Extrapelvic Endometriosis: Two Case Reports

Endometriyal dokunun uterus dışında yerleşimi endo met riozis olarak tanımlanmaktadır. Pelvis organları ve periton en sık lokalize olduğu yerlerdir. Bu yazıda, karın duvarında ve ingui - nal kanalda saptanan 2 ayrı endometriozis vakası sunul muş tur. iki olguda da medikal tedavi verilmeksizin cerrahi eksiz yon gerçekleştirilmiştir. Ekstrapelvik endometriozis olguları en sık karın duvarında kitle ve karın ağrısı şikayetleri ile he ki me başvurmaktadır. Öykü ve fizik muayene tanıyı desteklemek le beraber kesin tanı ancak histopatolojik inceleme ile kon mak ta - dır. Batın duvarında kitle ile başvuran kadın hastalarda ge çi ril - miş jinekolojik ameliyatlar iyi sorgulanmalı ve endometriozis akla gelmelidir. Ayırıcı tanı için görüntüleme yöntemlerinden faydalanılmalıdır. Tedavisinde 1 cm sağlam do kuy la birlikte çıkaracak şekilde cerrahi eksizyon uygu lan ma lıdır

Ekstraperitoneal Yerleşimli Endometriozis: 2 Ayrı Olgu Sunumu

Endometriosis is the growth of endometrial cells outside the uterine cavity. Most common localizations are pelvic organs and peritoneum. Endometriosis mostly affects women in their reproductive years. After surgery it can be seen on the abdominal wall. This article includes two patients, one has abdomi- nal wall endometriosis and the other has inguinal endometriosis. Both of them had surgical excision without recieving any medical treatment

Kaynakça

1. Blanco RG, Lanco RG, Parithivel VS, et al. Abdominal Wall Endometrioma. Am J Surg 2003;185:596-8.

2. Kapan M, Kapan S, Durgun AV, Goksoy E. Inguinal endometriosis. Arch Gynecol Obstet 2005;271:76-8.

3. Horton JD, Dezee KJ, Ahnfeldt EP, Wagner M. Abdominal Wall endometriosis: A surgeon’s perspective and review of 445 cases. Am J Surg 2008;196:207-212.

4. Douglas C, Rotimi O. Extragenital endometriosis -a clinicopathological review of a Glasgow hospital experience with case illustrations. J Obstet Gynaecol 2004;24:804-8.

5. Erkan N, Haciyanli M, Sayhan H. Abdominal Wall Endo - met riomas. Int J Gynaecol Obstet 2005;89:59-60.

6. Nirula R, Greaney GC. Incisional endometriosis: An under appreciated diagnosis in general surgery. J Am Coll Surg 2000;190:404-7.

7. Ideyi SC, Schein M, Niazi M, Gerst PH. Spontaneous endometriosis of the abdominal wall. Dig Surg 2003;20: 246-8.

8. Aimakhu VE. Anteriorabdominal Wall endometriosis complicating a uteroabdominal sinüs following classical cesarean section. Int Surg 1975;60:103-104.

9. Erdem M, Erdem A, Göl K ve ark. Sezaryen skar endometriozis: Vaka takdimi. T Klin J Gynecol Obst 1992; 2:15-6.

Kaynak Göster

1339 779

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

A Rare Cause of Intrauterine Plagiocephaly within Twin Pregnancy: A Case Report

MUSTAFA ULUBAY, Fahri Burçin FIRATLIGİL, İbrahim ALANBAY, Uğur KESKİN, Ulaş FİDAN, Ali ERGÜN

The Determination of Fetal Gender with Gestational Sac Volume Maternal Age and Body Mass Index

Aytekin AYDIN, MUSTAFA ÖZTÜRK, Murat Gökhan KINAŞ

Fetal Ovarian Cyst Rupture Resulting in Transient Fetal Ascites

Ömer KANDEMİR, Sertaç ESİN, Deniz ESİNLER, Bülent YİRCİ, ETHEM SERDAR YALVAÇ

Extrapelvic Endometriosis: Two Case Reports

Egemen TOLUNAY, İbrahim YALÇIN, Bulut VARLI, Alper KAHRAMAN, MEHMET MURAT SEVAL, Murat SÖNMEZER, Cem ATABEKOĞLU

Pregnancy - Related Pelvic Girdle Pain

Esma SARIKAYA, Saynur YILMAZ, Müyesser OKUMUŞ

Is HbA1c Predictive for Screening and Diagnosis of Gestational Diabetes Mellitus?

Neslihan YEREBASMAZ, Oya ALDEMİR, Şeyma ASİLTÜRK, Deniz ESİNLER, Ertuğrul KARAHANOĞLU, Ömer KANDEMİR, Serdar YALVAÇ

Spontanous Vulvar Endometriosis: Report of A Case

Coşkun ÜMİT, MAHMUT KUNTAY KOKANALI, Selçuk ERKILINÇ, Melike DOĞANAY

Bladder Stone 6 Years after Intravaginal Slingplasty: A Case Report and Review of Literature

Fulya DÖKMECİ, Şerife Esra ÇETİNKAYA, Vugar BAYRAMOV, Kaan AYDOS

Sixth-Month Perinatal Outcomes of Anemic Pregnancies

Emel Kıyak ÇAĞLAYAN, ÖZNUR KÜÇÜK, Ayşe Yeşim GÖÇMEN, Levent SEÇKİN, Ayla AKTULAY, Yaprak Engin ÜSTÜN

Assessment of Nuchal Translucency Nasal Bone and Ductus Venosus Flow in the First Trimester: Pregnancy Outcomes

Şafak ÖZDEMİRCİ, Deniz ESİNLER, Funda ÖZDEMİRCİ, Melek BİLGE, Funda AKPINAR, İNCİ KAHYAOĞLU