Herpes ensefalitinin beyin omurilik sıvısı örneklerinden polimeraz zincir reaksiyonu ile tanısı

Herpes ensefaliti yaşamı tehdit eden bir hastalık olduğundan özgül, duyarlı, pratik ve hızlı tanısı gereklidir. Bu çalışmada, beyin omurilik sıvısı (BOS) örneklerinde herpes virüs DNA'sı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile araştırıldı ve sonuçlar diğer nörodiagnostik yöntemler ile karşılaştırıldı. Hastaneye viral ensefaliti düşündüren konfüzyon ve nörolojik belirtiler ile başvuran 21 hastanın (13 kadın, 8 erkek; yaş: 17-83, yaş ortalaması: 47.1) BOS örneklerinde, HSV-I, HSV-2 ve HHV-6 DNA'sı PCR ile araş¬tırıldı. Bu olguların BOS örneklerinin dördünde HSV-1 DNA (% 19.05) olumlu iken, diğer örneklerde HSV-2 ve HHV-6 DNA'sı saptanmadı, izlemde HSV-I DNA olumlu olguların ikisi şifa ile taburcu olurken, diğer iki olgu kaybedilmiştir. Olguların hiçbirinde semptomlar ve BOS biyokimyası tanı için yönlendirici değildi. Bu olguların I I'i manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile herpes ensefaliti dışında bir tanı aldı. HSV-I DNA'sı olum¬lu olan 4 hastanın herpes ensefalit tanısı MRI ile desteklenmiştir. Herpes ensefaliti tanısında MRI, diğer nörodiagnostik yöntemler arasında en duyarlı yöntemdir. Ancak öz¬gül tanıda BOS'da herpes virüs DNA'sının gösterilmesi ile karşılaştırılamaz.

Diagnosis of Herpes encephalitis with PCR test of cerebrospinal fluid samples

Specific, sensitive, practical and rapid diagnosis of herpes simplex encephalitis is necessary, since it is a li¬fe threatening condition. In this study, herpes virus DNA test in cerebrospinal fluid by polymerase chain reaction was evaluated and the results were compared with the findings of neurodiagnostic tests. Twenty one patients (13 female, 8 male; age: 17-83, mean age: 47.1), who were admitted to the hospital with confusion and neurologic manifestations which were raising suspicion of viral encephalitis, were evaluated for HSV-I, HSV-2 and HHV-6 DNA by polymerase chain reaction in their cerebrospinal fluid samples.Only four samples were positive for HSV-I DNA (19.05%) and none for HSV-2 and HHV-6 DNA. Two of HSV-I DNA positive patients recovered completely but the other two died during the follow up. Symptoms and cerebrospinal fluid evaluation were not diagnostic in any of the patients. Diagnosis other than herpes encephalitis was established with magnetic resonance imaging (MRI) in 11 of the patients and MRI sup¬ported the diagnosis of herpes encephalitis in 4 patients who were positive for HSV-I DNA. Magnetic resonance imaging appears to be the most sensitive method among other neurodiagnostic procedures in herpes encephalitis, but it can not be compared with detecting herpes virus DNA in cerebrospi¬nal fluid for a specific diagnosis.

Kaynak Göster