Meropenemin hastane infeksiyonlarından izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarına in vitro etkinliği

Ülkemizde kullanıma yeni giren meropenemin hastane infeksiyonu etkeni olarak izole edilen 102 Pseudomonas aeruginosa izolatında in vitro etkinliği araştırıldı. Çalışmada NCCLS kriterlerine göre makrodilüsyon yöntemi uygulanarak MIC ve MBC değerleri saptandı. MIC değerleri olarak < 4 $\mu$g/mL duyarlı, 8 $\mu$g/mL orta duyarlı ve > 16 $\mu$g/mL dirençli olarak kabul edildi. Bu çalışmamızda MIC50 $\mu$g/mt; MIC90 8 $\mu$g/mL olarak saptanırken, $MBC_{50}$ 4 $\mu$g/mL ve $MBC_{90}$ 16 $\mu$g/mL olarak gözlendi. Buna göre izolatlarımızın %9.80'si meropeneme dirençli iken, %87.25'i duyarlı ve %2.95'i orta duyarlı olarak saptandı.

The in vitro activity of meropenem to nosocomial Pseudomonas aeruginosa isolates

The in vitro susceptibility of 102 nosocomial P. aeruginosa isolates to meropenem were evaluated. In this study the MIC and MBC were evaluated by macrodilution method according to the recommendations of NCCLS. We found the values of $MIC_{50}$, $MIC_{90}$, $MBC_{50} and $MBC_{90}$ values as I, 8, 4 and 16 $\mu$g/mL respectively. According to these results, 9.80%, 87.25% and 2.95% of our isolates were resistant, sensitivite and intermediate to meropenem, respectively.

Kaynak Göster