Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 3-11 yaş arası çocuklarda hepatit A seroprevalansı ve risk faktörlerinin incelenmesi

Amaç: Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'nde yaşayan 3-11 yaş arası çocuklarda Hepatitis A seroprevalansını belirlemektir. Yöntem: Araştırmanın tipi: Kesitsel araştırma Araştırma grubu: Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'nde yaşayan 3-1 I yaş grubu çocuklar arasından olasılıklı örnekleme yöntemleriyle seçilen 386 çocuk araştırmaya alınmıştır. Değişkenler: Araştırma kapsamında hepatit A durumu, yaş, cinsiyet, anne-baba öğrenim durumu, ailenin kendi değerlendirmesine göre aylık geliri, sosyal güvence, çocukta ve ailede sarılık öyküsü ve evde kullanılan su kaynağı incelenmiştir. Veri toplama: Veri toplama işlemi 3-6 yaş grubu çocuklar için evlerde, 7-11 yaş grubu için ilkokullarda eğitilmiş anketörler ve hemşireler tarafından yapılmıştır. Alınan kanların hepatit A açısından incelenmesi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından yapılmıştır. Verilerin analizi: Sınıflanmış değişkenlerin hepatit A ile ilişkisini incelemede Ki kare testi, seroprevalansın yaş ile bir eğim gösterip göstermediğini incelemek için eğimde Ki kare testi kullanılmıştır. Tek değişkenli analizlerde hepatit A ile ilişkili bulunan değişkenlerin birbirine göre düzeltilmiş olasılık oranlarını (odds ratio) elde etmek için lojistik regresyon analizinden yararlanılmıştır. Bulgular: Çalışma grubunda hepatit A seroprevalansı %34.2 olarak saptanmıştır. Yaş grupları arasında hepatit A seropozitifliği 3 yaşında %4.4 ile I 1 yaşında %64.8 arasında değişmiş ve yaşla pozitif bir eğim göstermiştir. Tek değişkenli analizlerde hepatit A seroprevalansı annenin öğrenim durumunun düşüklüğü, ailenin gelir durumunun düşük olması, sosyal güvencenin olmaması ve sarılık öyküsü ile ilişkili bulunmuştur. Evlerinde şebeke suyu bulunan çocuklarda hepatit A seroprevalansı, su kaynağı olarak kuyu, artezyen ve belediyece dağıtılan su gibi diğer su kaynaklarını kullanan çocuklara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha düşük bulunmuştur (p= 0.001). Çok değişkenli analizlerden lojistik regresyon uygulandığında ise yalnızca yaş ve evde kullanılan suyun kaynağı hepatit A ile ilişkili bulunmuştur. Buna göre yaştaki bir yıllık artış, hepatit A pozitif olma olasılığında %38 artışla ilişkilidir (%95 güven aralığı: 1.35-1.40). "Diğer" su kaynaklarının hepatit A seropo-zitivitesi için olasılık oranı işe 2.30'du.r (%95 güven aralığı: 1.12-4.55).Sonuç olarak bu çalışmada 3 yaşından başlayarak hepatit A seroprevalansının yaşla giderek artma eğiliminde olduğu ve I I yaşında çocukların %64.8'inin seropozitif hale geldiği saptanmıştır. Yaşla birlikte virüsle karşılaşma olasılığı artacağından erişkinlikte bu sıklığın artması olasılığı yüksektir. İlgili literatür de gözden geçirildiğinde bu bulgular ışığında hepatit A için rutin bağışıklama programı şu aşamada öncelikli görünmemekte ve altyapı hizmetlerine yönelik yapılacak girişimlerin daha etkin olabileceği düşünülmektedir. Hepatit A aşısının rutin bağışıklama programına alınması halinde ise hedef grubun 3 yaş altı çocuklar olmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

The investigation of hepatitis A seroprevalance and risk factors of children aged between 3 and 11 in Narlıdere Health District

Objective: To determine the seroprevalence of hepatitis A (HA) in a population of Turkish children aged 3-11 years old.Subjects: The study groupconsisted of 386 children sampled from 2445 children aged 3-11 years old in the Narlıdere Health District. Results: Hepatitis A seroprevalence was 34.2% in the study group. There.was a positive trend in seropositivity with age (X2 for trends 46.7, Df= 8, p- 0.0001). In multivariate analysis, age and the source of water remained associated with hepatitis A seropositivity. One year increase in age was associated with a 38% increase in probability of being HA seropositive (95% Cl= 1.35-1.40). The OR of "other source of water" was 2.30 for HA (95% Cl- 1.12-4.55). Conclusion: Hepatitis A seroprevalence shsws & positive trend with age and is associated with infrastructure (water source). Such findings suggest that a routine vaccination programme for Hepatitis A does not seem to be a priority for Turkey at this time/However if it becomes available as a routine vaccination policy, the target group should be children under 3 years of age.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-932X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1996
  • Yayıncı: Yeliz İşitmir

5.9b 2.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Erişkin varisella pnömonisi: Olgu sunumu

Güven ÇELEBİ, Yunus GÜRBÜZ, Rüçhan TÜRKYILMAZ

Metisilin dirençli Staphylococcus aureus'ların arbitrarily primed PCR ve plazmid profil analizi ile değerlendirilmesi

Özgül KISA, Ahmet BAŞUSTAOĞLU, Mustafa ÖZYURT, Tunçer HAZNEDAROĞLU

Kan kültüründen izole edilen glikopeptid dirençli Enterococcus faecium

Ahmet BAŞUSTAOĞLU, Mustafa ÖZYURT, Cengiz BEYAN, Belgin ALTUN, Hakan AYDOĞAN, Tunçer HAZNEDAROĞLU, SERHAT ÜNAL, Atilla YALÇIN

Munchausen sendromu (Yapay bozukluk): Bir olgu sunumu

Ufuk DİZER, Mehmet CAN, Teoman Söhmen, Can Murat BEKER, Volkan ÖZGÜVEN

Malatya yöresinde tetanoz immünitesi

Cumali ÇETİN, Emine SÖNMEZ, Yaşar BAYINDIR, Kıvanç ŞEREFHANOĞLU, Selami GÜNAL

Türkiye'de poliomiyelit eradikasyon programı kapsamında 1999 yılında (Ocak-Ekim) izole edilen poliovirüsler ve akut flask paralizi vakalarının aylara göre dağılımları

Etem ÖZKAYA, İffet ALAEDDİNOĞLU, Çiğdem ARTUK

Vibrio cholerae 01 ve 0139 serogrubuna ait aglütinan antiserumların hazırlanması, standardizasyonu ve pratik sahada kullanımı

Mete TEZ, ORHAN BAYLAN, MUSTAFA ÖZYURT, Levent DOĞANCI

Farklı bakteriyel infeksiyonların tanısında prokalsitoninin rolü

Semra TUNÇBİLEK, Nurcan BAYKAM, Kenan HIZEL, Başak DOKUZOĞUZ

Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 3-11 yaş arası çocuklarda hepatit A seroprevalansı ve risk faktörlerinin incelenmesi

Belgin ASLAN, Berna MUSAL, Hakan ABACIOĞLU, Mehmet Ali ÖKTEM, Alpay ÖZBEK

Bir reanimasyon ünitesinde hastane infeksiyonu etkenleri ve antibiyotik kullanımı

İffet PALABIYIKOĞLU, Melek TULUNAY, Necmettin ÜNAL, Mehmet ORAL, J. Sedef BENGİSUN, Şeyda ÖZGÜNAY, Nihal ÖZMEN