Vibrio cholerae 01 ve 0139 serogrubuna ait aglütinan antiserumların hazırlanması, standardizasyonu ve pratik sahada kullanımı

Bu çalışmada, serolojik identifikasyonda kullanılmak üzere Vibrio cholerae Ol ve OI 39 serogruplarına ait aglütinan antiserumların elde edilmesi amaçlanmıştır. Ol serogrubuna ait Ogawa ve Inaba monovalan antiserumlarının elde edilmesi için polivalan antiserumlar, çapraz reaksiyon verdikleri Ogawa ve Inaba serotipleriyle karşılıklı olarak absorbe edilmiştir. Absorbsiyon işlemi, aynı zamanda tüm V. cholerae serogruplarında ortak antijen olarak bulunabilen R antijeni taşıyan bir R tip V. cholerae suşu, Salmonella grup N, Shigella flexneri ve Shigella boydii ile de yapılmıştır. 0139 serogrubuna ait antiserumlar ise çapraz reaksiyon verdikleri V. cholerae O22 ve 0155 serogrupları ve R tip V. cholerae susu ile absorblanmıştır. Antiserumların standart olarak kullanılabileceğini kanıtlamak amacı ile antiserum üretmekte kullanılan bakterilerin serotipe özgü olan lipopolisakkarid (LPS)'leri ELISA kuyucuklarına kaplanarak elde edilen antiserumların özgünlüğü gösterilmiştir. Tüm antiserumların 450 nm'de kendi LPS'leri ile verdikleri absorbansın 0.2'nin üzerinde, kaplanan diğer LPS'ler ile verdikleri absorbansların ise 0.2'nin altında olduğu saptanmıştır (p= 0.0001). Böylece üretilen serotip ve serogruba özgü antiserumların, V. cholerae'nın serolojik identifikasyonunda başarılı bir şekilde kullanılabileceği gösterilmiştir.

Production and standardization for practicle use of agglutinant antisera of Vibrio cholerae serogroups 01 and 0139

In this study, agglutinant antisera of the serogroups of Vibrio cholerae OI and V. cholerae 0139 have been obtained in order to use for serological diagnosis. Obtaining of Ogawa and Inaba monovalent antisera of ÖI serogroup have been bilaterally absorbed through Ogawa and Inaba serotypes and an R type V. cholerae strain holding R antigen which may be a common antigen in all V. cholerae serogroups, and Salmonella group N, Shigella flexneri and Shigella boydii. The antiserum belongs to 0139 serogroup, however, has been absorbed through the bacteria belonging to O22 and 0155 serogroups which they demonstrate cross reaction and the R type V. cholerae strain. To substantiate standart usability of antisera, the bacteria have been used for producing of saccharides have been coated to the wells of ELISA plates and distinction of obtained antisera have been proved accordingly. It has been determined that the absorbtion level of all antisera through their lipopolysaccharides at 450 nm, were over the absorbance value of 0.2, oh the other hand, their absorbtion level through other lipopolysaccharides were below 0.2 (p= 0.0001). Thus, it has been proven that the produced antisera peculiar with serotypes and serogroup could be used successfully for serological identification of V. cholerae.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-932X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1996
  • Yayıncı: Yeliz İşitmir

7.9b 2.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Malatya yöresinde tetanoz immünitesi

Cumali ÇETİN, Emine SÖNMEZ, Yaşar BAYINDIR, Kıvanç ŞEREFHANOĞLU, Selami GÜNAL

Munchausen sendromu (Yapay bozukluk): Bir olgu sunumu

Ufuk DİZER, Mehmet CAN, Teoman Söhmen, Can Murat BEKER, Volkan ÖZGÜVEN

Kan kültüründen izole edilen glikopeptid dirençli Enterococcus faecium

Ahmet BAŞUSTAOĞLU, Mustafa ÖZYURT, Cengiz BEYAN, Belgin ALTUN, Hakan AYDOĞAN, Tunçer HAZNEDAROĞLU, SERHAT ÜNAL, Atilla YALÇIN

Türkiye'de poliomiyelit eradikasyon programı kapsamında 1999 yılında (Ocak-Ekim) izole edilen poliovirüsler ve akut flask paralizi vakalarının aylara göre dağılımları

Etem ÖZKAYA, İffet ALAEDDİNOĞLU, Çiğdem ARTUK

Vibrio cholerae 01 ve 0139 serogrubuna ait aglütinan antiserumların hazırlanması, standardizasyonu ve pratik sahada kullanımı

Mete TEZ, ORHAN BAYLAN, MUSTAFA ÖZYURT, Levent DOĞANCI

Farklı bakteriyel infeksiyonların tanısında prokalsitoninin rolü

Semra TUNÇBİLEK, Nurcan BAYKAM, Kenan HIZEL, Başak DOKUZOĞUZ

Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 3-11 yaş arası çocuklarda hepatit A seroprevalansı ve risk faktörlerinin incelenmesi

Belgin ASLAN, Berna MUSAL, Hakan ABACIOĞLU, Mehmet Ali ÖKTEM, Alpay ÖZBEK

Metisilin dirençli Staphylococcus aureus'ların arbitrarily primed PCR ve plazmid profil analizi ile değerlendirilmesi

Özgül KISA, Ahmet BAŞUSTAOĞLU, Mustafa ÖZYURT, Tunçer HAZNEDAROĞLU

Erişkin varisella pnömonisi: Olgu sunumu

Güven ÇELEBİ, Yunus GÜRBÜZ, Rüçhan TÜRKYILMAZ

Bir reanimasyon ünitesinde hastane infeksiyonu etkenleri ve antibiyotik kullanımı

İffet PALABIYIKOĞLU, Melek TULUNAY, Necmettin ÜNAL, Mehmet ORAL, J. Sedef BENGİSUN, Şeyda ÖZGÜNAY, Nihal ÖZMEN