Determination of knowledge, attitude, behavior about genetically modified organisms in nursing school students

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinde genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkında bilgi, tutum ve davranışlarını ölçmektir. YÖNTEM: Bu kesitsel çalışma Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksek Okulu öğrencilerinde Şubat-Mayıs 2010 tarihleri arasında yapılmıştır. Herhangi bir örneklem seçimi yapılmamış olup, araştırmacı popülasyonun tamamına ulaşmaya çalışmıştır. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri ve genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkındaki bilgi, tutum ve davranışları araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu ile toplanmıştır. BULGULAR: Katılımcıların %82.9’u (n=287) toplumun GDO’lu gıdalar hakkında yeterince bilgilendirilmediğini, %77.7’si (n=269) genetiği değiştirilmiş gıda üretimini doğadaki tüm canlılar açısından riskli bulduklarını, %85.5’i (n=296) şu anda satın aldığı gıdalarda genetiği değiştirilmiş ürünlerin olabileceğini belirtmiştir. SONUÇ: Geleceğin sağlık çalışanlarını oluşturacak olan araştırma grubumuzun GDO’lara yönelik risk algıları yüksek fakat bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu saptanmıştır. Bilgi açıklarını gideren eğitim etkinliklerinin öğrencilerin eğitim öğretim planlarına eklenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi

BACKGROUND: The aim of this study is finding out the knowledge, attitudes and behaviors of nursing school students regarding Genetically Modified Organisms. METHODS: This cross-sectional study was conducted students of Gulhane Military Medical Academy Nursing School on February–May 2010. In our study the sample is not selected, the research tried to involve the whole all population (n=354). The socio-demographical characteristics of the participants as well as their knowledge, attitudes and behaviors on Genetically Modified Organisms were gathered by a structured questionnaire developed by the researchers. RESULTS: Of the participants 82.9% (n=287) stated that people in the community weren’t adequately informed about GM foods, 77.7% (n=269) stated that they considered GM food production as risky for all living things in nature, 85.5% (n=296) stated that the food they currently preferred might include some GM products. CONCLUSION: The risk perceptions of the participants of our study, who are going to make up the future workforce in health sector, was found out to be high while the results showed that they had insufficient information on the issue. It is recommended that educational activities aiming at eliminating the lack of information of students should be included in the curriculum plans.

Kaynakça

1. Demir A, Pala A (2007). Genetiği değiştirilmiş organizmalara toplumun bakış açısı. Hayvansal üretim dergisi. 48(1). 33-43.

2. Ergin I, Gürsoy ŞT, Öcek ZA, Çiçeklioğlu M (2008). Sağlık meslek yüksek okulu öğrencilerinin genetiği değiştirilmiş organizmalara dair bilgi tutum ve davranışları. TAF Prev Med Bull. 7(6). 503-508.

3. Oeschger MP, Silva CE (2007). Genetically modified organisms in the United States: implementation, concerns, and public perception. Advances in Biochemical Engineering Biotechnology.; 107:57-68.

4. Pirondini A, Marmiroli N (2008). Environmental risk assessment in GMO analysis. Rivista di Biologia. 101 (2): 215-246.

5. Guo L, Qiu B, Chi Y, Chen G (2008). Using multiple PCR and CE with chemiluminescence detection for simultaneous qualitative and quantitative analysis of genetically modified organism. Electrophoresis. 29, 3801–3809.

6. Monastra G, Rossi L (2003). Transgenic foods as a tool for malnutrition elimination and their impact on agricultural systems. Rivista di Biologia. 93 (3):363-384.

7. Dona A, Arvanitoyannis IS (2009). Health Risks of Genetically Modified Foods. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 49 (2), 164–175.

8. Meseri R (2008). Beslenme ve genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO). TAF Preventive Medicine Bullettin. 7: 455-460.

9. GDO üretimi dünya genelinde artarken Avrupa birliğinde azaldı. www.ikv.gov.tr (Access Date: 29.10.2010).

10. İnternational service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications. www.isaaa.org [Access Date: 29.10.2010].

11. Koçak N, Türker T, Kılıç S, Hasde M (2010). Tıp fakültesi öğrencilerinin genetiği değiştirilmiş organizmalar hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi. Gülhane Medical Journal. 52: 198-204.

12. Pattron DD (2005). A survey of genetically modified foods consumed, health implications and recommendations for public health food safety in Trinidad. . İnternet Journal of Food Safety. 7: 4-14.

