Osmanlı Mimarlığında Onarım ve Belgeleri

Bu çalışma içeriğinde Osmanlı Mimarlığı'nda Onarım ve Belgeleri ile ilgili kaynaklar (vakfiye, yazma ve basma eserler, ruzname ve belgeler) , tarihi ve tahribatı bilinen deprem, yangın vs. gibi tahripkâr olaylar sonrasında yapılmış onarımlar, bir ölçüde belirlenmeye ve kaynak bilgilerinin değerlendirilmesine çalışılmıştır.

Restoration and Its Documents in Ottoman Architecture

This paper contains the sources about the restoration and its documents in Ottoman Architecture (foundation charter / Waqfiye, handwritten and printed manuscripts, agenda / ruzname and documents). Further this paper aims to detect to a certain degree the restorations after recorded historical catastrophies such as earthquakes and fires, and to evaluate the acquired data.

Kaynakça

Ayverdi, Ekrem Hakkı, Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri, c.3, 2. bs, İstan- bul, 1989.

Barkan, Ö. Lütfi, "Muhasebe-i Evkaf-ı Hazret-i Eyyub'ül-Ensarî Aleyhirah- met'il-Bârî", İktisat Fakültesi Mecmuası, c. 23, sayı 1-2.

Cantay (Güreşsever), Gönül, Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu, Ankara, Ata- türk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 1992.

__________, "Eyüp Sultan Külliyesi", IV. Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla Eyüp Sultan Sempozyumu, İstanbul, 2000.

Erinç, Orhan, "250 Yıl Önce İstanbul'da Gecekondu-Kaçak İnşaat-Sahil Yağ- ması Sorunları ve Çareleri", Belgelerle Türk Tarihi, 10, Temmuz 1968.

Evliya Çelebi, Seyahatname, c. 1, Ahmed Cevdet, Zuhiri Danışman tabı, İs- tanbul, 1970.

Nasuhü's-Silâhî (Matrakçı), Beyan-ı Menâzi-i Sefer-i Irakeyn, yay. haz. Hü- seyin Gazi Yurdaydın, 2. bs., vr.9a-8b, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yük- sek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014.

Sai Çelebi, Tuhfet-ül Mi'marin, Mimar Sinan Hayatı, yay. haz. Rıfkı Melül Meriç, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1965.

Kaynak Göster