Korneal Astigmatizması ve Kataraktı Olan Hastalarda Torik Göz İçi Lensi İmplantasyonu Sonuçları

Amaç: Kataraktı ve ≥1.0 D korneal astigmatizması olan gözlerde fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrasında uygulanan torik göziçi lens implantasyonunun görsel ve refraktif sonuçlarının değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntemler: Özel Kudret Göz Hastanesinde 2010-2012 yılları arasında kataraktı ve ≥1.0 D korneal astigmatizması olan komplikasyonsuz fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrasında torik göziçi lens implantasyonu uygulanmış 18 hastanın 26 gözüne ait veriler retrospektif olarak incelendi. Hastaların cerrahi öncesi ve 1.ay, 3.ay, 6.ay düzeltilmemiş ve en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri (logMAR), astigmatizma değerleri, rotasyon dereceleri kaydedildi. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 57.8±15.4 (47-78) yıl olup 12 hasta kadın ve 6 hasta erkekti. Cerrahi sonrası takip süresi 4.1±2.3 (1-12) ay idi. Cerrahi öncesi düzeltilmemiş GK 1.03±0.32 (logMAR) ve düzeltilmiş GK 0.48±0.25 (logMAR) iken cerrahi sonrası 1. ayda düzeltilmemiş GK 0.32±0.28 (logMAR) ve düzeltilmiş uzak GK 0.18±0.15 (logMAR) seviyesinde idi. Ortalama refraktif silindirik değerler cerrahi öncesinde -2.94±1.0 D ve cerrahi sonrası 1. ayda -0.65±0.60 D saptandı. Son kontrol muayenelerinde GK 0.13±0.15 (logMAR) seviyesine yükseldi ve astigmatizma değeri -0.79±0.65 D saptandı. Cerrahi sonrası 1. ayda yapılan kontrollerde GİL rotasyon değerleri 6.42±2.45 derece ölçüldü. Tartışma: Katarakt cerrahisinde torik göziçi lens implantasyonu cerrahi öncesi korneal astigmatizmayı düzeltmek için etkili ve güvenilir bir cerrahi seçenektir. Çalışmamızda torik GİL implantasyonunun astigmatizmayı belirgin olarak azalttığı, görme keskinliğinde belirgin düzelme sağladığı gösterilmiştir.

The Results of Toric Intraocular Lens Implantation in Cataract Patients with Preexistıng Corneal Astigmatism

Purpose: Evaluating visual and refractive results of toric intraocular lens implantation after phacoemulsification surgery in patients with cataract and ≥1.0 D corneal astigmatism. Materials and Methods: The records of 26 eyes of 18 patients who had cataract, ≥1.0 D corneal astigmatism and undergone uncomplicated phacoemulsification surgery with toric intraocular lens implantation between 2010 and 2012 were retrospectively evaluated. Uncorrected and best corrected visual acuity (logMAR), astigmatism values preoperatively and in the postoperative first, third and sixth month and intraocular lens axis rotation degrees were recorded. Results: The mean age was 57.8±15.4 (47-78) years. Twelve were women and 6 were men. The mean postoperative follow up period was 4.1±2.3 (1-12) months. Preoperative uncorrected visual acuity was 1.03±0.32 (logMAR) and best corrected visual acuity was 0.48±0.25 (logMAR). In the postoperative first month uncorrected visual acuity was 0.32±0.28 (logMAR) and best corrected visual acuity was 0.18±0.15 (logMAR). The mean cylinder values was -2.94±1.0 D preoperatively and -0.65±0.60 D in the postoperative first month. At last visits the mean best corrected visual acuity was improved to 0.13±0.15 (logMAR) and the mean astigmatism values was -0.79±0.65 D. The mean axis rotation was 6.42±2.45 degree in the first postoperative month. Conclusion: Toric intraocular lens implantation is an effective safe surgical option in correcting preexisting corneal astigmatism. In our study it is shown that toric intraocular lens implantation reduced astigmatism and improved visual acuity significantly.

Kaynakça

1. Hoffer KJ. Biometry of 7,500 cataractous eyes. Am J Ophthalmol 1980;;90:360-8.

2. Hoffmann PC, Heutz WW. Analysis of biometry and prevalence data for corneal astigmatism in 23,239 eyes. J Cataract Refract Surg 2010;36:1479-85.

3. Grabow HB. Intraocular correction of refractive errors. In:Kershner RM, ed, Refractive Keratectomy for Cataract Surgery and the Correction of Astigmatism. Thorofare, NJ, Slack, 1994;79-115.

4. Wu HK. Astigmatism and LASIK. Curr Opin Ophthalmol 2002;13:250-5.

5. Schallhorn SC, Amesbury EC, et al. Avoidance, recognition, and management of LASIK complications. Am J Ophthalmol 2006;141:733-9.

6. Aksoy S, Akova YA, Çetinkaya A, ve ark. Katarakt cerrahisi sırasında uygulanan limbal gevşetici kesilerin korneal astigmatizmayı düzeltici etkisi. Glo-Kat 2010;3;138-41.

