31.1)’i Gram-pozitif bakteri ve 75 (%7.8)’i maya olarak tanımlandı. E.coli en sık tespit edilen bakteri olup (%15.9), bunu sırası ile Klebsiella türleri (%15.4) ve Koagulaz negatif stafilokoklar (KNS) (%13.2) izledi. S. aureus’ların %28.4’ü ve KNS’lerin %89.7’si metisilin dirençliydi. Enterococcus türleri içinde sadece bir izolat (%1.73) glikopeptide dirençliydi. E. coli suşlarının %36.8’inde, Klebsiella spp. suşlarının %51.3’ünde GSBL (Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz) tespit edildi.

Evaluation of microorganisms isolated from blood cultures and their susceptibility to antibiotics in two year period

Bloodstream infections (BSIs) are a major cause of healthcare-associated morbidity and mortality. Analyses of the frequency of microorganisms isolated from blood cultures and antibiotic susceptibility can provide clinicians with relevant information for the empirical treatment of patients. The purpose of the study was to investigate to frequency of microorganisms isolated from blood cultures and their sensitivity to antimicrobial agents between January 2009 and December 2010 at the Training Hospital of Gulhane Military Medical Faculty. Blood cultures were processed by automatized BACTEC/9050 (Becton Dickinson, Maryland, USA). The observed growth of microorganisms in culture media was identified by conventional methods and PhoenixTM 100 automatized systems (BD Phoenix System, Beckton Dickinson, USA). Antimicrobial susceptibility tests were performed by Kirby-Bauer disc diffusion method and automatized systems (BD Phoenix System, Beckton Dickinson, USA) in accordance with the recommendations of Clinical and Laboratory Standarts Institute (CLSI). In the study period among the 6823 blood culture samples, 957 (14%) yielded positive results. Results of 600 (8.7%) blood culture samples evaluated as contamination. Of the 957 isolated microorganisms, 61.0% were Gram negative, 31.1% were Gram positive and 7.8% were yeast. E.coli was the most frequently isolated species (15.9%), followed by Klebsiella spp (15.4%) and Coagulase Negative Staphylococcus (CNS) (13.2%). Twenty eight percent% of S. aureus and 89% of CNS isolates were resistant to methicillin. Only one isolate (1.73%) was resistant to glycopeptides among Enterococcus spp. ESBL (Extended-spectrum beta lactamase) was detected in 36.8% of E.coli and 51.3% of Klebsiella spp. isolates.

Kaynakça

1. Garg A, S Anupurba, Garg J, RK Goyal, MR Sen. Bacteriological profile and antimicrobial resistance of blood culture isolates from a university hospital. JIACM 2007; 8(2):139-43.

2. Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. Bloodstream infectious. Bailey and Scott’s Diagnostic Microbiology. 12th ed. St. Louis: Mosby Elsevier, 2012:778-97.

3. Pittet D, Wenzel RP. Nosocomial bloodstream infections secular trends in rates, mortality and contribution to total hospital deaths. Arch Intern Med 1995;155(11):1177-1184.

4. Mehli M, Gayyurhan ED, Zer Y, Akgün S, Özgür Akın FE, Balcı İ. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kan kültürlerinden izole edilen mikro- organizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007;21(3):141-145.

5. Mehta M, Dutta P, Gupta V. Antimicrobial susceptibility pattern of blood isolates from a teaching hospital in north India. Jpn J Infect Dis. 2005; 58(3):174-6.

6. Khaleel ME, Lone DS, Munir M, Khan JK, Zahra K, Hanif A. A study of microbial isolates from blood at a University Teaching Hospital. Annals of King Edward Medical University 2010;16(3):194-197.

7. Clinical and Laboratory Standards Institute: Perfor- mance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing, M02-A10, CLSI, Wayne, PA 2009.

