Kan kültürlerinden izole edilen koagülaz negatif stafilokoklarda slime üretiminin dört farklı yöntemle araştırılması ve slime yapımı ile antimikrobiyal duyarlılık ilişkisi

Kan kültürlerinden izole edilen 100 koagülaz negatif stafilokok (KNS) suşunda standart tüp, mikrodilüsyon plak, Christensen ve Kongo kırmızılı ağar yöntemi olmak üzere 4 ayrı yöntemle slime yapımı araştırılmıştır. Tüm yöntemlerin özgüllüğü %100 iken, duyarlılıkları sırası ile Christensen yönteminde %96.8, standart tüp yönteminde %95, Kongo kırmızılı ağar yönteminde %92 bulunmuştur. Yöntemler arasında özgüllük ve duyarlılık bakımından anlamlı istatistiksel fark bulunmamıştır (p > 0.05). 100 izolatın 63'ünde (%63) slime pozitifliği saptanmıştır. Slime pozitifliği ve antibiyotik direnci ilişkisini araştırmak üzere "slime" pozitif ve "slime" negatif suşlarda her antibiyotik için minimum inhibitör konsantrasyon (MİK) düzeyleri belirlenerek karşılaştırılmış tır. "Slime" pozitif grupta direnç oranlan, "slime" negatif gruba göre yüksek saptanmış ancak, fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p > 0.05).

The relationship between slime positivity and antimicrobial sensitivity in coagulase negative staphylococci isolated from blood cultures

In this study, the presence of slime factor in 100 coagulate negative Staphylococci (CNS) isolated from blood cultures was investigated by using standard tube, micro dilution plate, and Christensen and Congo red agar methods. Specificity of all the methods was 100% while sensitivity was as follows: Christensen method 96.8%, standard tube method 95% and Congo red agar method 92%. No statistically significant difference insensitivity and specificity has been found between the methods (p > 0.05). In 63 of 100 isolates slime positivity was found. To investigate the relationship between the slime positivity and the antibiotic resistance, minimal inhibitory concentration (MIC) values of each antibiotic for slime positive and negative groups have be en compared. Higher resistance rates were observed in slime positive group than that of slime negative group (p> 0.05).

Kaynak Göster

Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi
  • ISSN: 1300-932X
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1996
  • Yayıncı: Yeliz İşitmir

16.2b7.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Akut bakteriyel ve viral menenjitte serum ve BOS IL-10 düzeyleri

Necla TÜLEK, Gülnar UYSAL, BAYRAM ÖZHAN, M. Akif GÜVEN

Steril bölgelerden izole edilen Streptococcus pneumoniae suşlarında penisilin ve eritromisin direnci

Öznur AK, Nuray OLTAN, Gülden ERSÖZ, Serdar ÖZER

Nozokomiyal acinetobacter infeksiyonları

Yeşim TAŞOVA, Akgün YAMAN, Neşe SALTOĞLU, Gürkan YILMAZ, Oğuz KARA, İsmail H. DÜNDAR

Aynı aileden iki bireyin etkilendiği seyahat ilişkili lejyoner hastalığı

Efsun AKBAŞ, Ayşegül GÖZALAN, İbrahim DALKILINÇ

Erişkinlerde kızamık: 284 olgunun retrospektif değerlendirilmesi

Alaaddin PAHSA, M. Fevzi ÖZSOY, Hüsnü ALTUNAY, Nafiz KOÇAK, Abdülkadir YILDIRIM, Ömer KOCABEYOĞLU, Şaban ÇAVUŞLU, O. Şadi YENEN

Kan kültürlerinden izole edilen koagülaz negatif stafilokoklarda slime üretiminin dört farklı yöntemle araştırılması ve slime yapımı ile antimikrobiyal duyarlılık ilişkisi

Kezban GÜRDOĞAN, Murat DİZBAY, Firdevs AKTAŞ

Döküntü ile seyreden bir Streptococcus pneumoniae menenjiti olgusu

Elif DOYUK, Gaye USLUER, İlhan ÖZGÜNEŞ, Hasan ÇOLAK

İshalli çocuk hastalardan izole edilen bakteriyel patojenlerin dağılımı

Pınar ZARAKOLU, Efsun AKBAŞ, Belkıs LEVENT, Ayşegül GÖZALAN

Hastane kökenli ve hastane dışı Escherichia coli'lerde çift disk sinerji yöntemiyle genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz araştırılması ve izolatların çeşitli antibiyotiklere duyarlılık durumu

Kezban GÜRDOĞAN, Hande ARSLAN