7. Horn JD. Status of toric intraocular lenses. Curr Opin Ophthalmol 2007;18:58-61.

8. Yüce B, Köse S, Yılmaz SG, ve ark. Kataraktı ve yüksek astigmatizması olan olgularda torik göz içi lens implantasyon sonuçlarımız. T Klin J Med Sci 2013;33:1224-3.

9. Kılıç İ, Akova YA, Akman A, ve ark. Kataraktı ve yüksek astigmatizması olan olgularda fakoemulsifikasyon ve torik goz ici lens implantasyonu sonuclarımız. Turk J Ophthalmol 2012;42:116-9.

10. Visser N, Bauer NJ, Nuijts RM. Toric intraocular lenses: historical overview, patient selection, IOL calculation, surgical techniques, clinical outcomes, and complications. J Cataract Refract Surg 2013;39:624-37.

11. Chang M, Kang SY, Kim HM. Which keratometer is most reliable for correcting astigmatism with toric intraocular lenses? Korean J Ophthalmol 2012;26:10-4.

12. Myung H.K, Tae-Young C, Eui-Sang C. Long-term efficacy and rotational stability of acrysof toric ıntraocular lens ımplantation in cataract surgery Korean J Ophthalmol 2010;24:207-12.

13. Gonen T, Cosar CB, Sener B, et al. Comparison of keratometric data obtained by automated keratometer, Dicon CT 200, Allegro Topolyzer, and Pentacam. J Refract Surg 2012;28:557-61.

14. Weinand F, Jung A, Stein A, et al. Rotational stability of a singlepiece hydrophobic acrylic intraocular lens: new method for highprecision rotation control. J Cataract Refract Surg 2007;33:800-3.

15. Ohmi S. Decentration associated with asymmetric capsular shrinkage and intraocular lens size. J Cataract Refract Surg 1993;19:640-3.

16. Novis C. Astigmatism and toric intraocular lenses. Curr Opin Ophthalmol 2000;11:47-50.

17. Zuberbuhler B, Signer T, Gale R, et al. Rotational stability of the AcrySof SA60TT toric intraocular lenses: a cohort study. BMC Ophthalmol 2008;6:8.

18. Mendicute J, Irigoyen C, Aramberri J, et al. Foldable toric intraocular lens for astigmatism correction in cataract patients. J Cataract Refract Surg 2008;34:601-7.

Kaynak Göster

1188 794

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Study of Final Visual Outcome in Penetrating Sub Group of Open Globe Injuries Following Surgical Treatment of Traumatic Cataract According to Birmingham Eye Trauma Terminology System

Mehul SHAH, Shreya SHAH, Parth KALYANI, Ruchir MEHTA, Prerna SHAH

Glokomda Yeni Cerrahi Yaklaşımlar: Mikroinvaziv (Minimal İnvaziv) Glokom Cerrahisi

M. Sinan SARICAOĞLU

Kollajen Çapraz Bağlamanın Göz İçi Basıncı ve Merkezi Kornea Kalınlığı Üzerine Etkisi

Mehmet Özgür ZENGİN, Esat ÇINAR, Aslı ÇELİK, Cem KÜÇÜKERDÖNMEZ

Primer Göz İçi Lens Yerleştirilen Konjenital Kataraktlı Olgularda Uzun Dönem Sonuçlarımız

İdil GÖKSEL, Sevda ERTEKİN, AYŞE AYÇA SARI

Vitreusa Spontan Lens Dislokasyonu Görülen Bir Ektopia Lentis ET Pupilla Olgusu

MEHMET ALİ ŞEKEROĞLU, Mustafa Alpaslan ANAYOL, Bayram GÜLPAMUK, Başak CERAN BOSTANCI, Pelin YILMAZBAŞ

Farklı Kornea Kalınlıklarına Sahip Normal Bireylerde Non-kontakt Tonometre ve Pnömotonometre ile Ölçülen Göz İçi Basıncı Değerlerinin Karşılaştırılması

Adem TÜRK, Süleyman MOLLAMEHMETOĞLU, Mehmet KOLA, Ahmet KALKIŞIM, Halil İbrahim İMAMOĞLU

Göz İçi Mercek Gücü Hesaplamasında Özelleştirilmiş A Sabiti Kullanımı

Emine Deniz EĞRİLMEZ, Emrah MAT, Arda KARAGÖZ, İlkay MERMUT ÇAKIR, Şeyda UĞURLU

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Sonrası Geçici Myopik Kayma

Kadir KIRBOĞA, Mustafa KÖŞKER

Glokom Cerrahisinde Minimal İnvaziv Bir Prosedür: Trabektom

Yıldıray YILDIRIM, Eyüp DÜZGÜN, Taner KAR

Normal Basınçlı Glokom Hastalarında Klinik Özellikler ve Kardiovasküler Bulguların Glokomun Progresyonu Üzerine Olan Etkisi

Fatma EROĞLU ÇORAK, SİREL GÜR GÜNGÖR, Yusuf GÜNEŞ, Ahmet AKMAN