8. Yılmaz N, Köse Ş, Ağuş N, Ece G, Akkoçlu G, Kıraklı C . Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar, antibiyotik duyaklılıkları ve nozokomiyal bakteriyemi etkenleri. ANKEM Derg 2010;24(1):12-19.

9. Yüce P, Demirdağ K, Kalkan A, Özden M, Denk A, Kılıç SS. Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. ANKEM Derg 2005;19(1):17- 21.

10. Anbumani N, Kalyani J, Mallika M. Distribution and antimicrobial susceptibility of bacteria isolated from blood cultures of hospitalized patients in a tertiary care hospital. Indian J. Practising Doctor 2008; 5: 5-6.

11. Sucu N, Çaylan R, Aydın K, Yılmaz G, Aktoz Boz G, Köksal İ. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kan kültürlerinin prospektif olarak değerlendirilmesi. Mikrobiyol Bült 2005; 39:455-64.

12. Demirbakan H, Dağlar D, Yıldırım Ç, ve ark. Kan kültürlerinden izole edilen bakteriler ve antibiyotiklere duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2005; 35(3): 183-188.

13. Mehdinejad M, Khosravi AD, Morvaridi A. Study of prevalence and antimicrobial susceptibility pattern of bacteria isolated from blood cultures. Journal of Biological Sciences 2009;9:249-253.

14. Luzzaro F, Vigano EF, Fossati D, et al. Prevalence and drug susceptibility of pathogens causing bloodstream infections in northern Italy: a two-year study in 16 hospitals. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2002;21:849- 855.

15. Eren N, Tunçbilek S, Öztürk S. Pozitif kan kültürlerinin hasta kliniği ile birlikte değerlendirilmesinin önemi. XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 7-10 Mayıs 1996, Antalya. Program ve Özet Kitabı 147.

16. Köseoğlu Ö, Öztoklu İ, Tezcan S, Hasçelik G, Güralp A. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hastanesi kan kültürlerinin mikrobiyolojik ve klinik değerlendirilmesi. İnfek Derg 2000; 14: 387-92.

17. Sevim S, Öztürk Ş, Coşkuner A, Özgenç O, Avcı M. BACTEC kan kültür sistemi ile izole edilen mikro- organizmaların değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2007; 21 (3): 135-140.

18. Kim HJ, Lee NY, Kim S, et al. Characteristics of microorganisms isolated from blood cultures at Nine University Hospitals in Korea during 2009. Korean J Clin Microbiol. 2011;14(2):48-54.

19. Kaya S, Arıdoğan B, Çetin H, Demirci M. Çocuk hastalardan alınan kan kültürlerinde üreyen mikroorganizmalar ve antibiyotik dirençleri. Fırat Tıp Dergisi 2007; 12 (1):34-36.

20. Durmaz G, Bolatlı T, Yıldız Ü, Akgün Y. 5148 kan kültürünün retrospektif değerlendirilmesi. Türk Mikrobiyol Cem Derg 1993;23:164-167.

21. Köksal F, Samastı M. Kan örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar. Klimik Derg 2002;32(3-4):187-192.

22. Yapar N, Şener A, Kuruüzüm Z, Yücesoy M, Yüce A. Bir üniversite hastanesinde bir yıllık dönemde izlenen invazif fungal infeksiyonların değerlendirilmesi. Klimik Derg 2005; 18: 67-70.

23. Derbentli Ş. Stafilokoklarda antibiyotik direnci: 2003- 2004 Türkiye Haritası. ANKEM Derg 2005;19(Ek 2):54- 60.

24. Öksüz Ş, Yavuz T, Şahin İ ve ark. Kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotiklere duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2008;38(3- 4):117-121.

25. Reynolds R, Potz N, Colman M, Williams A, Livermore D, Mac Gowan A. BSAC extended working party on bacteraemia resistance surveillance. Antimicrobial susceptibility of the pathogens of bacteraemia in the UK and Ireland 2001- 2002: The Bsac bacteraemia resistance surveillance programme. J Antimicrob Chemother 2004; 53:1018-1032.