13. Lan L (2006). Chinese public understanding of the use of agricultural Biotechnology A case study from Zhejiang Province of China. Lü / J Zhejiang Univ Scıence B. 7(4): 257-266.

14. Pardo R, Midden C, Miller JD (2002). Attitudes toward biotechnology in the European Union. Journal of Biotechnology. 98: 9–24.

15. Magnusson MK, Hursti UKK (2002). Consumer attitudes towards genetically modified foods. Appetite. 39: 9-24.

16. Huang J, Qiu H, Bai J, Pray C (2006). Awareness, acceptance of and willingness to buy genetically modified foods in Urban China. Appetite. 46: 144–151.

17. Al-jebreen DH (2010). Perceptions and Attitudes of Riyadh University Students Towards Products Derived From Genetically Modified Crops in Saudi Arabia. Pakistan Journal of Biological Sciences. 13 (1): 28-33.

18. Christoph IB, Bruhn M, Roosen J (2008). Knowledge, attitudes towards and acceptability of genetic modification in Germany. Appetite. 51: 58–68.

19. Februhartanty J, Widyastuti TN, Iswarawanti DN (2007). Attitudes of agricultural scientists in Indonesia towards genetically modified foods. Asia Pac J Clin Nutr. 16 (2): 375-380.

20. Pachico D, Wolf M (2002). Attitudes toward genetically modified food in Colombia. Proceedings of the 6th İnternational İCABR Conference, pp. 155-217.

21. Maekawa F, Macer D (2004). How Japanese students reason about agricultural biotechnology. Science and Engineering Ethics. 10, 705-716.

22. Bayraç AT, Baloğlu MC, Kalemtaş G, Kavas M (2007). Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Ankara: ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık, p. 9.

23. Gıda Ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar Ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol Ve Denetimine Dair Yönetmelik. www.tarim.gov.tr. [Access Date: 30.10.2010].

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-0471
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2018
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

7.1b 3.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İki yıllık dönemde kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkların değerlendirilmesi

Soner YILMAZ, RAMAZAN GÜMRAL, MUSTAFA GÜNEY, ORHAN BEDİR, AYLİN ÜSKÜDAR GÜÇLÜ, Serhat DUYAN, Ahmet Celal BAŞUSTAOĞLU

GATA kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran kadınların genital hijyen davranışları ve bu davranışların vajinal enfeksiyona etkisi

Selma DALBUDAK, NAİLE BİLGİLİ

Ciddi kapak disfonksiyonuna neden olmayan mitral anüler kalsifikasyonun üç boyutlu transözefajial ekokardiyografi ile değerlendirilmesi

Murat ÜNLÜ, Sait DEMİRKOL, Şevket BALTA, Zekeriya ARSLAN, Atila İYİSOY

Radiotherapy for perianal extramammary paget's disease: A case report

SELÇUK DEMİRAL, ÖMER SAĞER, FERRAT DİNÇOĞLAN, Bora UYSAL, Hakan GAMSIZ, Serdar SÜRENKÖK, Kaan OYSUL, SEZAİ DEMİRBAŞ, Murat DEMİRİZ, MEHMET MURAT BEYZADEOĞLU

İmplant destekli kulak protezi: Olgu sunumu

ARZU ATAY, Gökhan UZEL, Yumuşhan GÜNAY

Determination of knowledge, attitude, behavior about genetically modified organisms in nursing school students

Türker TÜRKER, Necmettin KOÇAK, İbrahim AYDIN, Hakan İSTANBULLUOĞLU, Nuri YILDIRAN, Yusuf Ziya TÜRK, Selim KILIÇ

Kemik sintigrafisinde dental patolojiyi taklit eden maksilla osteosarkomu

A. Özgür KARAÇALIOĞLU, Ayper YILDIRIM, MUSTAFA ÖZDEŞ EMER, M. Ali ÖZGÜVEN

Mandibulada Radix Entomolaris bulunan süt ve daimi molar dişlerin endodontik tedavisi: İki olgu sunumu

Eda MADEN ARAT, Ceyhan ALTUN

Pakionişi konjenita hastalığında ilave kuru göz ve saç-kaş-kirpik tortusite bulguları

Rıza GÜNGÖR, Mutlu ÇAYIRLI

Evaluation of cytotoxic effect of garlic on human gingival fibroblasts: A preliminary study

Fatih OZAN, Muhsin ÖZDEM, Ülkü OZAN, METİN ŞENÇİMEN, Zübeyde POLAT AKIN