26. Mert G, Kılıç A, Bedir O, Başustaoğlu AC. Clinical significance and staphylococcal cassette chromosome mec (SCCmec) characterization of coagulase-negative staphylococci isolated from blood cultures. Turk J Med Sci 2011;41(5):859-865.

27. Barati M, Taher MT, Abasi R, Zadeh MM, Barati M, Shamshiri AR. Bacteriological profile and antimicrobial resistance of blood culture isolates. Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases 2009;4(2):87-95.

28. Ho Pl, Tsang DN, Que TL, Ho M, Yuen KY. Comparison of screening methods for detection of extended spectrum beta-lactamases and their prevalence among E.coli and Klebsiella species in Hong Kong. APMIS 2000;108:237-40.

29. Mumcuoğlu İ, Gündüz T, Baydur H. Escherichia, Klebsiella, ve Proteus suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz varlığı ve çeşitli antibiyotiklere direnç durumu. ANKEM Derg 2004;18(1):9-11.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-0471
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2018
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

3b 2.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İki yıllık dönemde kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkların değerlendirilmesi

Soner YILMAZ, RAMAZAN GÜMRAL, MUSTAFA GÜNEY, ORHAN BEDİR, AYLİN ÜSKÜDAR GÜÇLÜ, Serhat DUYAN, Ahmet Celal BAŞUSTAOĞLU

Çatışmayla ilişkili travmatik amputasyonların fiziksel rehabilitasyon sürecinde eşlik eden psikiyatrik sorunlar

TANER ÖZNUR

Ciddi kapak disfonksiyonuna neden olmayan mitral anüler kalsifikasyonun üç boyutlu transözefajial ekokardiyografi ile değerlendirilmesi

Murat ÜNLÜ, Sait DEMİRKOL, Şevket BALTA, Zekeriya ARSLAN, Atila İYİSOY

Determination of knowledge, attitude, behavior about genetically modified organisms in nursing school students

Türker TÜRKER, Necmettin KOÇAK, İbrahim AYDIN, Hakan İSTANBULLUOĞLU, Nuri YILDIRAN, Yusuf Ziya TÜRK, Selim KILIÇ

Bardet-Biedl Sendromu : İki olgu ve literatürün gözden geçirilmesi

Cengiz ZEYBEK, Tarkan MUMCUOĞLU, Süleyman KALMAN, Faysal GÖK, DUYGU ÖVÜNÇ HACIHAMDİOĞLU, Erkan DEMİRKAYA

İmplant destekli kulak protezi: Olgu sunumu

ARZU ATAY, Gökhan UZEL, Yumuşhan GÜNAY

Mandibulada Radix Entomolaris bulunan süt ve daimi molar dişlerin endodontik tedavisi: İki olgu sunumu

Eda MADEN ARAT, Ceyhan ALTUN

Radiotherapy for perianal extramammary paget's disease: A case report

SELÇUK DEMİRAL, ÖMER SAĞER, FERRAT DİNÇOĞLAN, Bora UYSAL, Hakan GAMSIZ, Serdar SÜRENKÖK, Kaan OYSUL, SEZAİ DEMİRBAŞ, Murat DEMİRİZ, MEHMET MURAT BEYZADEOĞLU

Views of senior nursing students on patient safety

DİLEK YILDIZ, Berna FİDANCI EREN, Vesile ÜNVER, HÜLYA SARAY KILIÇ, AYLA YAVA, NURAN TOSUN

Tabiplerin tıbbi işlemler sırasında maliyet- etkililik ile ilgili tutum ve davranışlarına ilişkin bir değerlendirme

Hüseyin ABUHANOĞLU, Abdülkadir TEKE, Cesim DEMİR, Özay ÇELEN, Mevlüt KARADAĞ, İbrahim Halil CANKUL